"Paranormálne" využívanie informačných zdrojov - jeho podoby a perspektívy v informačnej spoločnosti

Název: "Paranormálne" využívanie informačných zdrojov - jeho podoby a perspektívy v informačnej spoločnosti
Variantní název:
  • "Paranormal" use of information resources - its variations and perspectives in information society
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 106-119
Rozsah
106-119
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článok vysvetľuje význam pojmu "bibliomantia", ktorý označuje historickú praktiku využívania kníh na "veštecké" účely. Uvedený postup pozostáva spravidla zo zámerne náhodného výberu časti textu a jeho zámerne subjektívnej interpretácie vo vzťahu k aktuálnej potrebe používateľa. U používateľa tak dochádza k objaveniu osobne relevantného významu aj v obsahovo nerelevantných informáciach či informačných zdrojoch. V nadväznosti na bibliomantiu je navrhnutý nový pojem "infomantia", ktorý možnosť iracionálneho prístupu k verbálnym posolstvám už neviaže len na "knihy" ale otvára ju vo vzťahu k informáciam ako takým, a ktorý zároveň ako výstup nepredpokladá len predpovedanie budúcnosti, ale akúkoľvek osobne zmysluplnú subjektívnu interpertáciu. V článku sa uvádzajú príklady infomantie z dejín i z beletrie. Okrem úplnej infomantie sa rozlišuje i viacero druhov parciálnej infomantie, pri ktorej určité časti infomantického procesu nemusia byť zámerné alebo sa nemusia vôbec realizovať, čím sa už ukazuje možnosť prostredníctvom tohto pojmu vysvetliť i bežnejšie skúsenosti používateľov s informáciami. Pojem infomantie sa vďaka svojej komplexnosti môže stať užitočným nástrojom na popis jednoduchších informačných fenoménov a na znázornenie vzťahov medzi nimi.
The article explains the concept of "bibliomancy" which denotes ancient practice of using books for divination. This practice usually consists of intentional random selection of text and its intentional subjective interpretation with regards to particular users need. It can be seen as a way of deriving personally relevant meaning even from irrelevant information content. With regards to bibliomancy the article suggests more universal concept of "infomancy" where the possibility of irrational perception and interpretation is not limited to just books (but can be applied to any confronted information) and where the outcome of such interpretation is not limited to just "fortune-telling" (but it can be any kind of personally meaningful "content"). Various cases of infomancy both from history and fiction are mentioned, while the distinction between infomancy and better known information phenomena is made clear. Besides "full" infomancy various "partial" kinds of infomancy can be distinguished, where certain parts of infomantic practice are either unintentional or they are entirely missing, which also shows the possibility of using the concept of infomancy to describe more common information experience. Concept of infomancy is potentially useful tool for description, analysys and comparision of more simple information phenomenons.
Reference
[1] BACH, Richard. Iluze. 1 vyd. Praha : Synergie, 1996. 152 s. ISBN 80-901797-5-4.

[2] COLLINS, Wilkie. Mesačný kameň. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1968. 544 s.

[3] DEFOE, Daniel. Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoea, námořníka z Yorku. Praha : Odeon, 1975. 508 s. Klub čtenářů, sv. 384.

[4] DROIT, Roger-Pol. 101 experimentů z každodenní filosofie. Praha : Baset, 2003. 160 s. ISBN 80-86223-80-9.

[5] ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Praha : Argo, 2009. 440 s. ISBN 978-80-257-0157-7.

[6] ERDELEZ, Sanda. Information encountering : It's more than just bumping intoinformation. In Bulletin of the American Society for Information Science. February/ March 1999, vol. 25, no. 3 [cit. 2012-06-22]. Dostupné na internete: http://www.asis.org/Bulletin/Feb-99/erdelez.html.

[7] HRDINÁKOVÁ, Ľudmila. Dokument : vývoj pojmu. 4 s. Manuskript.

[8] KOMÁREK, Stanislav. Půvab náhodnosti. In Sto esejů o prírodě a společnosti. [cit. 2012-06-28] Dostupné na internete: http://www.vesmir.cz/knihy/kom91_00.htm

[9] LACHKOVIČOVÁ, Barbora. Astrológia a ďalšie veštecké metódy u starovekých civilizácií. Predný východ a antický Rím. Antropologická analýza [online]. 2010 [cit. 2013-06-20]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Jaroslav Malina. Dostupné na internete: http://is.muni.cz/th/336136/prif_m/.

[10] MACRAY, William Dunn. Annals of the Bodleian Library, A.D. 1598 to A.D. 1867. London : [s.n.], 1868. Zdroj: MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Brno : Host, 2007. 480 s. Teoretická knihovna, sv. 18.

[11] MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Brno : Host, 2007. 480 s. Teoretická knihovna, sv. 18. ISBN 978-80-7294-231-2.

[12] PLANKOVÁ, Jindra. Komunikace znalostí nebo informací? Zamyšlení nad aktuálními problémy. In ITlib - Informačné technológie a knižnice [online], 2007, [cit. 20.9.2013], roč. 2007, č. 3. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2007/3/komunikace-znalosti-nebo-informaci-zamysleni-nad-aktualnimi-problemy.html?page_id=1362

[13] PŠENÁK, Jozef. Výber z potockých spisov a rečí Jana Amosa Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1992. 288 s. ISBN 80-223-0415-8.

[14] REITZ, Joan M. ODLIS : Online Dictionary for Library and Information Science. Dostupné na internete: http://www.abc/clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx

[15] STEINEROVÁ, Jela - GREŠKOVÁ Mirka - ILAVSKÁ Jana. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. 192 s. ISBN 978-80-223-2868-7.

[16] TINKOVÁ, Alexandra. Éterické rozprávky. Bratislava : [s.n.], 2012.