Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího rozvoje

Název: Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího rozvoje
Variantní název:
  • The libraries of the European Union institutions: present and possibilities for further development
Zdrojový dokument: ProInflow. 2014, roč. 6, č. 2, s. 25-36
Rozsah
25-36
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Jádro Evropské unie je tvořeno jednotlivými institucemi. Tyto instituce mají své knihovny, které se výrazným způsobem podílí na tvorbě informační politiky Evropské unie. V příspěvku představuji knihovny pěti institucí Evropské unie (Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Soudní dvůr Evropské unie, Evropský účetní dvůr). Popisuji jejich význam a funkci v rámci instituce, jejich služby a možnosti přístupu pro uživatele. Na příkladu Ústřední knihovny Evropské komise demonstruji, že knihovna plní svůj účel a řídí síť knihoven Evropské komise, ale jednotlivé knihovny v této síti nepracují jednotným způsobem a příliš nespolupracují. Neexistuje žádná společná a centralizovaná informační strategie a politika informačních zdrojů. Chybí jednotná a společná pravidla i postupy pro práci a fungování knihoven. Spolupráce mezi knihovnami jednotlivých institucí Evropské unie není o moc lepší. Pravděpodobně jediná forma spolupráce mezi těmito knihovnami je seskupení knihoven evropských institucí - Eurolib - v rámci něhož spolu navzájem komunikují a společně podporují širší vědomí o Evropě a jejích problémech. V závěru příspěvku se pokusím navrhnout možnosti, jak tuto situaci řešit.
The core of the European Union is made up of individual institutions. These institutions have their own libraries, which significantly contribute on the creation of an information policy of the EU information policy. In this paper I introduce libraries of five EU institutions (the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union, the Court of Justice of the European Union, the European Court of Auditors). I describe their significance and function within the institution, its services and access for the user. On the example of the Central Library of the European Commission I try to demonstrate that the library serves its purpose and manages a network of libraries of the European Commission, but individual libraries in the network do not work in a uniform manner and do not cooperate too much. There is no common and centralized information strategy and policy of information resources and miss a common rules and procedures for working and functioning of the libraries. Cooperation between libraries of the EU institutions is not much better. Probably the only form of cooperation between the libraries is a network of European institutions - Eurolib - within which libraries communicates with each other and jointly promotes wider awareness of Europe and its problems. In the conclusion, I will try to suggest way how to deal with this situation.