Theatre life of Prešov: from the beginnings to the mid-20th century

Název: Theatre life of Prešov: from the beginnings to the mid-20th century
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 2, s. 146-151
Rozsah
146-151
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Himič, Peter. Divadelný život Prešova: od počiatkov do polovice 20. storočia [Theatre Life in Prešov from the Beginning to the Mid-20th Century]. 1. vydanie. Bratislava: Divadelný ústav, 2014. 283 stran. Edícia Slovenské divadlo. ISBN 978-80-89369-77-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČAVOJSKÝ, Ladislav and Vladimír ŠTEFKO. 1983. Slovenské ochotnícke divadlo 1830–1980 [The Slovak Amateur Theatre 1830–1980]. Bratislava: Obzor, 1983.

[2] CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. 1981. Premeny divadla (Inonárodné divadlá na Slovensku do roku 1918) [Theatre Transformations (Non-national Theatres in Slovakia until 1918)]. Bratislava: Veda, 1981.

[3] CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. 1997. Z divadelných počiatkov na Slovensku (Zborník statí) [Theatre Beginnings in Slovakia (Anthology)]. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1997.

[4] CHMELKO, Andrej. 1971. Na cestu. Bulletin slávnostného otvorenia SD v Prešove z 30. januára 1944 [On the Road. State Theatre Opening Ceremony in Prešov Bulletin, 30 January 1944.]. In id. Divadlo na východnom Slovensku [Theatre in Eastern Slovakia]. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1971.

[5] E.S. 1944. Radostný deň Prešova [Prešov Happy Day]. Národnie noviny 75 (5. 2. 1944).

[6] HIMIČ, Peter. 2014. Divadelný život Prešova. Od počiatkov do polovice 20. Storočia [Theatre Life in Prešov from the Beginning to the Mid-20th Century]. Bratislava: Divadelný ústav, 2014.

[7] LAZAR, Ervín. 1967. Začiatky meštianskeho divadla v Prešove [The Beginnings of Bourgeois Theatre in Prešov]. KROK (1967): 5: 15–9.

[8] ŠTEFKO, Vladimír. 1984. Premeny ochotníckeho divadla [Amateur Theatre Transformations]. Bratislava: Obzor, 1984.

[9] ŽILKA, Július. 1940. Dve desaťročia [Two Decades]. In Zborník prác profesorov ev. kol. slov. gymnázia v Prešove [Prešov College Eastern District EVAC Professors’ Papers]. Prešov: Evanjelické kolégium, 1940.