Výsledky záchranného archeologického výzkumu hřbitova a kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Název: Výsledky záchranného archeologického výzkumu hřbitova a kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
Variantní název:
  • Results of rescue archaeological research into the churchyard and Church of St. Nicholas in České Budějovice
  • Die Ergebnisse der archäologischen Rettungsgrabung auf dem Friedhof und an der Kirche St. Nikolaus in České Budějovice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 617-649
Rozsah
617-649
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při archeologických výzkumech dvou zaniklých hřbitovů v Českých Budějovicích, na kterých se pohřbívalo od 13. do 18. století, byly získány nové informace o pohřebním ritu a s ním spojené hmotné kultuře. Veškeré poznatky nebyly doposud uceleně publikovány a zpracovány, a proto je tento článek věnován výsledkům archeologického výzkumu jednoho ze zaniklých hřbitovů – u farního kostela sv. Mikuláše. Vedle archeologické pramenné základny jsou podrobně poprvé zpracovány i písemné prameny, které doplňují celkový pohled na historii tohoto hřbitova. Většina nalezených pohřbů na tomto hřbitově, které bylo možné alespoň rámcově datovat, patřila období 16. až 18. století a byli zde pohřbíváni obyvatelé z měšťanského prostředí a nižší šlechty se vztahem k raně novověkému městu. V práci je prostorově vymezen hřbitovní areál s jednotlivými postupně vznikajícími stavbami na hřbitově, zmíněno pohřbívání v interiéru kostela, včetně analýzy dat získaných o ostatcích sv. Auraciána, analýza pohřebního ritu a stručná analýza hmotné kultury spojená s pohřebním ritem sledovaného období.
Archaeological research into two defunct churchyards in České Budějovice that were in use between the 13th and the 18th centuries yielded new information about funeral rites and related material culture. As the findings have not yet been published in their entirety, this article centres on the results of archaeological research into one of the two churchyards, the churchyard by the parish Church of St. Nicholas. Apart from archaeological sources, it presents written records processed in detail for the first time that supplement the overall view on the history of this churchyard. The majority of burials that could be at least roughly dated come from the 16th–18th centuries, and people buried in the churchyard were members of the bourgeois classes and lower gentry, with relations to the early modern-age town. The article describes the layout of the churchyard area with individual structures that came into existence over the years and also mentions burials in the church interior, including the analysis of data concerning the relics of St. Auracian, analysis of the funeral rite and a brief analysis of material culture connected with funeral rites in the observed period.
Reference
[1] Budivoj, 23. 5. 1872.

[2] Budivoj, 30. 5. 1872.

[3] Budivoj, 21. 6. 1912.

[4] Budivoj, 26. 7. 1912.

[5] DROZDOVÁ, E., 2013: Antropologický posudek tří vzorků kosterního materiálu z krypty kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[6] HANUŠOVÁ, V., 2010: Pohřební výbava mrtvých na novověkých pohřebištích (Hmotná kultura měšťanského prostředí na příkladu pohřebiště u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích). Diplomová práce, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Archeologický ústav.

[7] CHERKINSKY, A., 2012: Radiocarbon dates of burials from the church St. Nicholas in České Budějovice. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[8] CHERKINSKY, A., 2014: The dating of relics St. Auratian from České Budějovice. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[9] CHVOJKA, J., 2005: Expertní analýza mincí ze hřbitova sv. Mikuláše – České Budějovice. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[10] CHVOJKA, J., 2008: Průzkum kamenného náhrobníku z kaple Smrtelných úzkostí Páně v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[11] JOHN, J., 2014: Rozbor kovů z relikviáře sv. Auraciána. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[12] KRAJÍC, R., 2001: Expertní analýza materiálu v rámci hřbitova u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[13] KRÁLÍKOVÁ, M., 2006: Pohřební ritus 16.–18. století na Moravě a ve Slezsku s přihlédnutím k území střední Evropy. Disertační práce, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra antropologie.

[14] KUCHAŘ, M., 2006: Antropologická analýza kosterního materiálu ze hřbitova okolo kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav antropologie.

[15] MAJER, A., 2005: Zaměření zdiva věže na severní straně kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[16] MILITKÝ, J., 1994: Zpráva o archeologickém výzkumu na hřbitově na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[17] PRŮCHOVÁ, E., 2014: Antropologický posudek ostatků sv. Auraciána. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[18] SOA Třeboň, BA ČB, kart. 36, dopis děkana městské radě, 31. července 1816.

[19] SOA Třeboň, Sbírka matrik jihočeského kraje, České Budějovice – sv. Mikuláš, kniha 96, Matrika zemřelých 1709–1753.

[20] SOA Třeboň, Sbírka matrik jihočeského kraje, České Budějovice – sv. Mikuláš, kniha 97, Matrika zemřelých 1753–1793.

[21] SOkA ČB, AM ČB, kart. 61, Taxa pro funeribus z 18. 2. 1682. Chronologická řada.

[22] SOkA ČB, AM ČB, kniha 90, Pamětní kniha zvaná Červená, pol. 246.

[23] SOkA ČB, AM ČB, kniha 137, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1572–1575, fol. 32a.

[24] SOkA ČB, AM ČB, kniha 179, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1659–1669, fol. 106b.

[25] SOkA ČB, AM ČB, kniha 182, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1679–1680, fol. 178b.

[26] SOkA ČB, AM ČB, kniha 185, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1685–1687, fol. 137a.

[27] SOkA ČB, AM ČB, kniha 186, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1687–1703, fol. 393b.

[28] SOkA ČB, AM ČB, kniha 187, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1704–1710, fol. 236.

[29] SOkA ČB, AM ČB, kniha 204, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1764–1766, fol. 42a.

[30] SOkA ČB, AM ČB, kniha 204, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1764–1766, fol. 127b, 153a, 165b.

[31] SOkA ČB, AM ČB, kniha 306, Kniha konceptů 1573–1582, fol. 85–86.

[32] SOkA ČB, AM ČB, kniha 1969, Kronika L. B. Schneidera, I. díl, pag. 407.

[33] SOkA ČB, AM ČB, kniha 1973, Kronika J. N. Eichlera, pag. 30–31.

[34] SOkA ČB, AM ČB, kniha 1346, Rejstřík příjmů a vydání kostela sv. Mikuláše 1646–1652.

[35] SOkA ČB, AM ČB, kniha 1966, Kronika J. F. Hammerschmidta, fol. 41b.

[36] SOkA ČB, AM ČB, Patronátní právo, Kostel sv. Mikuláše. Tématická řada.

[37] SOkA ČB, AM ČB, Pozůstalosti, kart. 1, závěť z 22. 3. 1445.

[38] SOkA ČB, AM ČB, Pozůstalosti, kart. 11–21.

[39] SOkA ČB, AM ČB, Pozůstalosti, kart. 13–15.

[40] SOkA ČB, AM ČB, Pozůstalosti, kart. 13, závěť ze 14. 6. 1683.

[41] SOkA ČB, AM ČB, Pozůstalosti, kart. 16, závěti z 31. 3. 1701 a 10. 3. 1704.

[42] SOkA ČB, AM ČB, Tématická řada, Patronátní právo, Kostel sv. Mikuláše, Křížová cesta.

[43] SVĚTLÍK, I., 2012: Kontrolní datování pohřbů z kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[44] ŠÁLKOVÁ, T., 2014: Odběr osteologického materiálu sv. Auraciána. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[45] THOMA, J., 1998: Archeologický výzkum na hřbitově u kostela Obětování P. Marie v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[46] THOMA, J., 2001: Nálezová zpráva z archeologického výzkumu hřbitova v areálu kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[47] THOMA, J., 2004: Zpráva o archeologickém výzkumu na lokalitě: Staroměstská, České Budějovice. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[48] THOMOVÁ, Z., 2005: Nálezová zpráva z archeologického výzkumu u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[49] THOMOVÁ, Z., 2012: Nálezová zpráva z archeologického výzkumu v kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Rukopis ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[50] VARGOVÁ, A., 2014: Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích: dominikánský kostel ve středověkém městě. Diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

[51] ZŮBEK, A., 2013: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně, Vyhodnocení archeologických poznatků. Disertační práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav archeologie a muzeologie.

[52] ADÁMEK, J., 1995: Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době – Altarbenefizien in Budweis in der vorhussitischen zeit, JSH 64, 34–73.

[53] ADÁMEK, J. a kol., 2014: Adámek, J.–Hansová, J.–Kovář, D.–Lavička, R.–Mareš, Z.–Thomová, Z., Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích – St. Nicholas cathedral in České Budějovice. 1. vydání. České Budějovice.

[54] ADÁMEK, J. a kol., 2015: Adámek, J.–Hansová, J.–Kovář,D.–Lavička, R.–Mareš, Z.–Thomová, Z., Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích – St. Nicholas cathedral in České Budějovice. 2. vydání. České Budějovice.

[55] BERANOVÁ, M., 1989: Kovové vínky pražských dívek ze 17. a první poloviny 18. století – Metallkränzehen der Mädchen aus Prag dem 17. und aus der 1. Hälfte des 18. Jhs. Beitrag zum Volksschmuckwesen, Archaeologica Pragensia 10, 269–280.

[56] BRANIŠ, J., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu česko-budějovickém. Praha.

[57] CYMBALAK, T.–SVATOŠOVÁ, S., 2015: Nestehülsen – duté oděvní nákončí ve středověké a novověké Praze – Nestehülsen – aiglets in medieval and post-medieval Prague, Staletá Praha XXXI, č. 2, 2–15.

[58] ČAPEK, L., 2016: Nález fragmentů renesančního článkového opasku z městské radnice v Českých Budějovicích – Ein Fund des fragmentierten renaisscezeitlichen Gliedgürtels vom Rathaus in České Budějovice, AVJČ 29, 387 – 393.

[59] ČIHÁČKOVÁ, L.–OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2011: Nálezy z archeologického výzkumu hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. Příspěvek k poznání pohřební výbavy obyvatel barokního města – Finds recovered during the archaeological excavations undertaken at the cemetery at St Bartholomew's church in Rakovník. A contribution to our knowledge of objects deposited in graves of citizens of a Baroque town, ASČ 15, 1029–1049.

[60] ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC, 1998: Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice.

[61] HANUŠOVÁ, V.–THOMOVÁ, Z., 2012: Pohřebiště a hmotná kultura u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích – Cemetery and material culture of the church of St. Nicholas in České Budějovice, AVJČ 25, 209–229.

[62] HLÁSEK, D.–CHVOJKA, O.–THOMOVÁ, Z.–ZAVŘEL, P., 2015: Pravěké a raně středověké nálezy z historického centra Českých Budějovic – Vor- und frühgeschitliche Funde aus dem Stadtkern von České Budějovice, AVJČ 28, 35–79.

[63] CHVOJKA, J., 1979: Staré náhrobky v Českých Budějovicích – Alte Grabsteine in České Budějovice, JSH 48, 241–255, 297–307.

[64] KOLDA, V., 2003: Vznik a počátky královského města Českých Budějovic. Dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivu. České Budějovice.

[65] KÖPL, K., 1901: Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen. I. Band. 1. Hälfte (1251–1391). Praha.

[66] KOVÁŘ, D., 2001: Budějovické hřbitovy. Malý kulturně-historický průvodce. České Budějovice.

[67] KOVÁŘ, D., 2015: Fundatio Civitatis Zrození královského města Českých Budějovic. České Budějovice.

[68] KUBÁK, J., 1973: Topografie města Českých Budějovic 1540–1800 – Die Topographie der Stadt České Budějovice. České Budějovice.

[69] NAVRÁTILOVÁ, A., 2004: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha.

[70] OMELKA, M., 2006: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice č. p. 322/III v Praze – The find of unusually divided medallion with motif of St. Benedict's cross and Zachary's blessing from Šporkova street, house No. 322/III in Prague, Archaeologica Pragensia 18, 143–152.

[71] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2008: Soubor korálků ze zaniklého hřbitova při kostele sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana) – A collection of beads from the defunct cemetery at the church of St. John the baptist in Obora, Prague-Malá Strana, ASČ 12, 887–961.

[72] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012: Soubor medailonů a feniků se symbolikou sv. Benedikta ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana) – A collection of medallions and pfennings with the symbols of St. Benedict from the defunct cemetery at the church of St. John in Obora (Prague-Lesser Town), ASČ 16, 983–1019.

[73] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2016: Zboží pro chudé a bohaté – "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů – Ware für Arme und Reiche –"Originale" und zeitgenössiche "Falschungen" von religiösen Medaillen am Beispiel von Funden aus Grabkontexten, AH 41, 309–325.

[74] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012: Nálezy šperků, devocionálií a součástí oděvů z kostela svatého Jakuba v Jihlavě, AVV 3, 75–132.

[75] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2009: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana) I. Obecné formy kříže – A collection of crosses from the defunct cemetery at the church of St. John in Obora, Prague-Lesser Town (Praha-Malá Strana) I. General forms of crosses, ASČ 13, 1001–1083.

[76] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostele sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana) II. Speciální kříže – A collection of crosses from the defunct cemetery at the church of St. John in Obora, Prague-Lesser Town (Praha-Malá Strana) II. Special crosses, ASČ 14, 467–520.

[77] OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2007: Soubor prstenů ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana) – A collection of rings from the abandoned graveyeard aroun St. John's church at Obora (Prague-Malá Strana), ASČ 11, 671–709.

[78] PLETZER, K., 1970: Katastrofální požár Českých Budějovic v roce 1641, Kulturní kalendář, 18–21.

[79] PROKEŠ, L., 2007: Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 1. Brno.

[80] PROKOPOVÁ, Z., 2011: Historie ostatků sv. Reparáta a relikviářů z kláštera minoritů v Českém Krumlově, Zpravodaj STOP 13, č. 2, 4–36.

[81] STERNECK, T.–KOVÁŘ, D., 2013: Mikuláš Schanz z Eisenbühlu a Hirschecku (Příspěvek k interpretaci nově objeveného nápisu v českobudějovickém kostele sv. Mikuláše), Výběr 50, 241–260.

[82] SVATÝ AURACIÁN V ČESKOBUDĚJOVICKÉ KATEDRÁLE, 2015: Svatý Auracián v českobudějovické katedrále. České Budějovice.

[83] THOMOVÁ, Z.–ŠINDELÁŘ, J., 2007: Průzkum kaple Smrtelných úzkostí Páně v Českých Budějovicích – A survey of the Baroque Chapel "Smrtelných úzkostí Páně" in České Budějovice, Ve službách archeologie, č. 1, 205–210.

[84] UNGER, J., 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Brno