Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z areálu města Litovle

Název: Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z areálu města Litovle
Variantní název:
  • Tiles with five circular dimples from the town of Litovel
  • Kacheln mit fünf kreisförmigen Vertiefungen aus dem Areal der Stadt Litovel
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 863-873
Rozsah
863-873
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předložený článek se zabývá kachli s pěti kruhovými prohlubněmi na čelních vyhřívacích stěnách z areálu města Litovle. Tyto kamnářské výrobky byly získány v průběhu posledních dvou desetiletí při záchranných archeologických výzkumech v historickém jádru města i mimo něj. Kachle s pěticí prohlubní lze klást do druhé poloviny 16. až první poloviny 17. století. Obvykle bývají považovány za typický výrobek novokřtěnských hrnčířů, ale je velmi pravděpodobné, že v případě litovelských nálezů jde o produkty lokální inspirované novokřtěnskou hrnčířskou tvorbou.
This article discusses tiles with five circular dimples on the front ( heated) walls from the town of Litovel. These stove products were unearthed in the course of rescue archaeological research in the historical centre of the town and outside it in the last two decades. The tiles with five circular dimples can be placed in the second half of the 16th century or the first half of the 17th century. These tiles are usually considered typical products of Anabaptist potters; however, the Litovel finds are probably local products inspired by Anabaptist pottery.
Reference
[1] BEZDĚČKA, J., 1993: Dějiny města Litovle od počátku do února 1948, 1. díl. Rkp. ulož. ve Vědecké knihovně v Olomouci.

[2] BIELICH, M., 2012: Nálezy neskororenesančných kachlíc z Oponického hradu (16.–17. storočí), Acta historica Neosiliensia 15, 200–209.

[3] ČAPEK, L., 2010: Depoziční a postdepoziční procesy středověké na parcelách Českých Budějovic – The formational and postdepozitional study of pottery on high middle ages house plots in České Budějovice. Plzeň.

[4] DUFKOVÁ, K., 2014: Jan Šembera z Boskovic. Moravský Petr Vok. Praha.

[5] FALTÝNEK, K., 2000: Záchranný archeologický výzkum v kapli sv. Jiří a kostele sv. Marka v Litovli. Památkový ústav v Olomouci – Archäologische Rettungsuntersuchung in der Kapelle Hl. Georg und in der Pfarrkirche Hl. Markus in (Litovel) Littau. Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1999, 76–82.

[6] FALTÝNEK, K., 2001: Litovel (okr. Olomouc), PV 42, 216.

[7] FALTÝNEK, K., 2012: Litovelské masné krámy ve světle historických pramenů a archeologických výzkumů – Die Fleischbänke in Litovel (Littau) im Licht der historischen Quellen und archäologischen Forschungen. In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci 2012, 32–47. Olomouc.

[8] FALTÝNEK, K., 2013: Pozdně renesanční kachle z Uničova – Spätrenaissance Kachel aus Uničov (Mährisch-Neustadt). In: Sborník národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci 2013, 15–22. Olomouc.

[9] FALTÝNEK, K.–ŠLÉZAR, P., 2005: Litovel (okr. Olomouc), PV 46, 290–291.

[10] FALTÝNEK, K.–ŠLÉZAR, P., 2006: Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli – Archäologische Forschungen der Sakralbauten in Litovel, AH 31, 303–322.

[11] FALTÝNEK, K.–ŠLÉZAR, P., 2009: Litovel (okr. Olomouc), PV 50, 399–400.

[12] FALTÝNEK, K.–ŠLÉZAR, P., 2015: Litovel (okr. Olomouc), PV 56, č. 2, 274–276.

[13] FALTÝNEK, K.–ŠLÉZAR, P.–ZLÁMAL, T., 2015: Předběžné výsledky archeologické výzkumu na Náměstí Přemysla Otakara v Litovli v roce 2014 – Vorläufige Ergebnisse der archäologischen Forschung auf dem Přemysl Otakar Platz in Litovel (Littau) im Jahre 2014. In: Sborník národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci 2014, 4–14. Olomouc.

[14] GOŠ, V., 2007: Loštice, město středověkých hrnčířů. Opava.

[15] GOŠ, V.–KAREL, J., 2011: Renesanční kachlů ze zámku Janovice u Rýmařova. In: Quod bene notandum – Co je třeba zaznamenat. Sborník k 75. narozeninám Jiří Karla (Pohanka, J.–Pohanka, V.–Stanzel, V., edd.), 71–91. Bruntál.

[16] HAZLBAUER, Z.–ŠPAČEK, J., 1986: Poznámky k výrobě reliéfních renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí – Bemerkungen zur Herstellung von Reliefkacheln aus der Renaissance im Hinblick auf Funde im Mittleren Elbetal, ČNM A CLV, č. 3–4, 146–165.

[17] HLOŽEK, M.–LOSKOTOVÁ, I., 2015: Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle – Ein Beitrag zur Mobilität im Hafnerhandwerk, AH 41, 449–460.

[18] HLUBEK, L., 2012: Středověké kachle z Litovle se znakem pánů z Vlašimi ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci, Střední Morava 34, 85–89.

[19] HLUBEK, L., 2013: Soubor gotických kachlů ze sbírky bývalého Okresního vlastivědného muzea v Litovli – A set of gothic stove tiles in the collection of the former district Regional museum at Litovel, Pravěk NŘ 21, 333–356.

[20] HLUBEK, L., 2013a: Kachle z Litovle s portréty saských vévodů ve sbírce bývalého Okresního vlastivědného muzea v Litovli, Śląskie Spotkania Archeologiczne LV, 65–73.

[21] HLUBEK, L., 2013b: Komorové kachle z Litovel s motivem sv. Jiří ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci, Střední Morava 36, 112–115.

[22] HLUBEK, L., 2015: Příspěvek k výrobě kamnářské keramiky v Lošticích – Contribution to production of stove tiles at Loštice, Pravěk NŘ 23, 219–230.

[23] HLUBEK, L., 2017: Nové nálezy kachlů s erbem pánů z Vlašimi z Litovle, Střední Morava 43, 104–108.

[24] HLUBEK, L.–FALTÝNEK, K., 2016: Kolekce raně novověkých kachlů z Chořelic (okr. Olomouc) – Collection of Early Modern Tiles from Chořelice (Olomouc District), Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 312, 113–124.

[25] HLUBEK, L.–FALTÝNEK, K.–ŠLÉZAR, P., 2016: Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli – Der Fund eines Kachelfragments aus der Kollektion der sog. Ritteröfen in Litovel, AH 41, 437–447.

[26] HLUBEK, L.–ŠLÉZAR, P., 2016: Raně novověká kolekce kachlů ze Zahradní ulice v Litovli – Frühneuzeitliche Kollektion von Kacheln aus der Zahradní-Straβe in Litovel. In: Sborník památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci 2016, 51–65. Olomouc.

[27] HOLUB, P.–JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2009: Early Modern period Brno stove tiles with a mosaic (tapestry) pattern, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 273–288.

[28] HOUDEK, V., 1891: Loštice. Rodiště Jana Havelky. Olomouc.

[29] HRBKOVÁ, R., 1970: Litovelská hrnčina. Práce odboru společenských věd Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 26. Olomouc.

[30] JAKUBEC, O., 2003: Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby – The Culture and Artistic Patronage of the Bishops of Olomouc in the period after Council of Trent. Olomouc.

[31] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2005: Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně – Die Kachelöfen in den Räumen des Minoritenklosters in Brno (Brünn), AH 30, 445–456.

[32] KUBÍN, P., 2004: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na Brněnské ulici v Mikulově, RegioM: sborník regionálního muzea v Mikulově, 87–102.

[33] KRASNOKUTSKÁ, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy – Medieval and Modern Stove-Fitting in Opava. Archaeologiae Regionalis Fontes 8. Olomouc.

[34] LANDSFELD, H., 1947: Co vyráběli novokřtěnští keramikové v Podivíně, VVM 2, 222–238.

[35] LANDSFELD, H., 1950: Lidové hrnčířství a džbánkařství. Besedy o hrnčířství džbánkařském, hrnčířském a kamnářském. Praha.

[36] LANG, A., 1957: Z historie loštického hrnčířství, Severní Morava 1, 27–32.

[37] LOSKOTOVÁ, I., 2008: Ornament na kachlích. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 139–155. Uherské Hradiště.

[38] LOSKOTOVÁ, I., 2009: Ornament v kachlovém reliéfu středověkého a raně novověkého Brna – Ornamentation in Tile Reliefs from Medieval and Early Modern-Age Brno. In: Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury. Etnologické studie 5 (Křížová, A. ed.), 9–27. Brno.

[39] LOSKOTOVÁ, I.–DRAGOUN, B.–KOCMAN, F., 2013: Kachlové nálezy na Orlíku. In: Humpolec v zrcadle času V. Archeologie na Humpolecku (Boublík, J.–Brzoň, R.–Dragoun, B.–Hejhal, P.–Chvátal, M.–Kašpar, V.–Kocman, F.–Loskotová, I.–Polanský, L.–Rous, P.–Smíšek, K.–Stan, V., edd.), 151–196. Humpolec.

[40] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici – Anfäge der Neuzeitlichen Keramik in Strážnice. Strážnice.

[41] PAJER, J., 1990: A hoard find of the pottery of the area of the Habaner (Anabaptist) court at Strachotín. In: Studies in Post-Mediaeval Archaeology 1 (Smetánka, Z.–Žegklitz, J., edd.), 169–202. Praha.

[42] PAJER, J., 1997: Novokřtěnci v Podivíně. In: Kordiovský, E. a kol., Podivín – vlastivědný sborník jihomoravského města, 184–193. Mikulov.

[43] PAJER, J., 1998: Novokřtěnci v Ostrožské Nové Vsi – Hutterer in Ostrožská Nová Ves, Slovácko XL, 161–182.

[44] PAJER, J., 2006: Studie o novokřtěncích. Strážnice.

[45] PAJER, J., 2015: Nově objevené sídlo novokřtěnců v Čermákovicích (Dvůr Alinkov, k. ú. Horní Kounice, okres Znojmo). In: Sborník Státního okresního archivu Znojmo, 40–59. Znojmo.

[46] PAJER, J. a kol., 2002: Strážnice. Kapitoly z dějin města. Strážnice.

[47] PAVLÍK, Č., 2011: Soubor kachlů z hradu Lukova objevený během záchranných prací (do roku 2009) – Die bei Rettungsarbeiten (bis zum Jahr 2009) entdeckte Kachelkollektion von Burg Lukov, AH 36, 557–571.

[48] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[49] PINKAVA, V., 1903: Litovelský okres. Brno.

[50] RUTTKAY, M., 2008: Kachlice z hradu v Topoľčiankach – Kacheln aus der Burg in Topoľčianky, ŠZ AÚ SAV 43, 121–231.

[51] ŘÍHOVÁ, V., 2010: Biskup, hrnčíř a střepy z nádvoří olomouckého děkanství – Bishop, potter and fragments from the courtyard of the Olomouc deanery. In: Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě (Jakubec, O., ed.), 210–218. Olomouc.

[52] ŠEBELA, L.–VANĚK, J., 1985: Hromadný nález ze studny v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích – Massenfunde aus dem Brunnen im Areal der ehemaligen Brüdergemeine der Böhmishen Brüder in Ivančice. Ivančice.

[53] ŠLÉZAR, P., 2006: Litovel (okr. Olomouc), PV 47, 255.

[54] ŠLÉZAR, P., 2008: Kostely a sakrální stavby v Litovli – Churches and Sacred Buildings in Litovel. Archeologické památky střední Moravy 17. Olomouc.

[55] ŠLÉZAR, P., 2016: Archeologické poznanie malého kráľovského mesta na Moravě – Archeological knowledge of a small royal town in Morava, rkp. nepubl. disertační práce na KA FF UKB, Bratislava, vedoucí práce doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.

[56] TYMONOVÁ, M., 2014: Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě – Belege für die Herstellung von Ofenkeramik in den Ländern Böhmens und eine Werkstatt in Opava, AH 39, 155–175.

[57] TYMONOVÁ, M., 2015: Medailonové kachle z Javorníka – Die Medaillonkacheln aus Javorník, AH 40, 941–955.

[58] WINTEROVÁ, A., 2016: Pozdně středověké a raně novověké reliéfní kachle z Boskovic – Late Medieval and Early Modern relief stove tiles from Boskovice, rkp. nepubl. bakalářské práce na FF MU, Brno, vedoucí práce PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.