Vedomec na rozhlasových vlnách: prípadová štúdia významu novopohanského rozhlasového cyklu Rodná cesta v kontexte dejín slovenského náboženského rozhlasového vysielania

Název: Vedomec na rozhlasových vlnách: prípadová štúdia významu novopohanského rozhlasového cyklu Rodná cesta v kontexte dejín slovenského náboženského rozhlasového vysielania
Variantní název:
  • The neopagan on radio frequences: a case study of Slovak neopagan radio show Rodná cesta in context of the history of the Slovak religious radio broadcasting
Zdrojový dokument: Sacra. 2017, roč. 15, č. 1, s. 17-33
Rozsah
17-33
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
After the fall of the communist regime in 1989, the public space in Czechoslovakia and – since 1993 – the independent Slovak Republic was opened to a wide array of religious and spiritual movements from abroad. New religious movements started to find their followers in Slovakia. Since 1995, one of them has been a revivalist Slavic neopagan group based on stories about old Slavic gods and Slovak folklore, which has been led by Miro Žiarislav Švický. This case study offers a brief overview of the current position of this Slavic neopagan group in the Slovak public space based on the analysis of an internet radio show Rodná cesta, broadcasted on an independent internet radio station Slobodný vysielač since 2013. The study's goal is to provide an explanation for the radio show's success by putting Rodná cesta into a wider context of the history of Slovak religious broadcasting, and by approaching religion as a way of mediation.
Reference
[1] ArchivSV (30.9.2014). Rodná cesta 30.09.2014 Ohrozí islam slovanský svet?. Nájdené [28.8.2017] na https://www.youtube.com/watch?v=FfamYC4ViQQ&list=PLi6d1lxErOCwx7Cba9-DtxsBq5Jk1Nrrb.

[2] Archív vysielania Rodnej cesty. (n.d.). Nájdené [31.8.2017] na https://slobodnyvysielac.sk/relacie/rodna-cesta/?v=928568b84963.

[3] Cirkvi a náboženské spoločnosti: Zákon č. 308/1991 Zb. zo 4. júla 1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. (n.d.). Nájdené [22.10.2017] na http://old.culture.gov.sk/cirkev-nabozenske-spolocnosti/legislatva/zkony/zkon-.-308/1991-zb.

[4] ČTK (22.11.2016). Vydavateľom klesol predaj novín, najviac denníku SME. Nájdené [31.8.2017] na http://www.omediach.com/tlac/item/10158-vydavatelom-klesol-predajnovin-najviac-denniku-sme.

[5] Čupka, M. (5.1.2017). Rozhlas je dnes ako z rozprávky Soľ nad zlato. In Pravda.sk. Nájdené [22.10.2017] na https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/415789-rozhlas-je-dnes-ako-zrozpravky-sol-nad-zlato/.

[6] Dedinský, M. (21.03.2013). O cenzúre v katolíckom rádiu hovorí jeho bývalý redaktor. In Pravda.sk. Nájdené [28.8.2017] na https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/274967-ocenzure-v-katolickom-radiu-hovori-jeho-byvaly-redaktor/.

[7] Draxler, V. (2005). História SRo. Nájdené [23.8.2017] na https://www.rtvs.org/o-rtvs/historia/historia-sro.

[8] Gdovin, S. (22.2.2017). Ostrá debata v relácii "Večer s Havranom". Boris Koróni zo Slobodného vysielača, Martin Šimečka z denníka N a Branislav Dobšinský z RTVS diskutovali o alternatívnych a mainstreamových médiách. Hlavné správy: Konzervativný deník. Nájdené [16.3.2018] na https://www.hlavnespravy.sk/ostra-debata-v-relaciivecera-s-havranom-boris-koroni-zo-slobodneho-vysielaca-martin-simecka-z-dennikan-branislav-dobsinsky-z-rtvs-diskutovali-o-alternativnych-mainstreamovychmediach/905301.

[9] Historie rádia TWR. (n.d.). Nájdené [25.8.2017] na http://www.twr.cz/kdo-jsme/twr-cz/historie.

[10] Konspiratori.sk. (n.d.). Nájdené [16.3.2018] na https://www.konspiratori.sk/.

[11] Kovár, B. (3.8.2015). 5 zbytočných kníh o histórii. Nájdené [20.10.2017] na https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/5-zbytocnych-knih-o-historii/.

[12] Náboženské vysielanie Slovenského rozhlasu. (n.d.). Nájdené [22.10.2017] na http://www.ecav.sk/?p=Kalendar/Program/SRO.

[13] Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: január 2017. (17.2.2017). Nájdené [30.8.2017] na https://www.radia.sk/pocuvanost/aplikacia-radia-sk/3594_pocuvanost-cez-aplikacieradia-sk-januar-2017.

[14] Poláš, M. (18.08.2017). Počúvanosť rádií: Hore bez zmien, Anténa Rock sa vymenila s Rádiom_FM. Nájdené [25.8.2017] na https://medialne.etrend.sk/radia/pocuvanostradii-hore-bez-zmien-antena-rock-sa-vymenila-s-radiom-fm.html.

[15] Rádio LUMEN od svojich začiatkov po súčasnosť 1993–2014. (n.d.). Nájdené [25.8.2017] na http://www.lumen.sk/historia.html.

[16] Slobodný vysielač. (14.1.2013). Nájdené [28.8.2017] na https://www.facebook.com/pg/SlobodnyVysielac/about/?ref=page_internal.

[17] Slobodný vysielač Archív (oficiálny). (n.d.). Nájdené [28.8.2017] na https://www.youtube.com/channel/UCKj43efhJ3jazTlenp8EJ0g.

[18] SME: Lovíme Hoaxy. (n.d.). Nájdené [16.3.2018] na https://hoax.sme.sk/?ref=menu.

[19] Stránsky, J. (8.12.2013). Historický exkurz: Prvé rozhlasové vysielanie v Bratislave v roku 1926. Nájdené [24.8.2017] na http://www.mediawatch.dog/historicky-exkurz-prverozhlasove-vysielanie-v-bratislave-v-roku-1926/.

[20] Švický, M. Ž. (2016). Čaro prírody. Vydavateľstvo Diva: Kokava Nad Rimavicou.

[21] Švický, M. S. (1998). Čaro 4 živlov. Vo vlastnom náklade: Trnava.

[22] Švický, M. Ž. (2015). Návrat Slovenov v duchu a slove. Vydavateľstvo Diva: Kokava Nad Rimavicou.

[23] Švický, M. Ž. Rodná Cesta: Časopis pre obrodu prírodného života, pôvodnej kultúry, vedomia a ducha. (n.d.). Nájdené [31.8.2017] na http://www.rodnacesta.sk/.

[24] Weleslava (2016). Takí divokí... keď nebo bolo ešte modré a táto cesta ešte nová.... Bratislava: Karpatský Pecúch.

[25] Zeman, D. (2010). Tisíce slov o naději. Nájdené [20.10.2017] na https://vimeo.com/14894358.

[26] Draxler, V. (2013). Slovenský rozhlas 1938–1945. Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia, 13(1–2), 141–175.

[27] Hangen, T. J. (2002). Redeeming the Dial: Radio, Religion & Popular Culture in America. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

[28] Hirshkind, Ch. (2004). Hearing Modernity: Egypt, Islam and the Pious Ear. In V. Erlmann (Ed.), Hearing Cultures: Essays on Sound, Listening and Modernity (pp. 131–153). London: Bloomsbury Publishing.

[29] Chudinová, E. & Lehoczká, V. (2005). Fenomén rozhlasu v systéme masmédií: Základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej komunikácia. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

[30] Karaba, R. (2010). Katolícka akcia a rozhlasové vysielanie (1928–1948). Studia Aloisiana, 1(3–4), 45–58.

[31] Maruniak, P., Grácová, G., Rehák, J. (1998). Slovenský povojnový exil: Zborník materiálov zo seminára Dejiny Slovenského exilu po roku 1945. Martin: Matica slovenská.

[32] Meyer, B. & Houtman, D. (2012). Material Religion-How Things Matter. In D. Houtman & B. Meyer (Eds.), Things: Religion and the Question of Materiality (pp 1–23). New York: Fordham University Press.

[33] Meyer, B. & Moors, A. (2006). Indroduction. In B. Meyer & A. Moors (Eds.). Religion, Media, and the Public Sphere (pp. 1–29). Bloomington: Indiana University.

[34] Meyer, B. (2013). Material Mediations and Religious Practice of World-Making. In K. Lundby (Ed.), Religion Across Media: From Early Antiquity to Late Modernity (pp. 1–19). New York: Peter Lang Publishing.

[35] Nádaská, K. (2013). Nová religiozita na Slovensku a spoločenské paradigmy. In Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti II – Zborník z konferencie, Trnava, Levoča, 2012 (pp. 60–79). Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU.

[36] Priečko, M. (2010). Budovanie alternatívnej komunity v prostredí slovenských lazov – utópia alebo realita? (alebo o pozadí vnútorných štrukturálnych konfliktov). In D. Deák (Ed.), Alternatíva, životný štýl, identita?: Niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú spoločnosť (pp. 22–47). Čadca: Magma.

[37] Sterne, J. (2003). The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Durham and London: Duke University Press.

[38] Strmiska, M. (2005). Modern Paganism in World Cultures: Compaative Perspectives. Santa Barbara: ABC-CLIO.

[39] Tížik, M. (2011). Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku: Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV.

[40] Tížik, M. (2002). Nová religiozita v pluralizovanej spoločnosti. In: M. Moravčíková (Ed.), Nová religiozita (pp. 3–40). Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.