Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí

Název: Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí
Variantní název:
  • The world as a symbolic interaction: symbolic interactionism as a starting point for the research of the theatricality of public events
Zdrojový dokument: Theatralia. 2018, roč. 21, č. 1, s. 9-32
Rozsah
9-32
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie představuje teorii a metodologii symbolického interakcionismu a její vztah k výzkumu teatrality veřejných událostí. Sociologický směr symbolický interakcionismus ovlivnil celou řadu metodologických přístupů, největší vliv měl logicky v sociálně-vědních oborech, které pracují se symbolickou povahou empirie. Zároveň se ale tento směr uplatnil i v uměnovědných oborech, a to díky schopnosti interpretovat symbolickou povahu jednání, jeho procesuálnost a časoprostorový charakter. Symbolický interakcionismus tak, jak ho definoval H. Blumer, byl zásadně ovlivněn filozofií pragmatismu a sociální psychologií G. H. Meada, proto je jim věnována první část studie. V druhé části textu jsou představena základní teoretická a metodologická východiska symbolického interakcionismus, která jsou demonstrována na příkladu veřejné události (setkání občanů s prezidentem ČR v Brně v roce 2013), které se autoři studie účastnili v rámci terénního výzkumu.
The paper presents the concept of symbolical interactionism, its theoretical background, adjoining methodologic tools, and its relation to the issue of theatricality of public events. The symbolic interactionism, a sociology-based concept stating a symbolical nature of empirical knowledge, influenced a great number of strands of thinking both in social sciences and humanities. At the same time, the concept gained recognition also in Theatre and Performance Studies for its ability to grasp the symbolic nature of human interaction, its processuality, and temporal-spatial aspect. First part of the study is devoted to the philosophy of pragmatism and George Herbert Mead's social psychology that deeply influenced Blumer's definition of the symbolic interactionism. The second part comprises the basic theoretical and methodologic background of symbolic interactionism demonstrated on the example of filed research carried out by the authors, citizen meeting with Czech President in Brno in 2013.
Reference
[1] ABÉLÈS, Marc. 2004. Politika jako divadlo [Politics As Theatre]. In Petr Skalník. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie [Politic Culture: Anthropology, Sociology, Politology]. Praha: Set out, 2004: 19–42.

[2] ALEXANDER, Jeffrey C., Bernhard GIESEN a Jason L. MAST (edd.). 2006. Social performance: symbolic action, cultural pragmatics, and ritual. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Cambridge Cultural Social Studies.

[3] BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. 1999. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění [Social Construction of the Reality: Essay on Sociology of the Cognition]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.

[4] BÍLEK, Petr A. a kol. 2016. Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem [Traces of Pragmatism. Czech Literature and Aesthetics in Touch With American Pragmatism]. České Budějovice: Jihočeská Univerzita – Episteme, 2016.

[5] BLUMER, Herbert. 1969. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969.

[6] BLUMER, Herbert. 1998. Symbolic interactionism: Perspective and Method. Berkeley: University of California Press, 1998.

[7] BOGATYREV, Petr. 1940. Lidové divadlo české a slovenské [Czech and Slovak Folk Theatre]. Praha: Fr. Borový, 1940: 30–52.

[8] COOLEY, Charles Horton. 1902. Human nature and the social order. New York: C. Scribner's Sons, 1902.

[9] ČAPEK, Karel. 1918. Pragmatismus, čili, Filosofie praktického života. [Pragmatism or The Philosophy of Practical Life]. Praha: F. Topič, 1918.

[10] ČAPEK, Karel. 2000. Pragmatismus, čili, Filosofie praktického života [Pragmatism or The Philosophy of Practical Life]. Olomouc: Votobia, 2000.

[11] FISCHER-LICHTE, Erika. 2005a. "Ach, takové staré otázky..." a jak s nimi zachází divadelní teorie dnes ["Oh, so old questions…" And How Theatre Theory Treats Them Today]. Divadelní revue 16 (2005): 2: 3–11.

[12] FISCHER-LICHTE, Erika. 2005b. Divadelnost/teatralita a inscenace [Theatricality And Performance]. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla: antologie současné německé divadelní teorie [Coordinates and Contexts of Theatre: Anthology of Contemporary German Theatre Theories]. Praha: Divadelní ústav, 2005: 129–134.

[13] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě [The Presentation of Self in Everyday Life]. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

[14] HÖFFDING, Harald a Josef KRÁL. 1947. Přehledné dějiny filosofie [History of Philosophy Overview]. Praha: Česká grafická Unie, 1947.

[15] HORVÁTH, Martin. 2008. Herbert Blumer: Symbolický interakcionismus – teoretické a metodologické vymezení [Herber Blumer: Symbolic Interactionism – Theoretical and Methodological Definition]. In Jiří Šubrt (ed.). Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury) [Contemporary Sociology II (The Theory of Social Interaction and Social Structures)]. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008: 35–61.

[16] HROCH, Jaroslav. 2003. Soudobá anglo-americká a kanadská filosofie [Contemporary Anglo-American and Canadian Philosophy]. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2003.

[17] CHARON, Joel M. 2010. Symbolic interactionism: an introduction, an interpretation, an integration. Boston: Prentice Hall, 2010.

[18] JAMES, William. 1918. Pragmatism. Praha: Jan Laichter, 1918.

[19] JAMES, William. 1952. The Principles of Psychology. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1952.

[20] JEVREJNOV, Nikolaj. 2014. Scénické ztvárnění života. Ex cathedra [Theatricalization of life. Ex Cathedra]. Theatralia 17 (2014): 1: 119–148.

[21] KAREL, David. 2010. Interakční symbolismus a sociální konstruktivismus: interpretační model lidského jednání [Interactive Symbolism and Social Constructivism: Interpretative Model of Human Action]. In Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře: sborník z mezinárodní konference konané dne 21. 4. 2010 na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem [Paedagogic and Psychologic Disciplines in Social Workers Training: Proceedings From an International Conference, Paedagogical Faculty, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, 21 Apr 2010]. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2010.

[22] KARGER, Tomáš. 2010. Srovnání metodologických východisek H. Blumera a C. Geertze [Comparing the Methodologies of Herbert Blumer and Cliford Geertz]. Bakalářská práce [BA Thesis]. Filozofická fakulta Univerzita Palackého. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010.

[23] KOTTE, Andreas. 2010. Divadelní věda [Theatre Studies]. Praha: Nakladatelství KANT, 2010.

[24] MEAD, Georg Herbert. 2017. Mysl, Já a společnost [Mind, Self, and Society]. Praha: Portál, 2017.

[25] MORRIS, Charles W. 1997. Základy teorie znaku [Basic Theory of Sign]. In Bohumil Palek. Sémiotika [Semiotics]. Ch. S. Peirce, C. K. Ogden & I. A. Richards, Ch. W. Morris, H. B. Curry. Praha: Karolinum, 1997: 197–265.

[26] PALEK, Bohumil. 1997. Sémiotika [Semiotics]. Ch. S. Peirce, C. K. Ogden & I. A. Richards, Ch. W. Morris, H. B. Curry. Praha: Karolinum, 1997.

[27] PAUL, Arno. 1971. Theaterwissenschaft als Lehre vom theatralischen Handeln. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 23 (1971): 1: 55–57.

[28] PAUL, Arno. 2005. Divadelní věda jako nauka o divadelním jednání [Theatre Studies as a Research on Theatre Acting]. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie [Coordinates and Contexts of Theatre: Anthology of Contemporary German Theatre Theories]. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[29] PLESSNER, Helmuth. 2008. K antropologii herce [To the Anthropology of Actor]. Disk 24 (červen, 2008): 21–28.

[30] PODHOROVÁ, Miluše. 1980. Symbolický interakcionismus, výklad a kritika [Symbolic Interactionism: Discourse and Critique]. Brno, 1980. Diplomová práce [Final Thesis]. Filozofická fakulta univerzity J. Ev. Purkyně v Brně. Vedoucí práce [Tutor] Miroslav Ovesný.

[31] ROUBAL, Jan (ed.). 2005. Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé teorie [Coordinates and Contexts of Theatre: Anthology of Contemporary German Theatre Theories]. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[32] ROUBAL, Jan. 2010. Interaktivita jako dimenze teatrality života a živosti divadla [Interactivity as A Dimension of the Theatricality of Life and Liveliness of Theatre]. In Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě. Tendence v současném myšlení o divadle [Ad Honorem Prof. Ivo Osolsobě. Tendencies in Current Thinking About Theatre]. Sborník z konference Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně [Conference Proceedings, Theatre Faculty, Janáček Academy of Performing Arts]. Brno: JAMU, 2010: 126–153.

[33] SAUSSERE, Ferdinand de. 1989. Kurs obecné lingvistiky [Course of General Linguistics]. Praha: Odeon, 1989.

[34] SINGER, Milton. 2003. Search for Great Tradition in Cultural Performances. In Philip Auslender (ed.). Performance. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. London/New York: Routledge, 2003: 57–71.

[35] SMITH FISCHER, Iris. 2013. Theatre at the Birth of Semiotics: Charles Sanders Peirce, François Delsarte, and Steele Mackaye. Translations of the Charles SS. Peirce Society 49 (2013): 3: 371–394. | DOI 10.2979/trancharpeirsoc.49.3.371

[36] ŠUBRT, Jiří. 2008. Soudobá sociologie II. [Current Sociology II]. Praha: Karolinum, 2008.

[37] THOMAS, William Isaac a Dorothy Swaine Thomas THOMAS. 1928. The child in America: behavior problems and programs. New York: A. A. Knopf, 1928.

[38] TURNER, Victor a Edith TURNER. 1982. Performing Ethnography. The Drama Revue: TDR. 26 Intercultural Performance (Summer, 1982): 2: 33–50.

[39] TURNER, Victor. 1980. Social Dramas and Stories about Them. Critical Inquiry 7 On Narrative (Autumn, 1980): 1: 141–168.

[40] VIŠŇOVSKÝ, Emil. 2014. Nové štúdie o pragmatizme & neopragmatizme [New Studies on Pragmatism and Neopragmatism]. Bratislava: Veda, 2014: 274.

[41] VOROVKA, Karel. 1929. Americká filosofie [American Philosophy]. Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1929.