Funkcia empírie v prozaickom texte

Název: Funkcia empírie v prozaickom texte
Variantní název:
  • The function of experience in prose
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-35
Rozsah
29-35
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Funkcia empírie v próze. Ženská literárna postava v próze súčasných slovenských autoriek je aj pričinením literárnej kritiky a za istých okolností sprevádzaná latentným negatívnym klišé spojeným s tradíciou naivného čítania pre ženy. Literárna kritika zvyčajne poukazuje na to, že v súlade s prijatými "normami" teórie a prijímaním špecifického prozaického žánru, označuje sa za literárny gýč alebo tematických schém, ktoré latentne pracujú pri čítaní príbehov určených ženským čitateľkám sa v kultúrnej praxi sprítomňuje invazívnu módnu chuť.
The female literary figure in the prose of the contemporary Slovak authors is also accompanied by literary criticism and under certain circumstances goes with a latent cliché associated with the naive reading tradition for women. Literary criticism usually suggests that, in accordance with the accepted "norms" of theory and the adoption of a specific prosaic genre, it is referred to as a literary kitsch and thematic schemes that work latently in reading the stories intended for female readers and in the practice of culture retrieves invasive fashionable taste.
Reference
[1] BODNÁROVÁ, J.: Tiene papradia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002.

[2] JANÁČEK, P. (ed.): Česká a slovenská literatura dnes: sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16.–18. 9. 1996). Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 1997.

[3] Deset let poté: (česká a slovenská literatura po roce 1989): sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13. a 14. září 2000). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000.

[4] DVOŘÁKOVÁ, H.: Z denníka zrelej ženy. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002.

[5] HODROVÁ, D. (ed.): Proměny subjektu. První svazek. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd ČAV, [1993].

[6] HODROVÁ, D. (ed.): Proměny subjektu. Druhý svazek. Pardubice: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR v nakl. Mlejnek, 1994.

[7] MACUROVÁ, A.: Subjekty a text. In: HODROVÁ, D. (ed.): Proměny subjektu. První svazek. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd ČAV, [1993], s. 31–37.

[8] MISTRÍK, E.: Potrebuje postmoderna termín vznešeno? Filozofia, 58, 2330, 4.

[9] MOKREJŠ, A.: Hermeneutické pojetí zkušenosti. Praha: Filosofia 1998, s. 11–32.

[10] ŠABÍK, V.: Diskurzy o kultúre. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov 2001.