Příspěvek k problematice technologie výroby keramických nádob a její nomenklatury

Název: Příspěvek k problematice technologie výroby keramických nádob a její nomenklatury
Variantní název:
  • On the problem of production technology of ceramic vessels and its nomenclature
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2018, roč. 23, č. 1, s. 5-28
Rozsah
5-28
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Technologie výroby keramických nádob je náročný proces, který zahrnuje specifické postupy od těžby a přípravy surovin, přes výrobu až k sušení a výpalu. Příspěvek je věnován bližšímu poznání primárních výrobních technik a stop, které za sebou zanechávají na keramických nádobách. Větší pozornost je věnována zejména technikám, o jejichž používání lze uvažovat v různých historických obdobích od pravěku po vrcholný středověk. Jsou zde shrnuty poznatky nejen z archeologie, ale také z etnologie, experimentální archeologie a současného hrnčířství. Jedním z řešených témat je také otázka nejednotné terminologie a nesprávného užívání některých odborných termínů.
The production technology of ceramic vessels is a demanding procedure which includes specific phases and methods, from acquisition and preparation of raw materials, over production through to drying and firing. The paper is dealing in more detail with basic production techniques and specific traces which they leave on ceramic vessels. Special attention is mainly paid to techniques typical of various historical periods, from Prehistory to High Middle Ages. The text summarizes the knowledge not only of archaeology but also of ethnology, experimental archaeology and contemporary pottery making. Among the topics addressed also are the non-uniform terminology and incorrect use of several specialised terms.
Reference
[1] Arnold, D. 1999: Advantages and Disadvantages of Vertical-Half Molding Technology: Implications for Production Ogranization. In: Skibo, M. J. – Feinman, M. G.: Pottery and People: A Dynamic Interaction. Salt Lake City, 59–80.

[2] Arnold, D. – Nieves, A. L. 1992: Factors Affecting Ceramic Standardization. In: Bey, J. G. – Pool, Ch. A.: Ceramic Production and Distribution: An integrated Approach. Boulder, 93–113.

[3] Bareš, M. – Lička, M. – Růžičková, M. 1981: K technologii výroby neolitické keramiky I, Sborník Národního muzea v Praze, řada A-historie, roč. 35, 137–226.

[4] Bareš, M. – Lička, M. – Růžičková, M. 1982: K technologii výroby neolitické keramiky II, Sborník Národního muzea v Praze, řada A-historie, roč. 36, 121–237.

[5] Bernhardt, T. 2011: Experimentální ověření možnosti výroby podsýpané keramiky na rychle rotujícím kruhu. In: Orna, J. a kol.: Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. Plzeň, 67–75.

[6] Bláha, J. 1982: Výsledky průzkumů zaniklých středověkých sídlišť v horním Podyjí, Vlastivědný věstník moravský XXXIV, Brno, 334–342.

[7] Bočková, Z. – Doležalová, K. – Kochan, Š. – Mazáčková, J. – Slavíček, K. – Těsnohlídek, J. 2014: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě, Archaeologia historica 39, 119–137.

[8] Buko, A. 1990: Ceramika wczesnopolska: Wprowadzenie do badan. Wroclaw.

[9] Courty, M. A. – Roux, V. 1995: Identification of Wheel Throwing on the basis of Ceramic Surface Features and Microfabrics, Journal of Archaeological Science 22, 17–50. | DOI 10.1016/S0305-4403(95)80161-8

[10] Černohorský, K. 1952: Keramika a feudalismus, Český lid 39, 223–230.

[11] Dolors, R. 2003: Keramika. Praha.

[12] Dupont-Delaleuf, A. 2011: Styles techniques des céramiques de la protohistoire en Asie centrale : méthodologie et études de cas, Thèse de doctorat, Université Paris Ouest-La Défense (inédit).

[13] Dvorská, J. 2001: Experimentales Brennen von Keramik – eine naturwissenschaftliche Studie, Archeologické rozhledy LIII, 45–58.

[14] Feinman, G. M. – Kowalewski, S. A. – Blanton, R. E. 1984: Modeling ceramic production and organizational change in the Pre-hispanic Valley of Oaxaca, Mexico. In: Leeuw, S. E., van der - Pritchard A. C. (ed.): The many dimensions of pottery: ceramics in archaeology and antropology. Amsterdam, 295–337.

[15] Fusek, G. 2009: Otlačky na dnách nádob v Nitre-Šindolke, Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice, Supplementum 2, 99–108.

[16] Gregerová, M. a kol. 2010: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

[17] Gruner, D. 1988: Unterschiedliche Wulsttechniken in Nord- und Westafrika. In: Lüdtke, H. Vossen, R. (ed.): Töpferei und Keramikforschung, Bd. 1. Bonn, 73–80.

[18] Hanykýř, V. a kol. 2011: Keramika. Plzeň.

[19] Hofer, N. (ed.) 2010: Handbuch zur Terminologie der mittelalterlichen und neuzeitlichen Keramik in Österrech. Wien.

[20] Holmes, W. H. 1901: Use of Textiles in Pottery Making and Embellishment, American Anthropologist, New Series, Vol. 3., No. 3, 397–403. | DOI 10.1525/aa.1901.3.3.02a00010

[21] Holubowicz, W. 1965: Gancarstvo wcesnosredoniowieczne Slowian. Wroclaw.

[22] Chavarria, J. 1999: Velká kniha keramiky. Praha.

[23] Kovárník, J. 1982: K výrobní technologii neolitické keramiky, Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity E 27, 103–116.

[24] Kovárník, J. 1983–84: Zur Technologie der neolithischen Keramik, Mitteilungen der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte 33–34, 151–169.

[25] Kovárník, J. 2005: Výroba keramiky. In. V. Podborský (ed.), Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno, 124–127.

[26] Livingstone Smith, A. 2010: Reconstitution de la chaîne opératoire de la poterie, Bilan et perspectives en Afrique sub-saharienne, Les Nouvelles de l’archéologie 119, 9–12.

[27] Livingstone Smith, A. – Van Der Veken, A. 2009: Crossing Borders Project: Potetry traditions in Katanga (DCR), Afrique: Archéologie & Arts 5, 141–148.

[28] Ludikovský, K. 1960: K technologii na kruhu vyráběné pravěké keramiky, Archeologické rozhledy XII, 66–79.

[29] Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno.

[30] Méry, S. – Delaleuf, A. – Leeuw, S. 2010: Analyse technologique et expérimentations, Les techniques de façonnage céramique mettant en jeu la station à Hili (Émirats arabes unis) à la fin du IIIe millénaire (âge du Bronze ancien). In: Giligny, F. et Méry, S. (éds.), Les Nouvelles de l'Archéologie 119. Paris, 52–58.

[31] Nekuda, V. – Reichertová, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[32] Neumannová, K. 2013: Technologie keramiky a chaînes opératoires, příspěvek na 4. keramickém workshopu v Panské Lhotě ve dnech 12. - 15. 8. 2013.

[33] Pavlů, I. 1971: Pražská keramika dvanáctého a třináctého století. Praha.

[34] Podborský V. (ed.) 2005: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno.

[35] Polla, B. 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[36] Procházka, R. 2007: Deskripční systém brněnské keramiky, Příloha 1, Přehled výzkumů 48, 234–270.

[37] Rada, P. 1997: Slabikář keramika. Praha.

[38] Reichertová, K. 1965: Středověká keramika ze Sezimova Ústí, Tábora a Kozího hrádku. Příspěvek ku chronologii a tvarosloví středověké keramiky. Praha.

[39] Rice, P. M. 1981: Evolution of specialized pottery production: a trian model, Current Anthropology, vol. 22, no. 3, 219–240. | DOI 10.1086/202661

[40] Roux, V. 2009: Wheel Fashioned Ceramic Production during the Thiird Millennium BCE in the Southern Levant: a Perspective from Tel Yarmuth. In: Rosen S. A. – Roux, V. (ed.), Techniques and People, Anthropological Perspectives on Technology in the Archaeology of the Proto-historic and Early Historic Periods in the Southern Levant. Paris, 195–212.

[41] Roux, V. – Corbetta, D. 1989: The Potter's Wheel: Craft Specialization and Technical Competence. New Delhi-Bombay-Calcutta.

[42] Roux, V. – Courty, M. A. 1998: Identification of Wheel-fashioning Methods: Technological Analysis of 4th–3rd Millennium BC Oriental Ceramics, Journal of Archaeological Science 25, 747–763. | DOI 10.1006/jasc.1997.0219

[43] Rye, O. S. 1981: Pottery technology. Principles and reconstruction. Wahington.

[44] Rzeznik, P. 1993: Przyczynek do studiow nad technika wykonania naczyn wczesnosredniowiecznych, Przeglad Archeologiczny, vol. 41, 75–86.

[45] Rzeznik, P. 1995: Frühmittelalterliche Töpfertechniken im Lichte der Keramik von der Dominsel zu Wroclaw. In: Poláček, L. (Hrsg.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Terminologie und Beschreibung. Brno, 65–78.

[46] Shepard A. O. 1956: Ceramics for the archaeologist. Washington D.C.

[47] Schneider, K. 1991: Töpferei der Lobi. In: Lüdtke, H. – Vossen, R. (ed.), Töpferei – und Keramikforschung, Bd. 2. Bonn, 65–91.

[48] Stark, M. T. 1991: Ceramic production and comunity specialization: a Kalinga ethnoarchaeological study, World Archaeology, Vol. 23, No. 1, 64–78. | DOI 10.1080/00438243.1991.9980159

[49] Štajnochr, V. 1998: Archaické technologie tváření keramiky, Archeologické rozhledy L, 95–105.

[50] Thér, R. 2004: Experimental pottery firing in closed firing devices from the Neolithic – Hallstatt Period in Central Europe. EuroREA 1, 35–82.

[51] Thér, R. 2009: Technologie výpalu keramiky a její vztah k organizaci a specializaci ve výrobě keramiky v kontextu kultur popelnicových polí, nepublikovaná disertační práce na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Brno.

[52] Thér, R. – Gregor, M. 2011: Experimental reconstruction of the pottery firingprocess of late bronze age pottery from nort-eastern Bohemia. In: Scarcella, S. (ed.): Archaeological Ceramics: A Review of Current Research. Oxford, 128–142.

[53] Thér, R. – Mangel, T. 2014: Inovace a specializace v hrnčířském řemesle v době laténské: model vývoje forem organizace výroby, Archeologické rozhledy LXVI, 3–39.

[54] Tichý, R. - Tintěra, L. 2001: Výpal keramiky v jámě (zahloubeném ohništi), Rekonstrukce a experiment v archeologii 2, 114–120.

[55] Tintěra, L. – Červinková, H. – Červinka, J. 1986: Experimentální ověření výrobních možností milířovitých hrnčířských pecí, Archaeologica Pragensia, 273–292.

[56] Vařeka, P. 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách, Archeologické rozhledy L, 123–137.

[57] Virot, C. 2005: La poterie africaine: les techniques céramiques en Afrique noire. Banon.

[58] Vuković, J. 2014: Archaeological Evidence of Pottery Forming Sequence: Traces of Manufacture in Late Neolithic Vinča Assemblage. In: Vitezović, S. - Antonović, D. (ed.): Archaeotechnology: studying technology from prehistory to the Middle Ages. Beograd, 177–198.

[59] Zápotocký, M. 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Praha.

[60] Zimola, D. 2012: Zpráva o archeologické akci, Identifikace akce: "Rekonstrukce a odbahnění rybníka Staroměstský v Telči", uloženo v Muzeu Vysočiny Jihlava.