Zaniklá středověká ves "Vsisko" z pohledu metod nedestruktivní prospekce

Název: Zaniklá středověká ves "Vsisko" z pohledu metod nedestruktivní prospekce
Variantní název:
  • Deserted medieval village "Vsisko" from the perspective of non-destructive survey methods
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2018, roč. 23, č. 1, s. 105-122
Rozsah
105-122
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studiem digitálních ortofotosnímků se podařilo na zaniklé vesnici "Vsisko" (k.ú. Dolní Bojanovice) rozpoznat jednak zbytky ohrazení v podobě příkopu, jednak i několik plošných a bodových porostových příznaků, naznačujících přítomnost sídlištních objektů uvnitř ohrazeného areálu. Ty se koncentrují okolo lineárního útvaru, interpretovaného jako pozůstatek cesty, která prochází středem vesnice. Severně od zaniklé vsi byl identifikován kruhový areál o průměru cca 25 m, tvořený dvěma příkopy, který byl interpretován jako pozůstatek drobného opevněného sídla. Na základě těchto zjištění byl na obou polohách proveden ve dvou etapách plošný geofyzikální průzkum, který odhalil ohrazení vesnice ze dvou směrů, částečně odhalil její vnitřní zástavbu a potvrdil fortifikaci v podobě dvojitého příkopu nedalekého drobného opevněného sídla.
Within the study of digital orthophotos, we succeeded in identifying remains of an outer ditch in the deserted medieval village "Vsisko" (c.d. Dolní Bojanovice), as well as smaller and larger crop marks indicating the presence of a settlement inside the enclosed area. These potential archaeological components concentrate around a linear feature that passes through the center of the village, which could be interpreted as a possible remnant of the historical path. A circular area, formed by two ditches, about 25 m in diameter was identified North of the deserted village and interpreted as a remnant of a small moated site. Based on these findings, a two-phase geophysical survey was carried out on both locations, revealing the fortification of the village from two directions. In addition, the survey partly revealed the village's ground plan, confirming the fortification in the form of a double ditch of the nearby moated site.
Reference
[1] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I–VI, 805–1283, (Friedrich G.–Kristen, Z.–Šebánek, J.–Dušková, S.–Sviták, Z.–Krmíčková, H.–Krejčíková, J.–Nechutová J., edd.). Praha 1904–2006.

[2] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VIXII, 1307–1399, (Chytil, J.–Brandl, V., edd.). Brno 1854–1890.

[3] ZDO: Moravské zemské desky (Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren). I. sv. řady olomoucké 1348–1466, (Chlumecký, P.–Chytil, J.–Demuth, K.–Wolfskron, A., edd.). Brno 1856.

[4] Bálek, M. 1997: Výsledky leteckého snímkování na Moravě, Přehled výzkumů 38, 307–311.

[5] Bálek, M. – Unger, J. 1996a: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě, Archaeologia Historica 21, 429–442.

[6] Bálek, M. – Unger, J. 1996b: Umgrenzte mittelalterliche Dörfer in Südmähren. In: Ruralia I, Památky archeologické – Supplementum 5, 296–300

[7] Červinka, I.L. (1931). Pusté vsi. Nepublikovaná manuscript.

[8] Čižmářová, J. 1993: Zjišťovací výzkum v Dolních Bojanovicích (okr. Hodonín), Přehled výzkumů 34, 116–117.

[9] Dresler, P. – Tencer, T. 2016: Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích, Archaeologia Historica 41, 241–249. | DOI 10.5817/AH2016-1-14

[10] Dresler, P. – Tencer, T. – Vágner, M. 2015a: Objev kostela na zaniklé středověké vsi Opatovice (k.ú. Hrušky) a její struktura, Jižní Morava 51, 399–407.

[11] Dresler, P. – Tencer, T. – Vágner, M. 2015b: Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky, Studia Archaeologica Brunensia E20, 113–132.

[12] Esterka, F. – Ondruš, V. 1996: Dolní Bojanovice. Publikace k 800. výročí první písemné zprávy o trvání obce Dolní Bojanovice. Dolní Bojanovice.

[13] Hladík, M. – Milo, P. – Tencer, T. – Zeman, J. 2013: Geofyzikálny prieskum sídliskových štruktúr v Moravskej Novej Vsi, okr. Břeclav. In: Chvojka, O. (Ed.), ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013, 131–136

[14] Hurt, R. 1934: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I. 1205–1650. Olomouc.

[15] Jan, L. – Štěpánek, V. (Eds.). 2002: Mutěnice: dějiny vinařské obce. Mutěnice.

[16] Kordiovský, E. 1977: Sídlištní hustota ve středověku na Kloboucku (okres Břeclav), Archaeologia Historica 2, 261–266.

[17] Kordiovský, E. 1980: Příspěvek k metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad na brněnském Kloboucku, Archaeologia Historica 5, 183–186.

[18] Křivánek, R. 2004: Geofyzikální metody. In: Kuna, M. (Ed.), Nedestruktivní archeologie: teorie, metody a cíle. Non-destructive archaeology: theory, methods and goals, 117–183, Praha.

[19] Milo, P. 2009: Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? In: Dresler, P. – Měřínský, Z. (Eds.), Archeologie doby hradištní, 38–53, Brno.

[20] Milo, P. 2013: Geofyzikálne prieskumy včasnostredovekých sídliskových lokalít na dolnom Podyjí, Archeologické rozhledy LXV, 706–734.

[21] Milo, P. 2014: Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik. Bonn.

[22] Nekuda, V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[23] Nekuda, V. – Unger, J. 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[24] Unger, J. 1974: K lokalizaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic (okres Břeclav), Jižní Morava 10, 22–33.

[25] Unger, J. 1975: K lokalizaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic (okres Břeclav), Zprávy Československé společnosti archeologické při Čs. akademii věd XVII, 58–60.

[26] Unger, J. 1982: Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13. až 15. století, Archaeologia Historica 7, 169–177.

[27] Unger, J. 1987: Výzkum opevněného sídla typu 'motte' na zaniklé vsi Divice u Brumovic (okr. Břeclav), Přehled výzkumů 30, 49–51.

[28] Unger, J. 1988: Motte a kostel v zaniklé vsi Divice u Brumovic, okr. Břeclav, Archaeologia Historica 13, 369–374.

[29] Vágner, M. – Škvrňák, J. – Dresler, P. v tisku: Nové poznatky k ohrazeným vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země.