Není svatba jako svatba : (k přeneseným pojmenováním jídel v nářečích)

Název: Není svatba jako svatba : (k přeneseným pojmenováním jídel v nářečích)
Variantní název:
  • There are weddings and weddings : (on transferred designations of dishes in dialects)
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 41-48
Rozsah
41-48
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The contribution presents a lexicological and dialectological analysis of two-word transferred designations of the dishes with the attributive adjective kočičí. It also looks into their use in the dialects of the neighboring languages and formulates a hypothesis about the origin of these designations.
Note
Příspěvek vznikl s podporou projektu GA ČR 16-04648S Odraz života našich předků v mizejících slovech.
Reference
[1] Bartoš, František. 1886. Dialektologie moravská. První díl. Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské. Brno: Matice moravská.

[2] Beranek, Franz. 1970. Atlas der sudetendeutschen Umgangssprache. Band I. Marburg: N. G. Elwert Verlag.

[3] Beranová, Magdalena. 2015. Jídlo a pití ve středověku. Praha: Academia.

[4] Český jazykový atlas 1–5. Dodatky. 1992–2011. Praha: Academia.

[5] Hladká, Zdeňka. 2000. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. Brno: Masarykova univerzita.

[6] Janovec, Ladislav, ed. 2017. Svět v obrazech a ve frazeologii. Word in Pictures and in Phraseology. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

[7] Jeřábek, Richard, ed. 1997. Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786–1884 – Anfänge der Volkskunde in Mähren. Anthologie der Arbeiten aus den Jahren 1786–1884. Strážnice: Ústav lidové kultury.

[8] Kloferová, Stanislava. 2005. K počátkům dialektologie na Moravě. In: Čmejrková, Světla – Svobodová, Ivana, eds. Oratio et ratio. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 191–195.

[9] Mitzka, Walther. 1964. Schlesisches Wörterbuch II. Berlin: Walter de Gruyter & Co.

[10] Rejzek, Jiří. 2009. Lidová etymologie v češtině. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum.

[11] Schwarz, Ernst. 1956. Sudetendeutscher Wortlatlas II. München: Verlag Robert Lerche.

[12] Sudetendeutsches Wörterbuch. 1988–. München: R. Oldenbourg Verlag.

[13] Slovník slovenských nárečí 2. 2006. Bratislava: Veda.

[14] Zíbrt, Čeněk. 1929. Literární rozhledy. Český lid XIX, 191–208.

[15] Český jazykový atlas 1–5. Dodatky [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2012–2018 [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: http://cja.ujc.cas.cz

[16] Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016– [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz

[17] Vokabulář webový [online]. Praha: oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2006–2017 [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz