Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí

Název: Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí
Variantní název
Education of immigrant children from the perspective of equal educational opportunities
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. [139]-164
Rozsah
[139]-164
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Předkládaný text je průběžným výsledkem širšího výzkumu realizovaného pro účely disertační práce, který se zabývá tématem podpory adaptace dětí cizinců v základních školách v českém a norském kontextu. Poskytování rovných vzdělávacích příležitostí dětem cizincům se vynořilo jako jedno z klíčových témat prvotních analýz. Cílem kvalitativně orientované studie je proto porozumět současnému stavu vzdělávání dětí cizinců v základních školách, a to perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí. Studie si klade následující výzkumné otázky: Jak učitelé vnímají rovné příležitosti pro děti cizince a jakým z působem se pro ně snaží ve školách vytvářet rovné podmínky? Jako hlavní z jištění se ukázalo, že učitelé považují koncept rovných vzdělávacích příležitostí pro děti cizince za utopii kvůli nedostatečné podpoře škol ze strany ministerstva. Tu učitelé považují za důvod, proč jsou do značné míry omezeni ve vytváření specifických podmínek pro děti cizince. S málem, které mají k dispozici, se snaží spíše zmírnit nerovnosti dětí cizinců, než docílit jejich rovnosti.
This study uses partial results from broader research done for the aim of a dissertation which examined the topic of adaptation support for immigrant children in elementary schools in the Czech and Norwegian contexts. The importance of providing equal educational opportunities to immigrant children has emerged as one of the key topics of the initial analyses. The aim of this qualitatively oriented study is therefore to understand the current state of the education of immigrant children in elementary schools from the perspective of equal educational opportunities in the Czech context. The study concentrates on the following research questions: How do Czech teachers perceive equal opportunities for immigrant children and how do they try to provide them in the context of their schools? The main finding of the study is that teachers have found the concept of equal educational opportunities for immigrant children to be utopian due to insufficient school support offered by the ministry. The teachers consider this as the reason they are largely restricted in creating specific conditions for immigrant children. Due to the ministry's low support for schools, teachers tend to mitigate the inequalities for immigrant children rather than strive for their equality in the educational process.
Reference
[1] Bačáková, M. (2012). Vzdělávání dětí-uprchlíků: podpora nabízená základními školami v Norsku a ČR. Orbis Scholae, 6(1), 81–93. | DOI 10.14712/23363177.2015.51

[2] Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. New York: Basic Books.

[3] Brind, T., Harper, C., & Moore, K. (2008). Education for migrant, minority and marginalised children in Europe. A report commissioned by the Open Society Institute's Education Support Programme. Dostupné z https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/review_20080131.pdf

[4] Colding, B., Husted, L., & Hummelgaard, H. (2009). Educational Progression of Second Generation Immigrants and Immigrant Children. Economics of Education Review, 28(4), 434–443. | DOI 10.1016/j.econedurev.2007.08.004

[5] Coleman, J. S. (1975). Equal educational opportunity: A definition. Oxford Review of Education, 1(1), 25–29. | DOI 10.1080/0305498750010104

[6] Coleman, J. S., et al. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: US Government Printing Office.

[7] Council of European Communities. (1977). Council directive 77/486/EEC of 25 July 1977 on the education of the children of migrant workers. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0486:EN:HTML

[8] Creswell, J. D. (2014). Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Los Angeles: Sage.

[9] Cuthill, M. (2002). Exploratory research: Citizen participation, local government, and sustainable development in Australia. Sustainable Development, 10(2), 79–89. | DOI 10.1002/sd.185

[10] ČŠI (Česká školní inspekce). (2014). Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení. Dostupné z http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1432571599.pdf

[11] ČSÚ (Český statistický úřad). (2016). Děti, žáci a studenti podle státního občanství v mateřských školách, základních, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích ve školním roce 2015/16. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/4-vzdelavani-cizincu-crxkgzujg9

[12] Demeuse, M., Crahay, M., & Monseur, C. (2001). Efficiency and equity. In W. Hutmacher, D. Cochrane & N. Bottani (Eds.), Pursuit of equity in education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

[13] Díez, D., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing immigrant and minority family and community members at the school's centre: the role of community participation. European Journal of Education, 46(2), 184–196. | DOI 10.1111/j.1465-3435.2011.01474.x

[14] Dumčius et al. (2013). Study on educational support for newly arrived migrant children. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

[15] EGREES (European Group of Research on Equity of the Educational Systems). (2005). Equity in European Educational Systems: A Set of indicators. Liege: University of Liege.

[16] European Commission. (2000). Communication from the Commission on a community immigration policy. Dostupné z http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2001/maggio/ong-comunic.-immigrazione.html

[17] European Commission. (2009a). Commission staff working document: Results of the consultation on the education of children from a migrant background. European Parliament. Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2009/ 1115/COM_SEC(2009)1115_EN.pdf

[18] European Commission. (2009b). The strategic framework for European cooperation in education and training 2020 (ET 2020). Dostupné z http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en

[19] European Parliament. (2005). Report on integrating immigrants in Europe through schools and multilingual education. Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0243+0+DOC+PDF+V0//EN

[20] Eurostat. (2015). Statistics data based on the variable 'Population on 1 January by five year age group, sex and country of birth'. Dostupné z http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_pop3ctb&lang=en

[21] Eurydice. (2004). Integrating Immigrant Children into Schools in Europe. Brusel: Eurydice.

[22] Greger, D. (2006). Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice (s. 21–40). Praha: Academia.

[23] Grisay, A. (1984). Quels indicateurs pour quelle réduction des inégalités scolaires? Revue de la Direction générale de l'organisation des études. In EGREES. (2005). Equity in European Educational Systems: A Set of indicators (s. 3–14). Liege: University of Liege.

[24] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[25] Hermansen, A. S. (2016). Moving up or falling behind? Intergenerational socieconomic progress among children of Norwegian immigrants. European Sociological Review, 32(5), 675–689. | DOI 10.1093/esr/jcw024

[26] Ichou, M. (2014). Who they were there: Immigrants' educational selectivity and their children's educational attainment. European Sociological Review, 30(6), 750–765. | DOI 10.1093/esr/jcu071

[27] Janská, E., Průšvicová, A., & Čermák, Z. (2011). Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice. Geografie, 116(4), 480–496.

[28] Janta, B., & Harte, E. (2016). Education of migrant children Education policy responses for the inclusion of migrant children in Europe. United Kingdom: RANT Europe. Dostupné z ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16680&langId=en

[29] Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. Praha: Portál.

[30] Jencks, C. (2007). The immigration charade. The New York Review of Books, 54(14), 49–52.

[31] Jencks, C., Lee, J. O., & Kanpol, B. (2001). Approaches to multicultural education in preservice teacher education: Philosophical frameworks and models for teaching. Urban Review, 33(2), 87–105. | DOI 10.1023/A:1010389023211

[32] Ježková, V. (2010). Multikulturalita Německa, Velké Británie, Švédska a České republiky a opatření vzdělávací politiky pro školní vzdělávání. Orbis Scholae, 4(3), 111–124. | DOI 10.14712/23363177.2018.114

[33] Jonsson, J. O., & Rudolphi, F. (2011). Weak performance – strong determination: school achievement and educational choice among children of immigrants in Sweden. European Sociological Review, 27(4), 487–508. | DOI 10.1093/esr/jcq021

[34] Kitsantas, P., & Mason, G. (2012). Teacher efficacy scale for classroom diversity (TESCD): A validation study. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 16(1), 35–44.

[35] Kivirauma, J., Klemelä, K., & Rinne, R. (2006). Segregation, integration, inclusion – The ideology and reality in Finland. European Journal of Special Needs Education, 21(2), 117–133. | DOI 10.1080/08856250600600729

[36] Kostelecká, Y., Kostelecký, T., Vodičková, K., & Jančařík, A. (2015). Linguistic integration of middle school immigrant children in Czechia. AUC Geographica, 50(20), 181–192. | DOI 10.14712/23361980.2015.97

[37] Kunzová, Z. (2001). Vzdělávání imigrantů – téma pro současnou teorii a praxi. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 107–112.

[38] Kurowski, M. (2013). Žák-uprchlík v českém systému vzdělávání: případová studie. Sociální pedagogika, 1(1), 64–76.

[39] Luit, H., Kitsantas, P., & Nelissen, J. (1995). Nový přístup k výuce u dětí přistěhovalců. Pedagogika, 45(3), 250–259.

[40] Lynch, K. (2001). Equality in education. Studies. An Irish Quarterly Review, 90(360), 395–411.

[41] Machovcová, K. (2017). Czech elementary school teachers' implicit expectations from migrant children. International Journal of Educational Development, 53, 92–100. | DOI 10.1016/j.ijedudev.2016.12.006

[42] Matthiesen, N. C. L. (2016). Understanding silence: an investigation of the processes of silencing in parent–teacher conferences with Somali diaspora parents in Danish public schools. International Journal of Qualitative Studies in Education, 29(3), 320–337. | DOI 10.1080/09518398.2015.1023236

[43] Meuret, D. (2001). School equity as a matter of justice. In W. Hutmacher, D. Cochrane, & N. Bottani (Eds.), Pursuit of Equity in Education: Using international indicators to compare equity policies (s. 93–111). Dordrecht: Kluwer.

[44] MŠMT. (2015). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020

[45] NESSE (Network of Experts in Social Sciences of Education and training). (2008). Education and Migration strategies for integrating migrant children in European schools and societies A synthesis of research findings for policy-makers. Dostupné z http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf

[46] Nusche, D. (2009). What works in migrant education? A review of evidence and policy options. OECD Education working paper no. 22. Paris: OECD Publishing.

[47] OECD (2010). Equal opportunities? The labour market integration of the children of immigrants. OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/equal-opportunities_9789264086395-en

[48] OECD. (2014). TALIS 2013 results: An international perspective on teaching and learning. OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2013-results_9789264196261-en

[49] OECD. (2015). Immigrant background, student performance and students' attitudes towards science. OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i/immigrant-background-student-performance-and-students-attitudes-towards-science_9789264266490-11-en

[50] Papademetriou, S. (2009). The education of non-native language speaking children: European Union. Dostupné z https://www.loc.gov/law/help/non-native-education/european-union.php

[51] Portes, A., Vickstrom, E., Haller, W. J., & Aparicio, R. (2013). Dreaming in Spain: Parental determinants of immigrant children's ambition. Ethnic and Racial Studies, 36(4), 557–589. | DOI 10.1080/01419870.2013.757339

[52] Průcha, J. (2006). Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton.

[53] Rabušicová, M. (1992). Otázky rovnosti a nerovnosti vzdělávacích příležitostí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, s. 59–70. Brno: Vydavatelství MU.

[54] Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 155–169. | DOI 10.1007/BF01405730

[55] Rys, V. (2004). Teorie a praxe srovnávacích studií v oblasti sociálního zabezpečení. In G. Munková et al., Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum.

[56] UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Adopted by the World conference on special needs education: Access and quality. Salamanca, Spain, 7–10 June 1994. Dostupné z http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF

[57] UNSPECIFIED. (1984). Report from the Commission to the Council on pilot schemes relating to education of migrant workers' children. COM (84) 244 final, 27 April 1984. [EU Commission – COM Document]. Dostupné z http://aei.pitt.edu/3674/

[58] Secada, W. G. (1989). Educational equity versus equality of education: An alternative conception. In W. G. Secada (Ed.), Equity in Education (s. 68–88). New York: Falmer Press.

[59] Shapira, M. (2012). An exploration of differences in mathematics attainment among immigrant pupils in 18 OECD countries. European Educational Research Journal, 11(1). 68–95. | DOI 10.2304/eerj.2012.11.1.68

[60] Strauss, A. L., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

[61] Streb, C. K. (2010). Exploratory case study. In A. J. Mills, G. Durepos, & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (s. 372–374). Thousand Oaks, CA: Sage.

[62] Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[63] Tollarová, B. (2006). Integrace cizinců v Česku: pluralita, nebo asimilace? Biograf, 39. Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v3902

[64] Úmluva o právech dítěte. (1993). Ostrava: Aries.

[65] Vojtíšková, K. (2012). Vzdělávání dětí cizinců na pražských základních školách. Naše společnost, 9(2), 10–19.

[66] Witter, S. (2013). An exploratory study of the policy process and early implementation of the free NHIS coverage for pregnant women in Ghana. The official journal of the International Society for Equity in Health, 12(16), 1–11.

[67] Základní listina práv a svobod. (1993). Dostupné z https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

[68] Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání spolu s vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

[69] Záleská, K. (2014). Integrace dětí přistěhovalců do základních škol v České republice a v Norsku. (Diplomová práce). Dostupné z https://theses.cz/id/dlrtyr

[70] Zelazek, K. (2016). Immigrant integration model. Gdansk: Gdansk City Hall. Dostupné z http://www.wup.gdansk.pl/g2/2017_03/2a4585b2e4931df8ecf7e518cdbe3cfc.pdf

[71] Zoletto, D. (2007). Regimes of social and school integration of immigrant in Europe. In S. Moutsios & H. Kotthoff. Education Policies in Europe: Economy, Citizenship, Diversity (s. 197–220). Munich: Waxmann Verlag.