Tarského definice pojmu pravdy a její kritika

Název: Tarského definice pojmu pravdy a její kritika
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2010, roč. 11, č. 1, s. [10]-36
Rozsah
[10]-36
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Záměrem tohoto článku je popsat a prozkoumat legendární sémantickou koncepci pravdy Alfreda Tarského spolu s námitkami proti ní vznesenými. První část tohoto článku je rozdělena do pěti oddílů: kritéria kladená na každou adekvátní teorii pravdy jsou probírána v prvním oddílu; druhý je věnován výkladu Tarského Konvence T; distinkce mezi objektovým jazykem a metajazykem spolu s Tarského postojem k hovorovým a formálním jazykům popisuje třetí oddíl; čtvrtý oddíl je věnován Tarského definici pravdy za pomoci pojmu "splňování"; poslední oddíl zhodnocuje Tarského řešení paradoxů. Ve druhé části tohoto článku jsou předloženy vybrané námitky proti Taraského koncepci s důrazem na jejich různorodost.
This paper aims to describe and examine Alfred Tarski's famous semantic conception of truth as well as some of the critiques presented against it. The first part of this paper is divided into five segments: criteria imposed upon every adequate definition of truth are discussed in the first segment; the second is dedicated to Tarski's Convention T; distinction between object language and metalanguage, as well as Tarski's attitude toward formalized and colloquial languages, is described in the third segment; fourth segment is devoted to Tarski's definition of truth using the notion of "satisfaction"; the last segment is the evaluation of Tarski's solution of paradoxes. In the second part of this paper the selected objections against Tarski's conception are presented with emphasis on their diversity.
Reference
[1] Aristotelés. (2003) Metafyzika. Přel. Antonín Kříž. Praha: Nakladatelství Petr Rezek.

[2] Boisvert, D. R. (1999) The Trouble with Harrison’s ‘The Trouble with Tarski’. The Philosophical Quarterly, vol. 49, no. 196, s. 376–383. Dostupné z WWW: http:www.jstor.org/stable/2660401. | doi:10.1111/1467-9213.00149

[3] Carnap, R. (1968) Problémy jazyka vědy: (výbor prací Rudolfa Carnapa). Praha: Svoboda.

[4] Davidson, D. (1996) The Folly of Trying to Define Truth. The Journal of Philosophy, vol. 93, no. 6, s. 263–278. Dostupné z WWW: http:www.jstor.org/stable/2941075. | doi:10.2307/2941075

[5] Field, H. (2008) Saving Truth from Paradox. Oxford: Oxford University.

[6] Gómez-Torrente, M. (2004) The indefinability of truth in the “Wahrheitsbegriff”. Annals of Pure and Applied Logic, vol. 126, s. 27–37. | doi:10.1016/j.apal.2003.10.005

[7] Harrison, J. (1998) The Trouble with Tarski. The Philosophical Quarterly, vol. 48, no. 190, s. 1–22. Dostupné z WWW: http:www.jstor.org/stable/2660369. | doi:10.1111/1467-9213.00078

[8] Heck, R. G. (1997) Tarski, Truth, and Semantics. The Philosophical Review, vol. 106, no. 4, s. 533–554. Dostupné z WWW: http:www.jstor.org/stable/2998511. | doi:10.2307/2998511

[9] Herzberger, H. G. (1967) The Truth-Conditional Consistency of Natural Languages. The Journal of Philosophy, vol. 64, no. 2, s. 29–35. Dostupné z WWW: http:www.jstor.org/stable/2023768. | doi:10.2307/2023768

[10] Kirkham, R. L. (1995) Theories of Truth: A Critical Introduction. Cambridge (MA): MIT Press.

[11] Kripke, S. A. (1975) Outline of a Theory of Truth. The Journal of Philosophy, vol. 7, no. 19, s. 690–716. Dostupné z WWW: http:www.jstor.org/stable/2024634. | doi:10.2307/2024634

[12] Lynch, M. B. (ed.) (2001) The Nature of Truth: Classic and Contemporary Perspectives. Cambridge (MA): MIT Press.

[13] Martin, R. L. (1967) Toward a Solution to the Liar Paradox. The Philosophical Review, vol. 76, no. 3, s. 279–311. Dostupné z WWW: http:www.jstor.org/stable/2183621. | doi:10.2307/2183621

[14] Milne, P. (1997) Tarski on Truth and Its Definition [online]. [cit .2010-02-12]. Dostup-né z WWW: http:citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.103.712&rep=rep1&type=pdf.

[15] Raclavský, J. (2009) Lhářský paradox, význam a pravdivost [online]. [cit. 2010-02-12]. Dostupné z WWW: http:www.phil.muni.cz/~raclavsk/texty/lharske_paradoxy.pdf.

[16] Raclavský, J. (2007) Paradox lháře a jeho řešení [online]. [cit. 2010-02-12]. Dostup-né z WWW: http:www.phil.muni.cz/~raclavsk/texty/paradox_lhare.pdf.

[17] Soames, S. (1999) Understanding Truth. Oxford, New York: Oxford University Press.

[18] Suppes, P. (1988) Philosophical Implications of Tarski’s Work. The Journal of Symbolic Logic. Vol. 53, no. 1, s. 80–91. Dostupné z WWW: | doi:10.1017/S0022481200028930

[19] http:www.jstor.org/stable/2274428.

[20] Tarski, A. (2006) Sémantická koncepce pravdy a základy sémantiky. In Peregrin J. (ed.) Lo-gika 20. století: Mezi filosofií a matematikou: výbor textů k moderní logice. Praha: Filosofia. s. 135–176.

[21] Tarski, A. (1956) The Concept of Truth in Formalized Languages. In Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford; New York: Oxford University Press. s. 152–278.

[22] Tarski, A. (1944) The Semantic Conception of Truth: and the Foundations of Semantics. Phi-losophy and Phenomenological Research, vol. 4, no. 3, s. 341–376. Dostupné z WWW: http:www.jstor.org/stable/2102968. | doi:10.2307/2102968