K problematice hradů s pláštovou zdí na Moravě

Název: K problematice hradů s pláštovou zdí na Moravě
Variantní název:
  • Zur Problematik der Mantelmauerburgen in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 335-352
Rozsah
335-352
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] A. Bartušek — 1956: Bítov. Státní hrad a okolí. Praha.

[2] P. Bolina — 1980: Hrad Templštejn a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě. AH 5, 267—275.

[3] E. Černý — 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověk, osad a plužin na Drahanské vrchovině. Zpr. Čs. spol. archeologické při ČSAV XV, seš. 4—6. I.

[4] L. Červinka — 1930: Prvotní osídlení. Václavíkovo Luhačovské Zálesí. Luhačovice.

[5] J. Durdík — 1954: Husitské vojenství. Praha.

[6] T. Durdík — 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.—13. století. AH 3, 41—52.

[7] T. Durdík — 1980: K počátkům výskytu hradů s plástovou zdí v Čechách. AH 5, 259—264.

[8] A. Fiala, A. Habovštiak, T. Štefanovičová — 1975: Opevnené sídliská z 10.-13. storočia na Slovensku. AR XXVII, 429—441.

[9] H. Fialová, A. Fiala — 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava.

[10] O. Frankenberger — 1960: Husitské válečnictví po Lipanech. Praha.

[11] G. Grüll — 1968: Burgen und Schlösser im Mühlviertel. Wien.

[12] B. Guerquin — 1957: Zamki slaskie. Warszawa.

[13] F. A. Heber — 1848: Mährens Burgen und ihre Sagen. Praha.

[14] L. Hosák — 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[15] L. Hosák — 1967: Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do r. 1848. Ostrava.

[16] P. Choc — 1967: S mečem a štítem. Praha.

[17] V. Jaša — 1949: Z dějin podyjských hradů. Znojmo.

[18] P. Johnson — 1978: British Castles. London.

[19] F. Kašička — 1973: Hrad Boskovice v minulosti a dnes. Památková péče 73/4, 216 až 226.

[20] L. Konečný, J. Merta — 1974: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového Hradu u Adamova. AH 1, 231—250.

[21] L. Konečný, J. Merta — 1980: Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového Hradu u Adamova. AH 5, 303—318.

[22] R. Kryčer — 1957: Hrad Děvičky na Pavlovských kopcích. VVM IX., 134—140.

[23] E. Lundberg — 1935: Herremans Bostad. Studier over nordisk och allmant vaesterlansk bostadsplanlaegging I. Stockholm.

[24] D. Menclová — 1961a: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu. Umění IX, 433—471.

[25] D. Menclová — 1961b: Helfštejn. Státní hrad a památky v okolí. Praha.

[26] D. Menclová — 1966: Děvečky, Brno.

[27] D. Menclová — 1971: Beitrag zur Typologie der Mährischen Burgen, Sborník prací filosof, fakulty Brněnské university, Rada uměnovědná 14—15, 97—128.

[28] D. Menclová — 1972: České hrady I, II, Praha.

[29] D. Menclová — 1973: Príspevok k typológgi hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku in Š. Pisoň — Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku.

[30] W. Meyer — 1963: Die Deutsche Burg. Frankfurt am Main.

[31] M. Mózer, L. Šášky — 1970: Z minulosti Divina a jeho pamiatok. Vlastivedný časopis XIX, 97—115.

[32] H. J. Mrusek — 1965: Thüringische und Sächsische Burgen. Leipzig.

[33] V. Nekuda, J, Unger — 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[34] B. Novotný — 1977: Počátky raně středověkého osídlení v prostoru Mikulova na Moravě a jeho hradu. AH 2, 211—227.

[35] F. Palacký — 1877: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha.

[36] V. Pinkava — 1927: Hrady, zámky a tvrze moravské I. Brno.

[37] O. Piper — 1905: Österreichische Burgen I—VIII. Wien.

[38] Š. Pisoň — 1973: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava.

[39] J. Pilnáček — 1930: Staromoravští rodové. Vídeň.

[40] M. Plaček — 1980: O vývoji stálých opevnění v jihovýchodní části moravsko-slovenského pomezí. Malovaný kraj XVI, č. 1—4.

[41] B. Polla — 1980: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice.

[42] V. Richter a kol. — 1971: Mikulov. Brno.

[43] M. Slivka — 1980: Výsledky prvej etapy výskumu Paričovhu hradu v Trebišove. AH 4, 149—169.

[44] M. Stehlík — 1969: Boskovice. Praha.

[45] E. Šamánková — 1957: Boskovický hrad v dějinách české gotiky. Zprávy památkové péče XVIII, 42—43.

[46] L. Šášky — 1977: Stavebný vývoj hradu v Pezinku. Vlastivedný časopis XXV, 32—39.

[47] J. Unger — 1980: K stavebnímu vývoji hradu Brníčko. Severní Morava 39, 57—60.

[48] H. Wäscher — 1962: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg. Berlin.

[49] F. Zapletal — 1932: Šumburk. Naše Valašsko 3, 49—53.

[50] M. Zemek — 1978: Slovácko v době předhusitské in Slovácko; Kapitoly z dějin Slovácka. Praha.