Dolní Újezd u Litomyšle a otázka vesnických refugií v Čechách

Název: Dolní Újezd u Litomyšle a otázka vesnických refugií v Čechách
Variantní název:
  • Dolní Üjezd bei Litomyšl und die Frage der ländlichen Refugien in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 429-432
Rozsah
429-432
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Boháč, Z., 1979: Pozemková držba pražského arcibiskupství v době předhusitské, Historická geografie 18, 165—204.

[2] CDB: Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae, edd. G. Friedrich et al., Praha 1904 sqq.

[3] Dercsényi, D., 1975: Romanische Baukunst in Ungarn. Budapest.

[4] FRB: Fontes rerum bohemicarum (vol. II edd. J. Emler—W. Tomek, Praha 1874, vol. IV ed. J. Emler Praha 1884).

[5] Graus, F., 1953: Dějiny venkovského lidu v Čechách I. Praha.

[6] Kremla, J., 1902—3: Předhistorická hradiště v okresu Kouřimském, Památky archeologické 20, 395—406.

[7] Liber memorabilium: L. m. parochiae Augezdensis, Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli fond Farní úřad Dolní Újezd sign. B 62.

[8] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[9] MJČ: A. Profous: Místní jména v Čechách II, Praha 1949.

[10] Nejedlý, Z., 1903: Dějiny města Litomyšle. Litomyšl.

[11] Parochialis Ecclesia Augezdae Inferioris, OA Svitavy se sídlem v Litomyšli fond Farní úřad Dolní Újezd i. Č. 17..

[12] Páta, J., 1940: O našich obecních pečetích, Od Trstenické stezky XX/2—3, 18—25.

[13] Píč, J., et al. 1893—5: Archeologický výzkum ve středních Čechách 1893, Památky archeologické 16, 417—438.

[14] Pokračovatelé Kosmovi, red. M. Bláhová—Z. Fiala, Praha 1974.

[15] Reg.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (vol. II ed. J. Emler Praha 1882, vol. IV ed. idem Praha 1892).

[16] Sedláček, Z.—Vencl, S., 1975: Zpráva o leteckém snímkování na Kolínsku, Archeologické rozhledy 27, 151—158, 228—233.

[17] Svátek, J., 1970: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy, Sborník archivních prací XX/2, 505—624.

[18] Štěpánek, M., 1969: Strukturální změny středověkého osídlení II, Čs. časopis historický 17, 457—488, 649—680.

[19] UPC: Umělecké památky Čech I, red. E. Poche, Praha 1977.

[20] Zbraslavská kronika, red. Z. Fiala, Praha 1976.

[21] Zenger, M., 1973: Znak města Litomyšle, Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 13 až 14, str. 27—35.