Náčrt etnického vývoja horného Potisia v stredoveku

Název: Náčrt etnického vývoja horného Potisia v stredoveku
Variantní název:
  • Abriß der ethnischen Entwicklung auf dem Gebiet Horné Potisia im Mittelalter
Autor: Adam, Ján
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 75-79
Rozsah
75-79
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BEŇKO, J., 1985: Osídlenie severného Slovenska. Košice.

[2] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1966: Staroslovanské obdobie. In: Pravek východného Slovenska. Košice.

[3] ČAPLOVIČ, D., 1983: Vývoj stredovekého osídlenia v 11.—12. storočí v južnej časti Zemplína (na základe výskumu pohrebísk). Nové obzory 25, s. 111—143.

[4] GYÖRFFY, Gy., 1963: Az Árpad-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest.

[5] HALAGA, O. R., 1947: Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Košice.

[6] CHALOUPECKÝ, V., 1923: Staré Slovensko. Bratislava.

[7] KRASOWSKI, I., 1992: Problem autochtonizmu Rusinów w Beskidzie Niskim. In: Łemkowie w historii i kulturze Karpat I. Rzesów.

[8] KUČERA, M., 1977: O historickom vedomí Slovákov v stredoveku. Historický časopis 25, s. 217—238.

[9] MARSINA, R., 1983: Reforma stredovekých miest v Uhorsku. Historický časopis 31, s. 164 až 180.

[10] NAGY, Gy., 1887: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára I. Budapest.

[11] PARCZEWSKI, M., 1992: Geneza Łemkowszczyzny w świetle wyników badaň archeologicznych. In: Łemkowie w historii i kulturze Karpat I. Rzeszów.

[12] RATKOŠ, P., 1980: Problematika kolonizácie na valašskom práve na Slovensku. Historické štúdie 23, s. 181—224.

[13] RATKOŠ, P., 1984a: Rozvoj valašského ovčiarstva a jeho prírodné podmienky v 14.—17. storočí. Nové obzory 26, s. 129—145.

[14] RATKOŠ, P., 1984b: Kontinuita slovenského osídlenia v 9.—11. storočí. Historické štúdie 27/2, s. 13—38.

[15] SLIVKA, M.—VALLAŠEK, A., 1983: Stredoveké šľachtické sídla v južnej časti Zemplína. Nové obzory 25, s. 145—190.

[16] STANISLAV, J., 1967: Dejiny slovenského jazyka I. 3. vyd. Bratislava.

[17] UKRAJINSKÉ, 1989: Ukrajinske Karpaty. Istoria. Kijev.

[18] VARSIK, B., 1965: K otázke staromaďarských zásahov na východnom Slovensku. In: O počiatkov slovenských dejín. Bratislava.

[19] VARSIK, B., 1977: Osídlenie košickej kotliny III. Bratislava.

[20] VARSIK, B., 1984: Stredoveké miestne názvy na Slovensku vzniknuté po príslušníkoch rôzných národnosti Uhorska. In: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava, s. 152—208.