Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (okr. Vyškov).

Název: Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (okr. Vyškov).
Variantní název:
  • Beitrag zur Erkenntnis mittelalterlicher Ortswüstungen in Mähren an dem Beispiel von Konůvky (Bz. Vyškov)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 289-297
Rozsah
289-297
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DOBISÍKOVÁ, M.—STLOUKAL, M., 1992: Antropologické nálezy z Konůvek (okr. Vyškov), ČMM LXXVIII, s. s., v tisku.

[2] HIMMELOVÁ, Z., 1980: Mittelalterliches Hohlglas aus Konůvky (Bez. Vyškov), PV za r. 1977, 97.

[3] HIMMELOVÁ, Z., 1990: Sklo ze zaniklé středověké osady Konůvky, ČMM LXXV, s. s., 131 až 140.

[4] HRS, 1966: Hrdlička, L.—Richter, M.—Smetánka, Z., Výzkum v Sezimově Ústi v r. 1965, AR XVIII/6, 663—680.

[5] MĚCHUROVÁ, Z., 1985: Součásti koňské výstroje ze zaniklé středověké osady Konůvky (kat. Nížkovice-Heršpice, okr. Vyškov), ČMM LXX, s. s., 69—86.

[6] MĚCHUROVÁ, Z., 1987: Shrnutí výsledků výzkumů v Konůvkách (okr. Vyškov), ČMM LXXII, s. s., 113—120.

[7] MĚCHUROVÁ, Z., 1988: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně, ČMM LXXIII, s. s., 71—78.

[8] MĚCHUROVÁ, Z., 1988a: Drobná středověká plastika ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov), VVM XL/1, 76—79.

[9] MĚCHUROVÁ, Z., 1989: Keramika loštického typu z Konůvek (okr. Vyškov), ČMM LXXIV, s. s., 217—228.

[10] MĚCHUROVÁ, Z., 1989a: Nálezy bronzových předmětů ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov), AH 14, 473—488.

[11] MĚCHUROVÁ, Z., 1990: Kostěné předměty ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov), ČMM LXXV, s. s., 123—130.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z.—UNGER, J., 1983: Archeologický výzkum pozůstatků kostela na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, Jižní Morava 19, 119—135.

[13] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice, zaniklá středověká ves, 1, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

[14] OPRAVIL, E., 1976: K archeobotanickému výzkumu v zaniklých Konůvkách, AH 1, 165—167.

[15] OPRAVIL, E., 1992: Rostlinné makrozbytky ze zaniklé vsi Konůvky ve Ždánickém lese, ČMM LXXVIII, s. s., v tisku.

[16] SEJBAL, J., 1983: Nové poznatky k Joštovým denárovým mincím, Numismatický sborník 16, Praha, 7—22 .

[17] UNGER, J. a kol., 1980: Pohořelice-Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves, Studie AÚ ČSAV v Brně VII/2, Academia Praha.