Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku : (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy)

Název: Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku : (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy)
Variantní název:
  • Rekonstruktion des Wegenetzes in der Slowakei : (Der gegenwärtige Stand der Forschung und seine Perspektiven)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 259-275
Rozsah
259-275
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AURIG, R., 1989: Altstrassenreste als archäologische Denkmäler. In: Ausgrabungen und Funde 34, H. 1, s. 1-5.

[2] BALLAI, K., 1927: A magyar koresmák és fogadók a 1.-18. században. Budapest.

[3] BARTL, J., 1963: Mýta na Malom Dunaji vo vzťahu k Bratislave a bratislavskému mýtu. In: Zborník SNM - História 3, s. 51-66.

[4] BAZOVSKÝ, L., 1992: Osidlenie Záhoria v dobe veľkomoravskej. Diplomová práca. Bratislava.

[5] BENKER, G., 1975: Christopherus. Patron der Schifter, Huhrleute und Kraftfaher. Legende, Verehrung, Symbol. München.

[6] BLASCHKE, K., 1967: Nikolaipatrozinium und städtische Frühgeschichte. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte-Kan. Abt. 53, s. 273-337.

[7] BORCSICZKY, B., 1914: A politikai változások befolyása Magyarország kereskedelmi útjaira a XIV. és XV. században. Budapest.

[8] BORST, A., 1973: Lebensformen im Mittelalter. Franfurkt/M.-Berlin.

[9] BRÜCHHÄUSER, H.-P., 1989: Kaufmannsbildung im Mittelalter. Determinanten des Curriculums deutscher Kaufleute im Spiegel der Formalisierung von Qalifizierungsprozessen. Köln-Wien.

[10] BUCZEK, K., 1957: Stróże. Studium z ustroju społecznego Polski wczesnofeudalnej. In: Roczniki dziejów spolecznych i gospodarcych t. 19, s. 11-41.

[11] CASSON, L., 1976: Reisen in der Alten Welt (angl. preklad). München.

[12] CDS1 = Codex diplomalicus et epistolaris Slovaciae. 1. zv. (ed. R. Marsina). Bratislava 1971.

[13] CSENDES, P., 1969: Die Strassen Niederösterreichs im Früh- und Hochmittelalter. Diss. Wien 33. Wien.

[14] CUŘÍN, F., 1973: Pomístní a traťová jména Brána, Branka, Vrata apod. In: Sborník Pedagogické fakulty UK v Praze - Filologické studie IV, s. 105-111.

[15] ČERNÁ, E.-VELÍMSKÝ, T., 1993: Česko-saské kontakty a problematika středověkých cest přes Krušné hory a Děčínské stěny. In: Čechy a Sasko v proměnách dějin. Slavogermanica II. Acta Universitatis Purkynianae - Philosophica et Historica I, 359-372.

[16] DENECKE, D., 1979: Methoden und Ergebnisse der historisch-geographischen und archäologischen Untersuchung und Rekonstruktion mittelalterlicher Verkehrswege. In: Geschichtswissenschaft und Archäologie:. Untersuchungen zu Siedlungs-Wirtschafts und Kirchengeschichte. Sigmaringen, s. 433-183.

[17] DENECKE, D., 1986: Strasse und Weg im Mittelaller als Lebensraum. In: Mensch und Umwelt im Mittelalter. Stuttgart, s. 207-223.

[18] DIE HANSE, 1989: Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos. Ausstellungkatalog 1-2. Hamburg.

[19] DOMANOVSZKY, S., 1916: A harminzadvám eredete. Budapest.

[20] ELLMERS, D., 1972: Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa. Neumünster.

[21] ENGEL, P., 1984: Hunyadi János kormány zo itineráriuma (1446-1452). In: Századok 118, s. 974-997.

[22] ERSZÉGI, G., 1977: Die Entstehung der Wart. In: Die Obere Wart. Oberwart, s. 117-163.

[23] ERSZÉGI, G., 1980: Zu Alltagsleben und Sachkultur ungarischer Benediktinerklöster des Spätmittelalters. In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters. Wien, s. 195-215.

[24] FIALA, A., 1989: Byzantské mince na Slovensku (6.-12. storočie). In: Slovenská numizmatika X, s. 57-64.

[25] FIALA, A.-VALLAŠEK, A., 1973: Neznáma budova mýtnej stanice v Spišskom Podhradí. In: Vlastivedný časopis 22, s. 40-41.

[26] FICHTENAU, H., 1986: Reisen und Reisende im Mittelalter. In: Beiträge zur Mediävistik 3 (Stuttgart), s. 1-79.

[27] GÁRDONYI, A., 1908: Felsö-Magyarország kerestedelmi utjai a középkorban. In: Közgazdasági Szemle 32, s. 90-96 a 192-205.

[28] GEDAI, I., 1969: Fremde Münzen: in Karpatenbecken aus dem 11.-13. Jahrhundert. In: Acta Archaeologica Acad. Sc. Hung. 21, s. 107-111.

[29] GILCHRIST, R., 1995: Contemplation and action. The Other Monasticism. London-New York.

[30] GLASER, L., 1929: A Dunátul középkori uthálózata. In: Századok, 63, s. 138-167.

[31] GÖCKENJAN, H., 1972: Hilfsvölker und Grenzwächter im mittelalterlichen Ungarn. Wiesbaden.

[32] GOETZ, H. W., 1993: Zur Mentalität bäuerlichen Schichten im frühen Mittelalter. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 80, s. 5-174.

[33] GUREVIČ, A. J., 1978: Kategorie středověké kultury. Praha.

[34] HALAGA, O., 1966: Spojenie slovenských miest s Poľskom a Rusou do 16. storočia. In: Historické štúdie 11, s. 139-167.

[35] HALAGA, O., 1967: Kaufleute und Handelsgüter der Hanse im Karpatengebiet. In: Hansische Geschichtsbläter 85, 59-84.

[36] HALAGA, O., 1968a: O stykoch krajov Slovenska s juhoslovanskými v stredoveku. In: Československo a Juhoslávia. Bratislava, s. 64-67.

[37] HALAGA, O., 1968b: Poľská a uhorská soľ na Slovensku v stredoveku. In: Studia zdziejów górnictwa i hutnictwa t. XII, s. 28-75.

[38] HALAGA, O., 1969: Slovensko-ruské styky pred národným obrodením. In: Historica Carpatica 1, s. 67-92; II. časť v 2. roč. 1970, s. 5-27.

[39] HALAGA, O. R., 1972: Riečna doprava v Karpatskej oblasti za feudalizmu. In: Slovenský národopis 20, s. 557-571.

[40] HALAGA, O. R., 1973: Počiatky diaľkového obchodu cez stredné Karpaty a košického práva skladu. In: Historica Carpatica 4, s. 3-28.

[41] HALAGA, O. R., 1975: Košice - Balt. Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275-1526). Košice.

[42] HALAGA, O. R., 1981: Význam nadregionálnych trhov v ekonomike Slovenska. In: Historické štúdie 25, s. 151-174.

[43] HALAGA, O. R., 1987: Podiel Slovenska na európskom obchode v stredoveku. In: Zborník prednášok "K dejinám obchodu na Slovensku". Bratislava, s. 31-40.

[44] HALAGA, O. R., 1991: Colnice a dôverníci v ríšskom monopole Košíc. In: Historický časopis 39, s. 3-11.

[45] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období časného a vrcholného stredoveku. In: Archaeologia historica 21, s. 443-449.

[46] HÁSKOVÁ, J., 1989: K obchodním stykům Čech s Uhrami v období raného feudalismu (Nálezy uherských mincí v Čechách). In: Slovenská numizmatika 10, s. 213-221.

[47] HERÉNYI, J., 1975: "Die Wart" im Spiegel der mittelalterlichen Rechtsgeschichte. In: Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark (Graz) T. 66, s. 111-139.

[48] HLINKA, J., 1974: Nálezy českých a uhorských mincí na Slovensku. In: Slovenská numizmatika 3, s. 11-72.

[49] HLINKA, J., 1989: Nálezy sliezskych mincí na Slovensku. In: Zborník SNM - História 29, s. 249-279.

[50] HLINKA, J., 1970: Česká cesta na území Slovenska vo svetle nálezov mincí. In: Zborník SNM - História 10, s. 193-215.

[51] HORVATH, V.-MAINUŠ, F.-JANÁK, J., 1977: Historie celnictví v ČSSR. Praha.

[52] HRAŠE, J., 1885: Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách. Nové Místo nad Metují.

[53] HROMÁDKA, J., 1933: Česká cesta na Slovensku a Žižkovo tažení do Uher r. 1423. In: Bratislava 7, s. 416-450.

[54] HUBINGER, V., 1991: Svět za ohradou. In: Český lid 78, s. 1-8.

[55] HUDÁK, J., 1984: Patrocíniá na Slovensku. Bratislava.

[56] HUNKA, J., 1995: Obchodný život v stredovekých slovenských mestách v konfrontácii s numizmatickými a archeologickými nálezmi. In: Archaeologia historica 20, s. 585-588.

[57] CHOC, P., 1965: Vývoj cest adopravy v Čechách do 13. století. In: Sborník Čsl. společnosti zeměpisné sv. 78, s. 16-133.

[58] JAMRICHOVÁ, A., 1997: Mýtne stanice na Slovensku v stredoveku. Diplomová práca. Trnava.

[59] JANŠÁK, Š., 1960: Konfínium na Záhorí a stará cesta nim vedúca z Bratislavy do Prahy. In: Geografický časopis 12, s. 86-96.

[60] JANŠÁK, Š., 1961: Česká cesta - najstarší spoj Slovenska s českými krajinami. In: Vlastivedný časopis 10, s. 83-87.

[61] JANŠÁK, Š., 1963a: Nový smer Českej cesty od začiatku XV. storočia. In: Zprávy oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově č. 3, s. 84-87.

[62] JANŠÁK, Š., 1963b: Biela Hora v Malých Karpatoch. In: Geografický časopis 15, s. 186-196.

[63] JANŠÁK, Š., 1964a: Z minulosti dopravných spojov na Slovensku. In: Geografický časopis 16, s. 13-31.

[64] JANŠÁK, Š., 1964b: Cesta českých stráží. In: Geografický časopis 16, s. 326-339.

[65] JANŠÁK, Š., 1967: Prechod českej cesty cez údolie Nitry pri Dvoroch nad Žitavou. In: Geografický časopis 19, s. 130-138.

[66] JARITZ, G.-MÜLLER, A., 1988: Migration in der Feudalgessellschaft. (Studie zur hist. Sozialwissenschaft 8.) Frankfurt-New York.

[67] JOHANSEN, P., 1963: Die Kaufmannskirche. In: Wisby-Symposiet för historiska Veterskaper, s. 85-129.

[68] JOSEF, D., 1984: Naše mosty historické a současné. Praha.

[69] JUNKEIMANN, M., 1990: Die Reiter Roms. Teil I: Reise, Jagd, Triumph und Cireusrenen. Mainz.

[70] KAZIMÍR, Š., 1987: Tovarovo-peňažné vzťahy v období denárovej meny (11.-začiatok 14. storočia). In: Slovenská numizmatika 10, s. 117-124.

[71] KEJŘ, J., 1987: Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě. In: Právněhistorické studie 28, s. 9-44.

[72] KLEIN, B., 1976: Rekonštrukcia cestnej siete Zvolenskej župy v období Arpádovcov. Rig. práca. Trenčín (Rkp. uložený v Ústr. knižnici UK Bratislava pod č. Rig.-1833).

[73] KLEIN, B., 1978: Zásady určovania stredovekých ciest v geografickom prostredí. In: Vlastivedný zborník Považia 13, s. 19-39.

[74] KLEIN, B., 1985: Príspevok k historicko-geografickej lokalizácii cestnej siete Zvolenského komitátu. In: Vlastivedný zborník Považia 15, s. 87-132.

[75] KLINČOKOVÁ, K.-FERUS, V., 1982: Stavebno-historický vývoj Vodnej veže v Bratislave. In: Pamiatky a príroda Bratislavy (zb.) 7, s. 109-132.

[76] KOLLER, H., 1995: Die Raffelstetler Zollordung und die mährischen Zentren. In: Burg - Burgstadt - Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Berlin, 283-295.

[77] KOMMUNIKATION, 1992: Kommunikation und Alltag in Spätmittelalter und früher Neuzeit, (konf. zb.). Wien.

[78] KOMMUNIKATION, 1994: Kommunikation zwischen Orient und Okzident Alltag und Sachkultur, (konf. zb.). Wien.

[79] KOSÁRY, D., 1951: Bevezetés a magyar törtenelem forrásaiba és irodalmába. Budapest.

[80] KOWALCZYK, E., 1984: Zasieki. Uwagi do artykułu Jana Leśnego. In: Kwartalnik HKM 32, nr. 3, s. 389-394.

[81] KRAJČOVIČ, R., 1992: Veľkomoravská cesta z Nitry na Moravu. In: Slavia 61, s. 453-459.

[82] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1974: České stredoveké razby v nálezoch mincí na Slovensku. In: Numismatický sborník 13, s. 131-135.

[83] KRASUSKI, W., 1986: Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki podziału przestrzeni. In: Polska sztuka ludowa 40, nr. 3-4, s. 225-232.

[84] KRZEMIEŃSKA, B., 1979: Boj knížete Břetislava I. o upevnění českého státu (1039-1041). Praha.

[85] KUBINYI, A., 1988: Königliches Salzmonopol und die Städte des Königreichs Ungarn im Mittelalter. In: Stadt und Salz (Linz/Donau), s. 213-232.

[86] KUBINYI, A., 1991: Die königlich-ungarischen Salzordnungen des Mittelalters. In: Das Salz in der Rechts- und Handelsgeschichte Berenkamp, s. 261-270.

[87] KUBŮ, F.-ZAVŘEL, P., 1995: Prachatický systém Zlaté stezky. In: Zlatá stezka 2, s. 74-98.

[88] KUČERA, M., 1964: Vývoj solného monopolu na Slovensku v staršom stredoveku. In: Zborník FF UK - Historica 15, s. 71-86.

[89] KUTRZEBA-POJNAROWA, A., 1987: Na początku były kapliczki. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w zawoi sprzed przeszłopoł wieku. In: Polska sztuka ludowa 41, s. 23-34.

[90] LALIK, B., 1977: Targ. In: Slownik Starożytnósci Słowiańskich. VI. zv//. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 25-32.

[91] LAUM, B., 1924: Heiliges Geld. Eine historische Untersuchung über den sakralen Ursprung des Geldes. Tübingen.

[92] Le GOFF, J., 1994: Stredoveké mentality a dejiny imaginárna. In: Text - revue pre humanitné vedy č. 2, s. 59-67.

[93] Le GOFF, J., 1995: Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu. Gdansk.

[94] LEŚNY, J., 1982: Zasieki. In: Slownik Starożytności slowiańskich. t. VII, cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 76-82.

[95] LEWICKI, T., 1956: Zródla arabskie do dziejów Slowiańszcsyzny. I. Wrocław-Kraków.

[96] LEWICKI, T., 1967: Uwagi o niektorých wczesnósredniowiecznych węgierskych drogach handlowych. In: Slavia Antiqua 14, s. 15-29.

[97] LOTZ, H. (red.), 1889: Deutsche Postgeschichte. Berlin.

[98] MAJTÁN, M., 1996: Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava.

[99] MARSINA, R., 1973: K vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. In: Historický časopis 21, s. 33-367.

[100] MARSINA, R., 1978: Mesto a trh na Slovensku do konca 13. storočia. In: Historický časopis 28, s. 77-93.

[101] MASCHKE, E., 1977: Die Brücke im Mittelalter. In: Historische Zeitschrift 224, s. 265-292.

[102] MATĚJEK, F., 1970: Stráž jako pomístní jméno na Moravě. In: Onomastické práce (Praha) sv. 3, s. 160-167.

[103] MAYER, H. E., 1985: Geschichte der Kreuzzüge. 6. Aufl. München.

[104] MENACHE, S., 1990: The Vox Dei: Communications in the Middle Ages. New York.

[105] MEZÖ, A., 1996: A templomcím a magyar helységnevekben (11-15. század). Budapest.

[106] MITTLER, M., 1988: Pässe-Brücken-Pilgerpfade. Historische Verkehrswege der Schweiz. Zürich und München.

[107] MÓCSY, A.-FITZ, T., 1990: Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest.

[108] MOLDEN, H., 1986: Arlberg Pass, Hospiz und Bruderschaft. Wien-München.

[109] MURRAY, A., 1978: Reason and Society in the Middle Ages. Oxford.

[110] NAGEL, G., 1971: Das mittelalterliche Kaufhaus und seine Stellung in der Stadt. Berlin.

[111] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1975: Základy numismatiky. Praha.

[112] NOVOTNÝ, B., 1986: Staré obchodné cesty v Čechách a na Moravě ve světle nálezů mincí z 10. až 13. století a jejich vztahy k archeologickým a písemným pramenům. In: Denárová měna na Moravě. Brno, s. 52-85.

[113] NOWAKOWA, J., 1951: Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieka. Wroclaw.

[114] OHLER, N., 1989: Klösterliche Gastfreundschaft im Mittelalter. In: Geschichtsblätter Kreis Bergstrasse 22, s. 37-62.

[115] OHLER, N., 1993: Reisen im Mittelalter. 3. vyd. München-Zürich.

[116] OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. a kol., 1995: Pomístní jména v Čechách, o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha.

[117] ONAK, B., 1967-68: Polnische und deutsche Funde ungarischer Münzen vorn XI. bis XIII. Jahrhundert. In: Numizmatikai Közlöny 66-67, s. 29-36.

[118] PAULINYI, O., 1923/24: A sóregalé kialakulása Magyarországon. In: Századok 57-58, s. 627-647.

[119] PETRÁŇ, J. a kol., 1985: Dějiny hmotné kultury I/2. Praha.

[120] PETROVIČ, V., 1991: Cestná sieť na Záhorí. Diplomová práca. Bratislava.

[121] PEYER, H. C., 1987: Von der Gastfreundschaft zum Gasthaus. Studium zur Gastlichkeit im Mittelalter. (MHG Schriften 31). Hannover.

[122] PICHLEROVÁ, M., 1984: Jantárová a limitná cesta v Bratislavskej bráne. In: Zborník prác Ľudmile Kraskovskej (k životnému jubileu). SNM Bratislava, s. 92-106.

[123] PLAČEK, M., 1990: Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací. In: Arch. historica 15, s. 203-215.

[124] PLEIDELL, A., 1925: A nyugatra irányulo magyar kerskedelem a középkorban. Budapest.

[125] POLLA, B., 1967: Výsledky historicko-archeologického výskumu v Brezovičke. In: Sborník Národního musea v Praze. Rada A. Historie 21, s. 291-297.

[126] POŠVÁŘ, J., 1964: Obchodné cesty v českých zemích, na Slovensku, ve Slezsku a v Polsku do 14. století. In: Slezský sborník 62, s. 54-63.

[127] PÜSPÖKI-NAGY, P., 1989: Piacok és vásárok kezdetei Magyarországon (1000-1301). 1. Bratislava.

[128] RATZ, A., 1966: Valbach - Kapuvár - Bobuth. Landestor und Gyepüsystem der Rabnitzlinie. In: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (Eisenstadt) Heft 35, s. 446-514.

[129] ROLLE, R., 1988: Archäologische Bemerkungen zum Warägerhandel. In: Bericht der Römisch-Germanischen Kommision Bd. 69, s. 472-529.

[130] RÖSENER, W., 1985: Bauern im Mittelalter. München.

[131] ROSSET, A., 1974: Drogi i mosty w średniowieczu i w czasach odrodzenia. Warszawa.

[132] ROUBÍK, F., 1938: Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha.

[133] RUNCIMAN, S., 1989: Geschichte der Kreuzzüge (angl. preklad). München.

[134] RUTTKAY, A., 1981: Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčany. In: Arch. historica 6, s. 407-427.

[135] SEDLÁK, V., 1980: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. I. Bratislava.

[136] SEDLÁK, V., 1987: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. II. Bratislava.

[137] SEDLÁKOVA, A., 1997: Diaľkové cesty na Slovensku v stredoveku. Diplomová práca. Trnava.

[138] SEIBT, F., 1987: Glanz und Elend des Mittelalters. Eine endliche Geschichte. Berlin.

[139] SEWERYN, T., 1958: Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa.

[140] SEWERYN, T., 1983: Kapliczki, krzyże i figury przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej. Tarnów.

[141] SCHREIBER, G., 1951: Mittelalterliche Alpenpässe und ihre Hospitalkultur. Miscelanea Giovanni Galbiato 3 (= Font. Ambrosiani 27). Milano.

[142] SLIVKA, M., 1986: Príspevok k problematike vzťahu stredovekých sakrálnych objektov a feudálnych sídiel na Slovensku. In: Archaeologia historica 11, s. 359-376.

[143] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty. In: Slovenská numizmatika XI, s. 83-112.

[144] SLIVKA, M., 1996: Vzájomné väzby stredovekých kláštorov vo východnej časti Karpát (poľsko-slovensko-ukrajinské). In: Początki w średniowieczu. (konf. zb.). Rzeszów, s. 309-326.

[145] SLIVKA, M.-VALLAŠEK, A., 1991. Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice.

[146] S. Z. (= SMETÁNKA), 1978: Diskuse o problematice sídlišť typu "Týn". In: Archeologické rozhledy 30, s. 210-212.

[147] SROKA, S., 1995: I. Ulászló itineráriuma (1440-1444). In:Történeti tanulmányok IV (Debrecen), s. 21-47.

[148] STÖRMER, W., 1966: Fernstrasse und Kloster zur Verkehrs- und Herrschaftstruktur des westlichen Altbayern im frühen Mittelalter. In: Zeitschrift für bayerisch Landesgeschichte 29, s. 299-343.

[149] SZÖKE, B., 1957: Brod na rieke Nitre pri Nových Zámkoch. In: Študijné zvesti AÚ SAV - Janšákov zborník (Nitra), s. 108-112.

[150] ŠMILAUER, V., 1932: Vodopis starého Slovenska. Praha-Bratislava.

[151] ŠTÁNSKY, P., 1971: Mýtne pomery v Turci vo svetle archívnych prameňov. In: Kmetianum - vl. zborník II, s. 150-172.

[152] ŠTĚPÁNEK, M., 1968: Patrocinia a středověké cesty. In: Čsl. časopis historický 16, s. 551-584.

[153] ŠTĚPKOVÁ, J., 1968: Islámské mince v nálezech ze Slovenska. In: Numismatický sborník 10, s. 278-282.

[154] TABACZYŃSKI, S., 1987: Archeologia średniowieczna. Problemy. Źródla. Cele badawczce. Wrocław.

[155] TAGÁNYI, K., 1921: Alte Grenzschutz-Vorrichtungen und Grenz-Ödland: gyepü und gyepüelve. In: Ungarische Jahrbücher (Berlin und Leipzig) Bd. I, s. 105-121.

[156] TARR, L., 1978: Karren, Kutsche, Karosse. Berlin.

[157] TICHÁ, Z., 1984: Jak staří Čechové poznávali svět. Praha.

[158] TRENČANOVÁ, J., 1973: Obchodné cesty na východnom Slovensku v zrkadle nálezov mincí. Diplomová práca. Prešov.

[159] TŘEŠTÍK, D., 1973: "Trh Moravanů" - ústřední trh Staré Moravy. In: Čs. časopis historický 21, s. 869-894.

[160] ULIČNÝ, F., 1987: Dejiny osídlenia Liptova do konca 19. storočia (3. časť). In: Liptov - vl. zborník 9, s. 61-143.

[161] ULIČNÝ, F., 1993: Podiel Rusov, Rusínov na doosídľovaní Slovenska v stredoveku. In: Slavica Slovaca 28, s. 21-29.

[162] USPIENSKIJ, B. A., 1985: Kult św. Mikolaja. Lublin.

[163] VARSIK, B., 1984: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava.

[164] VÁVRA, I., 1968: Uherská cesta. In: Historická geografie 1, 43-61.

[165] VISY, Z., 1988: Der pannonische Limes in Ungarn. Stuttgart.

[166] VOGÜÉ, A. de, 1964: "Honorer tous les hommes". Le sens de l'hospitaelité bénédictine. In: Revue d'ascétique et de mystique 40, s. 129-138.

[167] WADDEL, H., 1960: Średniowiecze wagantów (preklad). Warszawa.

[168] WIELOWIEJSKI, J., 1960: Glówny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

[169] WAGNER, H., 1955: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. I. Graz-Köln.

[170] WĄSOWICZ, T., 1967: Sandomierska sieć drożna w wiekach średnich. In: Studia Sandomierske, s. 111-132.

[171] WENZEL, G., 1872: Nyitra vármegyének. XV. századbeli vámhelyei. Pest.

[172] WEYMAN, S., 1938: Cla i drogi handlowe w Polsce Piastowskiej. Poznań.

[173] WOLF, H., 1987: Das Pflaster in Geschichte und Gegenwart. München.

[174] WYROZUMSKA, B., 1977: Drogi w ziemi Krakowskiej do końca XVI wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

[175] ZAPAŚNIK, S., 1988: Przestrzeń w šredniowiecznym obrazie świata. In: Kultura i Spoleczeństwo 32, nr. 2, s. 19-28.

[176] ZAREMSKA, H., 1993: Banicji w średniowiecznej Europie. Warszawa.

[177] ZÁVODSZKY, L., 1904: A szent Istaván, szent Láslzló és Kálmán korabeli törvények ś zsinati határozatok forrásai. Budapest.

[178] ZEMEK, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10.-13. století. Brno.

[179] ŽEMLIČKA, J., 1996: Entstehung und Entfaltung der Marktorganisation in Böhmen und Mähren. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa. PA-Supplementum 6, Praha, s. 17-27.

[180] ŽEMLIČKA, J., 1997: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha.