Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů

Název: Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů
Variantní název:
  • Belege der Fernkontakte im mittelalterlichen Europa aufgrund der ausgewählten archäobotanischen Funde
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 285-293
Rozsah
285-293
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BEHRE, K.-E., 1981: Zur Nahrungswirtschaft der Wikingerzeit im nördlichen Mitteleuropa, Zeischrift für Archäologie 15, 25-40.

[2] BRINK, W., van den, 1985: Pollen and seeds from medieval Utrecht, Stuifmail 3, 27-30.

[3] BRINK, W., van den, 1988: Zaden en pollen uit de 16e beerput uit de Postestraat, in: Boekwijt, H. W. et Janssen, H. L.: Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek ś-Hertogenbosch, 1, Kring "Vrieden Van ś-Hertogenbosch", ś-Hertogenbosch, 113-124.

[4] BRINK, W., van den, 1989: Zaden en stuifmel uit een pul in "Den Prince van Luyck", in: Heymans, H. (ed.), Van put naar kluis; Historish, Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van "Den Prince van Luyck" en "De standt Amsterdam" te Maaseik. Maaseik, 266-276.

[5] CAPPERS, R. T. J., 1994: Botanical macro-remains of vascular plants of the Heveskeklooster (Netherlands), in: R. T. J. Cappers, An ecological characterization of plant marco-remains of Heveskeklooster, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 16.

[6] ČULÍKOVÁ, V., 1981: Rostlinné makrozbytky ze středověkého Mostu, AR 33, 649-675.

[7] ČULÍKOVÁ, V., 1986: Rekonstrukce synantropní vegetace středověkého Mostu na základě makrozbytků z antropogenních uloženin, Kandidátská dis. práce, dep. in: knihovna BÚ AVČR Průhonice.

[8] ČULÍKOVÁ, V., 1987: Zajímavý nález rostlinných makrozbytků ze středověké Prahy, AR 39, 445-452.

[9] ČULÍKOVÁ, V., 1994: Nálezy zbytku plodu muškátovníku vonného (Myristika fragrans Houtt.) v Berouně, AR 46, 252-254.

[10] ČULÍKOVÁ, V., 1995: Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě, AH 20, 615-619.

[11] DICKSON, C., 1996: Food, medicinal and other plants from 15th century drains of Paisley Abbey, Scotland, Veget. Hist. Archaeobot. 5, 25-31. | DOI 10.1007/BF00189432

[12] GREIG, J., 1994: Pollen analyses of latrine fills from archaeological sites in Britain; results and future potential. American Association of Stratigraphic Palynologists, Contributions Series 29, 101-114.

[13] HAASTER, H., van, 1990: Sesame (Sesamum indicum) pollen in 14th century cesspits from ś-Hertogenbosch. Cicaea, Journal of the Assocoation for Environmental Archaeology 6, 105-106.

[14] HAJNALOVÁ, E., 1985: New Palaeobotanical Finds from Medieval Towns in Slovakia, Slovenská archeológia 33-2.

[15] HANSEN, U. L., 1989: Römischer Import im Norden. Københaven.

[16] HEJNÝ, S.-SLAVÍK, B. (eds), 1992: Květena České republiky. Academia, Praha.

[17] HJELMQVIST, H., 1995: Cayennepeppar frän Lunds medeltid. Svensk. Bot. Tidskr. 89, 193-201.

[18] JACOB, H., 1981: Kulturpflanzennachweise aus Honigresten, Zeitschrift für Archäologie 15, 209-212.

[19] JANKOVSKÁ, V., 1987: Netradiční interpretace pylových spekter ze středověké Prahy. AR 39, 435-444.

[20] JANKOVSKÁ, V., 1995: Gewürznelke oder Myrte? Pollenanalytische befunde eines Gewürzes aus dem Mittelalter. AR 47, 481-486.

[21] JANKOVSKÁ, V., 1996: Pylová analýza uloženin pozdně středověkého vodovodu z Prachatic, Zlatá stezka, Sborník Prachatického muzea 3, 182-188.

[22] JIRÁSEK, V., 1958: Rostliny na našem stole. Orbis. Praha.

[23] KNÖRZER, K. H., 1994: Römerzeitliche Pflanzenfunde aus der CUT, Insula 38, in: Xantener Berichte. Grabung-Forschung-Präsentation., 133-137. Köln.

[24] KROLL, H.-PASTERNAK, R. (eds.), 1995: Res archaeobotanicae. International Work Group for Palaeoethnobotany. Proceedings of the ninth Symposium Kiel 1992. Kiel (Oetker-Voges).

[25] KUBÁT, K. 1997: Flóra, in: O. Kotyza-J. Smetana-J. Tomas (eds.), Dějiny města Litoměřic. Litoměřice.

[26] KÜHN, F., 1991: Nález semen ze středověké Jihlavy, se zvláštním zřetelem k peckám slív, Vlastivědný sborník Vysočiny.

[27] LEMPIÄINEN, T., 1995: Macrofossil finds from medieval Turku, SW Finland. In: H. Kroll-R. Pasternak (1995), 149-164.

[28] OPRAVIL, E., 1979: Efeu, Hedera helix L., aus der mittelalterlichen Stadt Most (Tschechoslowakei), Archaeophysika (Köln-Bonn) 8, 209-215.

[29] OPRAVIL, E., 1984: Rostlinné zbytky ze dvora kupeckého domu v Olomouci (13.-17. stol.), AR 36, 194-202.

[30] OPRAVIL, E., 1985: Rostlinné zbytky v odpadní jímce v Táboře č. p. 6, AR 37, 186-194.

[31] OPRAVIL, E., 1986: Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy, Archeol. Pragensis 7, 237-271.

[32] OPRAVIL, E., 1988: Mittelalterliche Pflanzenreste aus städtischen und dorflichen Brunnen und Gruben., Forschungen Ber. Vor- Frühgeschichte Baden-Wirttenberg, Stuttgart 31, 389-394.

[33] OPRAVIL, E., 1990a: Postmedievální archeologické nálezy z Olomouce, in: Z. Smetánka-J. Žeglitz (eds.), Studies in postmediaeval archaeology, 231-248. Praha.

[34] OPRAVIL, E., 1990b: Archeobotanické nálezy z Kolářské ulice v Opavě, AH 15, 491-500.

[35] OPRAVIL, E., 1993a: Archeobotanické nálezy z Hrnčířské ulice v Opavě (hotel Orient - dostavba). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 42, 193-214.

[36] OPRAVIL, E., 1993b: Rostliny ze středověku Uherského Brodu - Soukenická ulice a Lidový dům (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů 1989 (1993), 135-143.

[37] OPRAVIL, E., 1994: Příspěvek k poznání rostlinných makrozbytků ze staré Prahy, AR XLVI 105-114.

[38] OPRAVIL, E., 1996: Archeobotanické nálezy z historického jádra Opavy z výzkumné sezony 1993-1994, Čas. Slez. Muz. Opava (A), 1-15.

[39] OTTE, A., 1995: Dörfliche Siedlungsvegetation für Petzi-Hof im Freilichtmuseum Finsterau, in: M. Ortmeier (Hg.), Steine und Scherben, 47-74. Landshut.

[40] POLÍVKA, F., 1908: Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Praha (reprint Volvox globator).

[41] SANDVIK, P. U., 1992: Utrgavingane i Erkebispegarden 1991. Delfelt 1A og 1B: Botanisk analyse. Akeol. Undersok i Trondheim 8, Trondheim.

[42] SANDVIK, P. U., 1994: Erkebispegarden, the Archbishop's Palace, Trondheim, Norway, through Late Medieval and Post-Medieval time, Bot. J. Scotland 46, 527-532.

[43] SANDVIK, P. U., 1995: The Archbishop's Palace, Trondheim, Norway. Results from the archeobotanical investigations in 1991, in: H. Kroll-R. Pasternak (1995), 99, 267-279.

[44] STIKA, R., 1995: Ackerbau and pflanzliche Nahrungsmittel, in: Fürstensitze, Höhenburgen, Talsiedlungen. Archäologische Informationen aus Baden-Würtenberg 28, 80-87. Stuttgart.

[45] SUCHÁ, R.-KOČAR, P., 1996: Výsledky archeobotanické makrozbytkové analýzy středověkého vodovodu v Prachticích, Zlatá stezka, Sborník Prachatického muzea 3, 189-203.

[46] VALÍČEK, P. et al., 1989: Užitkové rostliny tropů a subtropů. Praha.

[47] VEEN, M., van den et al., 1993: Woad and the Britons painted blue, Oxford Journal of Archaeology 12, 367-371. | DOI 10.1111/j.1468-0092.1993.tb00340.x

[48] VUORELA, I.-LAMPIÄINEN, T., 1993: Palynological and Palaeobotanical Investigations in the Area of the Post-medieval Helsinki Old Town, Veget. Hist. Archaeobot. 2, 101-123.