Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace aneb Odpovědi a otázky

Název: Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace aneb Odpovědi a otázky
Variantní název:
  • Wünstung Záblacany, ihre Ekonomik und Dienstorganization
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 81-89
Rozsah
81-89
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČERVINKA, I. L. 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská, Brno.

[2] GOŠ, V. 1973: Slovanská osada v Mohelnici, AR XXV, 371-380.

[3] GOŠ, V. 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici, AR XXVII, 338-341.

[4] GOŠ, V. 1982: Hrnčířské pece sevemí Moravy. In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, 25-32.

[5] HOSÁK, L. 1959: Územní rozsah hradských obvodů moravských v 11.-13. století, in: Pocta Zdeňku Nejedlému, sborník Univerzity Palackého v Olomouci, 141-151.

[6] HABOVŠTIAK, A. 1985: Stredoveká dedina na Slovensku, Bratislava.

[7] HAVLÍČEK, P. 1973: Výsledky geologického výzkumu na lokalitě "Záblacany" (okres Uh. Hradiště), in: Zaniklé středovéké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 2, Uherské Hradiště, 127-136.

[8] HURT, R. 1934: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I, Olomouc.

[9] JANOUŠEK, V.-ČIHÁK, J. 1987: Laboratorní testování procesů v kolomazných pecích v souvislosti s úpravami pece u Plzně-Bolevce, in: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, 246-271.

[10] KOVÁČIK, P. 1998: Záblacany, zaniklá středověká ves na Uherskohradišťsku a její postavení ve vývoji středověkého osídlení na Moravě, rkp. diplomové práce, Brno.

[11] KRZEMIEŃSKA, B.-TŘEŠTÍK, D. 1965: Přemyslovská hradiště a služebná organizace Přemyslovského státu, AR XVII, 624-655.

[12] KRZEMIEŃSKA, B.-TŘEŠTÍK, D. 1979: Hospodářské základy raně středověkého státu ve střední Evropě (Čechy, Polsko, Uhry v 10.-11. století), ČsČH XXVII, 113-130.

[13] MERTA, J. 1984: Vápenné pece v Košově žlebu, Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, 99-101.

[14] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1982: Studium dějin osídlení na Moravč a ve Slezsku (Současný stav a další perspektivy se zvláštním zřetelem k výzkumům zaniklých středovčkých vesnic), AH 7, 113-156.

[15] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, AH 8, 41-71.

[16] NĚMEC, J. 1948: O zaniklých osadách v obvodu polešovické farnosti, Vlaslivědný sborník okresu uherskohradišťského, Uherské Hradiště.

[17] NOVOTNÝ, B. 1975: Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11.-13. století, AR XXVII, 516-517.

[18] NOVOTNÝ, B. 1978: Výzkum Přemyslovského ústředí "Castrum ZPITIGNEW" z 11.-12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech, AH 3, 183-210.

[19] NOVOTNÝ, V. 1928: České dějiny I/3, Praha.

[20] NOVÝ, R. 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha.

[21] OPRAVIL, E. 1973: Změny údolní nivy řeky Moravy ve středověku, in: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR vc světle archeologických výzkumů 2, 89-92.

[22] OPRAVIL, E. 1983: Údolní niva v době hradištní, StAÚ ČSAV Brno XI/2, Praha.

[23] PLEINER, R. 1952: Problém druhotného zpracování vytaveného železa v pravěku, AR IV, 511-519.

[24] PLEINER, R. 1953: Železářská dílna z mladší doby hradištní ve sklepení betlémské kaple, PA, 369-388.

[25] PRAŽÁK, J. 1963: Kladské dědiny, Zápisky katedry československých dějin a archivního studia, 7, 21-37.

[26] PROCHÁZKA, R. 1986: Vývoj slovanské opevňovací techniky na Moravě v raném středověku, rkp. kandidátské disertační práce, Brno.

[27] PROCHÁZKA, R. 1993: K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11.-12. stol. na Moravě, in: Lokalne ośrodki wladzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, Wroclaw, 109-141.

[28] SCHEUFLER, V. 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích, Praha.

[29] SCHIRMEISEN, K. 1933: Einige Ausgrabungen und Funde aus Mähren, Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 35, 118-135.

[30] SCHIRMEISEN, K: 1939: Reste der mittelalterlichen Strelna - Siedlung, Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 41, 45-54.

[31] SNÁŠIL, R. 1964: Záblacany - raněstředověká hutnická osada, Slovácko VI, 123-133.

[32] SNÁŠIL, R. 1965: Systematický výzkum zaniklé středověké osady v Polešovicích, Slovácko VII, 105-110.

[33] SNÁŠIL, R. 1970: Průzkum zaniklých středověkých sídlišť na jihovýchodní Moravě v letech 1964-1968, AR XXII, 339-344.

[34] SNÁŠIL, R. 1971: Die Ergebnisse der 5. Saison der systematischen Erforschung von Záblacany (Bez. Uherské Hradiště), PV 1970, 59-62.

[35] SNÁŠIL, R. 1971a: Záblacany (okr. Uherské Hradiště), in: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR vc světle archeologických výzkumů 1, Uherské Hradiště, 89-116.

[36] SNÁŠIL, R. 1972: Nové nálezy na hradisku vc Spytihněvi, PV 1971, 77.

[37] SNÁŠIL, R. 1972a: Vorläufige Ergebnisse der 6. Grabungssaison in Záblacany (Bez. Uherské Hradiště), PV 1971, 97-98.

[38] SNÁŠIL, R. 1973: Die Erforschung frühmittelalterlicher Siedlungen im südöstlichen Vorland des Höhenzugs Chřiby, Průzkum raněstředověkých osad v jihovýchodním podhůří Chřibů, ČMM - Vědy společenské LVIII, 103-108.

[39] SNÁŠIL, R. 1973a: Vorläufige Ergebnisse der 7. Grabungssaison in Záblacany (Gemeinde Polešovice, Bez. Uherské Hradiště), PV 1972, 72-74.

[40] SNÁŠIL, R. 1973b: Uplatnění tzv. pomocných věd v interpretaci výzkumu Záblacan, Slovácko XIV-XV, 91-97.

[41] SNÁŠIL, R. 1974: Botanické a entomologické nálezy ze zaniklých Záblacan (okr. Uherské Hradiště), PV 1973, 77-78.

[42] SNÁŠIL, R. 1975: Archeologie a vesnická sídlišté 10.-13. století na Moravě, AR 27, 305-317.

[43] SNÁŠIL, R. 1976: Životní prostředí vesnických sídlišť 10.—15. století v ČSR (Nástin dosavadních výsledků), AH 1, 139-144.

[44] SNÁŠIL, R. 1977: Nová zjištění ze zaniklých Záblacan, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, 247-257.

[45] SNÁŠIL, R. 1977a: Předbéžné výsledky 8. a 9. výzkumové sezóny v Záblacanech (okr. Uherské Hradiště), PV 1975, 89-90.

[46] SNÁŠIL, R. 1978: Ekologie a zdroje stravy v Záblacanech do poloviny 13. století, Slovácko XX, 21-32.

[47] SNÁŠIL, R. 1980: Sídlištní síť v 10.-15. století na Uherskohradišťsku. AH 5, 177-182.

[48] SNÁŠIL, R. 1981: Opevněná sídlišté 10.-16. století na Uherskohradišťsku. AH 6, 307-313.

[49] SNÁŠIL, R. 1982: Archeologické doklady raněstředověkého dehtářství z území ČSSR a služební organizace, Slovácko XXIV, 81-92.

[50] SNÁŠIL, R. 1982a: Sídlištní síť a zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsko-brodsku v období 13.-18. století, AH 7, 163-167.

[51] SNÁŠIL, R. 1982b: Změny sídlištní sítě a jejich příčiny v 10.-19. století, in: Vlastivěda moravská, Uherskohradišťsko, Brno.

[52] SNÁŠIL, R. 1983: Přínos archeologických dokladů specializovaných řemesel pro poznání ekonomiky Uherskohradišťská za feudalismu, AH 8, 95-106.

[53] SOUCHOPOVÁ, V. 1995: Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy, StAÚ Brno XV/1, Praha.

[54] UNGER, J. 1992: Sídlišté ze střední doby hradištní v trati Bílé břehy u Šakvic, okr. Břeclav, Pravěk NŘ 2, 1992, 343-359.

[55] ŽEMLIČKA, J. 1997: Čechy v době knížecí, Praha.