Zaniklý sídlištní komplex Ústupenice na Sedlčansku (okr. Příbram) : Archeologický výzkum mlýna z pozdního středověku (předběžná zpráva)

Název: Zaniklý sídlištní komplex Ústupenice na Sedlčansku (okr. Příbram) : Archeologický výzkum mlýna z pozdního středověku (předběžná zpráva)
Variantní název:
  • Verwüsteter Siedlungskomplex Ústupenice auf dem Sedlečansko - Gebiet (Bez. Příbram) : Archäologische Erforschung einer Mühle aus dem Spätmittelalter (Vorbericht)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 101-[109]
Rozsah
101-[109]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AČ: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. I. díl (1840)-XXXVI díl (1941).

[2] ANDERLE, J.-NOVÁČEK, K. 1990: Zaniklý středověký sídelní komplex Neslívy, Archaeologia historica 15, 251-260.

[3] ANDERLE, J.-ROŽMBERSKÝ, P. 1994: Zaniklý Kokot, ves a šlechtická sídla, Castellologica Bohemica 4, 175-184.

[4] DURDÍK, T. 1981: Problematika výzkumu hradů v Čechách, Archaeologia Historica 6, 7-17.

[5] DURDÍK, T. 1983: Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku, Archaeologia historica 8, 471-478.

[6] DURDÍK, T. 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[7] CHOTĚBOR, P. 1979: Povrchový průzkum tvrziště v Ústupenicích, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 20, 245-250.

[8] KLÁPŠTĚ, J. 1994: Změna - středověká transformace a její předpoklady, Mediaevalia Archaeologia Bohemica 1993, Památky archeologické - supplementum 2, 9-59.

[9] KN. LOBK.: Lobkovická knihovna v Roudnici. Deponována v Univerzitní knihovně v Praze.

[10] KRAJÍC, R. 1984: Současný stav poznání hmotné kultury středověké vesnice na Táborsku, Husitský Tábor 6-7, 47-82.

[11] LER.: Libri erectionum. Edidit Cl. Borowy, I.-V. (1875-1883).

[12] MON. VAT.: Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Pragae 1903 a d.

[13] RB: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars I. (Vyd. K. J. Erben) 1855.

[14] RB: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II. (Vyd. Josef Emler) 1882.

[15] RB: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars III. (Vyd. Josef Emler) 1890.

[16] RB: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV. (Vyd. Josef Emler) 1892.

[17] RB: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars VI. fasc. 1.-2. (Vyd. Bedř. Mendl).

[18] ROUBÍK, F. 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[19] RT: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno 1541 igne consumptarum. Pozůstatky desk zemských 1541 pohořelých, І. (Vydal Josef Emler), Praha 1870.

[20] RT: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno 1541 igne consumptarum. Pozůstatky desk zemských 1541 pohořelých, II. (Vydal Josef Emler), Praha 1872.

[21] SEDLÁČEK, A. 1927: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl XV., Praha.

[22] SKLENÁŘ, K. 1990: Pravěké nálezy na Sedlčansku. Archeologický místopis části příbramského okresu na východ od Vltavy v pravěku a rané době dějinné, Středočeský sborník historický 17, 5-80.

[23] SMETÁNKA, Z. 1972: Archeologický výzkum zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965-1971, Archeologické rozhledy 24, 417-427.

[24] SMETÁNKA, Z.-ŠKABRADA, J.-KRAJÍC, R., 1988: Příspěvek ke kritice vypovídací hodnoty geodetickotopografického průzkumu, in: Rodná země (ed. V. Frolec), Brno, 81-98.

[25] TAB. VET.: Reliquiae tabularum terrae citationum vetustissimae. Nejstarší zbytky desk zemských půhonných. Vydali František Dvorský a Josef Emler. Praha 1868.