Externí fortifikace moravských hradů

Název: Externí fortifikace moravských hradů
Variantní název:
  • Die externe Fortifikation der mährischen Burgen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 139-154
Rozsah
139-154
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARTOŠEK, 1981: Bartošek z Drahonic, Kronika. In: Ze zpráv a kronik doby husitské (ed. I. Hlaváček, 231-289. Praha.

[2] BOLINA, P., 1980: Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě. AH 5, 267-276.

[3] DURDÍK, T., 1973: Předsunuté bašty českého vrcholně středověkého hradu. Historická geografie 10, 433-471.

[4] DURDÍK, T., 1992: /Abriss der Entwicklung der böhmischen Burgen im 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts. CaBe 2/1990, 321-333.

[5] DURDÍK, T., 1996: Abriss der Entwicklung der böhmischen Artillerieburgfortifikationen des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts. Castella Maris Baltici 2, 35-46.

[6] FRANKENBERGER, O., 1960: Husitské válečnictví po Lipanech. Praha.

[7] GARDAVSKÝ, Z., 1963: Nad zbytky bludovského hradu. Severní Morava 9, 54-61.

[8] GARDAVSKÝ, Z., 1999: Rekonstruovaná zřícenina hradu Helfštýna. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, III. Olomoucko, 239-243. Olomouc.

[9] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[10] KOHOUTEK, J.-VRLA, R., 1987: Pozůstatky středověké fortifikace u hradu Malenovice, okres Gottwaldov. PV 1984, 71. Brno.

[11] KONEČNÝ, L.-MERTA, J., 1976: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu. AH 1, 231-252.

[12] KONEČNÝ, L.-MERTA, J., 1980: Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova. AH 5, 305-319.

[13] KOSTKA, J. ad., 1962: Mikulov. Městská památková rezervace, státní zámek a památky v okolí. Praha.

[14] KOUŘIL, P., 1978: Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě. AH 3, 131-145.

[15] KOUŘIL, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejna (železné předměty). AH 4, 129-140.

[16] KOUŘIL, P.-ŽÁČEK, R., 1981: Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě. AH 6, 253-270.

[17] KUPKA, V. a kol., 2001: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[18] LANCINGER, L.-SVOBODA, L., 1995: Hrad Cimburk u Městečka Trnávky. Průzkumy památek 2, č. 1, 29-36.

[19] LÍBAL, D., 1960: Stálá opevnění doby poděbradské a jagellonské. In: Frankenberger, O., Husitské válečnictví po Lipanech, 148-168. Praha.

[20] LÍBAL, D., 1984: Gotická architektura. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha.

[21] MENCLOVÁ, D., 1961: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu. Umění 9, 433-471.

[22] MENCLOVÁ, D., 1964: Cornštejn. Brno.

[23] MENCLOVÁ, D., 1966: Děvičky. Brno.

[24] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady II. Praha.

[25] MENCLOVÁ, D., 1994: Hrad Veveří. Z pozůstalosti autorky Moravských hradů na paměť jejich nedožitých narozenin (redakční poznámka. Z. Měřínského). VVM 46, 236-247.

[26] MĚŘINSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1984: Povrchový průzkum hradu v Dolních Loučkách (okr. Žďár nad Sázavou). PV 1982, 51-52. Brno.

[27] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1991: Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do 1. třetiny 16. století. AH 16, 215-232.

[28] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1991a: Terénní pozůstatky fortifikačních systémů v předpolí hradu Cornštejna (k. ú. Bítov, okr. Znojmo). CaBo 2, 161-176.

[29] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek - tvrz - dvůr - předsunutá opevnění. Brno.

[30] PLAČEK, M., 1984: Zaniklý hrad na Palánku ve Ždánicích. MK 20, č. 2, 5.

[31] PLAČEK, M., 1985: Hrad Chlum a historické okolnosti jeho vzniku. VVM 37, 61-67.

[32] PLAČEK, M., 1986: Hrady v horním povodí Svratky. AH 11, 189-200.

[33] PLAČEK, M., 1987: Sídlištní struktura a hrady v povodí Loučky (Bobrůvky). In: XVI. Mikulovské sympozium 1986, 245-255. Praha.

[34] PLAČEK, M., 1988: Externí fortifikace drahotušského hradu. Sborník kruhu přátel Muzea hl. m. Prahy 1, 169-174.

[35] PLAČEK, M., 1990: Fortifikační komplex v Hoštejně. Severní Morava 59, 39-44.

[36] PLAČEK, M., 1991: Hrady v povodí Jihlavy a Rokytné. VVM 43, 145-157.

[37] PLAČEK, M., 1991a: Povrchový průzkum hradu Aueršperka (k. ú. Dvořiště, okr. Žďár n. Sáz.). PV 1988, 59. Brno.

[38] PLAČEK, M., 1996: Poznatky o středověkém stavebním vývoji zámku Vranově nad Dyjí. Průzkumy památek 3, č. 2, 51-64.

[39] PLAČEK, M., 1999: Hrad Bítov. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, II. Brno, 151. Brno.

[40] PLAČEK, M., 1999a: Hrad Cornštejn. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, II. Brno, 158-159. Brno.

[41] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[42] PLAČEK, M.-PROCHÁZKA, R., 1984: Hrad Střílky. Příspěvek k poznání moravské fortifikační architektury. AH 9, 167-178.

[43] PLAČEK, M.-PROCHÁZKA, R., 1984a: Povrchový průzkum hradu Engelsberka. Slovácko XXIV/1982, 37-44.

[44] PLAČEK, M.-PROCHÁZKA, R., 1986: K historii hradu Vraní Hory a Plankenberka. Severní Morava 51, 24-27.

[45] POLÁČEK, L., 1990: Feudální sídla v povodí Bystřice, Nedvědičky a Bobrůvky ve světle archeologických nálezů. In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narozeninám Josefa Poulíka, 407-425. Brno.

[46] SMETANA, J.-GABRIEL, F., 1982: K otázkám datování, typu a funkce hradu Kalicha u Litoměřic. FHB 4, 49-82.

[47] TYMONOVÁ, M.-KALÁBEK, M., 1998: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu lokality Tepence na katastru obce Jívové (okr. Olomouc). Střední Morava 8, 89-95.

[48] VAŠEK, L., 1998: Půdorys Nového hradu z roku 1703. Sborník Muzea Blansko '98, 10-13.

[49] VAVŘINEC, 1940: Vavřince z Březové Kronika husitská (ed. A. Dolenský). Praha.