Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch

Název: Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch
Variantní název:
  • Die Stadtbefestigung von Zvolen (Altsohl) bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen
  • The Fortifications of Zvolen in Written Records up to the late 16th Century
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 133-137
Rozsah
133-137
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok mapuje na základe archívnych dokumentov málo známe počiatky zvolenského mestského opevnenia do konca 16. storočia. Je chápaný, ako archívny výskum a podklad pre budúci systematický archeologický výskum. Prvé správy o mestskej priekope pochádzajú z roku 1465, z obdobia stredoveku sú správy aj o valoch s palisádou a o sústave drevených mestských mostov. Autor sa venuje premenám tejto stredovekej mestskej fortifikácie v 16. storočí v súvislosti s tureckou expanziou v Uhorsku. V roku 1548 padlo rozhodnutie postaviť mestskú vežu pri farskom kostole, ktorého okolie tvorilo obrannú líniu stredu mesta. Príspevok je chronologicky ohraničený koncom 16. storočia, keď začalo vznikať kamenné mestské opevnenie.
This contribution maps, on the basis of archive records, the lesser-known beginnings of the Zvolen town fortifications, before the end of the 16th century. Such archive research provides a foundation for a future systematic archaeological investigation. The first records of the town moat date to 1465; in the Middle Ages there were also records of ramparts with a palisade and a system of wooden town bridges. The author explores the transformations of the medieval town fortifications in the 16th century in particular reference to turkish expansion in Hungary. In 1548 the town council decided to build a municipal tower next to the parish church, the surroundings of which made up the defence line of the town centre. The contribution is chronologically demarcated by the end of the 16th century, when erection of stone fortifications began.
Reference
[1] BALAŠA, G., 1959: Príspevok k dejinám Zvolena. Bratislava.

[2] BÁNIK, J., 1891: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen. Opis historicko-topografický. Turčiansky svätý Martin.

[3] BEŇOVSKÝ, J., 1993: Z histórie 1526–1918. In: Zvolen, monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 56–81. Martin.

[4] HANULIAK, V., 2003: Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolene, AH 28, 317–324.

[5] HANULIAK, V.–RAGAČ, R., 2002: Hrad Vígľaš v období 14.–18. storočia, AH 27, 279–289.

[6] MARSINA, R., 1989: K najstarším dejinám Zvolena, HČ 37, 793–803.

[7] MENCLOVÁ, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava.

[8] PÁLFFY, G., 1995: A magyarországi és délvidéki vegvárrendszer 1576. és 1582. évi jegyzékei, Hadtörténelmi közlemények 108, 1995, 1, 114–186.

[9] RÁBIK, V., 2005: Mestské hradby vo svetle stredovekých písomných prameňov, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 16, 207–218.

[10] RAGAČ, R., 2000: Zvolenská radnica v písomných prameňoch do konca 16. stor., AH 25, 33–41.

[11] RAGAČ, R., 2000a: Neskorostredoveké mestské stavebné aktivity v okolí zvolenského farského Kostola sv. Alžbety, Pamiatky a múzeá 1/2000, 15–19.

[12] RAGAČ, R., 2002: Zvolenské mestské hodiny do polovice 17. storočia, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica XLV. Pamätnica k 50. výročiu študijného odboru archívnictvo a pomocné vedy historické FF UK v Bratislave, 127–130.

[13] ZREBENÝ, A., 1976: Zo starších dejín Zvolena, Vlastivedný časopis 25, 1976, 3, 114–121.

[14] MZ – Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Zvolen, fond Magistrát mesta Zvolen, inv. č. 1 – Najstaršia mestská kniha I (roky 1465–1503); MZ, škat. 11 – Mestská kniha II (roky 1509–1519, 1546–1562); MZ, škat. 11 – Mestská kniha III (roky 1520–1521) – pozri výdavkové časti z jednotlivých rokov.