Nálezy tehál z nemurovaných objektov v dedinskom prostredí na Slovensku

Název: Nálezy tehál z nemurovaných objektov v dedinskom prostredí na Slovensku
Variantní název:
  • Ziegelfunde aus nicht gemauerten Objekten in ländlicher Umgebung in der Slowakei
  • Brick finds in buildings not made of bricks in village settlements
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 119-128
Rozsah
119-128
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor v štúdii prezentuje katalóg lokalít skúmaných zaniknutých dedín z územia Slovenska, kde boli v nemurovaných objektoch zdokumentované nálezy tehál. Podľa funkcie objektov, z ktorých pochádzajú, vyčleňuje základné funkčné skupiny, ktoré interpretuje: v obytných objektoch plnili pomocnú funkciu konštrukcií. Vo výrobných objektoch nahrádzali kamene. V zásobnicových objektoch plnili funkciu pri uzatváraní. Do objektov s neurčenou funkciou sa dostali z okolia. Výskyt tehál v sídliskových objektoch v dedinskom prostredí sa od 12. stor. viaže na prítomnosť sakrálnych stavieb. Tieto boli v prípade prezentovaných lokalít skúmané, resp. ich existenciu možno predpokladať.
The author presents a catalogue of the locations of former villages explored on Slovak territory, where finds of bricks in buildings not made of bricks are documented. On the basis of the functions of the buildings from which the finds come, the author defines basic functional groups which he further interprets. In residential buildings, bricks played an auxiliary part in the framework. In buildings used for production, bricks replaced stones. In storage buildings they had a sealing function. Bricks got to buildings with unidentified functions from the surrounding area. The occurrence of bricks in village settlements from the 12th century onwards was associated with sacred constructions. With the locations presented, sacred constructions were either explored, or their existence can be presumed.
Reference
[1] BUDINSKÝ–KRIČKA, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku, SlArch XVIII, 167–188.

[2] ČAPLOVIČ, D. 1974: Správa o historicko–archeologických výskumoch archeologického oddelenia Východoslovenského múzea v rokoch 1968–1972, Historica Carpatica 5, 163–172.

[3] ČAPLOVIČ, D., 1976: Výskum románskej sakrálnej stavby vo Svinici, AVANS 1975, 76–78. Nitra.

[4] ČAPLOVIČ, D., 1977: Archeologický výskum zaniknutej stredovekej dediny v Svinici, okr. Košice-vidiek, AH 3, 19–29.

[5] ČAPLOVIČ, D., 1977a: Výskum zaniknutej stredovekej dediny vo Svinici, AVANS 1976, 86–88. Nitra.

[6] ČAPLOVIČ, D., 1980: Feudálne sídlo vo Svinici, AVANS 1979, 60, 61. Nitra.

[7] ČAPLOVIČ, D., 1980a: Výskum kamennej blokovej stavby vo Svinici, AVANS 1978, 84–86. Nitra.

[8] ČAPLOVIČ, D., 1981: Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého dedinského osídlenia na východnom Slovensku, AH 6, 499–504.

[9] ČAPLOVIČ, D., 1983: Záver archeologického výskumu vo Svinici, AVANS 1982, 67–70. Nitra.

[10] ČAPLOVIČ, D., 1983: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku, SlArch XXXI, 357–402.

[11] HABOVŠTIAK, A., 1957: Hurbanovo-Bohatá. Ulož. Archív nálezových správ AÚ SAV Nitra, č. j. 813/57.

[12] HABOVŠTIAK, A., 1959: Príspevok k výskumu stredovekých zaniknutých osád na juhozápadnom Slovensku. In: Referáty o pracovných výsledkoch československých archeológov za rok 1958. Časť II. 97–106. Liblice.

[13] HABOVŠTIAK, A., 1959a: Hurbanovo-Bohatá. Ulož. Archív nálezových správ AÚ SAV Nitra, č. j. 359/59.

[14] HABOVŠTIAK, A., 1961: Príspevok k poznaniu nížinnej dediny v XI.–XIII. stor., SlArch IX, 451–482.

[15] HAJNALOVÁ, E., 1993: Obilie v archeobotanických nálezoch na Slovensku, Acta Interdisciplinaria Archaeologica VIII. Nitra.

[16] KUZMA, I., 2001: Výskum na stavbe veľkoobchodu Metro v Nitre-Mlynárciach. AVANS 2000, 106–108. Nitra.

[17] MALČEK, R.–KOPČEKOVÁ, M., 2006: Zavar-Výhon. Ulož. Archív nálezových správ AÚ SAV Nitra, č. j. 15981/06.

[18] MINÁČ, V., 1980: Zaniknutá stredoveká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči, AH 5, 209–213.

[19] PAVÚK, J.–MINÁČ, V., 1982: Slovenská Nová Ves-Zeleneč. Ulož. Archív nálezových správ AÚ SAV Nitra, č. j. 9942/82.

[20] PIFFL, A., 1971: Fragment románskej tehly v Nižnej Šebastovej, Východoslovenský Pravek 2, 261–266. Košice.

[21] STANÍK, I.–KVETANOVÁ, G., 1998: Nález staršej zaniknutej stavby na mieste františkánskeho kláštora v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2, 21–28. Trnava.

[22] SÚPIS PAMIATOK, 1967: Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok I., A–J. Bratislava.

[23] SÚPIS PAMIATOK, 1968: Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok II., K–P. Bratislava.

[24] SÚPIS PAMIATOK, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok III., R–Ž. Bratislava