Mince a sekané striebro z Moldavskej jaskyne, ich historický význam

Název: Mince a sekané striebro z Moldavskej jaskyne, ich historický význam
Variantní název:
  • Münzen und Hausilber aus der Moldavska-Höhle, ihre historische Bedeutung
  • Coins and minted silver from the Moldavská jaskyňa Cave and their historical significance
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 445-456
Rozsah
445-456
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V Moldavskej jaskyni, ležiacej pri meste Moldava nad Bodvou, sa počas realizácie záchranného archeologického výskumu objavili desiatky archeologicky a historicky cenných predmetov. Okrem archeologických pamiatok z doby bronzovej a laténskej sú významné aj šperky (prstene, náušnica), železné predmety (ostrohy, nožíky, pracky, strelka šípu, klince a pod.) a numizmatické pamiatky z konca 12. a začiatku 13. storočia. Ide o mince (poldenár, denáre a brakteáty) uhorských kráľov Ondreja II., Bela III., ako aj kúsky striebornej suroviny a olovené závažia. Nájdené predmety boli osobným majetkom ľudí, obyvateľov súdobej Moldavy nad Bodvou a blízkeho okolia, ktorí sa počas vpádu mongolsko-tatárskych vojsk v roku 1241 ukryli do jaskyne a tu boli nútení určitý čas prežívať. Ich utrpenie dokladajú 4 preskúmané hroby so sprievodnými nálezmi z 13. storočia (črepy, železná dýka) a početné fragmenty ľudských kostí z viacerých rozrušených hrobov. O úkryte obyvateľov Moldavy nad Bodvou a okolia v tejto jaskyni vypovedá tiež zachovaná legenda.
Dozens of archaeologically and historically valuable objects have been excavated in the course of rescue research in the Moldavská jaskyňa cave, located in the vicinity of Moldava nad Bodvou. These included archaeological finds from the Bronze Age, the La Tene Age, jewellery (rings, earrings), iron objects (spurs, knives, arrowheads, wedges, etc.) and numismatic finds dating to the late 12th century and the early 13th century. The latter were coins (half-dinars, dinars and bracteates) of Hungarian kings Andrew II and Bela III, pieces of silver and lead weights. The objects belonged to the people who once inhabited the medieval Moldava nad Bodvou and its surroundings who, during the Mongolian-Tartar wars in 1241, found shelter in the cave and were forced to spend some time there. Their hardship is documented by four revealed graves with finds from the 13th century (ceramic fragments, iron dagger) and numerous pieces of human bones from several graves. The refuge of the ancient inhabitants of the region in the cave is also conveyed in a legend.
Reference
[1] HANULIAK, V.–HUNKA, J., 2000: Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolene, AH 25, 359–367.

[2] HÓMAN, B., 1916: Magyar pénztörténet 1000–1325. Budapest.

[3] HUNKA, J., 2004: Rozdiel medzi chudobnými a bohatými na základe písomných prameňov z rokov 1001–1301, AH 29, 239–246.

[4] HUNKA, J.–BUDAJ, M., 2003: Poklad mincí a sekaného striebra z 13. storočia z Krupiny. Výsledky analýzy časti tohto nálezu z numizmatickej zbierky SNM – Historického múzea, Zborník SNM XCVII, História 43, 127–153.

[5] HUNKA, J.–BUDAJ, M., 2004: Nádoby z pokladu mincí a sekaného striebra z 13. storočia z Krupiny, Zborník SNM XCVIII, História 44, 81–84.

[6] HUSZÁR, L., 1979: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis Heute. München.

[7] KLADIVA, E.–HOCHMUTH, Z.–THURÓCZY, J., 1999: Moldavská jaskyňa, Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 1, 30–35.

[8] NÁLEZY, 1968: Hlinka, J.–Kraskovská, Ľ.–Novák, J., Nálezy stredovekých a novovekých mincí na Slovensku. In: Nálezy mincí na Slovensku II. Bratislava.

[9] NÁLEZY, 1994: Nálezy mincí na Slovensku IV., zost. E. Kolníková–J. Hunka. Nitra.

[10] NOVÁK, J., 1972: Slovenské mestské a obecné erby. Martin.

[11] PARÁDI, N., 1975: Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszerek. A Nyáregyháza – Pusztapótharaszti kincslelet, Folia archaeologica 26, 119–161.

[12] SOJÁK, M., 2007: Mongolský vpád na Slovensku v kontexte archeologických a numizmatických prameňov z Moldavskej jaskyne. In: Informátor Slovenskej numizmatickej spoločnosti – pobočky Svit-Tatry 2, 13–19. Svit.

[13] SOJÁK, M., 2007a: Jaskyňa Leontína (Ľudmila) v archeologických prameňoch, Aragonit 12, 62–67. Liptovský Mikuláš.

[14] SOJÁK, M., 2007b: Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek. Nitra.

[15] SOJÁK, M., v tlači: Archeologické objavy z vybraných jaskýň. Slovenský kras 45. Liptovský Mikuláš.

[16] SOJÁK, M.–MIHÁĽ, F., 2007: Interdisciplinárna spolupráca pri výskume speleoarcheologických lokalít na Slovensku (so zameraním na východné Slovensko). In: Ve službách archeologie 1, 231–251. Brno.

[17] SOJÁK, M.–TERRAY, M. (eds.), 2007: Moldavská jaskyňa v zrkadle dejín. A Szepsi-barlang a történelem tükrében. Moldava nad Bodvou.

[18] TÓTH, C., 2007: A Tatárjárás korának pénzekkel keltezett kincsleletei. In: A Tatárjárás 1241–1242, Á. Ritoók–É. Garam (ed.), 79–90. Budapest.

[19] ULIČNÝ, F., 2004: Vpády Mongolov na Slovensko v roku 1241, Vojenská história 3, 3–20.

[20] VRTEĽ, L., 1990: Na troch vŕškoch biely kríž. Bratislava.

[21] VRTEĽ, L., 1999: Osem storočí slovenskej heraldiky. Bratislava.