Drobná středověká plastika koníčka na Moravě : úvahy a postřehy

Název: Drobná středověká plastika koníčka na Moravě : úvahy a postřehy
Variantní název:
  • Mittelalterliche Kleinplastiken von Pferdchen in Mähren : Überlegungen und Beobachtungen
  • Small mediaeval morse sculptures from Moravia : deliberations and observations
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 173-187
Rozsah
173-187
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Sbírka drobné plastiky je (a to nejen na Moravě) poměrně značně pestrá a členitá. Zaměříme se proto na figurky koníků a koníků s jezdci. V této fázi práce s moravským souborem se podíváme na úroveň evropského bádání v této problematice, stanovíme základní typy vyskytující se v moravském sortimentu, které doložíme i obrazem, a pokusíme se shrnout prozatímní výsledky studia těchto figurek na Moravě včetně úvah o funkci. Po typologickém roztřídění podle umístění otvoru jsou sledovány další jevy, jako výzdoba, hmota, barva a glazura a v té souvislosti možnosti chronologického zpřesnění.
Collections of small sculptures are reasonably varied everywhere, not only in Moravia. The contribution therefore centres upon figures of horses and horses with riders. It first focuses on the level of European research in this sphere and defines the basic types featuring in Moravia, accompanied by pictures. The author then attempts a summary of the existing research of the study of these figures in Moravia, including consideration of their functions. A typological classification, based on the placement of an aperture, is followed by observation of other phenomena, such as decoration, material, colour and glazing, and possible chronological specifications.
Reference
[1] BÉM, M.–BLÁHA, J.–KALÁBEK, M.–KOUŘIL, P.–PEŠKA, J.–PROCHÁZKOVÁ, P.–ŠABATOVÁ, K.–VITU LA, P., 2001: Archeologické zrcadlení – Archaeological Reflections. Olomouc.

[2] BLÁHA, J., 2001: Slovanská a středověká Olomouc v archeologických pramenech – Slavic and Medieval Olomouc in Archaeological Sources. In: Bém, M.–Bláha, J.–Kalábek, M.–Kouřil, P.–Peška, J.–Procházková, P.–Šabatová, K.–Vitula, P., Archeologické zrcadlení, 121–151. Olomouc.

[3] BLEKTA, J., 1934: Smilovo hradisko a Starý Plumlov, Ročenka Národopisného průmyslového muzea města Prostějova a Hané XI, 9–31.

[4] BLEKTA, J., 1937: Smilovo hradisko. Doplněk k čl. z roč. XI. r. 1934, Ročenka Národopisného průmyslového muzea města Prostějova a Hané XIV, 93–95.

[5] BLEKTA, J., 1937a: Středověké figurky jezdců, Ročenka Národopisného průmyslového muzea města Prostějova a Hané XIV, 97–98.

[6] BRACHTL, Z., 1996: Keramická středověká plastika koníčka z Javorníku-Vsi – Mittelalterliche Tonplatik – ein Pferdchen aus Javorník-Ves, VVM XLVIII, 287–290.

[7] BRACHTL, Z., 1999: Javorník (okr. Šumperk), PV 39 (1995–1996), 409. Brno.

[8] BURIAN, V., 1962: K typologii a datování lidové keramické plastiky (koníčka), Československá etno grafie 10, 301–307.

[9] DEHNEROVÁ, H., 2007: Olomouc (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc), Třída Svobody č. o. 33, PV 48, 490–491, obr. 105:3. Brno.

[10] DENKMALPFLEGE, 1985: Denkmalpflege in Baden-Württemberg, Nachrichtenblatt des Landesdenkmalamtes 14/4. Stuttgart.

[11] FELGENHAUER, S., 1974: Tönerne Spielzeugpferdchen des Mittelalters in Österreich, Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines 119, I. Abhandlungen, 39–52.

[12] GOŠ, V., 1977: Středověké dětské hračky z Jesenicka, Severní Morava, vlastivědný sborník sv. 33, 53–54.

[13] GRÖBER, K., 1928: Kinderspielzeug aus alter Zeit. Eine Geschichte des Spielzeugs. Berlin.

[14] HERCÍK, E., 1951: Československé lidové hračky. Praha.

[15] HETFLEISCH, E., 1931: Fundübersicht des nordwestlichen Schlesiens. In: Altvater, Festschrift zur 50-Jahrfeier des Sudentengebirgsvereines, 268–279, Abb. 14. Freiwaldau.

[16] HOFFMANN, V., 1996: Allerlay kurtzweil – Mittelalterliche und frühneuzeitliche Spielzeugfunde aus Sachsen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodenkmalpflege, Band 38, Landesamt für Archäologie Dresden, 127–200. Dresden.

[17] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1965, AR XVIII, 663–680.

[18] CHYBOVÁ, H., 1991: Nálezy drobné středověké plastiky z Kroměříže, Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1990/1, 29–33.

[19] KOUŘIL, P., 1992: Nástin dějin Těšínska. Ostrava–Praha.

[20] LIŠKA, A., 1943: Hrnčířské a kamnářské památky v muzeu hlavního města Prahy, Zprávy České keramické společnosti XX, 1–23.

[21] MELNIKOVÁ–PAPOUŠKOVÁ, N., 1948: Lidové hračky. Praha.

[22] MĚCHUROVÁ, Z., 1988: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně – Mittelalterliche Kleinplastik in den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums in Brünn. Acta Musei Moraviae – ČMMZ LXXIII, 71–78.

[23] MĚCHUROVÁ, Z., 1988a: Drobná středověká plastika ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov) – Mittelalterliche Kleinplastik aus der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky (Bez. Vyškov), VVM XL, 76–79.

[24] MĚCHUROVÁ, Z., 1991: Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně – Vorläufige Ergebnisse der Rettungsgrabung auf dem Kapucínské náměstí (Kapuzinerplatz) Nr. 5 und 8 in Brno, AH 16, 145–168.

[25] MĚCHUROVÁ, Z., 1994: Funde der kleinen mittelalterlichen Plastik auf dem Gebiet tschechischen Schlesiens – Nálezy drobné středověké plastiky na území českého Slezska, AR XLVI, 618–626.

[26] MĚCHUROVÁ, Z., 1995: Nálezy drobné středověké plastiky na území českého Slezska. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 17, 351–359. Ostrava.

[27] MICHNA, P., 1980: Dvě sídlištní stavby z počátku lokačního období Uničova. Příspěvek do diskuze k otázce zemnic ve městech a vesnicích 13. století – Zwei Siedlungsbauten aus den Anfängen der Lokationsperiode der Geschichte von Uničov in der Gegend von Olomouc. Zur Diskussion über die Frage der Grubenhäuser in Städten und Dörfern des 13. Jahrhunderts, VVM XXXII, 161–186.

[28] MORAVEC, Z., 2007: Tvář středověké Ostravy. Ostrava.

[29] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – Mittelalterliche Keramik in Böhmen und Mähren. Brno.

[30] NEKUDA, V.–UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě – Hausberge und Feste in Mähren. Brno.

[31] PROCHÁZKA, R.–ŠTROF, A., 1983: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory na Blanensku – Zur Besiedlungsentwicklung von Bořitov und Černá Hora in der Gegend Blansko, VVM XXXV, 46–58.

[32] SÁGA MORAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ, 2006: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století – Die Saga der mährischen Přemysliden. Das Leben in Mähren vom 11. Bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts. Sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700. výročí tragické smrti Václava III., posledního českého krále z dynastie Přemyslovců. Olomouc–Brno.

[33] SEDLÁČKOVÁ, H., 1999: Přehled výsledků a soubor drobných plastik ze záchranného archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici. In: Památkový ústav v Olomouci 1998, výroční zpráva, 104–109. Olomouc.

[34] SEDLÁČKOVÁ, H., 2000: Výsledky druhé sezony archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici. Drobná plastika a gotické emailem zdobené sklo. In: Památkový ústav v Olomouci 1999, výroční zpráva, 114–118. Olomouc.

[35] SEDLÁČKOVÁ, L.–ZŮBEK, A., 2005: NZ o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "PALACE CD", parc. č. 272/19, 272/20 a č. 637/1, k. ú. Brno-město. Brno (okr. Brno-město), NZ č. 10/05, ulož. v archivu Archaia, o. p. s..

[36] SCHMIDT, E., 1934: Mittelalterliche Spielzeugpferdchen und Tonreiter. In: Altschlesien, Band 4, 282–319. Breslau.

[37] SKUTIL, J., 1936: Nové paleolitické nálezy v Mladči u Litovle, Ročenka Městského muzea v Litovli, 60–75.

[38] SKUTIL, J., 1937: Ještě jedenkráte k tzv. "mladečskému jezdci", Ročenka Městského muzea v Litovli, 159–160.

[39] SKUTIL, J., 1954: Fragment středověké hračky z hradu Svrčova u Hranic. In: Sborník SLUKO II, 121–123. Praha.

[40] SMETÁNKA, Z., 1961: K problematice drobné hrnčířské plastiky – K problematike melkoj gončarnoj plastiki. In: Sborník ČSSA při ČSAV, sv. 1, 106–110. Brno.

[41] ŠOUREK, K., 1942: Lidové umění v Čechách a na Moravě. Praha.

[42] UNGER, J., 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století – Das Leben auf der Burg Lelekovice im 14. Jahrhundert: Anthropologische soziokulturelle Studie. Antropologická sociokulturní studie. Brno.

[43] VALOŠEK, Č., 1979: Počátky archeologických nálezů v Albrechticích u Č. Těšína a jejich blízkém okolí (z kronikářské aktivity v Albrechticích), Zpravodaj Okresního muzea v Českém Těšíně 56, 8–11.

[44] VALOŠEK, Č., 1983: Výsledky záchranného archeologického průzkumu na katastru obce Albrechtice u Českého Těšína a jejího nejbližšího okolí v letech 1973–1980 (část 3.), Těšínsko 1983/4, 20–21.

[45] WATERSTRADT, E., 1987: Kinderspielzeug im Mittelalter. In: Ausgrabungen in Minden, 147–154. Münster.