Černá kočka, bílý kocour : Osteologické nálezy kočky domácí a malý exkurz k reflexi kočky v českých zemích ve středověku a raném novověku z pohledu historika

Název: Černá kočka, bílý kocour : Osteologické nálezy kočky domácí a malý exkurz k reflexi kočky v českých zemích ve středověku a raném novověku z pohledu historika
Variantní název:
  • Schwarze Katze, weißer Kater : osteologische Hauskatzenfunde aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit und ein kleiner Exkurs über Katzen in den böhmischen Ländern in jener Zeit aus Sicht des Historikers
  • Black cat, white tomcat : osteological remains of domestic cat and a reflection of cat in the Medieval and the Post-Medieval Czech Countries
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 839-855
Rozsah
839-855
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento příspěvek se zabývá pojetím kočky v české středověké a raně novověké společnosti, a to jak na základě písemných a ikonografických pramenů, tak na základě analýzy osteologického materiálu. Hodnoceny byly nálezy kočky domácí z 20 lokalit České republiky; kromě počtu fragmentů a minimálního počtu jedinců byly pozůstatky analyzovány v souvislosti s jejich věkovou strukturou, přítomností tafonomických a patologických změn nebo vztahem mezi kočičími nálezy a typem archeologického kontextu.
Osteological remains of domestic cat dated back to Medieval and Post-Medieval were analyzed in this article. Osteological material was excavated on 20 sites located in the Czech Republic. Number of cat bone fragments, number of individuals, their age structure, presence of taphonomical changes, presence of pathological changes or relationship between cat remains and type of an archaeological context were recorded. A view of cat in the Czech Medieval and Post-Medieval society according to literature and iconographic sources was studied, too.
Reference
[1] BÄCHTOLD-STÄUBLI, H., 1931/1932: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens. Band IV. Berlin und Leipzig.

[2] BENECKE, N., 1994: Archäologische Studien zur Entwicklung der Haustierhaltung in Mitteleuropa und Südskandinavien von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter. Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 46. Berlin.

[3] BOBIS, L., 2001: Die Katze. Geschichte und Legende. Leipzig.

[4] BRODSKÝ, P., 2000: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze – Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the Library of the National Museum, Prague. Praha.

[5] CAWTHORNE, N., 1999: Katzenbilden. Wien.

[6] ČERVENÁ, A.–ANDĚRA, M.–MORAVEC, J.–HANEL, L.–KHOLOVÁ, H., 2001: Svět zvířat XII. Domácí zvířata. Praha.

[7] DRISCOLL, C. A.–MENOTTI-RAYMOND, M.–ROCA, A. L.–HUPE, K.–JOHNSON, W. E.–GEFFEN, E.–HARLEY, E.–DELIBES, M.–PONTIER, D.–KITCHENER, A. C.–YAMAGUCHI, N.–O’BRIEN, S. J.–MACDONALD, B., 2007: The Near Eastern Origin of Cat Domestication. Science, 317 (5837), 519–523. | DOI 10.1126/science.1139518

[8] DUBRAVIUS, J., 1983: Theriobulia. Rada zvířat. K vydání připravili Miroslav Horna a Eduard Petrů. Praha.

[9] ETYMOLOGIAE XII: Isidor se Sevilly, Etymologiae XII. Překlad a poznámky Jana Fuksová. Úvodní studie Jana Nechutová. Praha 2004.

[10] FLAJŠHANS, V., 1942: Josefa Dobrovského vydání Rady zvířat a Fenclova Radda zhovadilých zvieřat a ptactva. Vydal a úvod napsal Václav Flajšhans. Praha.

[11] FLAŠKA Z PARDUBIC, S., 1876: Nová rada. K tisku připravil a výklady opatřil J. Gebauer. Praha. Památky staré literatury české, řada 1, oddíl 2, č. 1.

[12] FOGLE, B., 2003: Velká obrazová encyklopedie: Kočky. Praha.

[13] GEBAUER, J., 1970: Slovník staročeský, díl 2, K–N. Praha.

[14] HADRAVOVÁ, A., 2008: Kniha dvadcatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná – The Book of Twenty Arts by Master Pavel Žídek (Paulerinus). The Section on Natural History. Praha.

[15] HOLLAR, 1969: Václav Hollar – kresby a lepty (katalog k výstavě). Praha.

[16] JAN ZE ŽATCE, 1938: Jan ze Žatce, Oráč a smrt. Praha.

[17] JUNGMANN, J., 1836: Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna, díl II, K–O. Praha.

[18] KRATOCHVÍL, Z., 1980: Nálezy zvířecích kostí ze staroslovanského pohřebiště u Velkých Bílovic, PV1977, 78–79. Brno.

[19] KRATOCHVÍL, Z., 1985: Tierknochenfunde aus Olomouc und Ivančice (I). Acta Scientarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae Brno 19/8, 1–40.

[20] KYSELÝ, R., 2002: Archeozoologický rozbor osteologického materiálu ze sondy 15 (1. polovina 17. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999), Archaeologica Pragensia 16, 197–215.

[21] LEXIKON DES MITTELALTERS V: Lexikon des Mittelalters V, Hiera–Mittel bis Lukanien (Robert-Henri Bautier et al., Hrg.). München.

[22] LINSEELE, V.–Van Neer, W.–Hendrickx, S., 2007: Evidence for early cat taming in Egypt, Journal of Archaeological Science 34, 2081–2090. | DOI 10.1016/j.jas.2007.02.019

[23] LINSEELE, V.–Van Neer, W.–Hendrickx, S., 2008: Evidence for early cat taming in Egypt: a correction, Journal of Archaeological Science 35, 2672–2673. | DOI 10.1016/j.jas.2008.04.009

[24] MASON, I. L., 1984: Evolution of domesticated animals. New York.

[25] MICHEL, P., 1979: Tiere als Symbol und Ornament. Möglichkeiten und Grenzen der ikonographischen Deutung, gezeigt am Beispiel des Zürcher Grossmünsterkreuzgangs. Wiesbaden.

[26] NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M., 2004: Zvířecí kosti ze středověkých jímek v Opavě, ČSZM-B 53, 1–17.

[27] NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M.–ŠEDO, O., 2003: Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě, AR LV, 517–538.

[28] OESER, E., 2005: Katze und Mensch. Die Geschichte einer Beziehung. Darmstadt.

[29] PETR PARLÉŘ, 1999: Petr Parléř. Stavovítská katedrála 1356–1399 – Peter Parler. Der Veitsdom 1356–1399. Praha.

[30] PETRÁŇ, J., 1985: Dějiny hmotné kultury I. Kultura každodenního života od 13. do konce 15. století. Praha.

[31] PETRÁŇ, J., 1985a: Dějiny hmotné kultury II. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha.

[32] PETRÁŇOVÁ, L., 1988: Domovní znamení staré Prahy. Praha.

[33] PETŘÍČKOVÁ, J., 2002: Analýza osteologického materiálu – Most, čp. 226, Mediaevalia Archaeologica 4, 167–180.

[34] PLEINEROVÁ, I., 1966: Archeologický výzkum v Březně u Loun. Výstava, muzeum Louny. Louny.

[35] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, díl II, CH–L. Praha.

[36] PŮLPYTEL, J., 1988: Osteologický materiál. In: Dům pasíře Prokopa v Táboře. Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220 (Krajíc, R., ed.), 135–136, 199–200. Tábor.

[37] RICHTER, S., 1977: Václav Hollar. Umělec a jeho doba 1607–1677. Praha.

[38] SEDLÁČEK, A., 1925: Českomoravská heraldika. Část zvláštní. Praha.

[39] SCHAUBER, V.–SCHINDLER, H. M., 1994: Rok se svatými. Kostelní Vydří.

[40] SCHNEIDERWINKLOVÁ, P.–KOSTROUCH, F.–SŮVOVÁ, Z.–KOČÁR, P.–KOČÁROVÁ, R.–KYNCL, T.–KLOZAR, A.–PETR, L., 2008: Raně novověká studna z Plzně, Perlové ulice – výpověď archeologických a environmentálních pramenů. In: Ve službách archeologie 2, 175–196. Brno.

[41] TOMEK, W. W., 1891: Dějepis města Prahy, díl VIII. Praha.

[42] TOMEK, W. W., 1892: Dějepis města Prahy, díl II. Praha.

[43] TOMEK, W. W., 1897: Dějepis města Prahy, díl XI. Praha.

[44] VIGNE, J.-D.–GUILAINE, J.–DEBUDE, K.–HAYE, L.–GÉRARD, P., 2004: Early Taming of the Cat in Cyprus, Science 304, 259. | DOI 10.1126/science.1095335

[45] WEILER, I., 1970: Der Katzen-Mäuse-Krieg in der Johanneskapelle auf der Pürg, Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark 61, 71–82.

[46] ZBRASLAVSKÁ KRONIKA, 1976: Zbraslavská kronika. Chronicon Aulae regiae. Praha.

[47] KLARET. Mg. Clareti de Solentia Glossarius. Elektronické zpracování Petr Vavroušek (verze 1.1. – listopad 1998; cit. 26.02.2009), dostupné z http://titus.unifrankfurt.de/texte/slavica/bohemica/klaret/frame.htm.

[48] LA CATEDRAL DE TARRAGONA. El claustro de la catedral de Tarragona (Tarragona). Artehistoria. Arte Espańol [webová stránka, cit. 20.02.2009], dostupné z: http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/contextos/7074.htm.

[49] THE MEDIEVAL BESTIARY. Animals in the Middle Ages [webová stránka, naposled upraveno 14. dubna 2008; cit. 20.02.2009], dostupné z: http://www.bestiary.ca/index.html.