Archeologické výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn

Název: Archeologické výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn
Variantní název:
  • Archaeological research by Bohumil Coufal at Rokštejn castle
  • Die archäologischen Grabungen von Ing. B. Coufal im Areal von Burg Rokštejn
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 529-545
Rozsah
529-545
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek vyhodnocuje amatérský archeologický výzkum Ing. Bohumila Coufala v areálu hradu Rokštejna a pokouší se propojit jeho maximální informační potenciál se stávajícím systematickým výzkumem hradu. Prostřednictvím analýzy dokumentace jeho výzkumu, především terénních deníků a fotografické dokumentace z let 1958–1965, se snažíme detekovat v areálu hradu plochy exkavované Coufalem, dostavěné a rekonstruované stavby a třídit jím získané artefakty, a to prozatím kovový inventář z horního paláce.
This article assesses amateur archaeological research conducted by Ing. Bohumil Coufal at the Rokštejn castle, combining its high informative potential with the current systematic investigation of the castle. With the analysis and documentation of Ing. Coufal's research, especially his field diaries and photographic documentation from 1958–1965, the project aims to determine within the castle complex areas excavated by Coufal, completed and reconstructed structures and sort out the artefacts from his excavations, currently metal items from the upper palace.
Note
Tento článek vychází z bakalářské práce, která se zabývala archeologickými výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn (Vaněčková 2017).
Reference
[1] COUFAL, B., 1958–1960: Terénní deníky z archeologického výzkumu hrádku Přímělkov-Spády a hrad

[2] Rokštejn, rukopis, digitalizace, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[3] HAVLICKÁ, Z., 2018: Analýza rostlinných makrozbytků požárových vrstev dolního paláce na hradě Rok‑

[4] štejn. Magisterská diplomová práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[5] HOLL, I.–PARÁDI, N., 1982: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

[6] MAZÁČKOVÁ, J., 2012: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu. Disertační práce,

[7] ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[8] MĚCHUROVÁ, Z., 1995: Železné předměty ze zaniklé středověké vsi Konůvky na Slavkovsku (okr. Vyškov), ČMZM LXXX, 141–197.

[9] – 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie AÚ AV ČR v Brně XVII/1. Brno.

[10] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Zemřel Ing. Bohumil Coufal, VVM XLII, 428.

[11] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově

[12] Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[13] POLLA, B., 1986: Košice – Krásná. K stredovekým dějinám Krásnej nad Hornádom. Fontes AÚ SNM

[14] V Bratislave. Tomus VIII. Bratislava.

[15] ŠABATOVÁ, L.–SOUKUP, M. B.–KYNCL, T., 2010: Nové poznatky z průzkumu hradu Rokštejn – Neue

[16] Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Burg Rokštejn. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2009, 193–209. Plzeň.

[17] VOHRYZEK, S., 2009: Hrádek Přímělkov (okr. Jihlava). Magisterská diplomová práce, ulož. v ÚAM FF

[18] MU, Brno.

[19] VANĚČKOVÁ, D., 2017: Archeologické výzkumy ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejna. Bakalářská

[20] diplomová práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[21] COUFAL, B., 1958–1960: Terénní deníky z archeologického výzkumu hrádku Přímělkov-Spády a hrad Rokštejn, rukopis, digitalizace, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[22] HAVLICKÁ, Z., 2018: Analýza rostlinných makrozbytků požárových vrstev dolního paláce na hradě Rokštejn. Magisterská diplomová práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[23] HOLL, I.–PARÁDI, N., 1982: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

[24] MAZÁČKOVÁ, J., 2012: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu. Disertační práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[25] MĚCHUROVÁ, Z., 1995: Železné předměty ze zaniklé středověké vsi Konůvky na Slavkovsku (okr. Vyškov), ČMZM LXXX, 141–197.

[26] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie AÚ AV ČR v Brně XVII/1. Brno.

[27] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Zemřel Ing. Bohumil Coufal, VVM XLII, 428.

[28] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[29] POLLA, B., 1986: Košice – Krásná. K stredovekým dějinám Krásnej nad Hornádom. Fontes AÚ SNM V Bratislave. Tomus VIII. Bratislava.

[30] ŠABATOVÁ, L.–SOUKUP, M. B.–KYNCL, T., 2010: Nové poznatky z průzkumu hradu Rokštejn – Neue Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Burg Rokštejn. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2009, 193–209. Plzeň.

[31] VOHRYZEK, S., 2009: Hrádek Přímělkov (okr. Jihlava). Magisterská diplomová práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[32] VANĚČKOVÁ, D., 2017: Archeologické výzkumy ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejna. Bakalářská diplomová práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.