Prechody cez dolný a stredný tok rieky Váh vo vrcholnom a neskorom stredoveku v kontexte písomných a hmotných prameňov

Název: Prechody cez dolný a stredný tok rieky Váh vo vrcholnom a neskorom stredoveku v kontexte písomných a hmotných prameňov
Variantní název:
  • Crossings over the lower and central reaches of the River Váh in the high and late Middle Ages in the context of written and material sources
  • Flussübergänge am Unter- und Mittellauf der Waag im Hoch- und Spätmittelalter im Kontext von schriftlichen und materiellen Quellen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1029-1055
Rozsah
1029-1055
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autori príspevku sa pri spracovaní témy prechodov cez rieku Váh od Trenčína po Komárno vo vrcholnom a neskorom stredoveku opierali najmä o archeologické a písomné pramene, no v neposlednom rade aj o kartografické a obrazové pramene z mladších období. Prechody cez rieky (brody, prievozy a mosty) zohrávali v sledovanom období dôležitú úlohu v rámci vtedajšej cestnej siete. Zo zhodnotenia celého skúmaného územia vyplýva, že väčšina lokalít uvedených v primárnych písomných prameňoch je doložená i lokalitami s vodnými nálezmi. Vodné nálezy z povodia Váhu smerom na sever od Šale boli zastúpené skoro výhradne zbraňami – väčšinou bodno-sečnými. Tieto zbrane mohli byť skôr intencionálne deponované. Na druhej strane vodné nálezy od Šale po obec Neded priniesli predmety s rôznorodou skladbou, čo môžeme spojiť pravdepodobnejšie s dopravou, obchodom alebo náhodným odplavením predmetu.
In their contribution on the subject of crossings over the River Váh between Trenčín and Komárno in the high and late Middle Ages, the authors predominantly employed archaeological and written sources, as well as cartographic and pictorial sources from more recent periods. River crossings (fords, ferries and bridges) played an important part in the observed period in the transportation network. The analysis of the investigated territory showed that the majority of locations listed in primary written sources were also sites with water finds. Water finds from the Váh catchment area to the north of Šala almost exclusively comprised weapons, mostly stabbing and cutting ones. The weapons might have been deposited in the river intentionally. In contrast, water finds from the area between Šala and the village of Neded included miscellaneous objects that might be associated with transport, trade or the accidental washing away of these objects.
Note
Tento článok bol vypracovaný v rámci projektov VEGA č. 1/0040/18 Stredoveké historické cesty na juhozápadnom Slovensku v kontexte stredoeurópskej dopravnej siete a ich odkaz pre súčasnosť a KEGA č. 004UKF-4/2018 Európsky stredovek interaktívne.
Reference
[1] ARCANUM KÉZIKÖNYVTÁR: Arcanum Kézikönyvtár. Dostupné z: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok, cit. 26. 2. 2019.

[2] ALEKSIĆ, M., 2007: Medieval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century. Belgrade.

[3] ANDERS, J.–GRINGMUTH-DALLMER, E., 2015: Gewässerfunde als Zeugnisse für das Alltagsleben am Fluss. In: O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza. Spotkania Bytomskie. Vol. VIII (Moździoch, S.–Chrzan, K., edd.), 13–27. Wrocław.

[4] BAXA, P., 1981: Podkúvanie na Slovensku v 11.–13. storočí, SlArch XXIX, 425–443.

[5] BIALEKOVÁ, D., ed., 1989: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. 1. zväzok. 1. časť. Bratislava – Nitra.

[6] BIALEKOVÁ, D., ed., 1989a: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. 1. zväzok. 2. časť. Bratislava – Nitra.

[7] BISHOP, M. C.–COULSTON, J. C. N., 2006: Roman Military Equipment. From the Punic Wars to the Fall of Rome. Oxford.

[8] BRANCSIK, K., 1914: Über die Ergebnisse unserer Grabungen wie auch über prähistorische Zufallsfunde im Comitate, Trencsén vármegyei múzeum-egyesület értesitöje, 22–36.

[9] CDAC VI: Codex diplomaticus Arpadianus continuatus VI (Wenzel, G., ed.). Pest 1867.

[10] CDAC X: Codex diplomaticus Arpadianus continuatus X (Wenzel, G., ed.). Pest 1873.

[11] CDH VII/2: Codex diplomaticus Hungariae VII/2 (Fejér, G., ed.). Budae 1832.

[12] CDP VII: Codex diplomaticus Patrius VII (Nagy, I., ed.). Budapestini 1880.

[13] CDSl II: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II (Marsina, R., ed.). Bratislava 1987.

[14] CLARK, J., 2013: Medieval finds from the River hames: accidental loss, rubbish or ritual? Prednáška. Museum of London. London.

[15] CLARK, J., ed., 1995: The Medieval Horse and Its Equipment, c. 1150 – c. 1450. Medieval Finds from Excavations in London 5. London.

[16] DOSTÁL, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

[17] DZURO, D., 2017: Rieka Váh ako dopravný koridor v stredoveku, Balneologický spravodajca 2015–2017, Vlastivedný zborník múzea, 82–122.

[18] ЂУРОВИЋ, И., 2012: Средњoвековни накит : из збирки Народног музеја Крагујевац. Крагујевац.

[19] EGGERT, M. K. H.–SAMIDA, S., 2013: Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie. 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Tübingen und Basel.

[20] FRIDRICHOVÁ, D., 2017: Mestské brány a ich napojenie na cestnú sieť v stredoveku. In: Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II, 69–82. Žilina.

[21] FRS IV: Fontes rerum Slovacarum IV. Archivum familiae Očkaj. Stredoveké dejiny rodiny Očkajovcov a listiny z jej archívu (Marek, M., ed.). Kraków – Trnava 2015.

[22] GÁLIK, Z., 2016: Mikuláš Kont a jeho hradné panstvo Hlohovec. Historia Nova: Priezory do dejín 11, 8–32. Dostupné z: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf, cit. 18. 9. 2018.

[23] GASPARI, A., 2003: Archaeology of the Ljubljanica River (Slovenia): early underwater investigations and some current issues, The International Journal of Nautical Archaeology 32, č. 1, 42–52. https://doi.org/10.1111/j.1095-9270.2003.tb01430.x | DOI 10.1111/j.1095-9270.2003.tb01430.x

[24] GŁOSEK, M., 1984: Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w. Warszawa.

[25] GŁOSEK, M., 1996: Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich. Warszawa – Łódź.

[26] GUDEA, N., 2010: Beiträge zur Kenntnis des spätrömischen Heers (4. Jahrhundert). 1. Waffen für Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze von Dacia Ripensis, Revista Bistriţei XXIV, 267–284.

[27] HEINDEL, I., 1992: Äxte des 8. bis 14. Jahrhunderts im westslawischen Siedlungsgebiet zwischen Elbe/Saale und Oder/Neisse, Zeitschrift für Archäologie 26, č. 1, 17–56.

[28] HLAVAČKOVÁ, M., 2010: Komárno. In: Štefánik, M.–Lukačka, J. a kol., Lexikon stredovekých miest na Slovensku, 183–193. Bratislava.

[29] HISTÓRIA MESTSKEJ ČASTI VEČA 2016: História mestskej časti Veča 2016. Dostupné z: https://sala.sk/clanok/historia-mestskej-casti-veca, cit. 18. 9. 2018.

[30] HOKL: Hazai oklevéltár 1234–1536 (Nagy, I.–Deák, F.–Nagy, G., edd.). Budapest 1879.

[31] HRUBEC, I., 1980: Poveľkomoravské obdobie a stredovek, SlArch XXVIII, 229–237.

[32] HRUBÝ, T., 2015: Osídlenie Dolného Považia v stredoveku. Príspevok k dejinám sídelného vývoja Západného Slovenska. Kraków – Trnava.

[33] HUSA, V.–PETRÁŇ, J.–ŠUBRTOVÁ, A., 1967: Homo faber: Pracovní motivy ve starých vyobrazení. Praha.

[34] HUSÁR, M., 2014: Žrďovo-bodné zbrane včasného stredoveku v Karpatskej kotline. 1. diel. Typológia a jej vyhodnotenie. Nitra.

[35] HUSÁR, M., 2016: Finds of the Early Medieval Thrusting Pole Arms from Watery Locations of the Carpathian Basin, Acta Militaria Mediaevalia XII, 7–23.

[36] HUSÁR, M., 2016a: Vodné nálezy včasnostredovekých hrotov oštepov a kopijí z Karpatskej Kotliny, Musaica archaeologica 1/2, 127–146.

[37] HUSÁR, M., 2017: Prelom antiky a stredoveku na území Macedónskej republiky na príklade žrďovo-bodných zbraní. In: Byzantinoslovaca VI. Zborník k nedožitému životnému jubileu Alexandra Avenaria (Daniš, M.–Hurbanič, M.–Zervan, V., edd.), 114–128. Bratislava.

[38] CHRASTINA, P.–RÁCOVÁ, K., 2015: Mosty na území Nitrianskej stolice v prvej polovici 18. storočia podľa Notícií Mateja Bela (historicko-geografický prístup), Studia historica Nitriensia 19, č. 1, 20–36.

[39] CHRASTINA, P.–RÁCOVÁ, K.–BRŮNA, V., 2015: Bridges over the Váh River in the territory of the Nitra County in the first half of 18th century (according to Notitia Hungariae historico-geographica by Matthias Bel), Revista Transilvania 8, č. 6–7, 79–86.

[40] IMHOF, U. K., 2010: Die Geschichte des Hufbeschlags, Schweizer Archiv für Tierheilkunde 152, 21–29. | DOI 10.1024/0036-7281.a000005

[41] IVANIČ, P., 2017: Cestné mýto na dolnom a strednom Považí v stredoveku. In: Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II, 59–68. Žilina.

[42] JANKÓ, A.–PORUBSKÁ, B., 2013: Vojenské mapovanie na Slovensku, 1769–1883. Bratislava.

[43] JN, 2011: Evanjelium podľa Jána. In: Sväté písmo Starého i Nového zákona, 1390–1418. Trnava.

[44] ЙОТОВ, В., 2004: Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (VII–XI век). Варна.

[45] DIE JOSEPHINISCHE LANDESAUFNAHME 1782–1785: Königreich Ungarn. Dostupné z: https://mapire.eu/en/synchron/firstsurvey-hungary/, cit. 18. 9. 2018.

[46] KALMÁR, J., 1971: Régi magyar fegyverek. Budapest.

[47] KARLÍK, M., 2013: Trenčianske mosty veľakrát ničili rozsiahle povodne a ľad. Dostupné z: http://nastrencin.sme.sk/c/6774951/trencianske-mosty-velakrat-nicili-rozsiahle-povodne-alad.html, cit. 12. 9. 2018.

[48] KATKIN, S., 1996: Fragment železného meča zo Šoporne, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1994, 106, obr. 73.

[49] КИРПИЧНИКОВ, А. Н., 1966: Древнерусское оружие. Выпуск второй. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. Москва – Ленинград.

[50] KIRPIČNIKOV, A. N., 1986: Russische Waffen des 9.–15. Jahrhunderts, Waffen und Kostümkunde 28, č. 2, 85–129.

[51] KKC, 2017: Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava.

[52] KLČO, M., 1988: Stredoveká železná sekera z Moravian nad Váhom – Hubiny, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1987, 76, obr. 16.

[53] KLČO, M., 1991: Stredoveká železná sekera z Drahoviec, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1989, 50, obr. 14.

[54] KLČO, M., 2004: Nové nálezy militárií z Drahoviec, Balneologický spravodajca XXXVIII, 194–199.

[55] KLČO, M., 2011: Kord zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch, Balneologický spravodajca XL (2008–2010), 345–347.

[56] KLČO, M.–KRUPA, V., 1991: Chladné zbrane zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch. I. Tesáky, Balneologický spravodajca XXX, 27–31.

[57] KLČO, M.–KRUPA, V., 1993–1994: Chladné zbrane zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch. II. Meče, Balneologický spravodajca XXXII, 139–145.

[58] KLČO, M.–KRUPA, V., 1994: Katalóg zbraní zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch. Piešťany.

[59] KLČO, M.–KRUPA, V., 2004: Stredoveké zbrane v zbierkach Balneologického múzea v Piešťanoch. In: Zbrane a zbroj. Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Zbrane a zbroj (Malečková, K., ed.), 37–52. Bojnice.

[60] KLIMEK, T., 2014: Krajiny českého středověku. Praha.

[61] KNAUZ, N., 1882: Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. Strigonii.

[62] KNIFIC, T.–NABERGOJ, T., 2017: Medieval Stories from the Crossroads. Ljubljana.

[63] KOSMAS, 2011: Kronika Čechů. Praha.

[64] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.–15. storočie) – Zur Klassifikation der hochnmittelalterlichen Sporen auf dem Gebiet der Slowakei (12.–15. Jahrhundert), AH 29, 523–547.

[65] KOÓŠOVÁ, P., 2007: Ku klasifikácii neskorostredovekých a včasnonovovekých ostrôh z územia Slovenska, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica XXV, 257–276.

[66] KOTOWICZ, P. N., 2014: Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł. Rzeszów.

[67] KOVÁCS, T. S., 2016: Maces, War-Hammers and Topors from Hungarian Collections. Budapest.

[68] LEHOTSKÁ, D., 1956: Archív mesta Bratislavy: inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností. Praha.

[69] LUKAČKA, J., 1993–1994: Piešťany v stredoveku, Balneologický spravodajca XXXII, 100–109.

[70] LUKAČKA, J., 2010: Hlohovec. In: Štefánik, M.–Lukačka, J. a kol., Lexikon stredovekých miest na Slovensku, 164–168. Bratislava.

[71] LABUDA, M., 2016: Chladné zbrane 10.–16. storočia pochádzajúce z rieky Váh. Magisterská diplomová práca, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[72] MÁDL, J., 1936: Nález medených platní v Kočovciach, Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 30, 110–111.

[73] MNL OL DF: Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Budapest, Diplomatikai Fényképgyűjtemény.

[74] MNL OL DL: Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Budapest, Diplomatikai Levéltár.

[75] MÁJ 2003 PRI PRÍLEŽITOSTI 890. VÝROČIA: Máj 2003 pri príležitosti 890. výročia, bol slávnostne odhalený a posvätený ERB a PEČAŤ Mestskej časti Veča. Dostupné z: https://veca8.webnode.sk/products/symboly-mestskej-casti-sala-veca/, cit. 18. 9. 2018.

[76] MAREK, L., 2008: Broń biała na Śląsku XIV–XVI wiek. Wratislavia Antiqua 10. Wrocław.

[77] MARSINA, R., 2010: Trenčín. In: Štefánik, M.–Lukačka, J. a kol., Lexikon stredovekých miest na Slovensku, 511–522. Bratislava.

[78] MARSINA, R.–KUŠÍK, M., 1959: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku 1. (16. storočie). Bratislava.

[79] MICHALAK, A., 2012: Broń w wodnej toni. Uwagi o akwatycznych znaleziskach broni późnośredniowiecznej, na marginesieodkryć z Lutola Mokrego. In: Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony (Jaszewska, A.–Michalak, A., edd.), 289–314. Zielona Góra.

[80] MÚČKA, V.–DANIŠ, M.–ŠEVČÍKOVÁ, Z., 2006: Dejiny európskeho stredoveku. I. raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia). Prešov.

[81] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI a XII wieku. Acta archaeologica Universitatis Lodziensis 3. Łódź.

[82] NÁLEZOVÁ SPRÁVA AÚ SAV č. 601/55, 1955: Nálezová správa Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 601/55.

[83] NÁLEZOVÁ SPRÁVA AÚ SAV č. 1468/63, 1963: Nálezová správa Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 1468/63.

[84] NÁLEZOVÁ SPRÁVA AÚ SAV č. 3926/67, 1967: Nálezová správa Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 3926/67.

[85] NÁLEZOVÁ SPRÁVA AÚ SAV č. 5181/70, 1970: Nálezová správa Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied č. 5181/70.

[86] NIṬOI, A., 2007: Arme şi armuri în colecţiile Muzeului Brukenthal. Brukenthal.

[87] NOVOSEDLÍK, P., 2002: Nález stredovekého meča v Hlohovci, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 2001. 1. textová časť, 2. obrázková časť, 143, obr. 103.

[88] NOVOSEDLÍK, P., 2002a: Nález medeného koláča v Hlohovci, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 2001. 1. textová časť, 2. obrázková časť, 143–144, obr. 104.

[89] NOVOSEDLÍK, P., 2004: Medený koláč z Hlohovca, Slovenská numizmatika 17, 253–256

[90] NOVOTNÝ, B., 1956: Tausované sekerky z Čech, Památky archeologické XLVII, 335–347.

[91] NOVOTNÝ, B., 1965: Nález železných predmetov v Nitre, Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica XVI (V), 69–79.

[92] OAKESHOTT, E., 2000: Records of the Medieval Sword. Woodbridge.

[93] OBČIANSKE ZDRUŽENIE VODNÝ HRAD – záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava, História vodného hradu, Mapy. Dostupné z: http://www.vodnyhrad.sk/historia-vodneho-hradu/mapy, cit. 21. 1. 2019.

[94] PETRENKO, V. G., 1995: Scythian Culture in the North Caucasus. In: Nomads of the European Steppes in the Early Iron Age (Davis-Kimball, J.–Bashilov, V. A.–Yablonsky, L. T., edd.), 6–25. Berkeley.

[95] PIŠÚT, P.–PROCHÁZKA, J.–MATEČNÝ, I.–BANDURA P., 2016: Vývoj koryta Váhu pri Leopoldove v 17.–20. storočí a odozva rieky na zásahy človeka. Bratislava.

[96] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[97] PODBORSKÝ, V., 2012: Úvod do studia archeologie. Brno.

[98] POZDIŠOVSKÝ, Š., 1956: Váh vydáva svoje poklady, Informačné zprávy Okresného múzea v Trenčíne 8, 11–12.

[99] PSZBRT II: A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története II (Erdélyi, L., ed.). Budapest 1903.

[100] RDSl I: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I (Sedlák, V., ed.). Bratislava 1980.

[101] RDSl II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II (Sedlák, V., ed.). Bratislava 1987.

[102] RRSA II: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. Tomus II (Szentpétery, I., ed.). Budapestini 1943.

[103] RASL, Z., 1987: K typologii a konstrukci středověkých závěsných zámků. In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, 146–165. Brno.

[104] RUTTKAY, A., 1975: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (I), SlArch XXIII, 119–216.

[105] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. Bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), SlArch XXIV, 245–395.

[106] RUTTKAY, A., 1978: Umenie kované v zbraniach. Bratislava.

[107] RUTTKAY, A., 1982: The Organization of Troops, Warfare and Arms in the Period of the Great Moravian State, SlArch XXX, 165–198.

[108] RUTTKAY, A., 1985: Ďalší hromadný nález stredovekých železných predmetov a sídliskové nálezy z Nového Tekova, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1984, 209–210.

[109] SCHOLTZ, U., 2007: Überlegungen zu den früh- und hochmittelalterlichen Gewässerfunden in Bayern, Acta praehistorica et archaelogica 39, 245–269.

[110] SCHULZE, M., 1984: Diskussionsbeitrag zur Interpretation früh- und hochmittelalterlicher Flußfunde, Frühmittelalterliche Studien 18, 222–248. https://doi.org/10.1515/9783110242171.222 | DOI 10.1515/9783110242171.222

[111] SERDON, V., 2005: Armes du diable: Arcs et erbaletes au Moyen Age. Rennes.

[112] SLAVKOVSKÝ, P., 2014: S nošou za industrializáciou krajiny. Bratislava.

[113] SLOVENSKÉ HRADY: Slovenské hrady – obrazy a pohlednice od různých autorů, Trenčín – panorama města z let 1550–75. Dostupné z: https://www.hrady-zriceniny.cz/img/stare4/ruzne_SK/trencin_panorama_mesta_z_let_1550-75.jpg, cit. 18. 9. 2018.

[114] STAVY A PRIETOKY NA VODNÝCH TOKOCH: Dostupné z: http://www.povodia.sk/ozpn/sap/sk/index.htm. http://www.povodia.sk/dunaj/sk/index.htm, cit. 3. 2. 2019.

[115] STOCKER, D.–EVERSON, P., 2003: The Straight and Narrow Way: Fenland Causeways and the Conversion of the Landscape in the Witham Valley. Lincolnshire. In: The Cross Goes North: Processes of Conversion in Northern Europe, AD 300–1300 (Carver, M., ed.), 271–288. Woodbridge.

[116] STRZYŻ, P., 2006: Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce. Łódź.

[117] SZÜCSI, F., 2013–2014: Avar kori balták, bárdok, szekercék és fokosok. Baltafélék a 6–8. századi Kárpát-medencében, Alba Regia 42, 113–186.

[118] ŠEDIVÝ, J., 2014: Stredoveké prístavy (prievozy) a mýta na Dunaji v okolí Bratislavy. In: Na sútoku riek. Život v slovensko-rakúskom pohraničí, 343–370. Bratislava.

[119] ТЕРСЬКИЙ, С. В., 2005: З історії української зброї XIII–XVIII cт.: сокири-бердиші та алебарди. In: Вісник Національного університету “Львівська політехніка” 528 – Держава та армія (Дещинський, Л. Є., ed.), 16–27. Львів.

[120] ŢIPLIC, M. E. C., 2011: Weapons and Military Equipment Found in the German Settlement Area from Southern Transylvania (the 12th–13th Centuries). Some Aspects and Perspectives. In: Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica VIII, Supplementum 1. Proceedings of The 1st International Conference Interethnic Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe, Sibiu, October 14th–17th, 2010 (Ţiplic, I. M., ed.), 73–104. Sibiu.

[121] TÓTH, A. J., 2009: The Queen Mary project – topographical survey in the Danube Band, Hungary. In: Jurišićev zbornik. Zbornik radova u znak sjećanja na Marija Jurišića (Bekić, L., ed.), 412–418. Zagreb.

[122] TURČAN, V., 1999: Nálezy vybagrované z Dunaja, ZbSNM XCIII – Archeológia 9, 79–84.

[123] URMINSKÝ, J., 1995: Stredoveké nálezy z Dvorník-Posádky, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1993, 132.

[124] URMINSKÝ, J., 2003: Staré hlohovské mosty (čo prezrádzajú vo Váhu utopené staré drvené koly). Dostupné z: http://historia.elap-hlohovec.sk/publikacna-cinnost.html?id=118, cit. 18. 9. 2018.

[125] URMINSKÝ, J., 2018: Keď Váh otvorí trinástu komnatu, Fraštacké noviny, 31. január 2018. Dostupné z: http://www.frastackenoviny.sk/relax/1966-muzeum, cit. 12. 6. 2019.

[126] URMINSKÝ, J., 2019: Vylovené z rieky. Príbehy archeologických riečnych objavov v Hlohovci a okolí. Výstava Vlastivedného múzea v Hlohovci (20. 2. – 24. 3. 2019). Interný sprievodný text k výstave. Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Hlohovec.

[127] VARSIK, B., 1965: Husitské revolučné hnutie a Slovensko. Bratislava.

[128] VARSIK, B., 1990: Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.–12. storočí (Príspevok k etnogenéze Slovákov). Bratislava.

[129] VENDTOVÁ, V., 1964: Prehľad slovanských lokalít v Pobedime a okolí, ŠZ AÚ SAV 14, 161–174.

[130] VÍCH, D., 2016: Relikty zaniklých cest mezi Křenovem a Hradcem nad Svitavou na Svitavsku ve světle archeologických nálezů, AVČ 12, 56–75.

[131] VOZÁK, Z.–KORMOŠI, J., 2013: Okres Šaľa. Archeologické nálezy a náleziská. Archeologický krúžok Centra voľného času. Šaľa. Nepublikované.

[132] VRAGAŠ, Š., ed., 2006: Teologický a náboženský slovník. I. diel. A–K. Trnava.

[133] WEISZ, B., 2013: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. Budapest.

[134] WENZEL, G., 1874: Stibor vajda. Életrajzi tanulmány. Budapest.

[135] ZÁBOJNÍK, J., 2010: Problematika včasného stredoveku na Slovensku, HČ 58, 213–231.

[136] ZÁSADY OCHRANY PZ HLOHOVEC: Pamiatková zóna Hlohovec. Zásady ochrany pamiatkového územia – aktualizácia, Veduty, 15. júla 2014. Dostupné z: https://www.pamiatky.sk/Content/PZ_ZASADY/Hlohovec/0209-Hlo-veduty.pdf, cit. 22. 1. 2019.

[137] ZJV, 2011: Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa). In: Sväté písmo Starého i Nového zákona, 1594–1612. Trnava.

[138] ZSO II/1: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410): Első rész (1400–1406) (Mályusz, E., ed.). Budapest 1956.

[139] ZSO III: Zsigmondkori oklevéltár III. (1411–1412) (Mályusz, E.–Borsa, I., edd.). Budapest 1993.

[140] ZSO VII: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–1420) (Mályusz, E.–Borsa, I., edd.). Budapest 2000.

[141] ZSO IX: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Borsa, I.–Tóth, N., edd.). Budapest 2004.

[142] Ž, 2011: Kniha žalmov. In: Sväté písmo Starého i Nového zákona, 633–733. Trnava.

[143] ŽÁKOVSKÝ, P., 2008: Tauzované kopí se jménem Viktorina ze Žerotína. Příspěvek ke klasifikaci a datování hrotů kopí s částečně hraněnou tulejí, CB 11, 473–482.

[144] ŽÁKOVSKÝ, P., 2011: Středověké a raně novověké chladné zbraně ze sbírek Městského muzea v Moravském Krumlově. In: Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel (Měřínský, Z., ed.), 127–188. Brno.

[145] ŽÁKOVSKÝ, P., 2014: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Disertační práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[146] ŽÁKOVSKÝ, P., 2014a: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Disertační práce. Katalog jednosečných zbraní středověku a raného novověku z území Moravy a českého Slezska, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[147] ŽÁKOVSKÝ, P., 2015: Středověká militaria z boleradického hradu. In: Boleradický hrad (Unger, J., ed.), 74–83. Brno.