Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní

Název: Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní
Variantní název:
  • Evidence of pottery production in Tylova Street in Planá, near Mariánské Lázně
  • Belege für Töpfereiproduktion in der Tylova-Str. in Planá bei Mariánské Lázně
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1057-1067
Rozsah
1057-1067
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie předkládá rozbor jedné z nálezových situací odkrytých v rámci záchranného archeologického výzkumu vyvolaného záměrem výstavby rodinného domu v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní. Na základě rozboru polohy lokality a vybraných nálezů je podpořena interpretace této situace jako odpadní deponie hrnčířské dílny. Vzhledem k tomu, že šlo o výzkum záchranný, tedy v rozsahu plošně omezený, jsou nastíněny i problémy, které toto omezení při interpretaci přináší.
This study presents the analysis of one of the contexts of finds unearthed within rescue archaeological research associated with a planned construction of a house in Tylova Street in the town of Planá, near Mariánské Lázně. The analysis of the location and selected finds supported the interpretation of the place as a disposal site of a potter's workshop. Owing to the fact that it was rescue research, i.e. spatially limited, the article also outlines problems brought by these limitations as regards interpretation.
Reference
[1] BAŠTA, J., 1991: Otázka zemských stezek na Domažlicku ve světle archeologických nálezů, Studia Medieavalia Pragensia II, 61–74.

[2] BEUTMANN, J., 2007: Untersuchungen zu Topographie und Sachkultur des mittelalterlichen Zwickau. Die Ausgrabungen im Nordwesten des Stadtkerns. Dresden.

[3] BLAŽKOVÁ, K.–LOMECKÁ, J., 2006: Záchranné archeologické výzkumy pozdně středověké hrnčířské pece a studny v Rakovníku, ASČ 10, 913–926.

[4] BURIAN, V., 1963: Historickoarcheologický výzkum husitského opevnění v Dolanech u Olomouce roku 1962, Muzejní a vlastivědná práce I, 199–204.

[5] BURIAN, V., 1966: Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu kartouzky v Dolanech 1964–1965. In: Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci 1966 (č. 128), 9–15. Olomouc.

[6] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J., 2007: Gotické a renesanční kachle z výzkumu horní části náměstí Republiky v Horšovském Týně v roce 2006, SZM XVIII, 217–221.

[7] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J.–NETOLICKÝ, P., 2015: Špitální areál sv. Máří Magdaleny v Plzni. In: Od špitáluke galerii… Archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 10–23. Plzeň.

[8] FOJTÍK, P., 2010: Drobná středověká terakotová plastika ze zaniklé středověké osady Stará Ves, k. ú. Kralice na Hané, okr. Prostějov. In: Zaměřeno na středověk (Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám) (Ungerman, Š.–Přichystalová, R., edd.), 434–441. Praha.

[9] FRÝDA, F., 1978: Planá, okr. Tachov, BZO 1975, 63.

[10] GABRIEL, F.–KRACÍKOVÁ, L., 2010: K funkci drobné keramické plastiky – Zur Funktion von keramischen Kleinskulpturen, AH 35, 225–232.

[11] GERLACH, S., 1998: Mittelalterliche und frühneuzeitliche Tonfiguren aus Unterfranken, Meinfränkische Studien, Band 63, 192–210.

[12] GRIMM, G. V., ed., 2011: Kleine Meisterwerke des Bilddrucks. Ungeliebte Kinder der Kunstgeschichte. Handbuch und Katalog der Pfeifentonfiguren, Model und Reliefdrucke. Aachen.

[13] GÜHNE, A., 1991: Stadtarchäologie in Freiberg. Holzfunde. Berlin.

[14] HÁNA, J., 2007: Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského, Numismatický sborník 22, 107–114.

[15] HANZLÍKOVÁ, H.–FRÝDA, F., 1982: Románský kostel Petra a Pavla v Plané, okr. Tachov – Romanische Peter-Paul Kirche in Planá, Bez. Tachau, AH 7, 423–426.

[16] HAVRDA, J.–MATĚJKOVÁ, K., 2014: Hrnčíři ve středověké Praze. Výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků – Töpfer im mittelalterlichen Prag. Ergebnisse einer Untersuchung von Produktionsanlagen von der Prager Kleinseite im Kontext der bisherigen Erkenntnisse, AH 39, 23–51.

[17] HEEGE, A., ed., 2002: Einbeck im Mittelalter. Eine archäologisch-historische Spurensuche. Oldenburg.

[18] HERMANN, M., 2004: Neues von den Augsburger "Bilderbäckern", Knasterkopf 17, 3–20.

[19] HOFFMANN, V., 1996: Allerlay kurtzweil – Mittelalterliche und frühneuzeitliche Spielzeugfunde aus Sachsen. In: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodenkmalpflege. Band 38, 127–200. Dresden.

[20] HRDLIČKA, L., 1967: Středověká hrnčířská pec s keramickou klenbou v Bakově nad Jizerou, AR XIX, 511–524.

[21] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v roce 1965, AR XVIII, 663–680.

[22] JUŘINOVÁ, Š., 2015: Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky). Nepublikovaná diplomová práce, ulož. na Katolické teologické fakultě UK, Praha.

[23] KAŠPAR, V.–ŽEGKLITZ, J., 2009: Hrnčíři z Truhlářské ulice. In: Juřina, P. a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století, 79–83. Praha.

[24] KUČA, K., 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V. díl. Par–§§Pra. Praha.

[25] LÍBAL, D.–JIŘÍKOVÁ, H.–HEROUTOVÁ, M., 1971: Stavebněhistorický průzkum. Planá u ML – historické jádro města, SÚRPMO Praha.

[26] MĚCHUROVÁ, Z., 1988: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně – Mittelalterliche Kleinplastik in den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums in Brünn, Acta Musei Moraviae – ČMMZ LXXIII, 71–78.

[27] MĚCHUROVÁ, Z., 2016: Chvála středověké každodennosti: pohled do archeologických sbírek objektivem Silvie Doleželové – Lob des mittelaterlichen Alltagslebens. Ein Blick in archäologische Sammlungen durch das Objektiv von Silvie Doleželová. Brno.

[28] MILITKÝ, J., 1996: Zpráva o záchranných archeologických výzkumech provedených na lokalitě České Budějovice, Mariánské náměstí (novostavba České pojišťovny). Rkp. ulož. v archivu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

[29] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[30] NOVÁČEK, K.–ŠIROKÝ, R., 2004: Prvních sto let. Počátky Nové Plzně z pohledu archeologie, Minulostí Západočeského kraje XXXIX, 7–51.

[31] ORNA, J., 2006: Drobná středověká figurální keramická plastika z Plzně, Muzejní a vlastivědná práce, ČSPS, č. 3–4, 206–208.

[32] PELANT, J., 1984: Města a městečka Západočeského kraje. Stručné dějiny, současnost a výběrová bibliografie 129 míst. Plzeň.

[33] PREUSZ, M.–ČAPEK, L., 2019. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia – Mittelalterliche und neuzeitliche Töpferöfen in Böhmen – eine kritische Auswertung der Aussagemöglichkeiten von Studien, AH 44, 313–355.

[34] PROCHÁZKA, Z., 2002: Plánsko a Tachovsko. Historicko-turistický průvodce č. 17. Domažlice.

[35] PROCHÁZKA, Z.–ÚLOVEC, J., 1990: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov. Tachov.

[36] RAYMAN, N., 2010: Planá. Stavební úpravy okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané. Nálezová zpráva, ulož. v archivu Muzea Českého lesa v Tachově.

[37] RBM I: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I, 600–1253 (Erben, K. J., ed.). Praha 1855.

[38] REICHERTOVÁ, K., 1962: Středověká hrnčířská dílna v Hořovicích, AR XIV, 704–705.

[39] RICHTER, M., 1978: Středověká keramika ze Sezimova Ústí. Hluboká nad Vltavou.

[40] RICHTER, M.–HRDLIČKA, L., 1965: Výzkum v Sezimově Ústí v roce 1964, AR XVII, 655–668.

[41] SENFT, E., 1932: Geschichte der Herrschaft und Stadt Planin Böhmen. Planá.

[42] SOMMER, P., 1979: Dominikánský klášter v Berouně (předběžná zpráva o výzkumu) – Das Dominikanerkloster in Beroun (Vorbericht über die archäologische Untersuchung), AH 4, 43–54.

[43] ŠEBESTA, P., 1979: Výzkum středověké studny v Chebu – Der mittelalterliche Brunnen in Cheb, Mincovní Gasse, AH 4, 267–271.

[44] ŠULC, J.– KYPTA, J.– JEŽEK, M., 2009: K hospodaření a kultuře bydlení na středočeském statku v raném novověku: příklad z Trněného Újezdu (okr. Kladno) – The possibility of studying the rural housing culture between the Middle Ages and the Early Modern period on the basis of sources from Trněný Újezd (Central Bohemia), AR LXI, 697–714.

[45] TYMONOVÁ, M., 2003: Kachlová kamna z Náměště na Hané – Kachelofen aus Náměšť na Hané, AH 28, 575–590.

[46] VAŘEKA, P., 2004: Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně – České ulici čp. 56, Archeologia technica 15, 78–85.

[47] VRÁNA, J., 2002: Kartuziánský klášter v Dolanech u Olomouce. Archeologické památky střední Moravy. Svazek 5. Olomouc.

[48] ZELENKA, A., 2018: Planá, okr. Tachov – Tylova ulice (k otázce datace městského opevnění). In: Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 109. Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Sborník referátů z informačního kolokvia, 38–39. Praha.

[49] ŽEGKLITZ, J., 1990: Topografie pražských hrnčířských dílen a jejich podoba v 16. – poč. 17. století – The topography and outlook of pottery workshops of Prague in the 16th and incipient 17th Century, Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 215–230.