Some ethical-religious views of Nikolai O. Lossky and Eugene V. Spektorsky : (searching for thought parallels)

Název: Some ethical-religious views of Nikolai O. Lossky and Eugene V. Spektorsky : (searching for thought parallels)
Variantní název:
  • Niektoré eticko-náboženské názory Nikolaja O. Losského a Jevgenija V. Spektorského : (hľadaní myšlienkových paralel)
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2019, roč. 66, č. 2, s. 7-23
Rozsah
7-23
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Two famous Russian thinkers Nikolai O. Lossky (1870–1965) and E. Vasilievich Spektorsky (1875–1951) had a lot in common: both were talented intellectuals, lecturers and authors of many works on philosophy, history of philosophy, culture, politics and literature; both had to leave Russia and settle down abroad, and continue academic and creative activities in foreign environments. All these factors contributed to their friendly and intellectual communication which we want to pay attention to in this article. The purpose of the article is to demonstrate similarities in how Lossky and Spektorsky formulated and addressed ethical issues on the grounding of Christianity and Christianbased philosophy. Thus, we have chosen several aspects of their ethical systems which are crucial for understanding the way of their moral thinking and which are representative in terms of comparison of these two authors: general philosophical positions, grounding ethics in Christianity, absolute basis of ethics and the way it can be cognized, human freedom, motives and goals of moral behavior, and moral evolution and the perspectives of humanity.
Dvaja významní ruskí myslitelia Nikolaj O. Losskij (1870–1965) a Eugen V. Spektorskij (1875–1951) mali mnoho spoločného: obaja boli talentovaní intelektuáli, profesori a autori mnohých prác z filozofie, dejín filozofie, kultúry, politiky a literatúry; obaja museli opustiť Rusko, usadiť sa v zahraničí a pokračovať v akademickej a vedeckej činnosti v cudzom prostredí. Všetky tieto faktory prispeli k ich priateľskej a intelektuálnej komunikácii. Cieľom tohto príspevku je poukázať na niektoré myšlienkové podobnosti, ktoré u nich nachádzame v oblasti formulovania a riešenia etických otázok. Ich základom bolo u obidvoch autorov kresťanské náboženstvo a kresťanská filozofia. Sústredili sme sa na niekoľko významných aspektov ich etických koncepcií, ktoré sú rozhodujúce pre pochopenie ich myslenia a reprezentatívne z hľadiska komparácie týchto dvoch autorov. Ide o všeobecnú filozofickú pozíciu, ukotvenie etiky v kresťanstve, absolútny základ etiky a spôsob jeho poznania, problém ľudskej slobody, motívov a cieľov morálneho konania, morálnu evolúciu a perspektívy ľudstva.
Reference
[1] ЛОССКИЙ, Николай O. Воспоминания. Жизнь и философский путь. München: Wilhelm Fink Verlag 1968.

[2] ЛОССКИЙ, Николай O. История русской философии. Москва: Советский писатель 1991.

[3] LOSSKIJ, Nikolaj O. Podmienky dokonalého dobra. Základy etiky [Condition of Absolute Good. Fundamentals of ethics]. Turčiansky sv. Martin: Matica slovenská 1944.

[4] СПЕКТОРСКИЙ, Евгений В. Значение философии Н. О. Лосского. In Записки Русской академической группы в США. Т. 10. Нью Йорк 1976.

[5] СПЕКТОРСКИЙ, Евгений В. Проблема социальной физики в XVII столетии: в 2 том. [The problem of social physics in 17th century: 2 vol.]. 2nd edition. СПб.: Наука 2006.

[6] СПЕКТОРСКИЙ, Евгений В. Христианская этика: Лекции, прочитанные в Свято-Владимирской Духовной академии в г. Нью-Йорке в 1950/51 академическом году. Cост., вступ. статья и примеч. БОЙКО, П. Е. – БОЙКО, Л. А. – Попов, И. В. Москва: Центр стратегической конъюнктуры 2013.

[7] СПЕКТОРСКИЙ, Евгений В. Христианство и культура. 2-е изд., сост., вступ. статья и примеч. БОЙКО, П. Е. – БОЙКО, Л. А. Москва: Центр стратегической конъюнктуры 2013.

[8] ЗЕНЬКОВСКИЙ, Владимир В. Е. В. Спекторский. In Русская религиозно-философская мысль XX века (Сборник статей под ред. Н. П. Полторацкого). Питтсбург: Отдел славянских языков и литератур Питтсбургского университета 1975.