"If it was a state, it has collapsed" : an examinations of reasons for the collapse of the Late Minoan IA state structures

Název: "If it was a state, it has collapsed" : an examinations of reasons for the collapse of the Late Minoan IA state structures
Variantní název:
  • "Pokud to byl stát, zkolaboval" : testování důvodů kolapsu státních struktur pozdně minojské periody stupně IA
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2018, roč. 23, č. 2, s. 9-32
Rozsah
9-32
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of the paper is to discuss how and why the Knossian centralized state system collapsed and, collaterally, the evidence of this collapse is used to infer the existence of a centralized state system in LM IA Crete. LM IA Crete seems to have all the characteristics of an early (primary, segmentary) state. The Santorini eruption (LM IA/IB) had a direct impact on its fragile structures. During the following period (LM IB), there is evidence for significant disruptions and almost all Minoan centres, even those not on Crete, were destroyed. These destructions appear carefully planned to eliminate as many administrative centres as possible. The main questions of our research are: Can the LM IA Knossian polity be considered as a state? How did it operate? What happened during the LM IB period, which structures collapsed and which survived? We conclude that the centralized power which had controlled almost the whole island during the LM IA period should be considered a state, which collapsed during the LM IB period. The Santorini eruption was the key-factor in speeding up the decline of the early LM I state.
Cílem příspěvku je diskutovat otázku, jak a proč se knóssoský centralizovaný státní systém zhroutil, a kolaterálně je důkaz tohoto kolapsu použit k odvození existence centralizovaného státního systému na Krétě v období LM IA. Zdá se, že Kréta v období LM IA má všechny vlastnosti raného (primárního, segmentálního) státu. Erupce vulkánu na Santorini (LM IA / IB) měla přímý dopad na jeho křehké struktury. Během následujícího období (LM IB) došlo k destrukcím téměř na všech minojských urbánních centrech, dokonce i minojská centra mimo Krétu byla zničena. Tyto destrukce se zdají být pečlivě naplánovány tak, aby eliminovaly co nejvíce administrativních center. Hlavní otázky našeho výzkumu jsou: Lze považovat "knosskou politii" období LM IA za stát? Jak to fungoval? Co se stalo během období LM IB, které struktury se zhroutily a které přežily? Došli jsme k závěru, že centralizovaná moc, která ovládala téměř celý ostrov během období LM IA, by měla být považována za stát, který se během období LM IB zhroutil. Santorinská erupce byla klíčovým faktorem pro urychlení úpadku této rané, křehké státní struktury.
Note
Práce vznikla za podpory projektu MUNI/A/0930/2018 "Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII".
Reference
[1] Arnold, V. I . 1992: Catastrophe Theory, 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag.

[2] Barber, R. L. N. 1994: Oi Kyklades stin Epochi tou Chalkou. Athens.

[3] Bárta, M. 2011: Kolaps a regenerace: pokračující cesty minulých civilizací. In: Bárta and Kovář (eds.), 19–48.

[4] Bárta, M. Kovář, M. 2011 (eds.): Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur: minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha.

[5] Bietak, M. Marinatos, N. – Palyvou, C. 2007: Taureador Scenes at Avaris and Knossos. Wien.

[6] Blanton, R. – Fargher, L. (eds.) 2008: Collective Action in the Formation of Pre-Modern States. Springer: New York.

[7] Branigan, K. 1970: The Foundation of Palatial Crete. A Survey of Crete in the Early Bronze Age. States and Cities of Ancient Greece. London.

[8] Branigan, K. 1995: Social Transformations and the Rise of the State in Crete. In Laffineure and Niemeier (eds.), 33–40.

[9] Branigan, K. (ed.) 2001: Urbanism in the Aegean Bronze Age. Shefield, Shefield Studies in Aegean Archaeology 4.

[10] Charvát, 2011: Každý konec je nový začátek: transformace sumerské společnosti na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. In: Bárta and Kovář (eds.), 187–210.

[11] Claessen, H. J. M. – Skalnik, P. 1982: The Early State. Models and Reality. In Early State, 637–650.

[12] Cline, E. 2014: 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed. Princeton: Princeton University Press.

[13] Cohen, R. – Service, E. R. (eds.) 1978: Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution. Institute for the Study of Human Issues: Philadelphia.

[14] Cunningham, T. 2007: HAVOC: The Destruction of Power and the Power of Destruction in Minoan Crete. In: Bretschneider, J., J. Driessen and K. Van Lerbergie (eds.): Power and Architecture. Monumental Public Architecture in the Bronze Age Near East and Aegean. Proceedings of the internatioanl conference Power and Architecture, organized by the Katholieke Universiteit Leuven, the Université Catholique de Louvain and the Westfälische Wilhelms-Universität Münster, November 21st and 22nd, 2002. Orientalia Lovaniensia Analecta 156, Leuven, Paris, Dudley, MA. 23–43.

[15] D'Altroy, T. – Earle, T. 1985: Staple finance, wealth finance, and storage in the Inca political economy. Current Anthropology 26 (2), 187–206. | DOI 10.1086/203249

[16] Decker, M. J. 2016: The Byzantine Dark Ages. Bloomsburry Academic. Bloomsburry, London, Oxford, New York, New Dehli, Sydney.

[17] Desborough, V. R. d'A. 1972: The Greek Dark Ages. London. Ernst Benn.

[18] Doumas, C. 1992: The Wall-Paintings of Thera. The Thera Foundation. Athens.

[19] Driessen J. – Macdonald, C. F. 1997: The Troubled Island. Minoan Crete before and after the Santorini eruption. Aegeum 17. Annales d'archéologie égéene de l'Université de Liège et UT-PASP. Liège and Austin, Texas.

[20] Earle, T. 1989: The evolution of chiefdoms. Current Anthropology 30. 84–88. | DOI 10.1086/203717

[21] Earle, T. 1991: Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology. Cambridge University Press: Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney.

[22] Eisenstadt, S. 1991: Beyond Collapse. In Yoffee, N. Cowgill, G. L. (eds.): The Collapse of Ancient States and Civilisations. Tuscon.

[23] Evans, A. J. 1909: Scripta minoa: the written documents of minoan Crete with special reference to the archives of Knossos (Band 1): The hieroglzphic and primitive linear classes. Oxford.

[24] Feinman, G. M. – Marcus, J. 1998 (eds.): Archaic States. School of American Research Press: Santa Fe.

[25] Feinman, G. M. – Neizell, J. 1984: Too many types: an overview of sedentary prestate societies in the Americas. Advances in Archaeological Method and Theory 7, ed. By M. Shiffer, 39–102. New York: Academic Press.

[26] Flannery, K. V. 1998: The Ground Plans of Archaic States. In Feinman and Marcus (eds.), 15–57.

[27] Fried, M. H. 1960: On the evolution and social stratification of the states. In: Diamond, S (ed.): Culture in History, Columbia University Press, 713–731.

[28] Haas, J. 1982: The evolution of the Prehistoric State. Columbia University Press: New York.

[29] Immerwahr, S. A. 1990: Aegean painting in the Bronze Age. University Park: Pennsylvania State University Press.

[30] Klontza-Jaklová, V. 2008: Datierung der Katastrophe von Santorini. Kurze Zusammenfassung des bisherigen Standes der Forschung und vorherrschende Tendenzen. Anodos. Studies of the Ancient World, Trnava: Trnavská univerzita, 2008, 8/4, 13–57

[31] Klontza-Jaklova, V. 2013: Studie k historickým interpretacím pozdní doby bronzové v Egejdě. Late Bronze Age in Aegean: Study in Historical Interpretations. Disseratation. Faculty of Arts. Charles University. Prague. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101604/?lang=en

[32] Klontza-Jaklova, V. 2015: The LM IB "Hoarding Horizon" On Crete (An Essay). Bátora, J. and P. Tóth, P. (eds.): Keď bronz vystridal meď? Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku" Levice 8.–11. októbra 2013. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes. Instituti Archaeologici. Academiae Scientiarum Slovacae. TOMUS XVIII. Bratislava, Nitra. 373–390.

[33] Klontza-Jaklová, V. 2016: What's wrong? Hard science and humanities solving the question of absolute chronology of Santorini volcano Bronze Age eruption. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

[34] Klontza-Jaklova, V. and Klontzas, M. (in press) 2019: Το σημαντικότερο αρχαιολογικό εύρημα δεν θα βγει από την γη. Athens.

[35] Knappett, C. 1999: Assessing a Polity in Protopalatial Crete: The Malia-Lasithi State. AJA 103, 615–39. | DOI 10.2307/507075

[36] Kristiansen, K. 1991: Chiefdoms, States, and systems of social evolution. In Earle (ed.), 16–43.

[37] Laffineur, R. – Niemeier, W.-D. (eds.) 1995: POLITEIA: Society and State in the Aegean Bronze Age. Aegeum 12. Liège and Austin.

[38] MacGillivray, J. A. 2009: Thera, Hatshepsut, and the Keftiu: crisis and response in Egypt and the Aegean in the mid-second millenium BC. In: Warburton, D. A. (ed.): Time's Up! Dating the Minoan Eruption of Santorini. Acts of the Minoan Eruption Chronology Workshop, Sandbjerg November 2007 initiated by Jan Heinemeier & Walter L. Friedrich. Aarhus. 154–170.

[39] MacGillivray, J. A. – Sackett, L. H. – Driessen, J . 2000 (eds.): The Palaikastro Kouros: A Minoan Chrysellephantine Statuette and its Aegean Bronze Age Context. BSA studies. Athens.

[40] Maisels, C. 2010: The Archaeology of Politics and Power. Where, When and Why the First States Formed. Oxford and Oakville: Oxbow Books.

[41] Marcus, J. – Feinman, G. M. 1998: Introduction. In Feinman and Marcus (eds.), 3–13.

[42] Marinatos, N. 1993: Minoan Religion. Ritual, Image and Symbol. Columbia.

[43] Marx, K. 1857: Pre-capitalist economic formations, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/precapitalist/ch01.htm (April 19th 2019)

[44] Melas, M. 1988: Minoans Overseas: Alternative models of Interpretation, Aegeum 2, 47–70.

[45] Michailidou, A. 2001a: Script and metrology: practical processes of cognitive inventions. In: Michailidou ed . 2001, 43–82.

[46] Michailidou, A. 2001b: Recording quantities of metal in Bronze Age societies in the Aegean and the Near East. In: Michailidou ed. 2001, 85–119.

[47] Michailidou, A. (ed.) 2001: Manufacture and Measurement, Counting, Measuring and Recording: Craft Items from Early Aegean Societies. Athens. Meletemata 33. Research Centre of Greek and Roman Antiquity – National Hellenic Research Foundation.

[48] Molloy, B. P. C . 2002: Martial Minoans? War as a social proces, practise and event. In: Bronze age Crete. The Annual of the British School at Athens, 107, 87–142 | DOI 10.1017/S0068245412000044

[49] Morgan, L. 1988: The miniature wall paintings of Thera. A Study in Aegean culture. Cambridge Classical Studies. Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.

[50] Moseley, K. and Wallerstein, I. 1978: Precapitalist Social Structures. Annual Review of Sociology, 4, 259–290. | DOI 10.1146/annurev.so.04.080178.001355

[51] Nowicki, K. 2000: Defensible Sites in Crete c. 1200–800 B.C. (LM IIIB/IIIC through Early Geometric). Aegeum 21.

[52] Pendlebury, J. D. S. 1939: The Archaeology of Crete. An Introduction. London.

[53] Pfeiffer, J. E. 1977: The Emergence of Society: a Prehistory of the Establishment. McGraw-Hill, New York.

[54] Platon, N. 1966: Ανασκαφή Ζάκρου. Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρίας 1962. 142–68.

[55] Platon, N. 1971: Zakros. The Discovery of a Lost Palace of Ancient Crete. New York.

[56] Poston, T. – Stewart, I. 1998: Catastrophe: Theory and Its Applications. New York: Dover.

[57] Rehak, P. Younger, J. 2001: Review of Aegean Prehistory VII: Neopalatial, Final Palatial, and Postpalatial Crete. In: Cullen, T. (ed.): Aegean Prehistory: A Review. AJA Suppl. 1. Boston: Archaeological Institute of America. 383–473.

[58] Sanders, W. T. – Webster, D. 1978: Unilinealism, multilinealism, and the evolution of complex societies. In Redman, C. L. Berman, M. J. Curtin, V. Langhorne, W. T. Jr., Versaggi, N. M. and Wanser, J. C. (eds.): Social Archaeology: beyond subsistence and dating. Academic Press: New York, 87–90.

[59] Sanns, W. 2000: Catastrophe Theory with Mathematica: A Geometric Approach. Germany: DAV.

[60] Saunders, P. T. 1980: An Introduction to Catastrophe Theory. Cambridge, England: Cambridge University Press

[61] Service, E. 1977: The Origin of the State and Civilization. New York: Norton.

[62] Shelmerdine, C. W. (ed.) 2008: The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age. CambridgeNew York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo-Delhi.Sloman, S. 2005: Causal Models. How People Think about the World and its Alternatives, Oxford.

[63] Soles, J. S. 1995: The Functions of a Cosmological Centre: Knossos in Palatial Crete. In: R. Laffineur and W. D. Niemeier (eds.).405–414.

[64] Soles, J. S. 1999: The Collapse of Minoan Civilisation. In: R. Laffineur (ed.): Polemos. Le contexte guerrier en Égée á l'age du bronze. Actes de la 7e Rencontre égéenne internationale Université de Liège, 14–17 April 1998. Liège; Austin 1995, 57–65.

[65] Snodgrass, A. 1971: The Dark Age of Greece. Edinburgh. Edinburgh University Press.

[66] Spencer, C. 1987: Rethinking the chiefdom. In: Drennan, R. D. and Uribe, C. A. (eds.): Chiefdoms in the Americas. University Press of America: Lanham, MD. 369–390.

[67] Tainter, J. A. 2009: Kolapsy složitých situací. Praha. (Original edition: 1988 The collapse of complex societies Cambridge University Press Cambridge, New York)

[68] Upham, S. 1987: A theoretical consideration agriculture in Kohala, Hawaii. Journal of Field Archaeology 7, 297–312.

[69] Wallace, S. 2010: Ancient Crete. From Successful Collapse to Democracy's Alternatives, Twelfth to Fifth Centuries BC. Cambridge University Press: Cambridge.

[70] Weingarten, J. 1990: Three Upheavals in Minoan Sealing Administration: Evidence for Radical Change. In: Palaima, T. G. (ed.): Aegean Seals, Sealings and Administration. Proceedings of the NEHDickson Conference of the Program in Aegean Scripts and Prehistory of the Department of Classics, University of Texas at Austin, January 11–13, 1989. Aegaeum 5. Annales d'archéologie égéenne de l'Université de Liège. Université de Liège, Histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique. Université de Liège. 105–120.

[71] Wiener, M. 2013: Realities of Power: The Minoan Thalassocracy in Historical Perspective. In: R. Koehl (Ed.), Amilla: The quest for excellence : Studies presented to Guenter Kopcke in celebration of his 75th birthday (pp. 149173). Philadelphia, PA: INSTAP Academic Press (Institute for Aegean Prehistory).

[72] Wright, J. C. 2008: Early Mycenaean Greece. In: Shelmerdine (ed.), 230–257.

[73] Wright, H. T. 1977: Recent Research on the Origin of the State. Ann. Rev. Anthopol. 6, 379–97. | DOI 10.1146/annurev.an.06.100177.002115

[74] Yassur-Landau, A. 2010: The Philistines and Aegean migration at the end of the late Bronze Age. Cambridge University press. New York.

[75] Younger, J. G. – Rehak, P. 2008: The Material Culture of Neopalatial Crete. In Shelmerdine (ed.), 140–164.