Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa

Název: Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa
Variantní název:
  • The admission procedure at secondary vocational schools in socialist Czechoslovakia
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 3, s. [69]-101
Rozsah
[69]-101
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tématem studie je problematika středního odborného školství v období socialistického Československa. Konkrétním cílem autorů textu je zachytit a interpretovat průběh přijímacího řízení a jeho proměny na tomto typu škol během jednačtyřicetiletého období vlády Komunistické strany Československa (1948–1989). Výzkum vychází z historiografického proudu dějin každodennosti. Jednou z použitých metod výzkumu je orální historie založená na rozhovorech s pamětníky – učiteli, kteří ve sledovaném období působili na středních odborných školách. Výzkum prostřednictvím metody orální historie je dále doplněn studiem dobové legislativy a dobových periodik, jako jsou časopisy Odborná škola či Nová škola, a studiem archivních materiálů získaných v Národním archivu v Praze. Výsledky studie přinášejí dosud nezachycený obraz průběhu a proměn přijímacího řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa. Ukazuje ideologické zásahy komunistického režimu do podoby přijímacího řízení např. prostřednictvím tzv. komplexního hodnocení uchazečů, ale i prostřednictvím některých členů přijímací komise. V tomto ohledu zejména na příkladu předsedy přijímací komise, kterou v mnoha případech zastával ředitel střední odborné školy.
The topic of this study is the issue of secondary vocational schools in socialist Czechoslovakia. The specific aim of this paper is to capture and interpret the course of the admission procedure and its transformation at this type of school during the 41-year rule of the Communist Party of Czechoslovakia (1948–1989). The research is based on a historiographic approach to the history of everyday life. One of the research methods used is an oral history based on interviews with witnesses: teachers who worked at secondary vocational schools during the socialist regime. Our research is further complemented by the study of period legislation and periodicals, such as Odborná škola and Nová škola, and archival sources obtained from the National Archive in Prague. The results of the study provide a previously unrevealed picture of the course and transformation of the admission procedure at secondary vocational schools in socialist Czechoslovakia. They show the ideological interventions of the Communist regime into the form of the admission procedure, for instance through the so-called comprehensive evaluation report of applicants and also through some members of the admission committee. The study pays particular attention to the role of the chairman of the admission committee, which in many cases was held by the headteacher of a secondary vocational school.
Reference
[1] Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) ze dne 15. dubna 1953. (1953). https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0708_01.htm

[2] Metodický pokyn ke komplexnímu hodnocení žáků končících povinnou školní docházku – zadání. (1971). Fond Ministerstva školství 1948–1989 (kart. 829, 1967–1978, sg. 17d5). Národní archiv.

[3] Metodický pokyn pro vypracování komplexního hodnocení žáků základních devítiletých škol končících školní docházku. (1971). Fond Ministerstva školství 1948–1989 (kart. 829, 1967–1978, sg. 17d5). Národní archiv.

[4] Návrh postupu organizačního a obsahového zabezpečení přechodu žáků do středních škol při plnění povinné desetileté školní docházky – předběžné připomínkové řízení. (1982). Fond Ministerstva školství 1948–1989 (kart. 819, 1981–1988, sg. 17a). Národní archiv.

[5] Připomínky k některým školským otázkám. (1968). Sekretariát ministerstva, fond Ministerstvo školství (MŠMT) 1967–1992 (kart. 188, sg. 17+místo P–Ž). Národní archiv.

[6] Prozatímní směrnice o přijímání ke studiu na středních všeobecně vzdělávacích školách, odborných školách, středních odborných školách, konzervatořích a do souvislého pětiletého studia v roce 1969, č. j. 24646/68-II/3a. (1968). Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury a informací, 24(22), 317–321.

[7] Přijímání uchazečů do středních škol pro pracující, odborných škol, středních odborných škol (i pedagogických škol), středních všeobecně vzdělávacích škol a konzervatoří, č. j. 54 129/60-II/5. (1961). Věstník ministerstva školství a kultury, 17(32), 17–23.

[8] Směrnice, jimiž se mění a doplňují směrnice ministerstva školství ČSR o přijímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, č. j. 7914/72-213. (1972). Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, 28(2), 34–36.

[9] Směrnice, jimiž se mění a doplňují směrnice ministerstva školství ČSR o přijímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, č. j. 10 804/71-213. (1971). Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, 27(4), 37–39.

[10] Směrnice o přijímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, č. j. 14.550/70-II/3a. (1970). Věstník Ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, 26(3–4), 21–27.

[11] Směrnice pro přijímání ke studiu na středních školách a do souvislého pětiletého studia na odborných učilištích a učňovských školách, č. j. 17 912/67-II/5. (1967). Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury a informací, 23(15), 135–137.

[12] Směrnice pro rozmisťování mládeže a pro přijímání ke studiu na středních školách. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 25. ledna 1962, č. j. 5222/62-II/5. (1962). Věstník ministerstva školství a kultury, 18(4), 39–46.

[13] Směrnice pro rozmisťování mládeže a pro přijímání ke studiu na středních školách – změna, č. j. 46 312/62-II/5. (1962). Věstník ministerstva školství a kultury, 18(33), 377–378.

[14] Směrnice pro rozmisťování mládeže a pro přijímání ke studiu na středních školách – doplněk, č. j. 53 499/64-X/I. (1965). Věstník ministerstva školství a kultury, 21(2), 24.

[15] Vládní nařízení 2/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných. (1952). Věstník Ministerstva školství, věd a umění, 8(10), 203.

[16] Zákon č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu). (1948). https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/17989/1/2/zakon-c-241-1948-sb-o-prvnim-petiletem-hospodarskem-planu-rozvoje-ceskoslovenske-republiky-zakon-o-petiletem-planu/zakon-c-241-1948-sb-o-prvnim-petiletem-hospodarskem-planu-rozvoje-ceskoslovenske-republiky-zakon-o-petiletem-planu (Wolters Kluwer ČR, 2020–04–12).

[17] Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon). (1953). https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/27134/1/2/zakon-c-31-1953-sb-o-skolske-soustave-a-vzdelavani-ucitelu-skolsky-zakon/zakon-c-31-1953-sb-o-skolske-soustave-a-vzdelavani-ucitelu-skolsky-zakon (Wolters Kluwer ČR, 2020–04–12).

[18] Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon). (1948). https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/17263/0/2/zakon-c-95-1948-sb-o-zakladni-uprave-jednotneho-skolstvi-skolsky-zakon/zakon-c-95-1948-sb-o-zakladni-uprave-jednotneho-skolstvi-skolsky-zakon (Wolters Kluwer ČR, 2020–04–12).

[19] Závěrečné zkoušky na středních školách a přijímání žáků do výběrových škol třetího stupně – Výnos MŠVU z 15. března 1951 č. 17 345-II. (1951). Věstník ministerstva školství, věd a umění, 7(8), 75–81.

[20] Abrams, L. (2016). Oral history theory. Routledge, Taylor & Francis Group.

[21] Boguszak, M., Gabal, I., & Matějů, P. (1990). Ke koncepcím vývoje sociální struktury v ČSSR: Příspěvek k sebereflexi československé sociologie. Sociologický časopis, 26(3), 168–186.

[22] Boháč, A., & Šulcová, V. (1979). Československé střední odborné školy od osvobození do dneška. VÚOŠ.

[23] Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Karolinum.

[24] Eckert, A., & Jones, A. (2002). Historical writting about everyday life. Journal of African Cultural Studies, 1(15), 5–16. https://doi.org/10.1080/13696810220146100 | DOI 10.1080/13696810220146100

[25] Greinert, W-D., & Hanf, G. (Eds.). (2004). Towards a history of vocational education and training (VET) in Europe in comparative perspective. European Centre for the Development of Vocational Training.

[26] Grootings, P. (1993). VET in transition: An overview of changes in three East European countries. European Journal of Education, 28(2), 229–240. https://doi.org/10.2307/1503389 | DOI 10.2307/1503389

[27] Historická statistická ročenka ČSSR. (1985). Nakladatelství technické literatury.

[28] Hrubý, K. (2018). Cesty komunistickou diktaturou: Kritické studie a eseje. Argo.

[29] Janesick, J. V. (2010). "Stretching" exercises for qualitative researchers. SAGE Publications.

[30] Jech, K. (1993). Stránkami soudobých dějin: Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

[31] K novému způsobu výběru žáků. (1957). Odborná škola, 4(4), 97–100.

[32] Kalinová, L. (2012). Konec nadějím a nová očekávání: K dějinám české společnosti 1969–1993. Academia.

[33] Katrňák, T. (2005). Třídní analýza a sociální mobilita. Centrum pro studium demokracie a kultury.

[34] Kestere, I., & Kalke, B. (2018). Controlling the image of the teacher's body under authoritarianism: The case of Soviet Latvia (1953–1984). Paedagogica Historica, 54(1–2), 184–203. https://doi.org/10.1080/00309230.2017.1358289 | DOI 10.1080/00309230.2017.1358289

[35] Kourová, P. (2017). Lánská akce. "Nejvíce nám záleží na hornické mládeži." Marginalia Historica, 8(1), 97–127.

[36] Kreidl, M. (2002). Trendy ve výběru střední školy v socialistickém Československu. Sociologický časopis, 38(5), 565–592.

[37] Kreidl, M. (2008). Cesty ke vzdělání: Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu. Západočeská univerzita v Plzni.

[38] Kučerová, S. R., Dvořák, D., Meyer, P., & Bartůněk, M. (2020). Dimensions of centralization and decentralization in the rural educational landscape of post-socialist Czechia. Journal of Rural Studies, 74, 280–293. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.018 | DOI 10.1016/j.jrurstud.2019.12.018

[39] Kudláčová, B. (Ed.). (2019). Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945–1989. Trnavská univerzita v Trnavě.

[40] Kudláčová, B., & Šebová, N. (2019). Illegal confessional education of children in Slovakia in the period of Socialism (political and religious context). Paedagogica Historica, 1–22. https://doi.org/10.1080/00309230.2019.1589539 | DOI 10.1080/00309230.2019.1589539

[41] Le Goff, J. (1983). Later history. Past and Present, 100(1), 14–28. | DOI 10.1093/past/100.1.14

[42] Linhartová, M. (1976). K přijímacímu řízení na OŠ. Odborná škola, 24(2), 23.

[43] Lukš, J. (1974). Zpráva z výzkumu přijímacího řízení na střední školy. VÚOŠ.

[44] Matějů, P. (1991). Kdo získal a kdo ztratil v socialistické redistribuci. 40 let vývoje vzdělanostních nerovností v Československu. Sociologický časopis, 27(1), 13–38.

[45] Mincu, M. E. (2016). Communist education as modernisation strategy? The swings of the globalisation pendulum in Eastern Europe (1947–1989). History of Education, 45(3), 319–334. https://doi.org/10.1080/0046760X.2015.1127432 | DOI 10.1080/0046760X.2015.1127432

[46] Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace: Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Karolinum.

[47] Mužíková, L. (1950). Dílčí pohled na politickou a odbornou úroveň absolventů některých z postupových typů našich škol. Odborná škola, 3(9–10), 266–273.

[48] Nilsson, A. (2014). The unknown story: Vocational education for adults in Sweden 1918–1968. History of Education, 43(5), 615–634. https://doi.org/10.1080/0046760X.2014.930187 | DOI 10.1080/0046760X.2014.930187

[49] Olšáková, D., & Janáč, J. (2018). Kult jednoty: Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964. Academia.

[50] Opelík, J. (2000). Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, M–Ř. Academia.

[51] Otáhal, M. (2002). Normalizace 1969–1989: Příspěvek ke stavu bádání. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

[52] Portelli, A. (2015). What makes oral history different. In R. Perks & A. Thomson (Eds.), The oral history reader (s. 21–30). Routledge.

[53] Průcha, J. (2019). Odborné školství a odborné vzdělávání: Fungování systému, problémy praxe a výzkum. Wolters Kluwer.

[54] Rahi-Tamm, A., & Saleniece, I. (2016). Re-educating teachers: Ways and consequences of sovietisation in Estonia and Latvia (1940–1960) from the biographical perspective. Journal of Baltic Studies, 47(4), 451–472. https://doi.org/10.1080/01629778.2016.1263035 | DOI 10.1080/01629778.2016.1263035

[55] Rýdl, K. (2010). K vývoji správy a řízení školství v českých zemích. Univerzita Pardubice.

[56] Řezáč, V. (1951). Nástup. Československý spisovatel.

[57] Sedlák, P. (2013). Proč tak snadno? Silné a slabé stránky revize vykládání diktatury KSČ a jejího nástupu v únoru 1948. Dějiny–teorie–kritika, 10 (1), 30–55.

[58] Simonová, N. (2006). Vzdělanostní nerovnosti a vzdělanostní mobilita v období socialismu. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice (s. 62–91). Academia.

[59] Simonová, N. (2011). Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. století do současnosti. Sociologické nakladatelství.

[60] Smith, G. (2017a). Oral history. Routledge.

[61] Smith, K. E. (2017b). Moscow 1956. The silenced spring. Harvard University Press.

[62] Somogyvári, L. (2019). Political decision-making in socialist education: A Hungarian case study (1958–1960). History of Education, 48(5), 664–681. https://doi.org/10.1080/0046760X.2019.1590651 | DOI 10.1080/0046760X.2019.1590651

[63] Stenström, M., & Virolainen, M. (2014). The history of Finnish vocational education and training. Finnish Institute for Educational Research University of Jyväskylä.

[64] Swain, G., & Swain, N. (1998). Eastern Europe since 1945. MacMillan Press.

[65] Švanda, I. (2000). Výzkumný ústav odborného školství padesátiletý. Retrospektivní pohled na jeho výzkumnou činnost. Zpravodaj výzkumného ústavu odborného školství, (5), 1–32.

[66] Václavík, V. (1997). Cesta ke svobodné škole: Kapitoly ze srovnávací pedagogiky. Líp.

[67] Vaněk, M., & Houda, P. (2016). Střípky mozaiky: Každodenní život české společnosti v období norma-lizace a transformace z pohledu orální historie. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

[68] Vaněk, M., & Mücke, P. (2015). Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. Karolinum.

[69] Vorlíček, Ch. (2004). České školství 1945–2000. In E. Walterová (Ed.), Česká pedagogika: Proměny a výzvy: Sborník k životnímu jubileu profesora Jiřího Kotáska (s. 119–176). Univerzita Karlova.

[70] Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Paido.

[71] Wollschläger, N., & Guggenheim, É. F. (Eds.). (2004). A history of vocational education and training in Europe – From divergence to convergence. European Journal Vocational Training, 32, 1–3.

[72] Zajda, J. (2008). Education for work in the USSR: Vocational education and training during the 1970s. Political Crossroads, 15(1), 87–106. https://doi.org/10.7459/pc/15.1.05 | DOI 10.7459/pc/15.1.05

[73] Zounek, J., & Šimáně, M. (2014). Úvod do studia dějin pedagogiky a školství: Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. Masarykova univerzita.

[74] Zounek, J., Knotová, D., & Šimáně, M. (2015). Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: K metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica, 20(3), 89–112. https://doi.org/10.5817/SP2015-3-6 | DOI 10.5817/SP2015-3-6

[75] Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2017a). Normální život v nenormální době. Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Wolters Kluwer.

[76] Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2017b). Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Wolters Kluwer.

[77] Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2018). "You have betrayed us for a little dirty money!" The Prague Spring as seen by primary school teachers. Paedagogica Historica International Journal of the History of Education, 54(3), 320–337. https://doi.org/10.1080/00309230.2017.1394884 | DOI 10.1080/00309230.2017.1394884

[78] Zwettler, O., Vaculík, J., & Čapka, F. (1996). Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. Masarykova univerzita.