Vom mehrstimmigen Choral-Satz und Liedmotette zum Generalbaßlied : das Repertoire der handschriftlichen lutherischen Chorbücher des 17. Jahrhunderts aus Oberungarn

Název: Vom mehrstimmigen Choral-Satz und Liedmotette zum Generalbaßlied : das Repertoire der handschriftlichen lutherischen Chorbücher des 17. Jahrhunderts aus Oberungarn
Variantní název:
  • From the more-part choral composition and choral motet to the figured-bass hymn setting : the repertory from the manuscript lutheran Choral Books of 17th century from Upper Hungary
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2020, roč. 55, č. 1, s. 87-102
Rozsah
87-102
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The lutheran manuscript Choral Books from the 17th century preserved in the territory of Slovakia contain a lot of simple polyphonic Chants and Hymns, especially with German, but also Latin, Hungarian and Czech texts. Almost all of preserved manuscripts comes from Upper Hungary (contemporary Eastern Slovakia). The repertory of the manuscript sources includes arround 300 polyphonic compositions, mostly German origin. There are ca. 50 compositions from (mostly anonymous) local composers in this sources, from small polyphonic works in the traditional style of choral motet or metrical hymn with cantus firmus in discant to spiritual song with figured bass. This various styles of hymn setting stayed in practice in the lutheran churches of Upper Hungary until the early 18th century.
Reference
[1] Die Agende von Banská Bystrica. SK-BRl, BB 663.

[2] Das Kantional von Banská Bystrica. H-Bev, R 1644.

[3] Das Gradual von Prešov (Eperjes). H-Bn, Fol. Hung. 2153.

[4] Das Gesangbuch von Hôrka (St. Andreas). SK-BRnm, sine sign.

[5] Das Gesangbuch aus Ľubica. SK-BRnm, MUS XVIII 652.

[6] Das Gesangbuch aus Smolnícka Huta. SK-BRnm, MUS I 354.

[7] Das Gesangbuch von Nicolaus Simonides. SK-Evanjelický a.v. farský úrad Poprad-Veľká, sine sign.

[8] Das Gesanguch von Matthias Kruczay. BRsav, B 97 (microfilm).

[9] BRUSNIAK, Friedhelm. Anmerkungen zur "Liedmotette" im 16. Jahrhundert. In Tradition in der mitteldeutschen Musik des 16. Jahrhundert. Symposiumsbericht. Gottingen 1997. Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1999, S. 27–36.

[10] FERENCZI, Ilona (ed.). Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis 1635. Musicalia Danubiana 9. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, 1988.

[11] FERENCZI, Ilona. A bestercebányai kancionálé (1623). In MÁNYOKI, János – PINTER, Gábor (eds.). BIVIO Tanulmányok az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből 2018. Budapest: Evangélikus Országos Gyűjtemény, 2018, s. 20–47.

[12] FERENCZI, Ilona – HULKOVÁ, Marta. Gemeinsame ein- und mehrstimmige Stücke in dem Gradual von Eperjes und in dem Gesangbuch aus Ľubica. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 22, 1980, S. 345–396.

[13] HUDEC, Konštantín. Hudba v Banskej Bystrici do 19. storočia. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1941.

[14] HULKOVÁ, Marta. Ľubický spevník. Musicologica Slovaca, 12, 1988, S. 21–102.

[15] HULKOVÁ, Marta. Evangelische handschriftliche Gesangbücher aus der Spiš (Zips) von der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. In Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa / in der Slowakei. Konferenzbericht. Bratislava: Kabinet für Slawistik der SAW, 2000, S. 239–250.

[16] HULKOVÁ, Marta. Spevník z Hôrky a spišské rukopisné spevníky zo 17. a 18. storočia. In Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, S. 87–101.

[17] HULKOVÁ, Marta. Konfesijné zmeny v 16. storočí v Európe a ich vplyv na cirkevnú hudbu na území Slovenska. In BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.). Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, S. 204–216.

[18] MATÚŠ, František. Zachariáš Zarevúcky – životné osudy. In Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia organistu a skladateľa. Zborník z konferencie. Prešov: Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2005, S. 67–84.

[19] MURÁNYI, Róbert Árpád. Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bártfa). Deutsche Musik in Osten 2. Bonn: Gudrun Schröder, 1991.

[20] MURÁNYI, Róbert Árpád (ed.). Zacharias Zarewutius: Magnificats and Motets. Musicalia Danubiana 8. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 1987.

[21] PETŐCZOVÁ, Janka. Johann Schimrack / Ján Šimrák – spišský polyfonik 17. storočia. In Musica Scepusii Veteris. Konferenzbericht. Bratislava – Prešov: Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2008.

[22] PETŐCZOVÁ, Janka. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV – Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2014.

[23] RIEDEL, Friedrich W. Lutherischer Gottesdienst und katholische Kirchenmusik. In Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa / in der Slowakei. Konferenzbericht. Bratislava: Kabinet für Slawistik der SAW, 2000, S. 59–80.

[24] RUŠČIN, Peter. Repertoár Kruczayho spevníka v stredoeurópskom kontexte. In Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16.–18. storočia. Zborník z konferencie. Prešov: Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, S. 63–79.

[25] RUŠČIN, Peter. K hudobno-textovej interpretácii piesne Nastal nám den veselý z Ľubického spevníka. In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.–18. storočia. Zborník z konferencie. Prešov: Súzvuk, 2006, S. 177–190.

[26] RUŠČIN, Peter (ed.). Te Deum laudamus / Te Boha chwalime for 5 Voices: Ľubica Hymnal (17th cent.). Musicalia Istropolitana 4. Bratislava: STIMUL, 2011.

[27] RUŠČIN, Peter (ed.). Nicolaus Simonides – Himmlischer Engel=Schall, oder Gesangbuch (1685): Auswahl der Kirchenlieder und Liedmotetten. Prešov – Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2015.

[28] RUŠČIN, Peter. Die Kirchenlieder aus dem handschriftlichen Gesangbuch Himmlischer Engel-Schall (1685) von Nicolaus Simonides. In PETŐCZOVÁ, Janka (ed.). The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2018, S. 60–95.

[29] RYBARIČ, Richard. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok. Bratislava: Opus, 1984.

[30] SZŐCS, Tamás. Kirchenlied zwischen Pest und Stadtbrand: Das Kronstadter Kantional I.F.78 aus dem 17. Jahrhundert. Köln – Weimar – Wien: Böhlau, 2009.