Cesta českých muzejních institucí ke vzniku Svazu československých museí

Název: Cesta českých muzejních institucí ke vzniku Svazu československých museí
Variantní název:
  • Czech museum institutions on the way to establishment of the Association of Czechoslovak Museums
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 1, s. 21-27
Rozsah
21-27
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Svazu československých muzeí v roce 1919. Myšlenka na vznik profesního sdružení muzeí v českých zemích rezonovala na sjezdech muzejních spolků a ochránců památek od roku 1898. Postupně krystalizovalo několik návrhů na podobu sdružení, přičemž docházelo k názorovým střetům (1908 a dále). Krátce po vzniku Československa zvítězila myšlenka na vznik Svazu podle představ mladší generace pracovníků muzeí a s podporou Ministerstva školství a národní osvěty. Roku 1919 ve skutečnosti vznikl jenom Svaz československých muzeí vlastivědných. Studie se snaží odpovědět na otázku, proč tomu tak bylo a které konkrétní okolnosti vedly k založení Svazu, který se posléze otevřel i ostatním českým muzeím (1925).
The study is dealing with establishment of the Association of Czechoslovak Museums in 1919. The idea of creating a professional association of museums in the Czech lands resonated in meetings of museum societies and monument conservators since 1898. The gradual crystallisation of several proposals for the form of the association was accompanied by a clash of opinions (1908 and further). The winner was announced shortly after the emergence of Czechoslovakia – it was a concept of the Association developed by young generation of museum workers, who gained support from the Ministry of Public Instruction. In 1919, in fact only the Association of Czechoslovak National History Museums emerged. The study is searching for the reasons of this step and tries to elucidate the situation leading to establishment of the Association, which was later also open towards other Czech museums (1925).
Reference
[1] Státní okresní archiv Pardubice, fond Musejní spolek Pardubice, kart. 4.

[2] ADÁMEK, Karel Václav. Musea v Království českém. Česká revue, 1908-1909, roč. 2, č. 4, s. 232–244, 282–300.

[3] ADÁMEK, Karel Václav. O museích krajinských a o statistice musejní. Rozpravy Společnosti přátel starožitností českých, 1892, roč. 3, s. 77–83.

[4] BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Fridolín Macháček a česká vlastivěda. Acta regionalia, 1966-1967, roč. 2, s. 48–65.

[5] ČERMÁK, Kliment. O radě musejní. Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1898, roč. 6, č. 3, s. 131–133.

[6] Druhý sjezd na ochranu památek v Praze 1913 (IV. sjezd archeologů a spolků muzejních). Praha 1915.

[7] GUTH, Karel (G). Fejeton (musea). Národní listy, 10. V. 1913, s. 1.

[8] GUTH, Karel. K programu činnosti českých muzeí. Časopis společnosti přátel starožitností českých, 1913, roč. 21, č. 2, s. 93.

[9] HARLAS, František Xaver. Svaz československých museí vlastivědných. Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1920, č. 1, roč. 28, s. 46–49.

[10] HOFFMANOVÁ, Jaroslava. Václav Novotný (1869–1932). Život a dílo univerzitního profesora českých dějin. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2341-4.

[11] JANEČKOVÁ, Jitka. Mráz kopřivu nespálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905–1954. Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-88013-01-3.

[12] JENÍČEK, Václav Vladislav. O organisaci musejních spolků českoslovanských. Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1898, roč. 6, č. 3, s. 133–134.

[13] MACHÁČEK, Fridolín. Kazimourův podíl na vývoji českého musejnictví. Časopis pro dějiny venkova, 1933, roč. 20, č. 3. s. 158–161.

[14] NIEDERLE, Lubomír. Několik slov o pěstování české archeologie. Český lid, 1892, roč. 1, s. 317–331.

[15] PALÁRIK, Miroslav. Museums in the Slovak Republic (1939–1945) – origins, visions and reality. Museologica Brunensia, 2017, roč. 6, č. 2, s. 46–55. ISSN 1805-4722. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/MuB2017-2-4 | DOI 10.5817/MuB2017-2-4

[16] PAKOSTA, Ferdinand. Dodatek k článku o Svazu musejí. Časopis společnosti přátel starožitností českých, 1910, roč. 18, č. 2, s. 60.

[17] Rozhledy po musejní práci v Československu. Časopis pro dějiny venkova, 1931, roč. 18, č. 3, s. 271.

[18] Rozhledy po musejní práci v Československu. Časopis pro dějiny venkova, 1932, roč. 19, č. 2, s. 140.

[19] Rozhledy po musejní práci v Československu. Časopis pro dějiny venkova, 1932, roč. 19, č. 3, s. 225.

[20] Sjezd českých archeologů a spolků musejních konaný 27. a 28. srpna 1898 na Horách Kutných. Praha: Společnost přátel starožitností českých, 1898.

[21] Sjezd českých archeologů a spolků musejních konaný 27. srpna 1898 na Horách Kutných. Časopis společnosti přátel starožitností českých, 1898, roč. 6, č. 3, s. 110–136.

[22] Sjezd na ochranu památek v Praze ve dnech 27.–28. září 1908. Časopis společnosti přátel starožitností českých, 1908, roč. 16, č. 4, s. 211–212.

[23] Sjezd na ochranu památek 27.–28. září 1908 v Praze. Českoslovanské letopisy musejní, 1910, roč. 2, 144 s.

[24] Svaz vlastivědných muzeí československých. Časopis společnosti přátel starožitností českých, 1919, roč. 27, č. 1, s. 69–71.

[25] SKLENÁŘ, Karel. Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Praha: Paseka, 2001. ISBN 80-7185-399-2.

[26] STOCKÝ, Albín. Svaz museí a musejních spolků. Časopis společnosti přátel starožitností českých, 1910, roč. 18, č. 2, s. 56–59.

[27] STOCKÝ, Albín. K článku o Svazu musejí. Časopis společnosti přátel starožitností českých, 1910, roč. 18, č. 2, s. 60.

[28] ŠEBEK, František. Architektura muzejních budov, funkční členění a vybavení prostor. In BURIÁNKOVÁ, Michaela, Anna KOMÁRKOVÁ a František ŠEBEK (eds.). Úvod do muzejní praxe. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010, s. 371–374. ISBN 978-80-86611-40-2.

[29] ŠEBEK, František. Síť a struktura muzeí. In ŠEBEK, František a kol. (eds.). Muzea ČR v letech 2012–2014 ve světle statistiky. Praha: NIPOS, 2015, s. 11–12. ISBN 978-80-7068-300-2.

[30] ŠEBEK, František. Stav muzejnictví z pohledu statistických dat. In BENČOVÁ, Monika a Anna KOMÁRKOVÁ (eds.). Muzeum a změna V./The Museum and Change V.: Sborník z mezinárodní muzeologické konference v Národním archivu v Praze 22.–24. listopadu 2016. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2017, s. 135–137. ISBN 978-80-86611-77-8.

[31] ŠEBEK, František. Role Svazu československých muzeí ve vývoji českého (československého) muzejnictví. In HUPKO, Daniel a Luděk BENEŠ (eds.). Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 128–142. ISBN 978-80-971748-7-3.

[32] ŠPÉT, Jiří. Vznik Svazu československých muzeí. Muzejní a vlastivědná práce, 1971, roč. 9, č. 2, s. 90–109.

[33] ŠPÉT, Jiří. Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha: Národní muzeum, 1979.

[34] ŠPÉT, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-210-32-06-5.

[35] ŠTEFÁNEK, Antonín. PhDr. Josef Kazimour jako musejník. Časopis pro dějiny venkova, 1933, roč. 20, č. 3. s. 154–158.

[36] WIRTH, Zdeněk. Organizace ministerstva školství a národní osvěty Československé republiky. Umění, 1918, roč. 1, s. 246–249.

[37] ŽALUD, Augustin. Česká kulturní politika a musea. In TOBOLKA, Zdeněk (ed.). Politika. Co má věděti o Československé republice každý občan. Praha, 1925, díl II/3, s. 182–189.