Fiodor Michajlovič Dostojevskij – téma a postava

Název: Fiodor Michajlovič Dostojevskij – téma a postava
Variantní název:
  • Fiodor Mikhailovich Dostoevskij – theme and character
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 137-148
Rozsah
137-148
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Text sa sústredil na vybrané autorské zámery na priblíženie osobnosti Fiodora Michajloviča Dostojevského. Tri knižné práce sa odlišným žánrovým spôsobom venujú vybratým úsekom zo života Dostojevského. Jadro žánrovej odlišnosti spočíva v genologickej problematike pri troch textoch, ktoré pracujú s faktom a fikciou. O žánrovej forme rozhodli dostupný materiál a dokumenty, s ktorými sa pracuje, a tendencia poskytnúť historickú biografiu, autorskú rekonštrukciu ako zaujímavú, či výnimočnú konkrétnu sekvenciu zo života alebo literárny príbeh na sprostredkovanie ľudského portrétu známeho spisovateľa.
The text focused on selected authors' intentions to bring the personality of Fiodor Mikhailovich Dostoyevsky closer to him. Three books are devoted to selected sections of Dostoevsky's life in a different genre. The core of genre difference lies in the genological issue of three texts that work with fact and fiction. The genre form was decided by the available material and documents that are being worked on and the tendency to provide a historical biography, an authorial reconstruction as an interesting or exceptional specific sequence from life or a literary story to convey the human portrait of a famous writer.
Reference
[1] CYPKIN, Leonid: Léto v Baden-Badenu. (Leonid Tsypkin: Summer in Baden-Baden, 1981; Moskva, 2003). Překlad a doslov Jakub Šedivý. Praha: Prostor, 2015.

[2] DOSTOJEVSKÁ, Anna Grigorievna: Spomienky. Prel. Mária Hulmanová. Bratislava: Európa, 2009.

[3] GROSSMAN, Leonid: Dostojevskij. (Chudožestvennaja literatura. Moskva – Leningrad, 1932). Prel. Emília Drugová. Bratislava: Tatran, 1979.

[4] Mejlach, Boris S.: Život Alexandra Puškina. (Chudožestvennaja literatura. Leningrad, 1974). Prel. Jozef Marušiak. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1974.

[5] PAUSTOVSKY, Konstantin: Zlatá ruža. Poznámky o spisovateľovej práci. (Sobranije sočinenija, tom 2. Moskva, 1957). Prel. Ružena Dvořáková-Žiaranová. Verše prebásnil Viliam Turčány. Doslov Umením o umení nap. Ondrej Marušiak. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1963.

[6] Slovník ruských spisovatelů od počátků ruské literatury do roku 1971. Heslo Dostojevskij Fjodor Michajlovič. Praha: Lidové nakladatelství, 1972, s. 64–66.