S touhou odkrývat... : prvních 20 let existence Státního archeologického ústavu

Název: S touhou odkrývat... : prvních 20 let existence Státního archeologického ústavu
Variantní název:
  • With a desire to unearth... : the first twenty years of the State Institute of Archaeology
  • Mit der Sehnsucht freizulegen... : die ersten zwanzig Jahre Staatliches Archäologisches Institut
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 599-608
Rozsah
599-608
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roce 1919 byl založen Státní archeologický ústav, jehož úkolem bylo kromě vědeckého výzkumu vybudovat oborovou infrastrukturu a pečovat o archeologické dědictví na území ČSR. Archeologické výzkumy vedli státní konzervátoři, spolupracující s regionálními pracovníky muzeí i amatérskými sběrateli. Z důvodu nedostatku finančních prostředků prováděli zejména záchranné výzkumy. Systematické výzkumy byly spolufinancovány dalšími institucemi, například Národním fondem Masarykovým. Statut Státního archeologického ústavu v roce 1934 deklaroval povinnost evidence všech prehistorických nálezů na území státu. Tuto povinnost převzal nově založený Archiv nálezových zpráv. Pozdější ředitel ústavu Jaroslav Böhm vypracoval a prosadil moderní zásady vedení terénních výzkumů, stejně jako modernizaci terénní dokumentace. Novou koncepci směřování však nestihl prosadit z důvodu vyhlášení protektorátu Čechy a Morava.
The State Institute of Archaeology was established in 1919. Its objectives were, apart from scientific research, the creation of the infrastructure for the branch and care for the archaeological heritage in the territory of the Czechoslovak Republic. Archaeological research was led by state conservators collaborating with regional museum workers, as well as with amateur collectors. Owing to a lack of finance, archaeologists predominantly conducted rescue research. Systematic research was co-financed by other institutions, for example, by the Masaryk National Foundation. In 1934 the statutes of the State Institute of Archaeology declared obligatory cataloguing of all prehistoric finds in Czech territory This task was performed by the newly established Archive of Find Reports. Jaroslav Böhm, later the institute director, formulated and pushed through modern principles of conducting field survey, along with the modernization of field documentation. Regrettably, he did not manage to put this new direction concept into practice due to the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia.
Reference
[1] ANONYM, 1931: Přehled o činnosti československého Státního archeologického ústavu v r. 1929. Zprávy Čsl. Státního archeologického ústavu, roč. II. a III. (za r. 1929 a 1930) Praha, 97–100.

[2] ANONYM, 1931a: Přehled o činnosti Čsl. Státního archeologického ústavu za r. 1930, Zprávy Československého Státního archeologického ústavu, roč. II. a III. (za r. 1929 a 1930). Praha, 101–105.

[3] Archiv ARÚP: Archiv, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

[4] BÖHM, J., 1937: Československé nálezy v amerických publikacích, ZPP, sešit 5, 14.

[5] ELZNICOVÁ MIKESKOVÁ, M., 2009: T. G. Masaryk – mecenáš československé archeologie. Výstava. Hornické muzeum Příbram (8. 9. – 30. 10. 2009).

[6] CHARVÁTOVÁ, K.–SPURNÝ, V.–VENCLOVÁ, N., 1992: Nálezové zprávy StAÚ 1919–1952. Praha.

[7] KUNA, M.–STARCOVÁ, M.–MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J. a kol., 2019: 100 let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919–2019. Praha.

[8] MÚA, StAÚ: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919–1952.

[9] NIEDERLE, L., 1919: Před novými úkoly, PA XXXI, 1–2.

[10] RATAJ, J.–ŠOLLE, M.–VENCL, S., 2003: Vzpomínky pracovníků Státního archeologického ústavu v Praze, AR LV, 139–165.

[11] SPURNÝ, V., 1975: Nálezový archiv Archeologického ústavu ČSAV v Praze, ASM 10, č. 2, 150–158.

[12] STARCOVÁ, M., v tisku: Jan Eisner a jeho působení na Slovensku v letech 1919–1939. Bratislava.