Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1924–1936

Název: Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1924–1936
Variantní název:
  • Archaeological research of Vyšehrad, 1924–1936
  • Die Archäologischen Grabungen auf dem Vyšehrad in den Jahren 1924–1936
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 683-691
Rozsah
683-691
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V letech 1924–1936 proběhl na Vyšehradě jeden z nejrozsáhlejších terénních výzkumů prvorepublikového Československa, který znamenal značné nároky na personální a finanční kapacity a na soudobé metodické postupy. V tomto textu se pokouším odpovědět na otázku, jak se tehdejší česká archeologická obec zhostila této výzvy na lokalitě s neoddiskutovatelnou národní aureolou, která přitom zároveň obsahuje řadu středověkých až novověkých terénů a nálezů. Na základě autentické dokumentace se současně pokouším nastínit, jak rekonstrukce činnosti Komise pro výzkum Vyšehradu může charakterizovat metodiku terénního výzkumu tehdejší české archeologie, a také způsob, jakým Komise vnímala svou celospolečenskou úlohu.
Some of the most extensive excavations in Czechoslovakia in the First Republic period were conducted at Vyšehrad, Prague in 1924–1936. They were highly demanding in terms of workforce and finance and involved the latest methodological procedures. The article seeks to answer the question of how Czechoslovak archaeologists handled this challenge, on a site of such great historical importance for the Czech nation which, in addition, yielded a number of medieval and modern-age artefacts. Based on authentic documentation, the author outlines how the reconstruction of the activities of the Vyšehrad Research Committee could characterize the methodology of field survey in Czech archaeology of the period, as well as the manner in which the committee viewed its political role.
Note
Text vznikl v rámci projektu reg. č. 18-16362S "Počátky Vyšehradu. Archeologie a vznik předního politického centra raného českého státu", podpořeného Grantovou agenturou České republiky.
Der vorliegend Text entstand im Rahmen des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projektes Reg. Nr. 18-16362S "Die Anfänge des Vyšehrad. Die Archäologie und die Entstehung eines führenden Zentrums des frühen böhmischen Staates".
Reference
[1] BORKOVSKÝ, I., 1941: Soběslavská hradba v Rožmberském paláci na Pražském hradě, ZPP V, 113–123.

[2] DENÍK: Terénní deníky z archeologického výzkumu na Vyšehradě, sv. 1–16, různí autoři, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[3] JEŽKOVÁ, P., 2012: Výšiny Vyšehradu ohrožené nízkou bestií. Z listů, manifestů a fejetonů přelomu 19. a 20. věku. In: Královský Vyšehrad IV, 427–446. Praha.

[4] KLÁPŠTĚ, J., 2016: The archaeology of Prague and the medieval Czech Lands, 1100–1600. Sheffield – Bristol.

[5] MOUCHA, V.–NECHVÁTAL, B., 2015: Dějiny a metody archeologického výzkumu. In: Moucha, V.–Nechvátal, B.–Varadzin, L. et al., Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie, 23–48. Praha.

[6] RUFFER, V., 1861: Historie vyšehradská neb vypravování o hradu, o kapitole a městu hory Vyšehradu u Prahy v království Českém. Praha.

[7] VARADZIN, L., 2015: Archeologická sondáž. In: Moucha, V.–Nechvátal, B.–Varadzin, L. et al., Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie, 49–69. Praha.