Archeologický výzkum na Staré Kouřimi v letech 1948 až 1957

Název: Archeologický výzkum na Staré Kouřimi v letech 1948 až 1957
Variantní název:
  • Archaeological research in Stará Kouřim in the years 1948–1957
  • Die in den Jahren 1948 bis 1957 in Alt-Kouřim erfolgten archäologischen Grabungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 733-743
Rozsah
733-743
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek stručně shrnuje archeologický výzkum Miloše Šolla na Staré Kouřimi, který probíhal v době počínajících rozsáhlých odkryvů slovanských hradišť na konci 40. let a v 50. letech 20. století. Hlavní výsledky se podařilo nedlouho po jeho ukončení uveřejnit v hojně citované monografii z roku 1966. Příliš velký rozsah terénních výzkumů v poválečné době se často odrazil v nedostatečném zpracování odkrytých situací. Nejinak je tomu pro Starou Kouřim, kde kritická revize a nové vyhodnocení představují nezbytný krok k dalšímu bádání.
This article sums up Miloš Šolle's archaeological research in Stará Kouřim which took place in the period which marked the beginning of extensive excavations of Slavic hillforts, in the late 1940s and in the 1950s. The main results were published not long after the completion of the research, in a profusely cited monograph from 1966. However, large-scale field surveys in the post-war era often resulted in the insufficient processing of the unearthed contexts, and this also holds true for Stará Kouřim where critical revision and a new assessment constitute a necessary step for further research.
Reference
[1] BARTOŠKOVÁ, A., 2000: Stará Kouřim. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Band 1 (Wieczorek, A.–Hinz, H. M., edd.), 314–316. Stuttgart.

[2] BARTOŠKOVÁ, A., 2014: Budeč. Významné mocenské centrum prvních Přemyslovců. Praha.

[3] BENEŠ, F., 1861: Hradiště u Hryzel, na Staré Kouřími a u Přistoupína, PA IV, 30–35.

[4] BUBENÍK, J., 2000: K terminologii a problematice rozpoznávání opevněných sídlišť našeho raného středověku, ASČ 4, 391–395.

[5] BIERMANN, F., 2017: Kult, Sklaverei, Mord und Totschlag–menschliche Knochen aus schlawischen Siedlungsbefunden. In: Religion und Gesellschaft im nördlichen westschlawischen Raum (Biermann, F.–Kersting, T.–Klammt, A., edd.), 97–119. Langenweissbach.

[6] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Praha.

[7] DVOŘÁČEK, D., 2017: Stará Kouřim – revize vybraných úseků archeologického výzkumu M. Šolla. Nepublikovaná diplomová práce, FF UK, Praha.

[8] DVOŘÁČEK, D., 2020: Revize středního opevnění na Staré Kouřimi, Studia archaeologica Brunensia 25, č. 1, 21–46. https://doi.org/10.5817/SAB2020-1-4 | DOI 10.5817/SAB2020-1-4

[9] KALČÍK, L., 2015: Povelkomoravské osídlení hradiska Staré Zámky u Líšně, PV 56, 127–200.

[10] KOŠTA, J.–HOŠEK, J., 2012: Meč z hrobu 120 ze Staré Kouřimi – doklad raně středověké zbraně vyrobené z kelímkové oceli?, AR LXIV, 157–175.

[11] KREMLA, J., 1903: Předhistorická hradiště v okresu kouřimském, PA XX, 395–406, tab. XLII–XLIV.

[12] PÍČ, J. L., 1907: Z výzkumu našich hradišť, PA XXII, 519–532.

[13] PELIKÁN, J. B.–VOJÁČEK, V., 1956: Pedochemický výzkum na Staré Kouřimi, Referáty o pracovních výsledcích čsl. archeologů za rok 1955, 7–14.

[14] PLESLOVÁ, E., 1958: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1957, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 5839/58.

[15] PROFANTOVÁ, N., 2001: K průniku prvků franského životního stylu do Čech 9. století (na základě poznatků archeologie). In: Velká Morava mezi Východem a západem – Großmähren zwischen West und Ost. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17 (Galuška, L.–Kouřil, P.–Měřínský, Z., edd.), 327–338. Brno.

[16] PROFANTOVÁ, N., 2002: Výšinné sídliště v Přívorech, okres Mělník v raném středověku, Vlastivědný sborník Mělnicka 4, 22–47.

[17] PROFANTOVÁ, N., 2006: Pohřebiště elity ve Staré Kouřimi. In: České země v raném středověku (Sommer, P., ed.), 232–243. Praha.

[18] PROFANTOVÁ, N., 2011: Nové poznatky o archeologicky zjistitelných projevech pohanství v českých zemích. In: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti (Doležalová, E.–Meduna, P., edd.), 21–39. Praha.

[19] PROFANTOVÁ, N., 2012: Pohanský idol z Kouřimi, Česká republika, Studia mythologica slavica 15, 79–90. https://doi.org/10.3986/sms.v15i1.1566 | DOI 10.3986/sms.v15i1.1566

[20] PROFANTOVÁ, N., 2014: Mocenské elity v Čechách 9.–10. století. In: Velká Morava a počátky křesťanství (Kouřil, P., ed.), 62–69. Brno.

[21] PROFANTOVÁ, N., 2018: New archaeological evidences of traces of pagan rituals in Bohemia. In: Vestnik XXVII Slovani, naša dediščina – Our heritage: the Slavs (Lux, J.–Štular, B.–Zanier, K., edd.), 108–122. Ljubljana.

[22] PROFANTOVÁ, N.–STOLZ, D., 2007: Nový nález relikviářového křížku z Kouřimi. In: Od knížat ke králům. Sborník pro J. Žemličku, 124–130. Praha.

[23] SOMMER, P., 2014: Stará Kouřim. In: Velká Morava a počátky křesťanství (Kouřil, P., ed.), 256–257. Brno.

[24] ŠOLLE, M., 1942: Přívory (okr. Mělník). Nálezová zpráva o slovanské sídlišti v trati zv. "Na hradě" č. parc. 1025/3 na základě výkopu Archeologického ústavu z r. 1939, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 1146/42.

[25] ŠOLLE, M., 1949: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1948, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 5645/49

[26] ŠOLLE, M., 1949a: Výzkum na hradišti Stará Kouřim v r. 1948, AR I, 22, 26–30.

[27] ŠOLLE, M., 1950: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1949, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 1667/50

[28] ŠOLLE, M., 1950a: Stará Kouřim po nových objevech v r. 1949, AR II, 87–93.

[29] ŠOLLE, M., 1951: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1950, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 1499/51

[30] ŠOLLE, M., 1951a: Dvojitá brána na kouřimském hradišti, AR III, 105–109.

[31] ŠOLLE, M., 1952: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1951, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 1518/52

[32] ŠOLLE, M., 1952a: Výzkum na kouřimské akropoli v r. 1951, AR IV, 282–289.

[33] ŠOLLE, M., 1953: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1952, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 2382/53

[34] ŠOLLE, M., 1953a: Staroslovanská dvojitá brána na Staré Kouřimi a její restaurace, PA XLIV, 347–363.

[35] ŠOLLE, M., 1953b: Starší a mladší opevnění kouřimské akropole, AR V, 740–744, 760–762.

[36] ŠOLLE, M., 1954: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1953, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 59/54

[37] ŠOLLE, M., 1954a: Neolitické osídlení Staré Kouřimě, AR VI, 733–739.

[38] ŠOLLE, M., 1955: Dokončení výzkumu slovanské akropole na Staré Kouřimi, AR VII, 79–83.

[39] ŠOLLE, M., 1957: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1956, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 5685/57

[40] ŠOLLE, M., 1958: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1955, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, čj. 2839/58

[41] ŠOLLE, M., 1959: Knížecí pohřebiště na Staré Kouřimi, PA L, 353–506.

[42] ŠOLLE, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha.

[43] ŠOLLE, M., 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní, PA LX, 1–124.

[44] ŠOLLE, M., 1977: Hradsko u Mšena, část I, od pravěku do doby slovanské a otázka Canburgu Franských letopisů, PA LXVIII, 323–393.

[45] ŠOLLE, M., 1980: Starolužická osada a štítarská usedlost na Staré Kouřimi, AR XXXII, 604–622.

[46] ŠOLLE, M., 1981: Kouřim v průběhu věků. Praha.

[47] ŠOLLE, M., 1989: Kouřim sv. Vojtěcha a jeho sídlištní tradice. Výzkum 1978–81, AR XLI, 243–257, 357–360.

[48] ŠOLLE, M., 1993: Přemyslovská a děpoltická Kouřim podle výzkumu z let 1967–77, AR XLV, 268–278, 360–362.

[49] ŠOLLE, M., 2000: Po stopách přemyslovských Děpolticů. Příspěvek ke genezi města Kouřimě. Praha.

[50] ŠTEFAN, I.–HASIL, J., 2014: Raně středověké hradiště v Praze Královicích, AR LXVI, 453–492.

[51] TOMANOVÁ, P., 2012: Kouřim – Sv. Jiří. Přemyslovské správní centrum a problematika výzkumů raně středověkých centrálních lokalit (strategie a metody). Nepublikovaná diplomová práce, FF UK, Praha.

[52] TOMKOVÁ, K., 2010: Raně středověké lidské ostatky v sídlištních situacích v Čechách. In: Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii – Supplementum 3, 182–193. Hradec Králové.

[53] VARADZIN, L., 2012: Raně středověké hradiště Libušín. Hlavní poznatky z revizního zpracování výzkumů, AR LXIV, 723–774.

[54] ZAP, K. V., 1854: Kouřim, PA I, 149–161.