Poznávání vývoje restaurátorských technik keramiky na základě studia nálezových deníků z výzkumů na Pražském hradě

Název: Poznávání vývoje restaurátorských technik keramiky na základě studia nálezových deníků z výzkumů na Pražském hradě
Variantní název:
  • The development of pottery restoration techniques based on the diaries of finds from excavations at Prague Castle
  • Gewinnung von Erkenntnissen über die Entwicklung restauratorischer Techniken für Keramik anhand des Studiums der Fundtagebücher von den Grabungen auf der Prager Burg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 889-905
Rozsah
889-905
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V archivu Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i., na pracovišti Pražský hrad jsou uloženy pracovní deníky, které detailně popisují zpracování keramických nálezů pocházejících z archeologických výzkumů realizovaných na Pražském hradě v letech 1925–1955. Při odborném studiu konkrétních nálezů ošetřených v minulosti lze s jejich pomocí názorně dokumentovat rozvoj keramické restaurátorské a konzervátorské profese a porovnat rozdílné přístupy k ochraně sbírkotvorných uměleckořemeslných předmětů. Početné keramické soubory dovolují srovnat konzervačně-restaurátorské zákroky prováděné v minulosti a v současnosti. S úspěšně provedenými restaurátorskými zákroky je v současnosti neodmyslitelně spojena mezioborová spolupráce. Nezbytnou součástí kvalitně provedené restaurátorské práce je respektování etických kodexů restaurátora, které jednoznačně definují způsoby a rozsah restaurátorských zásahů.
The archive of the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague, the Prague Castle department holds work diaries describing in detail the processing of pottery finds yielded by archaeological research conducted at Prague Castle in the years 1925–1955. Specialist study of particular finds restored in the past helps to document the development of pottery restoration and conservation and to compare different approaches to the protection of arts and crafts objects in museum collections. Large pottery series enable the comparison of conservation and restoration procedures in the past and at present. Successful restoration procedures are now closely linked with interdisciplinary collaboration. An integral part of quality restoration work is the following of ethical codes which define the manners and extent of restorers' interventions.
Note
Příspěvek vznikl za finanční podpory projektu Ministerstva kultury NAKI II – Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců – Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu, DG 18P02OVV028.
Der vorliegende Beitrag entstand unter finanzieller Förderung des Projektes des Kulturministeriums NAKI II – Technologien der Behandlung und Identifizierung von Degradationsprozessen bei Keramikfunden aus den Palais der Prager Burg – Methoden der Restaurierung und Konservierung von poröser und gesinterter Keramik und Porzellan, DG 18P02OVV028.
Reference
[1] BEKIĆ, L. et al., 2011: Conservation of Underwater Archaeological Finds Manual. International Centre for Underwater Archaeology in Zadar. Zadar.

[2] BUYS, S.–OAKLEY, V., 2011: The Conservation and Restoration of Ceramics. Butterworth-Heinemann series in conservation and museology. London – New York.

[3] CRONYN, J. M., 2001: The Elements of Archaeological Conservation. London – New York.

[4] ČERMÁK, K., 1895: Strážce starožitností: povídky a poučení lidu o starožitnostech. Praha.

[5] DENÍK, §1927–1930: Denník konservování nádob 1927–1930 26. XI. – 21. IV. Rkp. ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, pracoviště Pražský hrad.

[6] DENÍK 1930–1938: Prodloužení denníku, o pracích archeolog. výzkumu a prac. laboratorních na Pražském Hradě. Rkp. ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, pracoviště Pražský hrad.

[7] JOSEF, J., 1994: Technologie výroby keramiky. Učební text pomaturitního konzervátorského studia Národního muzea. Praha.

[8] KOPECKÁ, I. a kol., 2002: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Státní ústav památkové péče. 25. svazek. Praha.

[9] KRÁLÍK, M., 2004: Paleodermatoglyfika: analýza otisků prstů na pravěké keramice: teoretická východiska, metodologické problémy a praktická doporučení. Přílohy. Disertační práce, rkp. ulož. v Ústavu antropologie PřF MU, Brno.

[10] LOSOS, L., 1959: Muzejní práce: nové metody konservace musejních sbírek. Praha.

[11] NEWTON, R.–DAWIDSON, S. 1989: Conservation of Glass. Butterworth Series in Conservation and Museology. Oxford.

[12] NOVOTNÝ, J., 1894: Návod ku sbírání a zachraňování předhistorických památek. Praha.

[13] OAKLEY, V., 2006: Ethical Considerations in the Conservation of Ceramics, Beiträge zur Erhaltung von Kust- und Kulturgut, Heft 2, 47–53.

[14] OAKLEY, V.–KAMAL, J. K., 2002: Essentials in the Care and Conservation of Historical Ceramic Objects. London.

[15] PÁGO, L., 1985: Úvod do muzejní konzervace a restaurování. Brno.

[16] STOCKÝ, A., 1927: Konservace musejních předmětů. Sv. 1. Praha.

[17] RODGERS, B. A., 2004: The Archaeologist's Manual for Conservation: a Guide to Non-toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. New York.

[18] SCOTTONI, F., [online]: Restauro della Ceramica. Dostupné z: http://www.inforestauro.org/il-restauro--della-ceramica/, cit. 6. 3. 2020.

[19] SIGEL, T.–KOOB S. P. 1997: Conservation and Restoration under Field Conditions: Ceramics Treatment at Sardis, Turkey. Washington, DC. Dostupné z: http://www.conservation-us.org/, cit. 18. 4. 2017.

[20] STRÁNSKÝ, Z., ed., 1976: Základy muzejní konzervace: muzeografické učební texty 2. Brno.

[21] SVOBODOVÁ, L., 2009: Způsoby konzervování a restaurování pórovité, archeologické keramiky. In: Restaurování pórovité keramiky, odborný seminář, 12. listopadu 2009, Národní muzeum (Kotlíková, O., ed.), 26–40. Praha.

[22] SVOBODOVÁ, L., 2010: Metodika konzervování a restaurování pórovité, archeologické keramiky, Zpravodaj STOP: časopis společnosti pro technologie ochrany památek, sv. 12, č. 4 (Kotlíková, O., ed.), 24–35.

[23] SVOBODOVÁ, L., 2013: Zásady restaurování slinuté keramiky. In: Zdobení keramiky a porcelánu (Kalabisová, J., ed.), 103–111. Praha.

[24] ŠTEFCOVÁ, P., ed., 2001: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Vyd. 2. Praha.

[25] ZELINGER, J. et al., 1987: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Vyd. 2., přepracované a doplněné. Praha.

[26] Asociace muzeí a galerií ČR [online]. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/web/amg/zakladni-dokumenty/dokument-o-profesi-konzervatora-restauratora, cit. 6. 3. 2020.

[27] ICOM [online] – ICOM, international council of museums, Česká republika. Dostupné z: http://network.icom.museum/icom-czech/, cit. 6. 3. 2020.

[28] Victoria and Albert Museum [online]. Dostupné z: https://www.vam.ac.uk/info/conservation, cit. 6. 3. 2020.