Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future

Název: Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future
Variantní název:
  • Prínos dlhodobého výskumu lokality Pustý hrad vo Zvolene pre bádanie a jeho perspektíva do budúcnosti
Přispěvatel
Tejbusová, Viera (překladatel)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 941-956
Rozsah
941-956
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The National Cultural Monument of the Pustý hrad castle in Zvolen towers majestically on a hill at the south edge of the town of Zvolen, in the heart of Slovakia. The interest in research into this site goes back to the 18th century. Modern archaeological research conducted annually since 1992 has confirmed the importance of the castle as the seat of the Zvolen County Committee and a favourite leisure and hunting location of Hungarian kings in the High Middle Ages. The article introduces the individual stages of research into this significant site and presents its results, as well as their contribution not only to the history of the castle but also to the enhancement of the specialist and lay public's awareness of the potential and results of archaeological research. The paper also sums up all known published outcomes regarding Pustý hrad in Zvolen.
Národná kultúrna pamiatka Pustý hrad vo Zvolene sa hrdo týči na rovnomennom kopci na južnom okraji mesta Zvolena v srdci Slovenska. Záujem o výskum tejto lokality je evidentný od 18. storočia. Moderný archeologický výskum, realizovaný každoročne od roku 1992, osvetlil jeho význam ako sídla Zvolenského komitátu a obľúbeného miesta odpočinku a poľovačiek panovníkov Uhorska vo vrcholnom stredoveku. Cieľom príspevku je predstaviť jednotlivé etapy a výsledky bádania na tejto významnej lokalite a ich prínos nielen pre dejiny hradu, ale aj pre zvýšenie povedomia odbornej i laickej verejnosti o možnostiach a výsledkoch archeologického bádania. Dôležitým prínosom príspevku je aj zhrnutie všetkých známych publikačných výstupov týkajúcich sa Pustého hradu vo Zvolene.
Note
This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-17-0063.
Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-17-0063 Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska.
Reference
[1] BALAŠA, G., 1946: Nález bronzového pokladu na Pustom hrade vo Zvolene, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti XXXVI–XXXVII, 90–95.

[2] BÁNIK, J., 1866: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen (Opis historicko-topografický). In: Národní kalendár na obyčajný, 365 dní majúci rok po narodení Krista Pána 1867, 160–190.

[3] BÁNIK, J., 1891: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen. Opis historicko-topografický. Turčiansky Sv. Martin.

[4] BEL, M.–NAGY, I.–TURÓCI, M., 2017: Zvolenská stolica. Čadca.

[5] BELJAK, J., 2018: Osídlenie Zvolenskej kotliny vo včasnej dobe dejinnej – Settlement of the Zvolenská kotlina basin in protohistory. In: Stredné Slovensko v stredoveku: vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen (Beljak Pažinová, N.–Borzová, Z., edd.), 34–47. Zvolen.

[6] BELJAK, J., 2018a: Výskum a obnova Pustého hradu vo Zvolene v poslednom desaťročí. In: Kolektív autorov, Zachráňme hrady: Záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002–2017, 199–204. Bratislava.

[7] BELJAK, J., et al., 2014: Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009–2014. Nitra.

[8] BELJAK, J., et al., 2016: Výskum na Pustom hrade vo Zvolene, AVANS v roku 2011, 40–46.

[9] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2014: Pustý hrad vo Zvolene – premeny hradného kopca od najstarších čias po súčasnosť, Životné prostredie: revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie 48, 48–52.

[10] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2016: Tajomstvo stredovekej cisterny, Quark: magazín o vede a technike 22, č. 3, 7–11.

[11] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2016a: Letná škola archeológie a výskum na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2016. In: Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku: zborník z konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska (Sliacka, S., ed.), 51–60. Ružomberok.

[12] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2017: Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene, AVANS v roku 2012, 24–26. Nitra.

[13] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2017a: A zólyomi Pusztavár 2016. évi régészeti kutatása, Castrum – A Castrum Bene Egyesület folyóirata 20, 131–143.

[14] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2018: Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene, AVANS v roku 2013, 40–41.

[15] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2018a: Výskum a obnova Pustého hradu vo Zvolene – Research and renovation of the Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen. In: Stredné Slovensko v stredoveku: vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen (Beljak Pažinová, N.–Borzová, Z., edd.), 212–235. Zvolen.

[16] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2019: Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene – Archäologische Grabung auf der Burg Pustý hrad in Zvolen, AVANS v roku 2014, 31–34.

[17] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N.–KVIETOK, M., 2015: Výskum na Pustom hrade vo Zvolene, AVANS v roku 2010, 47–51.

[18] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N.–PUTŠKO, M., in print: Nové výsledky výskumov výšinnej osady badenskej kultúry a opevneného hradiska z neskorej doby bronzovej na Pustom hrade vo Zvolene (Slovensko) – New excavation results of the Baden culture uphill settlement and fortified hill-fort from the Late Bronze Age in Pustý hrad castle in Zvolen (Slovakia). In: Pod stromom života – Zborník k 70. narodeninám Michala Slivku (Bača, M., ed.), 11–30. Bratislava.

[19] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N.–ŠIMKOVIC, M., 2014: Dolný Pustý hrad vo Zvolene, Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne dedičstvo 63, č. 2, 9–15.

[20] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N.–ŠIMKOVIC, M., 2015: Pustý hrad vo Zvolene a opevnenia v jeho okolí. Zvolen.

[21] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N.–ŠIMKOVIC, M., 2016: Nálezy z cisterny na Pustom hrade vo Zvolene, Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne dedičstvo 65, č. 3, 7–12.

[22] BELJAK, J.–BELJAK PAŽINOVÁ, N.–ŠIMKOVIC, M., 2018: Pustý hrad vo Zvolene a hrad Peťuša vo svetle aktuálnych výskumov. Zvolen.

[23] BELJAK, J.–MALINIAK, P.–BELJAK PAŽINOVÁ, N.–ŠIMKOVIC, M., 2014: Burg Pustý hrad bei Zvolen – eine Zeugin mittelalterlichen Lebens: Differenzierung des Raumes der königlichen Burg aufgrund der archäologischen, architektonischen und historischen Forschung. In: Castrum bene 12: The castle as social space (Predovnik, K., ed.), 265–277. Ljubljana.

[24] BELJAK, J.–MALINIAK, P.–PAŽINOVÁ, N., 2011: Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu) – Deserted Castle, Zvolen in the Light of Archaeological Research (from amateur digs to the outset of systematic research), AH 36, 265–278.

[25] BELJAK, J.–MORDOVIN, M., 2017: A Zólyomi Pusztavár a legújabb kutatások fényében, Várak kastélyok templomok 13 – évkönyv, 115–120.

[26] BELJAK, J.–PAŽINOVÁ, N., 2012: A zólyomi Puszta vár kutatásánok eredményei, Castrum – A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 15, 103–114.

[27] BELJAK, J.–PAŽINOVÁ, N., 2012a: Die Wüste Burg bei Zvolen/Zólyom (Pustý hrad) in der mittleren Slowakei, Burgen und Schlösser – Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege 3, 23–30.

[28] BELJAK, J.–PAŽINOVÁ, N., 2013: Výskum na dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene, AVANS v roku 2009, 26–28.

[29] BELJAK, J.–ŠIMKOVIC, M., 2012: Archeologický a architektonicko-historický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene v rokoch 2009–2010 – Archaeological and architectural-historic excavation at the Lower castle of the Deserted castle in Zvolen in 2009–2010, Monumentorum tutela: Ochrana pamiatok 24, 229–248.

[30] BELJAK, J.–PAŽINOVÁ, N., 2013: Pustý hrad. In: Zvolen: 1243–2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen, 111–116. Zvolen.

[31] BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2014: Kultúrne a chronologické vzťahy stredného Pohronia v neolite a eneolite – Cultural and chronological relations of the central Gran river basin in the Neolithic and Aeneolithic. In: Neolitizace aneb setkání generací (Popelka, M.–Šmidtová, R., edd.), 219–241. Praha.

[32] BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2015: Pustý hrad vo Zvolene. Dolný hrad 2009–2014 (Recenze), AH 40, 312–313.

[33] BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2018: Osídlenie Zvolenskej kotliny v praveku – Settlement of the Zvolenska kotlina basin in Prehistory. In: Stredné Slovensko v stredoveku: vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen (Beljak Pažinová, N.–Borzová, Z., edd.), 6–33. Zvolen.

[34] BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2018a: The settlement and economy of the prehistoric communities of the Zvolen Basin and surrounding areas in the Western Carpathians (Slovakia). In: People and the Mountains: Current approaches to the Archaeology of Mountainous Landscapes (Pelisiak, A.–Nowak, M.–Astaloș, C., edd.), 87–100. Oxford.

[35] BELJAK PAŽINOVÁ, N. a kol., 2013: Stredoveká cestná sieť v okolí zvolenského Pustého hradu. Analýza na základe antropogénnych reliéfnych foriem – The Medieval Road Network in Surroundings of the Deserted Castle. Analysis Based on Anthropogenic Relief Forms, ŠZ AÚ SAV 54, 153–170.

[36] BELJAK PAŽINOVÁ, N.–BELJAK, J., 2016: A zólyomi Pusztavár ciszternájának 2015. évi ásatása, Castrum – A Castrum Bene Egyesület folyóirata 19, 105–110.

[37] BELJAK PAŽINOVÁ, N.–BELJAK, J., 2019: Fortifikácie na sútoku Hrona a Slatiny. In: Hradiská – svedkovia dávnych čias 2: Zborník odborných príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch (Jenčík, P.–Staneková, Z., edd.), 7–26. Dolná Mariková.

[38] BELJAK PAŽINOVÁ, N.–NIKLOVÁ, M.–BELJAK, J., 2015: Deserted castle – Lower castle in Zvolen in the context of the Baden Culture settlement in Middle Gran region. In: Via Archaeologica – Special Edition: The Baden culture around the Western Carpathians (Nowak, M.–Zastawny, A., edd.), 395–411. Kraków.

[39] CHUDÝ, F. et al., 2014: Identification of Historic Roads in the Forest Landscape by Modern Contactless Methods of Large-scale Mapping. In: SGEM 2014: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing.: conference proceedings, 183–190. Albena.

[40] [FAJNOR, V.], 1904: Pamätnosti Zvolenskej stolice, Zvolenské noviny I, č. 2, 3–4.

[41] FERANEC, J.–KUNIK, J.–HAJLING, F., 1940: Zvolen, vlastivedná brošúrka. Zvolen.

[42] FURMÁNEK, V.–KUKA, P., 1973: Bronzový depot piliňské kultury ze Zvolena, AR XXV, 603–614.

[43] HANULIAK, V., 1993: Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene – Historisch-archäologische Forschung in Zvolen, AH 18, 161–166.

[44] HANULIAK, V., 1993a: Predstihový výskum Pustého hradu pri Zvolene, AVANS v roku 1992, 49–50.

[45] HANULIAK, V., 1993b: Hradný vrch nad Zvolenom ukrýva svoje tajomstvá, Krásy Slovenska 70, 6–7.

[46] HANULIAK, V., 1994: Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu (Výsledky po druhej výskumnej sezóne) – Archäologische Erforschung der Zvolener Komitatsburg (Ergebnisse der zweiten Erforschungssaison), AH 19, 207–214.

[47] HANULIAK, V., 1995: Záchranný výskum na Pustom hrade pri Zvolene, AVANS v roku 1993, 51–52.

[48] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku – Via magna in der Mittelslowakei im Früh- und Hochmittelalter, AH 21, 443–449.

[49] HANULIAK, V., 1996a: Výskum Pustého hradu pri Zvolene, AVANS v roku 1994, 78–79.

[50] HANULIAK, V., 1998: Pustý hrad nad Zvolenom, Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne dedičstvo 1, 14–18.

[51] HANULIAK, V., 1998a: Pustý hrad. In: Zvolen. Premeny mesta k 755. výročiu obnovy mestských práv (Žiak, D.–Burkovský, J.–Weis, J., edd.). Martin.

[52] HANULIAK, V., 1999: Doklady hmotnej kultúry zo Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia – Materielle Kultur aus Alt-Zvolen (Pustý hrad, dt.: "Wüste Burg") im 12.–17. Jahrhundert, AH 24, 352–361.

[53] HANULIAK, V., 2001: Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade – Sachliche Belege der handwerklichen Werkstätte in der "Pustý hrad" – Wüsten Burg, AH 26, 185–191.

[54] HANULIAK, V., 2002: Doklady staršieho osídlenia na Pustom hrade, AVANS v roku 2001, 62.

[55] HANULIAK, V., 2003: Zvolen – starý Zvolenský hrad. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Katalóg diel (Buran, D., ed.), 579. Bratislava.

[56] HANULIAK, V., 2006: Vojenské pevnosti Jána Jiskru vo Zvolene – Militärische Festung des hussitischen Feldherrn Jan Jiskra in Zvolen, AH 31, 259–268.

[57] HANULIAK, V., 2008: Zvolen a Pustý hrad. Po stopách dávnej minulosti, Pamiatky a múzeá 3, 59–60.

[58] HANULIAK, V.–HUNKA, J., 2000: Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolene – Der Münzenschatz aus "Pustý hrad" (dt. "Wüste Burg") bei Zvolen, AH 25, 359–367.

[59] HANULIAK, V.–ŠIMKOVIC, M., 1997: Záchranný a predstihový výskum Pustého hradu vo Zvolene, AVANS v roku 1995, 76–77.

[60] HANULIAK, V.–ŠIMKOVIC, M., 1997a: Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom – Burg Dončov und hochmittelalterliches Refugium über Zvolen, AH 22, 161–168.

[61] HANULIAK, V.–CENGEL, P.–HOLLY, A., 2003: Príspevok ku spracovaniu kovov na lokalite Zvolen-Pustý hrad. In: História hutníctva v stredoslovenskej banskej oblasti (Labuda, J.–Fančovičová-Matejková, A., edd.), 9–13. Banská Štiavnica.

[62] HENSZLMANN, I., 1866: Jelentés a bányavárosokban 1865-ben tett régészeti kirándulásról. I. A Pusztavár, Arch. Közlemények VI, 125–130.

[63] KÖNYÖKI, J.–NAGY, G., 1906: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Budapest.

[64] KUBÁT, J., 1925: Sprievodca po Zvolene, Sliači a okolí. Zvolen.

[65] KUBÍNYI, F., 1859: Zólyommegye műemlékei, Arch. Közlemények I, 17–46.

[66] KUKA, P., 1966: Pustý hrad. Banská Bystrica.

[67] MALINIAK, P., 2019: Od stredovekého hradu po protiosmanskú pevnosť (14.–16. storočie). In: Zvolenský zámok. Od sídla kráľov po Slovenskú národnú galériu (Ťavodová, M., ed.), 21–33. Bratislava.

[68] MENCLOVÁ, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava.

[69] NOVOTNÁ, M.–RATIMORSKÁ, P., 1981: Náplecné kruhy zo Zvolena-Pustého hradu, AVANS v roku 1980, 200–201. Nitra.

[70] RAGAČ, R., 2001: Heraldické motívy na kovovej miniatúre z lokality Zvolen-Pustý hrad – Heraldische Motive auf der metallenen Miniatur aus der Lokalität Zvolen-Pustý hrad, AH 26, 441–445.

[71] SLAMOVÁ, M. et al., 2014: Dependence of the Medieval Settlements and Historical Roads to the Natural Environment Around the Deserted Castle in Zvolen (Slovakia). In: Procedia – Social and Behavioral Sciences 120: 3rd International Geography Symposium, GEOMED 2013, 213–223. Antalya.

[72] SLAMOVÁ, M. et al., 2016: Multidisciplinary approach to research on historical landscape structures. In: Landscape and Landscape Ecology = Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology (Halada, Ľ.–Bača, A.–Boltižiar, M., edd.), 176–184. Nitra.

[73] SLIACKY, J., 2008: Zvolenský Pustý hrad a jeho okolie. Malý vlastivedno-turistický sprievodca.

[74] SZENDREI, J., 1896: Vár-modell. In: Magyar Hadtörténelmi Emlékek az ezredéves országos kiállitáson(Szendrei, J., ed.), 96. Budapest.

[75] ŠIMKOVIC, M.–BELJAK, J.–MALINIAK, P., 2011: Zvolenský Pustý hrad: sprievodca po hrade. Zvolen.

[76] ŠIMKOVIC, M.–BELJAK, J.–MALINIAK, P., 2011a: The Deserted castle of Zvolen (Pustý hrad Zvolen). Guide to the castle. Zvolen.