MUDr. Zdeněk Hazlbauer (1928–2005) a studium historického kamnářství

Název: MUDr. Zdeněk Hazlbauer (1928–2005) a studium historického kamnářství
Variantní název:
  • MUDr. Zdeněk Hazlbauer (1928–2005) und das Studium des historischen Ofenbaus
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 968-979
Rozsah
968-979
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Magistrát hlavního města Prahy, občanská matrika narozených, svazek N. XV., stránka 197, číselná řada 394, rodný list Zdeňka Hazlbauera ze dne 25. 5. 1928.

[2] AMZV, archivní fond Osobní spisy 1945–1992, karton č. 233, složka MUDr. Zdeněk Hazlbauer, č. j. 63 801/59-OS.

[3] AMZV, archivní fond Osobní spisy 1945–1992, karton č. 233, složka MUDr. Zdeněk Hazlbauer, č. j. 62235/68-PAM.

[4] Veškeré citace použité v textu pocházejí ze soukromé korespondence vedené v letech 1999–2005 autorkou textu s MUDr. Zdeňkem Hazlbauerem.

[5] At the Court of Saint James's. "The Diplomatist" Year Book 1961.

[6] HAZLBAUER, Z., 1988: Gotické a renesanční kachle z hradu Točníku. Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV 33. Praha.

[7] HAZLBAUER, Z., 1995: Poznámky k článku I. Ose "Gemeinsame und Unterschiedliche Merkmale der Ofenkacheln in Böhmen und Lettland während des 15.–17. Jahrhuderts", AR XLVII, 152–158.

[8] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[9] HAZLBAUER, Z., 2001: Poznámky k metodice stavebních rekonstrukcí replik gotických a renesančních kachlových kamen pro účely historických expozic v České republice, Památky středních Čech 15, č. 2, 19–27.

[10] HAZLBAUER, Z., 2001a: Anmerkungen zur Methodik der Baurekonstuktionen von historischen Kachelöfen für Zwecke der historischen Expositionen in der Tschechischen Republik, Keramos, Hft. 171, 59–72.

[11] HAZLBAUER, Z., 2003: Vývoj stavební podoby a funkce kachlových kamen ve středověku a raném novověku. In: Svorník 1. Vývoj a funkce topenišť. Sborník příspěvků z 1. konference stavebně historického průzkumu 4.–6. 6. 2002 v Zahrádkách u České Lípy, 153–168. Praha.

[12] HAZLBAUER, Z., 2003a: Dobová znázornění rozličných kachlových kamen s přihlédnutím k jejich zřízení v různých místnostech stavebních objektů. In: Svorník 1. Vývoj a funkce topenišť. Sborník příspěvků z 1. konference stavebně historického průzkumu 4.–6. 6. 2002 v Zahrádkách u České Lípy, 169–186. Praha

[13] HAZLBAUER, Z., 2005: Čeněk Pavlík – Michal Vitanovský: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance (Praha 2004), AR LVII, 444–446.

[14] HAZLBAUER, Z.–ŠPAČEK, J., 1977: Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi – Die abgekommene Feste und mittelalterliche Ortswüstung Opočno bei Stará Boleslav, AH 2, 117–125.

[15] HAZLBAUER, Z.–VITANOVSKÝ, M.–VOLF, P., 1994: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kamen na hradě Rabí, okres Klatovy – Die Baurekonstruktion des spätgotischen Kachelofens auf der Burg Rabí, Bez. Klatovy, AH 19, 415–429.

[16] MENOUŠKOVÁ, D.–MĚŘÍNSKÝ, Z., 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště.

[17] PAVLÍK, Č., 1998: Gotická a renesanční kachlová tvorba Království českého. Katalog článků a kreseb MUDr. Zdeňka Hazlbauera z let 1982–1997. Praha. Rukopis.

[18] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století, PA LIX, 543–578.

[19] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA LX, 228–265.

[20] STEPHAN, H.-G., 1999/2000: Zdeněk Hazlbauer. Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle – Die Schönheit der mittelalterlichen Kachelöfen. Reflexion religiöser Ideen im böhmischen Kunstgewerbe (Praha 1998), Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Jahrgang 27/28, 275–278.

[21] ŠREJBEROVÁ, J., ed., 2017: Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech. Most.

[22] ŽÁČEK, P., 2006: Služba zvláštního určení – nejtajnější úsek čs. rozvědného aparátu v letech 1963–1969, Pamäť národa, č. 3, 20–25. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/clanky/sluzba-zvlastniho-urceni.pdf .

[23] ŽÁČEK, P., 2009: Sovětská pomoc při organizaci Služby zvláštního určení. In: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989. II. Sborník k mezinárodní konferenci, 133–144. Praha. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/sborniky/aktivity-nkvd/zacek-pavel.pdf; https://www.ibadatelna.cz/cs/slovnik/zdenek-hazlbauer.

[24] ŽEGKLITZ, J.–HAZLBAUER, Z.–CHOTĚBOR, P., 1992: Pokus o rekonstrukci kachlových kamen ze zaniklé renesanční sklárny v Broumech, AR XLIV, 94–108.