Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol : co ukázalo uzavření škol?

Název: Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol : co ukázalo uzavření škol?
Variantní název:
  • Concerns of parents of elementary school students : what did the school closure show?
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2021, roč. 26, č. 1, s. 9-38
Rozsah
9-38
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků na 1. stupni základních škol, v kterém se vyjadřovali k průběhu vzdělávání v období uzavření škol v důsledku pandemie Covid-19 na jaře 2020. Dotazník mapoval vybavení rodin, časové možnosti i kompetence rodičů, průběh výuky, rodičovské praktiky při pomoci s učením a komunikace se školou. Analýza se zaměřila na otázku, zda rodiče hodnotili vzdělávání doma jako zvládnuté a zda pociťovali obavy o další školní výsledky svého dítěte. Hodnocení přitom chápeme jako relační vztah mezi technickými, výchovně-vztahovými a kompetenčními podmínkami v rodinách na jedné straně a požadavky ze strany škol na straně druhé. Analýza ukázala, že dvě třetiny rodičů hodnotily vzdělávání doma kladně. Téměř třetina rodičů ale uvedla negativní hodnocení, které souviselo zejména s obavami o školní úspěšnost dítěte a s pocitem znejistění vyplývajícím z komunikace se školou. Jednalo se zejména o rodiče s nižším vzděláním, kteří častěji docházeli do zaměstnání, měli nedostatek technického vybavení a vnímali slabší kompetence pomáhat dítěti s učením.
The article presents the results of a questionnaire survey of parents of elementary school pupils in which they commented on the course of education during school closures in spring 2020 due to the Covid-19 pandemic. The questionnaire mapped family facilities, parental time and competencies, and parenting Covid practices in helping with learning and communicating with the school. The analysis focused on the question of whether the parents assessed the home education as managed and whether they felt concerned about their child's further school results. At the same time, we understand the parents' evaluations as the result of the interaction between technical, educational-relational, and competence conditions in families on the one hand and requirements on the part of schools on the other. The analysis showed that most parents rated home education positively. However, almost a third of the parents gave a negative evaluation, which was mainly related to concerns about the child's school success and feelings of uncertainty resulting from communication with the school. These were mainly parents with lower education, who had less time, technical equipment, and competence to help the child with learning.
Reference
[1] Bonal, X., & Gonzáles, S. (2020). The impact of lockdown on the learning gap: Family and school divisions in times of crisis. International Review of Education, 66, 635–655. https://doi.org/10.1007/s11159-020-09860-z

[2] Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1970). La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement. Éditions de Minuit.

[3] Brom, C., Švaříček, R., & Týmová, R. (2020, 14. dubna). Rodiče v roli pedagogů. Předběžné výsledky dotazníkového šetření Vzdělávání doma. Národní registr výzkumů o dětech a mládeži. http://www.vyzkum-mladez.cz/cs/registr/vyzkumy/991-rodice-v-roli-pedagogu-predbezne-vysledky

[4] Buerkle, K., Whitehouse, E. M., & Christenson, S. L. (2009). Partnering with families for educational success. In T. B. Gutkin & C. R. Reynolds (Eds.), The handbook of school psychology (4th Ed.). Wiley.

[5] Buchanan, K., & Buchanan, T. (2017). Relationships with families: Have educators overlooked a critical piece of the puzzle?. Improving Schools, 20(3), 236–246. https://doi.org/10.1177/1365480216674622

[6] ČŠI. (2013). Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu. Překonávání školního neúspěchu v České republice. https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/Prekonavani-skolniho-neuspechu-v-CR

[7] ČŠI. (2020, 14. dubna). Vybraná z jištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrana-zjisteni-Ceske-skolni-inspekce-k-distancnimu-vzdelavani

[8] Daily Express. (2020, 1. září). School return: Parents fear children will not fit in after months away from classrooms. https://www.express.co.uk/news/uk/1329874/School-return-Parents-fear-children-months-away-classrooms

[9] Deslandes, R., & Bertrand, R. (2004). Motivation des parents à participer au suivi scolaire de leur enfant au primaire. Revue des sciences de l'éducation, 30(2), 411–433. https://doi.org/10.7202/012675

[10] Epstein, J. L. (2001). School, family and community partnerships. Preparing educators and improving schools. Westview Press.

[11] Federičová, M., & Münich, D. (2017). The impact of high-stakes school admission exams on study achievements: Quasi-experimental evidence from Slovakia. Journal of Population Economics, 30, 1069–1092. https://doi.org/10.1007/s00148-017-0643-2

[12] García, E., & Weiss, E. (2017, 27. září). Educational inequalities at the school starting gate. Economic Policy Institute. https://www.epi.org/publication/education-inequalities-at-the-school-starting-gate/

[13] Gorčíková, M., & Šafr, J. (2016). Interakce dětí s rodiči a vývoj rané čtenářské gramotnosti na počátku školní docházky. Československá psychologie, 60, 86–95.

[14] Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.

[15] Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? Review of Educational Research, 67(1), 3–42. https://doi.org/10.3102/00346543067001003

[16] Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., & Closson, K. E. (2005). Why do parents become involved? Research findings and implications. Elementary School Journal, 106(2), 105–130. https://doi.org/10.1086/499194

[17] Charlot, B., Bautier, E., & Rochex, J. Y. (1992). École et savoir dans les banlieues … et ailleurs. Armand Colin.

[18] Christenson, S. L., & Buerkle, K. (1999). Families as educational partners for children school success: Suggestions for school psychologists. In T. B. Gutkin & C. R. Reynolds (Eds.), The handbook of school psychology (3rd Ed.). Wiley.

[19] Katrňák, T., & Simonová, N. (2011). Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009. Czech Sociological Review, 47(2), 207–243.

[20] Kellaghan, T., Sloane, K., Alvarez, B., & Bloom, B. S. (1993). The home environment and school learning: Promoting parental involvement in the education of children. Jossey-Bass.

[21] Lareau, A., & Weininger, E. B. (2003). Cultural capital in educational research: A critical assessment. Theory and Society, 32(5–6), 567–606. https://doi.org/10.1023/B:RYSO.0000004951.04408.b0

[22] Lareau, A. (2011). Unequal childhoods: Race, class, and family life. With an update a decade later. University of California Press.

[23] Leithwood, K., & Patrician, P. (2015). Changing the educational culture of the home to increase student success at school. Societies, 5(3), 664–685. https://doi.org/10.3390/soc5030664

[24] Matějů, P., & Straková, J. (2006). Nerovné šance na vzdělání. Academia.

[25] Prokop, D., Hrubá, L., & Kunc, M. (2020, 6. dubna). Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání. Report z longitudinálního výzkumu Život během pandemie. https://drive.google.com/file/d/1xiYSzGcptexPnACF3CiEVqMl3bfZwssm/view

[26] Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae, 7(3), 73−85.

[27] Štech, S. (2004). Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 54(4), 374–388.

[28] Štech, S., & Viktorová, I. (2001). Rodičovské pohledy na školu a vztah dětí k ní. In Pražská skupina školní etnografie (Eds.), Co se v mládí naučíš… (s. 144–164). Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.

[29] Švaříček, R., Straková, J., Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., & Lukavský, J. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica, 25(3), 9–41. https://doi.org/10.5817/SP2020-3-1

[30] The Education Trust. (2020). Parents overwhelmingly concerned their children are falling behind during school closures. https://edtrust.org/parents-overwhelmingly-concerned-their-children-arefalling-behind-during-school-closures/

[31] Watkins, Ch. S., & Howard, M. O. (2015). Educational success among elementary school children from low socioeconomic status families: A systematic review of research assessing parenting factors. Journal of Children and Poverty, 21(1), 17–46. https://doi.org/10.1080/10796126.2015.1031728