Pravěké osídlení Šatova (okr. Znojmo)

Název: Pravěké osídlení Šatova (okr. Znojmo)
Variantní název:
  • Prehistoric occupation of Šatov (Znojmo District)
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 1, s. 121-140
Rozsah
121-140
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná práce představuje krátký exkurz do pravěkého osídlení obce Šatova, který shrnuje doposud známé archeologické nálezy od paleolitu po starší dobu železnou. První pozůstatky prehistorického osídlení byly v Šatově odkrývány již na konci 19. století během těžby cihlářské hlíny. Nejpočetnější pravěké památky tvoří nálezy ze starší doby bronzové. Na šatovském katastru evidujeme hned několik poloh s doklady únětické kultury.
The article provides a short insight into prehistoric settlement in the area of Šatov village. It summarizes the hitherto known archaeological finds from the Palaeolithic until the Early Iron Age. The first relics of prehistoric occupation were already uncovered at Šatov at the end of the 19th century during extraction of brick clay. Prehistoric relics most frequently date back to the Early Bronze Age. In the cadastral district of Šatov we identify several sites with evidence of the Únětice Culture.
Reference
[1] Bátora, J. – Tóth, P. – Rassmann, K. 2015: Centrálne sídlisko zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch. In: Bátora, J. – Tóth, P. (eds.): Keď bronz vystriedal meď. Nitra – Bratislava, 123–138.

[2] Bayer, J. 1925: Die ältere Steinzeit in den Sudetenländern, Sudeta I, 21–120.

[3] Böhm, J. 1933: Šatov /Znojmo/. Nálezová zpráva uložená v archivu AÚ AV ČR Praha, č.j. 1614/33.

[4] Březinová, G. – Pažinová, N. 2011: Neolitická osada Hurbanovo-Bohatá, Archeologica Slovaca Monographie XIII. Nitra.

[5] Droberjar, E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha.

[6] Ebert, M. (Hrsg.) 1925: Reallexikon der Vorgeschichte, Band II. Berlin.

[7] Fojtík, P. – Parma, D. 2018: Doba bronzová. In: Geislerová, K. – Parma, D. a kol.: Výzkumy – Ausgrabungen 2011–2016. Brno, 53–68.

[8] Furmánek, V. 1973: Bronzová industrie středodunajské mohylové kultury na Moravě, Slovenská archeológia XXI, 25–145.

[9] Geislerová, K. – Parma, D. a kol. 2018: Výzkumy – Ausgrabungen 2011–2016. Brno.

[10] Hrubý, V. 1950: Středodunajské lidstvo mohylové a jeho kultura na Moravě I–III. Rukopis disertační práce. Brno.

[11] Kaňáková-Hladíková, L. 2011: Posteneolitická štípaná industrie na Moravě I-II. Rukopis disertační práce. Brno.

[12] Kopacz, J. – Šebela, L. 2006: Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Moravach na podstawie materiałów. Kraków – Brno.

[13] Kovárník, J. 1984: Terénní archeologický průzkum na jižní a jihozápadní Moravě, Přehled výzkumů 1982, 94–100.

[14] Kovárník, J. 1999a: Výsledky letecké archeologie na Moravě v r. 1995, Přehled výzkumů 39 (1995–1996), 505–516.

[15] Kovárník, J. 1999b: Poznámka k protoúnětické kultuře na Znojemsku, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M 4, 187–205.

[16] Kovárník, J. 2007: Trojité opevnění předklasické fáze lidu únětické kultury u Hrušovan n/J, okr. Znojmo, Pravěk NŘ 15, 207–232.

[17] Kovárník, J. 2015: Opevňovací příkop ze starší doby bronzové u Šatova, okr. Znojmo. Další případy obloukovitých příkopů zjištěných leteckým výzkumem. In: Bátora, J. – Tóth, P. (eds.): Keď bronz vystriedal meď. Nitra – Bratislava, 103–122.

[18] Král, J. 1954: Šatov /okr. Znojmo/. Nálezová zpráva uložená v archivu AÚ AV ČR Brno, č.j. 1251/54.

[19] Ondráček, J. 1967a: Moravská protoúnětická kultura, Slovenská archeológia XV/2, 389–446.

[20] Ondráček, J. 1967b: Šatov (okr. Znojmo). Nálezová zpráva uložená v archivu AÚ AV ČR Brno, č.j. 260/67.

[21] Palliardi, J. 1894: Präehisorischen Forschungen im Jahre 1893, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien XXIV, 32–33.

[22] Palliardi, J. 1895: Thätigkeit im Jahre 1894, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien XXV, 56–57.

[23] Palliardi, J. nedatováno: Inventáře sbírky. Nepublikovaný rukopis uložený v archivu Archeologického ústavu MZM v Brně.

[24] Pavelková, T. 2021: Geologie a geomorfologie Šatova. Nepublikovaný rukopis uložený v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Znojmo.

[25] Piscová, K. 2020: Po stopách šatovské továrny na keramické zboží: historie výroby a proměny výrobního sortimentu. Nepublikovaný rukopis bakalářské práce FF MU. Brno.

[26] Podborský, V. – Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojemska. Brno.

[27] Spöttl, I. 1890: Resultate der Ausgraben für die Anthropologische Gesellschaft in Niederösterreich und in Mähren im Jahre 1899, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien XX, 59–100.

[28] Stuchlík, S. 1972: Moravská únětická sídliště. Nepublikovaný rukopis disertační práce. Brno.

[29] Stuchlík, S. 1979: K poznání vzniku a staršího vývoje lidu středodunajské mohylové kultury na jižní Moravě I-III. Nepublikovaný rukopis kandidátské disertace. Brno.

[30] Stuchlík, S. 1988: Bronzové sekeromlaty na Moravě, Památky archeologické LXXIX/2, 269–328.

[31] Stuchlík, S. 1993: Únětická kultura. In: Podborský V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno, 238–257.

[32] Stuchlík, S. 2020: Přehled bádání o mohylové kultuře na Moravě v 19. a 20. století, Acta musei moraviae, Sci. soc. CV-2, 181–230.

[33] Stuchlíková, J. 1984: Problematika vzniku a vývoje věteřovské skupiny na Moravě I–III. Nepublikovaný rukopis kandidátské disertační práce. Brno.

[34] Šmíd, M. 2017: Nálevkovité poháry na Moravě. Pravěk – Supplementum 33. Brno.

[35] Štaffová, M. 1969: Šatov – hliník. Rukopis zprávy uložený v MZA Brno, SOkA Znojmo, Fond Jihomoravské muzeum Znojmo, inv. č. 860/karton 13/fol. 134–136.

[36] Tejral, J. 1982: Morava na sklonku antiky. Praha.

[37] Tihelka, K. 1952: Sídliště věteřovského typu na Moravě, Časopis moravského muzea Brno XXXVII, 313–334.

[38] Tihelka, K. 1962a: Moravský věteřovský typ. II. část (materiál). Študijné zvesti 8. Nitra.

[39] Tihelka, K. 1962b: Šatov (okr. Znojmo). In: Vildomec, V.: Záchranný archeologický průzkum na sídlišti lidu mladšího období keramiky únětické v Šatově. Nálezová zpráva uložená v archivu AÚ AV ČR Brno, č.j. 18/67.

[40] Vildomec, F. 1931: Soupis praehistorických nálezů ze Znojemska, Od Horácka k Podyjí VIII, 3–11.

[41] Vildomec, V. 1961: Hlášení o porušování archeologických objektů v hliníku keramického závodu v Šatově. Rukopis uložený v MZA Brno, SOkA Znojmo, Fond Jihomoravské muzeum Znojmo, karton 13, inv. č. 860, fol. 130, 131.

[42] Vildomec, V. 1962: Záchranný archeologický průzkum na sídlišti lidu mladšího období keramiky únětické v Šatově. Nálezová zpráva uložená v archivu AÚ AV ČR Brno, č.j. 18/67.

[43] Vostrovská, I. 2018: Těšetice-Kyjovice – komunitní areál prvních zemědělců. Nepublikovaný rukopis disertační práce uložený na FF MU. Brno.

[44] Wieder, L. 1925: Markt Schattau. Beiträge zur Heimatkunde. Znaim.

[45] Zápotocký, M. 1957: K problému počátků kultury nálevkovitých pohárů, Archeologické rozhledy IX, 206–208, 217–235.