Výzkum názoru editorů českých biomedicínských časopisů na pravidla citování : pilotní studie

Název: Výzkum názoru editorů českých biomedicínských časopisů na pravidla citování : pilotní studie
Variantní název:
  • The view of Czech biomedical journals editors on the citation rules : a pilot study
Zdrojový dokument: ProInflow. 2021, roč. 13, č. 2, s. [25]-49
Rozsah
[25]-49
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Víc jak 40 let se diskutuje otázka příčiny existence více citačních stylů. Cílem této pilotní studie bylo provést výzkum mezi českými biomedicínskými časopisy a jejich editory, jaké citační styly používají a jak důležité jsou pro ně údaje v citacích včetně jejich podoby a citačních metod. Design/metodologie/přístup – Na webech 185 českých biomedicínských časopisů byly vyhledány citační pokyny a expertní analýzou identifikovány používané citační styly a podle vzorů bibliografických citací požadované citační údaje. Formou dotazníkového šetření bylo osloveno 185 editorů českých biomedicínských časopisů za účelem zjištění, proč používají jiný citační styl než AMA, Vancouver/NLM a Uniform requirements a jak jsou důležité údaje v bibliografických citacích článku, knihy/kapitoly v knize a webové stránky a kterou preferují citační metodu. Výsledky – Ze 185 periodik styly AMA, NLM/Vancouver nebo Uniform requirements používá 16 časopisů a 34 v nějak modifikované úpravě. Ze 185 oslovených editorů 37 zodpovědělo první část dotazníku k údajům v citacích a 31 k citačním metodám. Podle nich je důležité vždy uvést autory, název článku/kapitoly, název časopisu/knihy a rok vydání. Ostatní údaje v citacích čtvrtina a více respondentů nepovažuje za důležité. Z citačních metod editoři preferují citation-seqence. Při srovnání názoru editorů a vzorů citací v jimi zastupovaných časopisech se ukázalo, že ani v jednom časopise požadované údaje neodpovídají názoru editora. Originalita/hodnota – Zatímco podle dosud publikovaných názorů jsou příčinou užívání více stylů místo standardizovaného rozdílné potřeby autorů a vydavatelů, tento pilotní výzkum odhalil možnost příčiny i v samotných standardizovaných stylech nedostatečně reflektujících reálnou praxi ve vědeckém publikování.
Purpose – The cause of the existence of various citation styles has been discussed for more than 40 years. This pilot study aimed to examine Czech biomedical journals and their editors to find what citation style is recommended and editors' bibliographic references and citation methods preferences. Design/Methodology/Approach – The research sample consisted of 185 Czech biomedical journals. Expert analysis was applied to identify citation styles used by the journals and a structure of bibliographic references. Then 185 editors were asked to fill a survey on reasons for using different citation styles than AMA, Vancouver/NLM or Uniform requirements and how important data is in bibliographic references of articles, books/chapters in books and websites. They were also asked for their citation method preferences. Results – From the 185 periodicals, AMA, NLM/Vancouver or Uniform requirements are used by 16 journals and in some modified form by 34 journals. From the 185 editors, 37 replied to the first part of the questionnaire on citation data and 31 on citation methods. According to them, authors, the title of the article/chapter, the title of the journal/book and the year of publication are the most important data in bibliographic references. However, a quarter or more respondents do not consider other data in references to be important and editors prefer citation-sequence as a citation method. Comparing the editors' opinion and the examples of references in their journals showed that none of the journals' reference data comply with the editor's opinion. Originality/Value – Formerly published studies declared a different need of authors and publishers as the main reason for using various citation styles instead of the standardized one. This pilot study brings a new view on Czech biomedical journal customs concerning references and suggests drawing attention to the fact that standardized styles may insufficiently reflect real practice in scientific publishing.
Reference
[1] Adams, J., Khan, H. T. A., & Raeside, R. (2014). Research Methods for Business and Social Science Students (Vol. 2). Sage Publications Pvt. Ltd; eBook Collection (EBSCOhost). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=784882&site=ehost-live

[2] American Psychological Association. (2019). Publication manual of the American psychological association (7th ed.). American Psychological Association.

[3] Barclay, W. R., Crawford, S., Huth, E. J., Lock, S., Mayo, R. W., Meiss, H. R., Munro, I., Porcher, F., Relman, A. S., Shephard, D. A. E., & Southgate, T. (1979). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. International Steering Committee of Medical Editors. British Medical Journal, 1(6162), 532–535. https://doi.org/10.1136/bmj.1.6162.532 | DOI 10.1136/bmj.1.6162.532

[4] Barclay, W. R., Crawford, S., Huth, E. J., Lock, S., Meiss, H. R., Munro, I., Porcher, F., Relman, A. S., Shepard, D., Southgate, T., & Murray, J. F. (1978). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. International Steering Committee of Medical Editors. British Medical Journal, 1(6123), 1334–1336. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1604723/pdf/brmedj00126-0038.pdf | DOI 10.1136/bmj.1.6123.1334

[5] Basefsky, S. M. (1982). Citation training: Why and how. Reference Services Review, 10(4), 89–91. Scopus. https://doi.org/10.1108/eb048780 | DOI 10.1108/eb048780

[6] Christiansen, S. L., Iverson, C., Flanagin, A., Livingston, E. H., Fischer, L., Manno, C., Gregoline, B., Frey, T., Fontanarosa, P. B., & Young, R. K. (Eds.). (2020). AMA manual of style: A guide for authors and editors (11th ed.). Oxford University Press.

[7] Cronin, B. (1982). Norms and functions in citation: The view of journal editors and referees in psychology. Social Science Information Studies, 2(2), 65–77. https://doi.org/10.1016/0143-6236(82)90001-1 | DOI 10.1016/0143-6236(82)90001-1

[8] Freimer, G. R., & Perry, M. M. (1986). Student problems with documentation. Journal of Academic Librarianship, 11(6), 350.

[9] Friedberg, E. C. (2005). Call for a cull of pointlessly different reference styles. Nature, 437(7063), 1232–1232. https://doi.org/10.1038/4371232a | DOI 10.1038/4371232a

[10] Garfield, E. (1977). Uniformity of editorial policy on titles in citations will aid referees, librarians, and authors. In Essays of an Information Scientist, Vol. 2 (pp. 229–230). ISI Press. http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v3p440y1977-78.pdf

[11] Garfield, E. (1980). Style in cited references. In Essays of an Information Scientist, Vol. 3 (pp. 440–447). ISI Press. http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v3p440y1977-78.pdf

[12] Guraya, S. Y. (2014). Accuracy of references in scholarly journals: An analysis of 450 references in ten biomedical journals. European Science Editing, 40(4), 88–90.

[13] Harlem, O., Huth, E. J., Lock, S., Munro, I., Relman, A. S., Riis, P., Robinson, R., Sherrington, A., Southgate, T., & Vartiovaara, I. (1982). Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. International Committee of Medical Journal Editors. British Medical Journal, 284(6331), 1766–1770. https://doi.org/10.1136/bmj.284.6331.1766 | DOI 10.1136/bmj.284.6331.1766

[14] ICMJE. (2019). Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. International Committee of Medical Journal Editors. http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

[15] ICMJE. (c2021). History of the Recommendations. International Committee of Medical Journal Editors. American College of Physicians. http://www.icmje.org/recommendations/archives/

[16] Kojima, T., & Barron, J. P. (2010). Changes in the ethos of medical publications as reflected in progressive alterations in the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (1979–2008). Chest, 137(6), 1479–1482. https://doi.org/10.1378/chest.09-3024 | DOI 10.1378/chest.09-3024

[17] Kratochvíl, J. (2014). Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. IT lib, 18(4), 62-66. https://itlib.cvtisr.sk/clanky/prinosy-standardizace-citacnich-pokynu-pro-ceske-lekarskecasopisy/

[18] Leslie, D. M., & Hamilton, M. J. (2003). Multitude of reference styles delays publication. Nature, 424(6945), 127–128. https://doi.org/10.1038/424127c | DOI 10.1038/424127c

[19] Lok, C. K. W., Chan, M. T. V., & Martinson, I. M. (2001). Risk factors for citation errors in peerreviewed nursing journals. Journal of Advanced Nursing, 34(2), 223–229. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01748.x | DOI 10.1046/j.1365-2648.2001.01748.x

[20] Mansfield, J. W. (1984). Why not a uniform citation system?. Journal of Academic Librarianship, 10(4), 220.

[21] Masaryk University. (c2019). Resources indexed in EDS. Portal of Electronic Information Resources. https://ezdroje.muni.cz/prehled/index.php?lang=en&type=discovery

[22] Montenegro, T. S., Hines, K., Gonzalez, G. A., Fatema, U., Partyka, P. P., Thalheimer, S., & Harrop, J. (2021). How accurate is the neurosurgery literature? A review of references. Acta Neurochirurgica, 163(1), 13–18. https://doi.org/10.1007/s00701-020-04576-3 | DOI 10.1007/s00701-020-04576-3

[23] Oermann, M. H., Cummings, S. L., & Wilmes, N. A. (2001). Accuracy of references in four pediatric nursing journals. Journal of Pediatric Nursing, 16(4), 263–268. https://doi.org/10.1053/jpdn.2001.25537 | DOI 10.1053/jpdn.2001.25537

[24] Onwuegbuzie, A. J., Hwang, E., Frels, R. K., & Slate, J. R. (2011). Editorial: evidence-based guidelines for avoiding reference list errors in manuscripts submitted to journals for review for publication. Research in the Schools, 18(2), i–xli. ProQuest Central. https://search.proquest.com/scholarly-journals/editorial-evidence-based-guidelinesavoiding/docview/1284539884/se-2?accountid=16531

[25] Patrias, K., & Wendling, D. (2007). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd ed.). National Library of Medicine (US). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/citmed/pdf/

[26] Terbille, C. (1990). Students and rules of style for reference citations. Libri, 40(3), 242–254. https://doi.org/10.1515/libr.1990.40.3.242 | DOI 10.1515/libr.1990.40.3.242

[27] Tolmie, A., Muijs, D., & McAteer, E. (2011). Quantitative Methods In Educational And Social Research Using Spss. Open University Press; eBook Collection (EBSCOhost). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=524864&site=ehost-live