Archeologický výskum na Plaveckom hrade v rokoch 2018 a 2020

Název: Archeologický výskum na Plaveckom hrade v rokoch 2018 a 2020
Variantní název:
  • Archaeological research into the Plavecký hrad castle in 2018 and 2020
  • Archäologische Grabungen auf der Burg Blasenstein in den Jahren 2018 und 2020
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 65-81
Rozsah
65-81
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok prináša prvé informácie o druhej a tretej sezóne archeologického výskumu Plaveckého hradu v rokoch 2018 a 2020. Sondy 1C/2018 a 1D/2018 boli situované v priestore vstupnej mostovej konštrukcie do horného hradu, kde doteraz stáli relikty dvoch mostových pilierov. Počas výskumu sa podarilo identifikovať ďalšie štyri mostové piliere. Táto konštrukcia vznikla v druhej polovici 16. storočia a postupne bola prestavovaná v 17. storočí. Sondy 2/2018 a 4/2018 sme vytýčili v suterénnych priestoroch severného paláca, ktorý vznikol v 15. storočí a bol prestavovaný v 16. a 17. storočí. V sonde 2 sme identifikovali vstupnú zárubňu a prah vstupu do pivnice. Sonda 5/2018 sa nachádzala v bránovej veži pri západnej hradbe horného hradu. Sonda 6/2020 bola situovaná v deštrukčnom kuželi južne od parkánového múru. Deštrukčný kužeľ vznikol v priebehu 19. a 20. storočia, keď už bol hrad neobývaný. Príspevok podáva základné informácie o skúmaných archeologických situáciách a prezentuje prvé výsledky výskumu materiálnej kultúry vyšších spoločenských vrstiev v období novoveku (druhá polovica 16. až polovica 18. storočia), keď hrad vlastnili rody Balašovcov, Bakičovcov, Fuggerovcov a Pálffyovcov.
This article presents the first information about the second and third season of archaeological research into the Plavecký hrad castle conducted in 2018 and 2020. Probes 1C/2018 and 1D/2018 were located in the area of the entrance bridge structure leading to the upper castle where the remains of two bridge pillars once stood. During the course of the investigation, further four bridge pillars were identified. The structure originated in the second half of the 16th century and was rebuilt in the 17th century. Probes 2/2018 and 4/2018 were dug in the cellar area of the north palace which comes from the 15th century and was rebuilt in the 16th and 17th centuries. In probe 2 we identified the entrance frame and the threshold of the entrance to the cellar. Probe 5/2018 was located in the gate tower by the western wall of the upper castle. Probe 6/2020 was dug in the destruction cone south of the outer bailey wall. The destruction cone was created in the 19th and 20th centuries when the castle was no longer inhabited. The paper gives basic information about the investigated archaeological contexts and presents the first results of research into the material culture of the upper strata in the modern age (between the second half of the 16th century and the mid-18th century) when the castle was owned by the Balaš, Bakič, Fugger and Pálffy families.
Note
Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA 2/0083/21 Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb v neskorostredovekých a novovekých komunitách.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprogramms VEGA 2/0083/21 Aufgabe der Sachkultur bei der Formung ökonomischer und sozialer Beziehungen in spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Gemeinschaften.
Reference
[1] BAXA, P., 1982: K vývoju podkúvania na Slovensku v 16.–17. storočí – Zur Entwicklung der Hufbeschläge in der Slowakei im 16. 17. Jahrhundert, AH 7, 495–498.

[2] BIELICH, M.–BIELICHOVÁ, Z.–ŠIMKOVIC, M., 2018: Prvá sezóna archeologického výskumu na Plaveckom hrade v Malých Karpatoch, ZbSNM CXII, Archeológia 28, 243–255.

[3] BRYCH, V., 2012: "Arma diaboli". O kuši a střelcích. Praha.

[4] CYMBALAK, T., 2006: Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich, Archaeologica Pragensia 18, 263–282.

[5] DIVELEKOVÁ, D., 2003: Nálezy kachlíc z hradu Devín. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave.

[6] DUŠEKOVÁ, S., 1980: Cintorín z 15.–17. stor. v Smoleniciach, Slovenský národopis 28, 433–453.

[7] EGAN, G.–PRITCHARD, F., 2002: Dress accessories 1150–1450. Medieval Finds from Excavations in London 3. London.

[8] FINGERLIN, I., 1971: Gürtel des hohen und späten Mittelalters. Kunstwissenschaftliche Studien 46. München.

[9] HEINDEL, I., 1990: Riemen- und Gürtelteile im westslawischen Siedlungsgebiet. Berlin.

[10] HOŠŠO, J., 1989: Výsledky historicko-archeologického výskumu mestského hradu v Kremnici, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Historica XXXIX–XL, 249–294.

[11] HUNKA, J.–SAMUEL, M.–BIELICH, M., 2005: Nové nálezy z hradu Ostrý Kameň. In: Trnava a počiatky stredovekých miest. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8, 51–57. Trnava.

[12] KÉRIOVÁ, J., 2020: Pamiatková obnova Plaveckého hradu, Monument revue 9, č. 1, 40–47.

[13] KRÁLIKOVÁ, M., 2007: Pohřební ritus 16.–18. století na území střední Evropy. Brno.

[14] MATEJKA, M., 2009: Biely Kameň. In: Spoznajme problémy zrúcanín 2008, 9. Lietava.

[15] MÉRAI, D., 2010: The True and Exact Dresses and Fashion. Archaeological Clothing Remains and their Social Contexts in Sixteenth- and Seventeenth-Century Hungary. BAR International Series 2078. Oxford. https://doi.org/10.30861/9781407305554

[16] MOLOTA, T.–KVIETOK, M.–TOMÁŠIK, R., 2020: Výskumná správa z archeologického výskumu hradu Korlátko č. 23/2020, ulož. v Archíve KPÚ v Trnave.

[17] PLAČEK, M., 1993: Plavecký hrad, Pamiatky a múzea, č. 2, 5–8.

[18] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[19] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 3. časť, Historica Carpatica XII, 211–276.

[20] ŠIMKOVIC, M., 1997: Výsledky archeologického výskumu hradu Branč. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave.

[21] ŠIMKOVIC, M., 2009: Plavecký hrad. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Slovenský skauting. Bratislava.

[22] ŠIMKOVIC, M., 2018: Výskumná správa zo stavebno-historického výskumu Plaveckého hradu v roku 2018, ulož. v Archíve KPÚ v Bratislave.

[23] WHITEHEAD, R., 2003: Buckles (1250–1800). Witham.

[24] ZŮBEK, A., 2002: Středověké přezky v brněnských nálezech, SPFFBU 51, M7, 123–153.