Archeozoologický výskum zrúcaniny hradu Čeklís v Bernolákove

Název: Archeozoologický výskum zrúcaniny hradu Čeklís v Bernolákove
Variantní název:
  • Archaeozoological research into the ruins of the Čeklís castle in Bernolákovo
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 127-150
Rozsah
127-150
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Archeozoologický výskum v rámci stredoveku je aj v súčasnosti na Slovensku stále skôr okrajový. Doposiaľ získané údaje naznačujú význam hovädzieho dobytka, ale taktiež nemalý význam svine domácej a malých prežúvavcov. Analýza pomerne veľkého súboru osteologických zvyškov zo zrúcaniny hradu Čeklís v obci Bernolákovo priniesla podobné výsledky. Zastúpenie jednotlivých taxónov potvrdilo vedúcu úlohu hovädzieho dobytka v rámci mäsitej časti stravy obyvateľov hradu. Nemalý význam mala tiež konzumácia bravčového, ale aj jahňacieho či baranieho mäsa. Nezanedbateľné bolo tiež zastúpenie zveriny či rôznych druhov vtákov. Osteologické pozostatky obojživelníkov a rýb boli zriedkavé, zrejme kvôli spôsobu ich získavania. Naproti tomu bola pomerne častá malakofauna. Vysoká fragmentárnosť a časté intencionálne stopy poukazujú na kuchynský pôvod osteologického súboru.
Archaeozoological research regarding the Middle Ages is still marginal in Slovakia. The data obtained so far indicate the importance of cattle, but also the high importance of domestic pigs and small ruminants. The analysis of a relatively large series of osteological remains from the ruins of the Čeklís castle in the village of Bernolákovo yielded similar results. The representation of the individual taxa confirmed the leading role of cattle in the meat part of the diet of the castle inhabitants. The consumption of pork, but also lamb and mutton was also of great importance. The proportion of wild animals and various species of birds was significant as well. The bone remains of amphibians and fish were rare, probably due to the way they were obtained. In contrast, malacofauna was relatively frequent. A high degree of fragmentation and frequent intentional traces indicate the culinary origin of the osteological series.
Note
Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre výskum a vývoj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (projekt APVV-16-0121: Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku), Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (projekt VEGA 1/0164/19: Biostratigrafia terestrických sedimentov z obdobia kenozoika na slovenskom území Západných Karpát) a grantovému systému Ministerstva kultúry SR – Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu (Výskum, dokumentácia a workshop na hrade Čeklís 2018) a Univerzity Komenského v Bratislave (grant UK/3/2021).
Reference
[1] ADAMS, B. J.–CRABTREE, P. J., 2008: Comparative Skeletal Anatomy. A Photographic Atlas for Medical Examiners, Coroners, Forensic Anthropologists, and Archaeologists. Totowa.

[2] BARTOSIEWICZ, L. et al., 1997: Bartosiewicz, L.–Van Neer, W.–Lentacker, A.–Fabiš, M., Draught Cattle: Their Osteological Identification and History, Annalen Zoölogische Wetenschappen 281, 147.

[3] BARTOSIEWICZ, L.–GÁL, E., 2013: Shuffling Nags, Lame Ducks: The Archaeology of Animal Disease. Oxford. https://doi.org/10.2307/j.ctvh1djdq

[4] BIELICH, M., 2015: Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2012–2013: piata a šiesta výskumná sezóna – Die archäologische Grabung auf der Burg Lietava in den Jahren 2012–2013: fünfte und sechste Grabungssaison, AH 40, 115–129. https://doi.org/10.5817/AH2015-1-7

[5] BIELICH, M.–BIELICHOVÁ, Z.–ŠIMKOVIC, M., 2018: Prvá sezóna archeologického výskumu na Plaveckom hrade v Malých Karpatoch, ZbSNM CXII, Archeológia 28, 2018, 243–255.

[6] BIELICH, M. et al., 2018: Bielich, M.–Čurný, M.–Bielichová, Z.–Tirpák, J., Správa o archeologickom výskume severovýchodného objektu šľachtického sídla v Markušovciach v roku 2006, Východoslovenský pravek 11, 149–170.

[7] BIELICH, M.–ELGYÜTT, J., 2015: Archeologický výskum hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014 – Die archäologischen Grabungen auf Burg Gýmeš in den Jahren 2013–2014, AH 40, 597–611. https://doi.org/10.5817/AH2015-2-13

[8] BIELICHOVÁ, Z.–LABUDA, J., 2017: Nálezy zvieracích kostí z výskumu Glanzenbergu tzv. Starého mesta v Banskej Štiavnici – Animal bone finds from Glanzenberg or "Staré mesto" (old town) in Banská Štiavnica, Zborník Slovenského banského múzea 25, 30–69.

[9] BINFORD, L. R., 1981: Bones: Ancient Men and Modern Myths. Orlando.

[10] DE GROSSI MAZZORIN, J., 2018: Archeozoology. The study of animal remains in archaeology. Roma.

[11] DUCHOŇ, M.–TURCSÁNY, J. et al., 2009: Duchoň, M.–Turcsány, J.–Duchoňová, D.–Gáťa, O.–Kováčová, M.–König, T.–Nemcová, Z.–Nováková, M.–Orosová, M.–Pauditšová, E.–Popeloková, K., Bernolákovo 1209–2009. Dejiny Obce. Bernolákovo.

[12] DVOŘÁK, L.–HLAVÁČ, J. Č., 2013: Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách – The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia, Malacologica Bohemoslovaca 12, 99–104. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-99

[13] FERIANC, O., 1964: Stavovce Slovenska II. Vtáky I. Bratislava.

[14] FERIANCOVÁ MASÁROVÁ, Z.–HANÁK, V., 1965: Stavovce Slovenska IV. Cicavce. Bratislava.

[15] FRANCE, S. L., 2009: Human and Nonhumane Bone Identification. A color atlas. Boca Raton. https://doi.org/10.1201/9781420062878

[16] HALSTEAD, P.–COLLINS, P., 2002: Sorting the Sheep from the Goats: Morphological Distinctions between the Mandibles and Mandibular Teeth of Adult Ovis and Capra, Journal of Archeological Science 29, 545–553. https://doi.org/10.1006/jasc.2001.0777

[17] HARCOURT, R. A., 1974: The dog in prehistoric and early historic Britain, Journal of Archaeological Science 2, no. 1, 151–175. https://doi.org/10.1016/0305-4403(74)90040-5

[18] HILLSON, S., 2005: Teeth. Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511614477

[19] HUDEC, K., 2007: Příroda České republiky – průvodce faunou. Praha.

[20] HUDEC, K.–ŠŤASTNÝ, K., 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/1. Praha.

[21] HUME, R., 2004: Vtáky Európy. Bratislava.

[22] KÖNIG, H. E.–LIEBICH, H. G., 2003: Anatómia domácich cicavcov 1. Bratislava.

[23] KOMÁREK, V., 1979: Anatomia Avium Domesticarum. Diel I. Bratislava.

[24] KOVALIK, P. et al., 2010: Kovalik, P.–Topercer, J.–Karaska, D.–Danko, Š.–Šrank, V., Zoznam vtákov Slovenska k 7. 4. 2010, Tichodroma 22, 97–108.

[25] KRIŠTOFÍK, J.–DANKO, Š., 2012: Cicavce Slovenska. Rozšírenie, bionómia a ochrana. Bratislava.

[26] KYSELÝ, R., 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii, AR LVI, 279–296.

[27] LYMAN, R. L., 1994: Vertebrate Taphonomy. Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9781139878302

[28] MATOLCSI, J., 1981: Mittelalterliche Tierknochen aus dem Dominikanerkloster von Buda. Budapest.

[29] MLÍKOVSKÝ, J.–STÝBLO, P., 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha.

[30] NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M.–PROCHÁZKA, R.–SŮVOVÁ, Z., 2016: Vyhodnocení osteologických pozůstaků z výzkumu parcel domů Dominikánská 11–19 a Kobližná 3 v Brně. K otázce organizace zásobování

[31] měst masem ve vrcholném středověku, PV 57, č. 2, 95–176.

[32] PÁRAL, V.–PYSZKO, M., 2011: Kosti ze středověké kuchyně, Anthropologia integra 2, č. 2, 19–26. https://doi.org/10.5817/AI2011-2-19

[33] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[34] POPESKO, P., 1992: Atlas hospodárskych zvierat. Bratislava.

[35] POPESKO, P., 2009: Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat. I.–III. diel. Bratislava.

[36] POURLIS, A.–CHATZIS, T.–KATSOULOS, P., 2014: Comparison of Two Methods for the Measurement of Medial and Lateral Metapodial Bones in Karagouniko Sheep (Ovis aries, L. 1758) and Hellenic Goat (Capra hircus, L. 1758), Anatomy Research International 2014, 1–5. https://doi.org/10.1155/2014/529686

[37] REITZ, J., E.–WING, S. E., 2008: Zooarcheology. Second Edition. Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841354

[38] REPKA, D.–SATER, P.–ŠIMUNKOVÁ, K., 2017: Archeologické nálezy z Oponického hradu. Rozbor nálezov získaných počas sanácie hradu v rokoch 2001–2014 a archeologického výskumu v rokoch 2015–2016, ŠZ AÚ SAV 62, 181–204.

[39] SCHMID, E., 1972: Atlas of Animal Bones. For Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologist. Amsterdam – London – New York.

[40] SLIVKA, M., 1987: K stredovekým dejinám Bernolákova (Čeklísa) a jeho okolia, ZbSNM LXXXI, História 27, 151–178.

[41] STASZYK, C. et al., 2017: Staszyk, C.–Budras K. D.–Henry, R.–Maierl, J. W., Nomina Anatomica Veterinaria. Sixth Edition. Osteologia et Arthrologia. International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. Hanover – Ghent – Columbia – Rio de Janeiro.

[42] ŠIMUNKOVÁ, K.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2017: Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku. Prípadová štúdia z hradu Dobrá Niva – Der Fleischkonsum in der Neuzeit auf Burgen. Eine Fallstudie von Burg Döbring, AH 42, 511–521. https://doi.org/10.5817/AH2017-2-6

[43] ŠIMUNKOVÁ, K.–BELJAK PAŽINOVÁ, N., 2018: Konzumácia mäsa na hradoch vo vrcholnom stredoveku: prípadová štúdia z hradu Peťuša – Der Fleischkonsum im Hochmittelalter auf Burgen: Eine Fallstudie von Burg Peťuša, AH 43, 369–383. https://doi.org/10.5817/AH2018-2-3

[44] ŠIMUNKOVÁ, K.–PAŽINOVÁ, N. B.–BELJAK, J., 2021: Something new about the castle life. An archaeozoological perspective to castle and economy at the Deserted Castle Pustý hrad/Pusztavár in Zvolen/Zólyom, Archaeologiai Értesítő 146(1), 169–185. https://doi.org/10.1556/0208.2021.00007

[45] ŠVANDA, P., 2013: Príťažlivý aj legendou o vášni a pomste, Slovenské dotyky 17, 12-01, 28–29.

[46] THURZO, M.–BEŇUŠ, R., 2005: Základy tafonómie hominidov a iných stavovcov. Bratislava.

[47] VON DEN DRIESCH, A., 1976: Das Vermessen von Tierknochen aus vor- und Frühgeschichtlichen Siedlungen. München.

[48] VON DEN DRIESCH, A.–BOESSNECK, J., 1974: Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Langenmassen vor- und frühgeschichflicher Tierknochen, Saugetierkundliche Mitteilungen 22, 325–348.

[49] ZEDER, M. A.–PILAAR, S. E., 2010: Assessing the reliability of criteria used to identify mandibles and mandibular teeth in sheep, Ovis, and goats, Capra, Journal of Archeological Science 37, 225–242. https://doi.org/10.1016/j.jas.2009.10.002