Radiouhlíkové datování jako možnost identifikace předklášterního osídlení v Plasích

Název: Radiouhlíkové datování jako možnost identifikace předklášterního osídlení v Plasích
Variantní název:
  • Radiocarbon dating as a possibility for the identification of a pre-monastic settlement in Plasy
  • Radiokarbondatierung als Identifizierungsmöglichkeit der vorklösterlichen Besiedelung in Plasy
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 151-172
Rozsah
151-172
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na příkladu výsledků záchranného archeologického výzkumu realizovaného v letech 2014–2017 u kostela sv. Václava v Plasích se studie se snaží přiblížit, jaké jsou možnosti datování zkoumaného pohřebiště v případě, kdy takřka absolutně absentují písemné prameny a chronologicky citlivé artefakty jsou využitelné poměrně marginálně. Jedinou možností pro chronologické zařazení tak bylo radiouhlíkové datování, které mělo prokázat, zda odkryté pohřebiště mohlo souviset s předklášterním osídlením této lokality zmíněným v zakládací listině plaského kláštera.
Employing the results of rescue archaeological research conducted in 2014–2017 at the Church of St. Wenceslas in Plasy as an example, this study discusses the possibilities of dating a burial site in the almost complete absence of written sources and when the use of chronologically sensitive artefacts is relatively marginal. The only possibility for chronological classification was radiocarbon dating which was to prove whether the uncovered burial site could be related to a pre-monastic settlement of the site, mentioned in the foundation charter of the Plasy monastery.
Note
Tato studie je výstupem Interního grantového projektu Západočeského muzea v Plzni IGP 2020/08 Předklášterní osídlení v Plasích. Realizace studie byla umožněna díky podpoře v rámci projektu "Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728, poskytnuté OP VVV MŠMT.
Reference
[1] BÁRTA, P.–ŠTOLC, S., Jr., 2007: HBCO Correction: Its impact on archaeological absolute dating, Radiocarbon 49(2), 465–472. https://doi.org/10.1017/S0033822200042399

[2] BOHÁČ, Z., 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČČH 21, 369–388.

[3] BOUDIN, M. a kol., 2011: Boudin, M.–Boeckx, P.–Vandenabeele, P.–Mitschke, S.–Van Strydonck, M., Monitoring the Presence of Humic Substances in Wool and Silk by the Use of Nondestructive Fluorescence Spectroscopy: Quality Control for 14C Dating of Wool and Silk//, Radiocarbon, 53(3), 429–422. https://doi.org/10.1017/S0033822200034561

[4] BOUDIN, M. a kol., 2017: Boudin, M.–Bonafini, M.–Van Den Brande, T.–Vanden Berghe, I., Cross-Flow Nanofiltration of Contaminated Protein – Containing Material: State of the Art//, Radiocarbon, 59(6), 1793–1807. https://doi.org/10.1017/RDC.2017.137

[5] BRONK RAMSEY, C., 1995: Radiocarbon Calibration and Analysis of Stratigraphy: The OxCal Program, Radiocarbon, 37(2), 425–430. https://doi.org/10.1017/S0033822200030903

[6] BRONK RAMSEY, C., 2001: Development of the Radiocarbon Calibration Program, Radiocarbon, 43(2A), 355–363. https://doi.org/10.1017/S0033822200038212

[7] BRONK RAMSEY, C. a kol., 2020: Bronk Ramsey, C.–Heaton, T.–Schlolaut, G.–Staff, R.–Bryant, C.–Brauer, A.–Lamb, H. F.–Marshall, M. H.–Nakagawa, T., Reanalysis of the Atmospheric Radiocarbon Calibration Record from Lake Suigetsu, Japan//, Radiocarbon, 62(4), 989–999. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.18

[8] BROWN, T. A. a kol., 1988: Brown, T. A.–Nelson, D. E.–Vogel, J. S.–Southon, J. R., 1988: Improved collagen extraction by modified Longin method, Radiocarbon 30(2), 171–177. https://doi.org/10.1017/S0033822200044118

[9] BUKAČOVÁ, I., 1994: O založení plaského kláštera ve světle klášterní kroniky Tilia Plassensis, Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 4, č. 3, 4–6.

[10] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I., 805–1197 (Friedrich, G., ed.). Pragae 1904–1907.

[11] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II., 1198–1230 (Friedrich, G., ed.). Pragae 1912.

[12] CURRIE, L. A., 2004: The Remarkable Metrological History of Radiocarbon Dating [II], J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 109(2), 185–217. https://doi.org/10.6028/jres.109.013

[13] ČECHURA, J.–KUTHAN, J., 1982: Grangie v Plasích?, Umění XXX, 273–276.

[14] DOUBOVÁ, M., 1981: Středohradištní nálezy v povodí dolní Střely, okr. Plzeň-sever, Praehistorica 8. Varia archaeologia 2, 267–271.

[15] DOUBOVÁ, M., 1990: Příspěvek k počátkům slovanského osídlení Plzeňska. Příspěvky k archeologii západních Čech, Zprávy Československé společnosti archeologické – Supplementum 11, 28–54.

[16] DRESLER, P., 2003: Esovité záušnice a některé problémy s nimi spojené. Diplomová práce, FF MU Brno.

[17] DUDKOVÁ, V., 2015: Plasy – kostel sv. Václava s hrobkou Metternicha – část "A". Nálezová zpráva, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[18] DUDKOVÁ, V. a kol., 2018: Dudková, V.–Orna, J.–Lungová, V.–Šneberger, J.–Omelka, M., Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích – Archaeological research in the grounds of the Church of Sts. Peter and Paul, Litice – Die Grabung an der St. Peter-und-Paul-Kirche in Litice, AH 43, 35–49. https://doi.org/10.5817/AH2018-1-3

[19] El-DAOUSHY, M. F. A. F. a kol., 1978: El-Daoushy, M. F. A. F.–Olsson, I. U.–Oro, F. H., The EDTA and HCl methods of pre-treating bones, Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 100, 213–219. https://doi.org/10.1080/11035897809454461

[20] FRIEDL, A., 1918: Cisterciácký klášter v Plasích v době románské a přechodní. Rkp. disertační práce FF UK v Praze.

[21] FROLÍK, J., 2017: Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska. Díl I. Praha.

[22] FROLÍK, J., 2019: Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska. Díl II. Praha.

[23] FROLÍK, J. a kol., 2020: Frolík, J.–Šneberger, J.–Svetlik, I.–Kaupová, S.–Pachnerová Brabcová, K.–Ovsonková, Z., The Oldest Rulers of Early Medieval Bohemia and Radiocarbon Data, Radiocarbon 62(6), 1529–1542. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.62

[24] FRÝDA, F., 1992: Raně středověké nálezy u sv. Jiří v Doubravce. In: Milénium kostela sv. Jiří v Doubravce 992–1992, 28–29. Plzeň.

[25] GEYH, M. A., 2001: Bomb Radiocarbon Dating of Animal Tissues and Hair, Radiocarbon 43(2B), 723–730. https://doi.org/10.1017/S0033822200041382

[26] GILLESPIE, R.–HEDGES, R. E. M., 1983: Sample chemistry for the Oxford High Energy Mass Spectrometer, Radiocarbon 25(2),771–774. https://doi.org/10.1017/S0033822200006123

[27] GRAYSON, D. K., 1984: Quantitative zooarchaeology. New York.

[28] HALL, B. K., 2015: Bone and Cartilage. Developmental and Evolutional Skeletal Biology. San Diego.

[29] HANDLOS, P. a kol., 2018: Handlos, P.–Svetlik, I.–Horáčková, L.–Fejgl, M.–Kostlík, L.–Brychová, V.–Megisová, N.–Marecová, K., Bomb Peak: Radiocarbon Dating of Skeletal Remains in Routine Forensic Medical Practice, Radiocarbon, 60(4), 1017–1028. https://doi.org/10.1017/RDC.2018.72

[30] HELMOLD Z BOSAU: Helmolda, kněze buzovského, Slovanská kronika. Praha 1947.

[31] CHARVÁTOVÁ, K., 2000: Počátky cisterckých klášterů v Čechách. In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, 65–78. Praha.

[32] CHARVÁTOVÁ, K., 2013: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420. I. Fundace 12. století. Praha.

[33] CHUDÁREK, Z., 2005: Některá nová zjištění o stavebním vývoji klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích ve 12. až 14. století. In: Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny, 3–24. Plasy.

[34] KAMENICKÁ, E., 1996: Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů – Das Kloster in Plasy, AH 21, 57–80.

[35] KAMENICKÁ, E., 2005: K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí (archeologické výzkumy). In: Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11.–13. května 2005, 25–38. Mariánský Týnec.

[36] KAMENICKÁ, E., 2007: Počátky osídlení poutního místa – proboštství plaského kláštera v Mariánské Týnici u Kralovic. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 18, 89–109. Plzeň.

[37] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

[38] van KLINKEN, G. J.–HEDGES, R. E. M., 1995: Experiments on Collagen-humic Interactions: Speed of Humic Uptake, and Effects of Diverse Chemical Treatments, Journal of Archaeological Science 22(2), 263–270. https://doi.org/10.1006/jasc.1995.0028

[39] KOSMAS: Kosmova kronika česká (Hrdina K.–Bláhová, M.–Třeštík, D., edd.). Praha 2005.

[40] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9. až 11. věku v Čechách – Die Chronologie des Inventars aus Dorffriedhöfen des 9.–11. Jh. in Böhmen, PA LXV, 34–110.

[41] KUTHAN, J., 1983: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby. Praha.

[42] LÁBEK, L., 1926: Od "Spravedlnosti" ku kostelu sv. Jiří pod Pecihrádkem. Plzeň.

[43] LIBBY, W. F., 1955: Radiocarbon Dating. Chicago.

[44] LIBBY, W. F.–ANDERSON, E. C.–ARNOLD, J. R., 1949: Age determination by radiocarbon content: world-wide assay of natural radiocarbon, Science 109(2827), 227–228. https://doi.org/10.1126/science.109.2827.227

[45] LONGIN, R., 1971: New method of collagen extraction for radiocarbon dating, Nature 230(5291), 241–242. https://doi.org/10.1038/230241a0

[46] LOSEY, R. a kol., 2018: Losey, R.–Fleming, L.–Nomokonova, T.–Gusev, A.–Fedorova, N.–Garvie–Lok, S.–Bachura, O. L.–Kosintsev, P. A.–Sablin, M., Human and Dog Consumtion of Fish on the Lower Ob River of Siberia: Evidence for a Major Freshwater Reservoir Effect at the Usť – Polui Site, Radiocarbon 60(1), 239–260. https://doi.org/10.1017/RDC.2017.77

[47] LUNGOVÁ, V.–ŠNEBERGER, J.–PŮTOVÁ, L., 2016: Plasy – kostel sv. Václava s hrobkou Metternicha 1. etapa – část B2, C1, C2. Antropologická zpráva, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[48] LUNGOVÁ, V.–ŠNEBERGER, J.–PŮTOVÁ, L., 2017: Plasy – kostel sv. Václava s hrobkou Metternicha 1. etapa – část C1, C2. Antropologická zpráva, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[49] NAYSMITH, P. a kol., 2019a: Naysmith, P.–Piotrowska, N.–Tomczyk, J.–Pawełczyk, S.–Stanaszek, Ł., Radiocarbon AMS Dating of Mesolithic Human Remains from Poland, Radiocarbon 61(4), 991–1007. https://doi.org/10.1017/RDC.2018.66

[50] NAYSMITH, P. a kol., 2019: Naysmith, P.–Scott, E.–Dunbar, E.–Cook, G., Humic – Their History in the Radiocarbon Intercomparison Studies, Radiocarbon 61(5), 1413–1422. https://doi.org/10.1017/RDC.2019.11

[51] NECHVÁTAL, B., 1999: Radomyšl. Raně středověké pohřebiště. S antropologickou analýzou M. Blajerové a s příspěvky Z. Hazlbauera a J. Macharta. Praha.

[52] OLSEN, J.–DAHLSTÖM, H.–POULSEN, B., 2019: The Chronology of Medieval Copenhagen, Radiocarbon 61(6), 1675–1683. https://doi.org/10.1017/RDC.2019.112

[53] OLSSON, I. U., 2000: Further tests of the EDTA treatment of bones, Radiocarbon 42(1), 49–52. https://doi.org/10.1017/S0033822200053042

[54] OLSSON, I. U., 2009: Radiocarbon dating history: Early days, questions and problems met, Radiocarbon 51(1), 1–43. https://doi.org/10.1017/S0033822200033695

[55] OLSSON, I. U.–OSADEBE, F. A. N., 1974: Carbon isotope variations and fractionation corrections in 14C dating, Boreas 3, 139–146. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1974.tb00672.x

[56] OMELKA, M., 2017: Posudky k nálezu devocionálií objeveným při archeologickém výzkumu na lokalitě Plasy v roce 2016. Rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[57] OMELKA, M., 2021: Torzo "pohřební koruny". Posudek k nálezu objevenému při archeologickém výzkumu na lokalitě Plasy. Rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[58] ORNA, J.–LUNGOVÁ, V., 2015: Plasy – kostel sv. Václava s hrobkou Metternicha 1. etapa – část B. Nálezová zpráva, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[59] ORNA, J.–LUNGOVÁ, V., 2017: Plasy – kostel sv. Václava s hrobkou Metternicha 1. etapa – část B2, C1, C2. Nálezová zpráva, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[60] ORNA, J.–LUNGOVÁ, V., 2017a: Plasy – kostel sv. Václava s hrobkou Metternicha 1. etapa – část C1, C2. Nálezová zpráva, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[61] OXFORD RADIOCARBON ACCLERATOR UNIT, 2021: Závěrečná zpráva k radiouhlíkovému datování vzorků od kostela sv. Václava v Plasech. Rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea

[62] v Plzni.

[63] PAVLÍK, M.–LACINGER, L., 1974: Plasy – hospodářský dvůr. Stavebně historické a architektonické vyhodnocení. Rkp. ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[64] PAVLÍK, M.–LACINGER, L.–BALÍK, M., 1978: Plasy kostel sv. Václava. Stavebně historický průzkum. Rkp. ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[65] PHILIPPSEN, B., 2013: The Freshwater Reservoir Effect in Radiocarbon Dating, Heritage Science 24, 1–24. https://doi.org/10.1186/2050-7445-1-24

[66] PHILIPPSEN, B., 2019: Approaches to Determine Reservoir Effects in ELK/MOOSE, Radiocarbon 61(6), 1889–1904. https://doi.org/10.1017/RDC.2019.124

[67] PODLAHA, A., 1909: Posvátná místa Království českého III. Praha.

[68] PODLAHA, A., 1909a: Popisy kláštera a kostelů v Plasích v rukopise z r. 1744, PA XXIII, 223–232.

[69] RBM I: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I, 600–1253 (Erben, K. J., ed.). Pragae 1855.

[70] REIMER, P. a kol., 2020: The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocabon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP), Radiocarbon 62(4), 725–757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

[71] ROŽMBERSKÝ, P.–CHMELÍŘ, V., 2015: Mniši, zvěřina a ryby. Plaské obory a sádky. In: Proměny plaského kláštera (1145–2015). Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 8.– 9. října 2015 v Plasích, 145–158. Mariánská Týnice.

[72] SCHEJBALOVÁ, Z., 2011: Raně středověká pohřebiště v Plzeňském kraji. Frühmittelalterliche Reihengräberfelder in Pilsner Region. Plzeň.

[73] SKLENÁŘ, K., 1989: Pravěké nálezy na Rokycansku (Archeologický místopis okresu Rokycany v pravěku a v rané době dějinné). In: Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 4, 7–94. Plzeň.

[74] SMETÁNKA, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní – Ein Beitrag zur Problematik der Chronologie der späten Burgwallzeit, PA LXIV, 463–486.

[75] SVETLIK, I., 2019: Protokol kolagen AMS 19_190-4. Závěrečná zpráva k radiouhlíkovému datování vzorků od kostela sv. Václava v Plasech, rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[76] SVETLIK, I. a kol., 2019: Svetlik, I.–Jull, A. J. T.–Molnár, M.–Povinec, P. P.–Kolář, T.– Demján, P.–Pachnerová Brabcová, K.–Brychová, V.–Dreslerová, D.–Rybníček, M.–Šimek, P., The best possible time resolution: How precise could a radiocarbon dating method be?, Radiocarbon 61(6), 1729–1740. https://doi.org/10.1017/RDC.2019.134

[77] SVYATKO, S. V. a kol., 2017: Svyatko, S. V.–Schulting, R.–Poliakov, A.–Ogle, N.–Reimer, P. J., A Lack of Freshwater Reservoir Effects in Human Radiocarbon Dates in the Eneolithic to Iron Age in the Minusinsk Basin, Archaeol Anthropol Sci 9, 1379–1388. https://doi.org/10.1007/s12520-016-0383-3

[78] ŠIKULOVÁ, V., 1959: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní, Pravěk východní Moravy 1, 88–145.

[79] ŠNEBERGER, J., 2021: Protokol kolagen AMS 20_197A–210A. Závěrečná zpráva k radiouhlíkovému datování vzorků od kostela sv. Václava v Plasech. Rkp. ulož. v archivu odd. starších dějin Západočeského muzea v Plzni.

[80] ŠTEFAN, I., 2010: Příspěvek k chronologii a výpovědním možnostem esovitých záušnic – An Article on the Chronology and Informative Potential of S-Shaped Rings, Studia Mediaevalia Pragensia 9 (2009), 171–205. Praha.

[81] ŠTEFAN, I.–VARADZIN, L., 2007: Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie – Beginnings of parish organization in Bohemia and Moravia in archeological perspective. In: Colloquia mediaevalia Pragensia 8 – Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku, 33–53. Praha.

[82] TAYLOR, R. E., 1987: Radiocarbon Dating. San Diego.

[83] TOMKOVÁ, K., 2005: Hmotná kultura raně středověkých pohřebišť Pražského hradu a jeho předpolí. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 217–304. Praha.

[84] TUREK, R., 1948: České hradištní nálezy datované mincemi – Les trouvailles slaves de la Bohême, datées à l'aide des monnaies du Xe–XIIe siècle, Slavia Antiqua I, 485–535.

[85] UBELAKER, D. H., 1989: Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Washington.

[86] VOGT, M., 1729: Tilia Plassensis, SOA Litoměřice, ŘC Osek, B IV 3.

[87] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, PA LVI, 205–385.