Pohřebiště v Nesvěticích (okres Most) : výzkum z let 1984–1988 a 2013–2020

Název: Pohřebiště v Nesvěticích (okres Most) : výzkum z let 1984–1988 a 2013–2020
Variantní název:
  • A burial site in Nesvětice (Most district) : research in 1984–1988 and 2013–2020
  • Gräberfeld in Nesvětice (Bezirk Most) : Grabung der Jahre 1984–1988 und 2013–2020
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 221-246
Rozsah
221-246
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek v předběžné formě shrnuje archeologické bádání na lokalitě Nesvětice (okr. Most), kde bylo dosud (k roku 2020) odkryto 1 480 hrobů, které lze na základě doprovodných nálezů datovat do období od počátku 11. do konce 13. století, a dvě sakrální stavby. Archeologický výzkum zde realizoval nejprve Vladimír Brych v letech 1984–1988, následně mezi roky 2013 a 2015 Petr Čech s Michalem Soukupem a od té doby dosud již jen Petr Čech. V důsledku těžby uhlí se stav lokality mezi oběma výzkumnými etapami výrazně proměnil, a každá tak dokumentuje její odlišnou podobu. Teprve budoucím zpracováním se snad podaří obě provázat do celistvosti.
This contribution summarizes in a preliminary form archaeological research into the site of Nesvětice (Most district) where 1,480 graves have been uncovered so far (as of 2020) which can be dated, based on accompanying finds, to the period spanning the beginning of the 11th century and the end of the 13th century, as well as two religious structures. Archaeological research on the site was first carried out by Vladimír Brych in 1984–1988, between 2013 and 2015 by Petr Čech and Michal Soukup, and since then only by Petr Čech. Due to coal mining, the condition of the site changed significantly between the two latest phases, and each documents a different form of the site. The future processing of the results will hopefully enable their combining into a single whole.
Note
Studie využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).
Reference
[1] BRYCH, V., 1984: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 1007/84, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[2] BRYCH, V., 1984–1988: Deník výzkumu v poloze "Nespěšice", ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[3] BRYCH, V., 1984–1988a: Deník hrobů výzkumu v poloze "Nespěšice", ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[4] BRYCH, V., 1984–1988b: Kresebná a fotografická dokumentace výzkumu v poloze "Nespěšice", ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[5] BRYCH, V., 1986: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 1005/86, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[6] BRYCH, V., 1987: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 1110/87, ulož. v archivu ÚAPPSZČ Most.

[7] BRYCH, V., 1989: Nesvětice, zaniklá středověká ves na Mostecku. Současný stav a perspektivy výzkumu – Nesvětice, mittelalterliche Ortswüstung im Bez. Most, AH 14, 311–318.

[8] BUBENÍK, J., 1970: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 679/70, ulož. v archivu ÚAPPSZČ Most.

[9] BUBENÍK, J., 1970a: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 5704/70, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[10] BUBENÍK, J., 1971: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 871/71, ulož. v archivu ÚAPPSZČ Most.

[11] BUBENÍK, J., 1971a: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 889/71, ulož. v archivu ÚAPPSZČ Most.

[12] ČECH, P.–KŘIVÁNEK, R.–SOUKUP, M., 2014: Interdisciplinární výzkum raněstředověkého pohřebiště v Nesvěticích (k. ú. Libkovice u Mostu, okr. Most). In: Zprávy české archeologické společnosti. Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Sborník referátů z informačního kolokvia – Supplément 93 (Sklenář, K., ed.), 29–31. Praha.

[13] ČECH, P.–PODHORSKÝ, J.–SOUKUP, M., 2020: Stavba neznámého určení u zaniklé středověké vsi Nesvětice. In: S licenciou 007. Zborník príspevkov k 70. narodeninám Petra Baxu, 100–110. Bratislava.

[14] ČECH, P.–SOUKUP, M., 2012: Bílina – záchranný výzkum při stavbě tepelného napáječe (2011–2012). In: Zprávy české archeologické společnosti. Archeologické výzkumy v Čechách 2011. Sborník referátů z informačního kolokvia – Supplément 85 (Sklenář, K., ed.), 38–39. Praha.

[15] ČECH, P.–SOUKUP, M., 2015: Druhá sezóna odkryvu pohřebiště v Nesvěticích (k. ú. Libkovice u Mostu). In: Zprávy české archeologické společnosti. Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Sborník referátů z informačního kolokvia – Supplément 97 (Sklenář, K., ed.), 39. Praha.

[16] ČECHURA, M., 2018: Archeologický průzkum kostela sv. Václava v Bukovníku, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy X, 69–82.

[17] ČERNÁ, E.–KLÁPŠTĚ, J.–VELÍMSKÝ, T., 1985: 218. Libkovice, okr. Most, Výzkumy v Čechách 1982–1983, 87.

[18] DUDAY, H.–GIULLON, M., 2006: Understanding the Circumstances of Decomposition When the Body Is Skeletonized. In: Forensic anthropology and medicine (Schmitt, A.–Cunha, E.–Pinheiro, J., edd.). Humana Press.

[19] DUDAY, H.–LE MORT, F.–TILLIER, A-M., 2014: Archaeothanatology and funeral archaeology. Application to the study of primary single burials, Anthropologie 52, č. 3, 235–246.

[20] FROLÍK, J., 2017: Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku – Bestattungen im Hochmittelalter und in der Neuzeit in den Regionen Chrudim, Pardubice und Kolín, AH 42, 187–205. https://doi.org/10.5817/AH2017-1-9

[21] HAPEREN, M. C. van, 2010: Rest in Pieces: an Interpretive Model of Early Medieval 'Grave Robbery', Medieval and Modern Matters 1, 1–36. https://doi.org/10.1484/J.MMM.1.100807

[22] HAVRDA, J.–TRYML, M., 2021: Pohřbívání na sklonku raného středověku. Pohřební areály v pražské předlokační aglomeraci v 11. až 1. polovině 13. století, ASČ 25, 217–326.

[23] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M., 1974: Slovanské a středověké osídlení Oškobrhu u Poděbrad, PA LXV, 111–184.

[24] KAŠPAR, V., 1999: Dokument C-TX-199903232. Archaia Praha z. ú. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-199903232.

[25] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

[26] KOUTECKÝ, D., 1970: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 701/70, ulož. v archivu ÚAPPSZČ Most.

[27] KRUMPHANZLOVÁ, Z. et al., 2013: Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích. Praha.

[28] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1961: K otázce vampyrismu na slovanských pohřebištích, PA LII, 544–549.

[29] LC I/2: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim I/2 (Tingl, F. A.–Emler, J., edd.). Pragae 1865–1889.

[30] LC II: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim II (Tingl, F. A.–Emler, J., edd.). Pragae 1865–1889.

[31] LC V: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim V (Tingl, F. A.–Emler, J., edd.). Pragae 1865–1889.

[32] LC VII: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim VII (Tingl, F. A.–Emler, J., edd.). Pragae 1865–1889.

[33] MACH, K., 2012: Vývoj geologické stavby a terénu v širokém okolí bývalé obce Libkovice a Mariánských Radčic na konci terciéru a v kvartéru. Nepublikovaný rukopis ulož. na pracovišti ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., v Žatci.

[34] MALYKOVÁ, D. a kol., 2014: Malyková, D.–Likovský, J.–Velemínský, P.–Čech, P., Společný hrob dvou mužů se stopami smrtelných zranění ze Žatce, ASČ 18, 883–900.

[35] MARETHOVÁ, B., 2006: Vývoj pohřbívání v raně středověkých aglomeracích a lokačních městech na příkladu Žatce. Diplomová práce obhájená na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

[36] MAZUCH, M.–HLADÍK, M.–SKOPAL, R., 2017: Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén). Brno.

[37] MEDUNA, P., 1988: Hlášení o výzkumu. Zpráva č. j. 3102/88, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[38] NECHVÁTAL, B., 1999: Radomyšl. Raně středověké pohřebiště. Praha.

[39] NECHVÁTAL, B.–STRÁNSKÁ, P.–SVĚTLÍK, I., 2012: Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic – Radiokohlenstoffdatierung des frühmittelalterlichen Gräberfeldes in Radomyšl bei Strakonice, AH 37, 497–505.

[40] NOVOTNÁ, L., 2007: Dislokace kostí v středo- a mladohradištních hrobech související s činností hlodavců. Bakalářská práce obhájená na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

[41] NOVOTNÁ, L., 2010: Dislokace kostí v středo- a mladohradištních hrobech. Diplomová práce obhájená na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

[42] PÍŠTĚKOVÁ, H., 2011: Tafonomie v archeologickém kontextu. Analýza velkomoravských pohřbů na lokalitě Břeclav-Pohansko-Lesní hrúd. Diplomová práce obhájená na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

[43] PODHORSKÝ, J.–DRNOVSKÝ, P., 2017: Raně středověké náhrobníky z Čech, ASČ 21, 373–407.

[44] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny III. M–Ř. Praha.

[45] PROKEŠ, L., 2007: Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 1. Brno.

[46] RADOŇ, M., 2013: Odborné posouzení horninových vzorků z archeologického výzkumu na lokalitě Nesvětice. Nepublikovaný rukopis ulož. na pracovišti ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., v Žatci.

[47] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, 1218–1219 (Emler, J., ed.). Pragae 1882.

[48] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV, 1341 (Emler, J., ed.). Pragae 1892.

[49] RDP: Registra decimarum papalium (Tomek, V. V., ed.). Praha 1873.

[50] STLOUKAL, M., 2008: Antropologický posudek pohřebiště Nespěšice, ulož. v archivu antropologického oddělení Národního muzea v Praze.

[51] ŠOLLE, M., 1991: Kostel P. Marie na Budči (okr. Kladno) podle archeologického výzkumu v letech 1975–1980, PA LXXXII, 231–265.

[52] TOMKOVÁ, K., 2005: Pohřební ritus na Pražském hradě a jeho předpolích ve středověku a novověku – charakteristika a vývoj. In: Castrum Pragense 7. Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1 (Tomková, K., ed.), 159–196. Praha.

[53] UNGER, J., 2012: Mladohradištní pohřebiště Diváky-Padělky za humny v povodí Harasky, Jižní Morava 51 (48), 217–219.

[54] VÁŇA, Z., 1976: Bílina. Výzkum centra přemyslovské hradské správy v severozápadních Čechách v letech 1952, 1961–64 a 1966, PA LXVII, 393–476.

[55] VELÍMSKÝ, T., 1985: Zpráva o archeologické akci. Zpráva č. j. 958/85, ulož. v archivu ÚAPPSZČ Most.

[56] VELÍMSKÝ, T., 1985a: Archeologický výzkum hřbitova středověkého městského založení ze 2. poloviny 13. – 14. století. Zpráva č. j. 4341/85, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[57] VELÍMSKÝ, T., 1991: Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984–1989. Děčín.

[58] VÍŠKOVÁ, M., 2011: Antropologická analýza kosterního materiálu ze hřbitova okolo chrámu Sv. Ducha v Hradci Králové. Diplomová práce obhájená na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

[59] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, PA LVI, 205–385.