[Šrámek, Rudolf. Putování za názvy obcí Jihlavska]

Název: [Šrámek, Rudolf. Putování za názvy obcí Jihlavska]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2022, roč. 70, č. 2, s. 98-101
Rozsah
98-101
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Šrámek, Rudolf. Putování za názvy obcí Jihlavska. Brno: Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, 2021. 119 s. + mapová příloha. ISBN 978-80-87542-38-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bajer, Aleš et al. 2016. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava. Dostupné též on-line https://invenio.nusl.cz/record/374035/files/ [cit. 18. 5. 2022].

[2] Hosák, Ladislav – Šrámek, Rudolf. 1970, 1980, 2020. Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, II. Praha: Academia (1. vydání); I.–III. Brno: Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát (2. vydání).

[3] Hrubý, Petr – Malý, Karel. 2015. Zmizelý svět středověkého hornictví na Českomoravské vrchovině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava.

[4] Pleskalová, Jana. 2017. Metoda malých typů. In: Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana. eds. CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik/METODA MALÝCH TYPŮ [cit. 18. 5. 2022].

[5] Šmilauer, Vladimír. 1958. Metoda "malých typů" v toponomastice. In: Horálek, Karel – Kurz, Josef. eds. Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 44–51.

[6] Šmilauer, Vladimír. 1960. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha: Nakladatelství Česko-slovenské akademie věd.

[7] Šmilauer, Vladimír. 1969. Atlas místních jmen v Čechách. Praha: Místopisná komise ČSAV.

[8] Šrámek, Rudolf. 1964. Zur Verbreitung tschechischen Ortsnamentypen in Mähren. In: Leipziger Abhandlungen zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte II. Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 13 (2), 361–364.

[9] Šrámek, Rudolf. 1965. Soustava místních jmen na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. Slezský sborník 63, 368–397.

[10] Šrámek, Rudolf. 1966. Moravskoslezská místní jména s Ne-. Onomastické práce I. Praha: Místopisná komise ČSAV, 97–103.

[11] Šrámek, Rudolf. 1970a. Moravskoslezská místní jména se zakončením -nice, -novice, -ňovice. Slavica Slovaca 5, 313–319.

[12] Šrámek, Rudolf. 1970b. Problematika tvoření deminutivních místních jmen v češtině. Slavia 39, 377–398.

[13] Šrámek, Rudolf et al. 1993. Strukturní typy slovanské oikonymie (na základě západoslovanských jazyků). Ukázkový sešit. Österreichische Namenforschung 21 (1), Klagenfurt.

[14] Šrámek, Rudolf. 2019. Osídlování území mezi řekou Olšavou, Moravou a Bečvou a odraz v tamní toponymii. Národopisný věstník 78 (1), Praha: Česká národopisná společnost, 5–42.